Pandesal 2007
Pagbasa at Komentaryo

AGOSTO 2007
Linggo
Lunes
Martes
Miyerkules
Huwebes
Biyernes
Sabado

 

 

Agosto 1
Miyerkules

Ika-17 Linggo ng Taon
San Alfonso Maria ng Liguori

Unang Pagbasa: Exodo 34:29-35
Ebanghelyo: Mateo 13:44-46

Naihahambing ang kaharian ng Langit sa kayamanang nakatago sa isang bukid. Kung may makakita nito, ibabaon niya ito uli; at dahil sa kanyang kaligayahan, ipinagbibili niya ang lahat niyang ari-arian, at binibili niya ang bukid.
Naihahambing din naman ang kaharian ng Langit sa isang negosyanteng naghahanap ng magagandang perlas. Pagkakita niya ng isang perlas na napakalaki ang halaga, umalis siya at ipinagbili ang lahat niyang ari-arian at binili ang perlas.

Komentaryo

Karaniwan lamang ang ating pagsasadiyos dahil hindi pa natin tunay na nararanasan ang pagmamahal ng Diyos. Walang katumbas ang pag-ibig ng Diyos dahil sa sandaling tunay nating madama na mahal tayo ng Panginoon, tiyak na "hahamakin natin ang lahat" para sa pagmamahal na iyon. Walang anumang kasiyahan o luho o layaw ang makapananaig sa atin dahil higit pa sa anumang maaari nating asahan o hangarin ang pag-ibig ng Diyos. Sabi nga sa awit, "Ikaw ang aking tanging yaman na di lubusang masumpungan; ang nilikha mong kariktan, sulyap ng 'yong kagandahan." Ipagdasal natin na masumpungan nawa natin ang tanging yamang iyon.

balik calendario


Agosto 2
Huwebes

Ika-17 Linggo ng Taon

Unang Pagbasa: Exodo 40:16-21, 34-38
Ebanghelyo: Mateo 13:47-53

Naihahambing din ang kaharian ng Langit sa isang malaking lambat na inihagis sa dagat at nakahuli ng kung anu-ano. Nang puno na ang lambat, hinila ito papunta sa pampang. At saka naupo ang mga tao at tinipon ang mabubuting isda sa mga timba at itinapon ang mga walang kuwenta. Ganito ang mangyayari sa katapusan ng mundo. Lalabas ang mga anghel para ihiwalay ang masasama sa mabubuti; at itatapon sila sa nagliliyab na pugon kung saan may iyakan at pagngangalit ng mga ngipin."
At itinanong ni Jesus: "Nauunawaan ba ninyo ang lahat ng ito?" "Oo," ang sagot nila. Kaya sinabi niya sa kanila: "Kaya bawat guro ng Batas na tinuruan tungkol sa Kaharian ay katulad ng isang ama ng tahanan na may tabihan, at laging may bago at luma sa tuwing kukuha siya."
Nang matapos ni Jesus ang mga talinhagang ito, umalis siya sa lugar na iyon.

 

Komentaryo
Kaarawan ngayon ni Arsobispo Angel Lagdameo ng Jaro, Iloilo. Pari siya noon sa Diyosesis ng Lucena at kung ilan taon siyang nagturo sa St. Alphonsus' Seminary kasabay ng kanyang programa sa radyo at pagbibigay ng mga talk at retreat sa iba't ibang grupo. Naging katuwang na obispo siya sa Cebu at pagkatapos ay arsobispo ng Jaro. Kinagigiliwan ng mga tao ang makinig sa kanyang mga homiliya at pagpapaliwanag dahil sa magagandang aral na kanilang natututuhan; hindi sila naiinip at hindi rin sila inaantok. Ang Salita pa rin ang Diyos ang kanyang ibinabahagi pero parang laging bago at naiiba ang kanyang paglalahad. Bukod dito, kahanga-hanga rin ang kanyang kababaang-loob at ang paglalaan niya ng mga oras para sa panalangin at pagtahimik sa kabila ng marami niyang gawain bilang obispo. Maligayang kaarawan!balik calendario


Agosto 3
Biyernes

Ika-17 Linggo ng Taon

Unang Pagbasa: Levitico 23:1, 4-11, 15-16, 27, 34-37
Ebanghelyo: Mateo 13:54-58

Pumunta si Jesus sa kanyang bayan at nagturo sa mga tao sa kanilang sinagoga. Namangha silang lahat at nagsabi: "Saan kaya galing ang kanyang karunungan at natatanging kapangyarihan? Di ba't siya ang anak ng karpintero? Di ba't si Maria ang kanyang ina at sina Jaime, Jose, Simon at Judas ang kanyang mga kapatid? Hindi ba't narito sa piling natin ang lahat niyang kapatid na babae? Ano't nangyari sa kanya ang lahat ng ito?" At bulag sila tungkol sa kanya.
Sinabi naman sa kanila ni Jesus: "Sa kanyang sariling bayan lamang at sambahayan hinahamak ang isang propeta." At kaunti lamang ang ginawa niyang himala roon sapagkat kulang sila sa pananampalataya.

Komentaryo
Napakahirap para kay Sister Flor ang hikayatin ang kanyang mga anak na magsimba, at lalo na ang kanyang asawa. Sa kabila ng kanyang patuloy na pagdarasal na mailapit niya sa Diyos ang buo niyang mag-anak, gayon naman ang waring patuloy nilang paglayo sa simbahan. Hindi ba parang nakakahiya na nagagawa kong magdasal kasama ng ibang tao pero hindi naman ako makapagdasal kasama ng sarili kong pamilya? May kanyang panahon ang bawat isa; may iba't ibang oras ang tawag ng Panginoon. Maaaring una kang tinawag at sa pamamagitan ng matiyaga mong pagdulog sa Diyos, tatawagin din sila at ilalapit ng Panginoon sa kanyang piling. Manalig ka lamang upang ipadama ng Diyos ang kanyang kapangyarihan sa iyo at sa iyong mga mahal sa buhay.

balik calendario


Agosto 4
Sabado

Ika-17 Linggo ng Taon

San Juan Maria Vianney

Unang Pagbasa: Levitico 25:1, 8-17
Ebanghelyo: Mateo 14:1-12

Umabot kay Haring Herodes ang katanyagan ni Jesus. At sinabi niya sa kanyang mga kasambahay: "Si Juan Bautista siya. Nabuhay si Juan mula sa mga patay kaya nagkakabisa sa kanya ang makalangit na kapangyarihan."
Si Herodes nga ang nagpahuli kay Juan, at nag-utos na ikadena ito at ikulong dahil kay Herodias na asawa ng kanyang kapatid na si Felipe. Sapagkat sinabi ni Juan kay Herodes: "Hindi mo siya puwedeng maging asawa." Talaga ngang gusto ni Herodes na patayin siya, pero takot siya sa mga tao na kumikilala kay Juan bilang isang propeta.
Kaarawan ni Herodes at nagsayaw ang anak na babae ni Herodias, at nasiyahan si Herodes sa kanya. Kaya sinumpaan niya ang isang pangako na ibibigay sa kanya ang anumang hingin niya. At sinabi ng babae ayon sa turo ng kanyang ina: "Ibigay mo rito sa akin ang ulo ni Juan Bautista sa isang bandeha."
Nasaktan ang hari ngunit napanumpaan na niya ang pangako sa harap ng mga bisita kaya iniutos niya na ibigay iyon sa kanya. At pinapugutan niya ng ulo si Juan sa kulungan; inilagay sa isang plato ang kanyang ulo at ibinigay sa babae, at dinala ito ng babae sa kanyang ina.
At pagkatapos ay dumating naman ang mga alagad ni Juan at kinuha ang kanyang katawan at inilibing. At pagkatapos ay ibinalita ito kay Jesus.

Komentaryo
May mga Juan Bautista ba sa ating buhay? Sila ang mga taong gusto nating marinig pero ayaw naman nating tanggapin ang kanilang mga sinasabi. Wala tayong galit sa kanila pero kinaiinisan naman natin sila dahil sa kanilang mga sinasabi. Sa kanilang mga salita o gawa, naipamumukha nila sa atin kung ano at kung sino tayong talaga. At ayaw natin iyon dahil masakit tanggaping ang katotohanan; mas masarap mabuhay sa ilusyon at mga pangarap kahit na alam nating kasinungalingan ang mga iyon. Madali nating napagtatakpan ang sarili sa harap ng anumang tsismis o bali-balita pero hinding-hindi natin matatakasan ang ating konsiyensya. Sila ang nagsisilbing konsiyensya natin para ipalala sa atin kung ano ang dapat nating gawin. At iyon ang ayaw natin kaya ikinukulong natin at pinapatay ang mga Juan Bautista sa ating buhay.

balik calendario


Agosto 5
Linggo

Ika-18 Linggo ng Taon

Unang Pagbasa: Ecclesiastes 1:2; 2:21-23

Mga salita ng Guro, anak ni David at hari ng Jerusalem:
Walang katuturan ang lahat - sabi ng Guro - wala, walang katuturan!
Sapagkat narito ang isang lalaking nagtrabaho nang buong karunungan, kaalaman at kahusayan, at iiwan lamang niya ang lahat sa isang wala namang ginawa para rito. Wala itong katuturan at isang malaking kasawian. Kayat ano ang pakinabang ng tao sa lahat niyang gawain at dibdibang paghahanap sa ilalim ng araw? Lahat ng araw niya'y kalungkutan ang dulot, lahat ng gawa niya'y kapighatian ang hatid. At ni hindi man lamang makapagpahinga nang panatag sa gabi: ito man ay wala ring katuturan.

Ikalawang Pagbasa: Colosas 3:1-5, 9-11

Kung ibinangon nga kayong kasama ni Kristo, hanapin ninyo ang mga bagay sa itaas; naroon si Kristong nakaluklok sa kanan ng Diyos. Isipin ninyo ang mga mula sa itaas, hindi ang mga makalupa. Namatay kayo, at sa Diyos natatago ang inyong buhay kasama ni Kristo. Sa pagpapakita kay Kristong buhay natin, ipakikita rin kayong kasama niya sa kaluwalhatian.
Kayat patayin ninyo ang lahat ng makalupang nasa inyo: pambababae, kahalayan, masamang pagkahaling, masamang pagnanais, at kasakiman na pagsamba sa mga diyus-diyusan. Huwag na kayong magsinungaling sa isa't isa.
Hinubad na ninyo ang Lumang Tao pati ang kasamaan nito. Isuot ninyo ang Bago na patungo sa ganap na kaalaman, na siyang nagbabago ayon sa larawan ng Lumikha sa kanya. Doo'y wala nang Griyego at Judio, tuli at di-tuli, dayuhan at barbaro, alipin at malaya, kundi si Kristo ang lahat-lahat at sumasalahat.
Sinabi kay Jesus ng isa sa karamihan: "Guro, sabihin mo nga sa aking kapatid na hatian ako ng mana." Ngunit sinabi ni Jesus sa kanya: "Kaibigan, sino ang nagtalaga sa akin bilang hukom o tagapaghati ninyo?" At sinabi niya sa mga tao: "Mag-ingat kayo at iwasan ang bawat uri ng kasakiman sapagkat magkaroon man ng marami ang tao, hindi sa kanyang mga ari-arian nakasalalay ang kanyang buhay."
At idinagdag ni Jesus ang isang talinhaga: "May isang taong mayaman na maraming tinubo sa kanyang lupain. Kaya nag-isip-isip siya: 'Ano ang gagawin ko? Wala man lang akong mapagtipunan ng aking ani.' At sinabi niya: 'Ito ang gagawin ko, gigibain ko ang aking mga bodega at magtatayo ako ng mas malalaki; doon ko titipunin ang lahat kong trigo at ang iba pa. At masasabi ko na sa aking sarili: Kaibigan, marami kang ari-ariang nakalaan para sa maraming taon. Magpahinga ka, kumain, uminom at magsaya.'
Ngunit sinabi sa kanya ng Diyos: 'Hangal! Sa gabi ring ito, babawiin sa iyo ang iyong buhay. Mapapasakanino na ang iyong inihanda?' Gayon din ang masasabi sa sinumang nag-iimpok ng yaman para sa kanyang sarili at walang tinutubo para sa Diyos."

Ebanghelyo: Lucas 12:13-21

Sinabi kay Jesus ng isa sa karamihan: "Guro, sabihin mo nga sa aking kapatid na hatian ako ng mana." Ngunit sinabi ni Jesus sa kanya: "Kaibigan, sino ang nagtalaga sa akin bilang hukom o tagapaghati ninyo?" At sinabi niya sa mga tao: "Mag-ingat kayo at iwasan ang bawat uri ng kasakiman sapagkat magkaroon man ng marami ang tao, hindi sa kanyang mga ari-arian nakasalalay ang kanyang buhay."
At idinagdag ni Jesus ang isang talinhaga: "May isang taong mayaman na maraming tinubo sa kanyang lupain. Kaya nag-isip-isip siya: 'Ano ang gagawin ko? Wala man lang akong mapagtipunan ng aking ani.' At sinabi niya: 'Ito ang gagawin ko, gigibain ko ang aking mga bodega at magtatayo ako ng mas malalaki; doon ko titipunin ang lahat kong trigo at ang iba pa. At masasabi ko na sa aking sarili: Kaibigan, marami kang ari-ariang nakalaan para sa maraming taon. Magpahinga ka, kumain, uminom at magsaya.'
Ngunit sinabi sa kanya ng Diyos: 'Hangal! Sa gabi ring ito, babawiin sa iyo ang iyong buhay. Mapapasakanino na ang iyong inihanda?' Gayon din ang masasabi sa sinumang nag-iimpok ng yaman para sa kanyang sarili at walang tinutubo para sa Diyos."

Komentaryo
Laging sinasabi ni Jaime noon na kapag nagkapera siya, ipamimigay niya sa mahihirap ang kanyang kayamanan. Hindi nagtagal at nagkaroon siya ng magandang trabaho at madali siyang nakaipon. Ngayon, malaki na ang kanyang bahay at marami pa siyang mga lupain. Nagsimula rin siya ng sariling negosyo na napalago at patuloy na lumalaki. Hindi na niya problema ngayon ang pera; sa halip, kung saan niya ilalagay ang mga iyon ang kanyang pinoproblema. Pero sa pagpasok ng mga pera sa kanyang buhay, waring nalimutan na ni Jaime ang sinabi niya noon. Nag-aabuloy siya sa simbahan pero hanggang doon na lamang habang patuloy naman sa paglago ang kanyang kayamanan.
May kung anong halina ang pera dahil sa oras na mahawakan natin ito, matindi ang nagiging kapit nito sa ating mga kamay kaya napakahirap itong bitawan.

balik calendario


Agosto 6
Lunes

Ang Pagbabagong-Anyo ng Panginoon

Unang Pagbasa: Daniel 7:9-10, 13-14
Ikalawang Pagbasa: 2 Pedro 1:16-19
Ebanghelyo: Lucas 9:28-36

Mga walong araw pagkasabi ni Jesus ng mga salitang ito, isinama niya sina Pedro, Juan at Jaime at umahon sa bundok para manalangin. At habang siya'y nananalangin, nagbago ang anyo ng kanyang mukha at puting-puting nagningning ang kanyang damit. May dalawang lalaki ring nakikipag-usap sa kanya, sina Moises at Elias.
Napakita sila sa kaluwalhatian at pinag-uusapan nila ang paglisan ni Jesus na malapit nang maganap sa Jerusalem. Antok na antok naman si Pedro at ang kanyang mga kasama pero pagkagising nila, nakita nila ang kanyang kaluwalhatian at ang dalawang lalaking nakatayong kasama niya.
Nang papalayo na ang mga iyon kay Jesus, sinabi ni Pedro sa kanya: "Guro, mabuti at narito tayo; gagawa kami ng tatlong kubol, isa sa iyo, isa kay Moises at isa kay Elias." Hindi niya alam ang kanyang sinasabi. Nagsasalita pa siya nang may ulap na lumilim sa kanila; at natakot sila pagpasok nila sa ulap. At narinig mula sa ulap ang salitang ito: "Ito ang aking Anak, ang Hinirang; pakinggan ninyo siya."
Pagkasalita ng tinig, nag-iisang nakita si Jesus. Nang mga araw na iyon, sinarili nila ito at walang sinabi kaninuman tungkol sa nakita nila.

Komentaryo
Panginoon, sa pagbabagong-anyo mo sa harap ng iyong mga alagad,
hindi lamang anyo mo ang nagbago kundi nabuksan din ang kanilang paningin.
Laging nasa iyo ang angkin mong kadakilaan at kaluwalhatian
ngunit sa mga sandaling iyon, nabuksan ang mga mata ng iyong mga alagad
upang makita kung sino kang talaga.
O Jesus, buksan mo ang aming mga mata upang makita ka rin namin sa aming buhay,
upang makita ka sa mga naghihikahos at kapuspalad naming kapwa,
sa mga hamak at mahihina naming kapatid, at pati na sa mga taong malapit sa amin.
At matapos ka naming makita, huwag nawang manatiling nakasara ang aming puso at kalooban sa iyo, kundi mapatuloy ka at matanggap sa aming buhay.

balik calendario


Agosto 7
Martes

Ika-18 Linggo ng Taon
San Sixto II at Mga Kasama / San Cayetano

Unang Pagbasa: Bilang 12:1-13
Ebanghelyo: Mateo 14:22-36

Agad pinasakay ni Jesus sa bangka ang mga alagad at pinauna sa kabilang ibayo habang pinaaalis niya ang mga tao. At pagkaalis ng mga tao, mag-isa siyang pumunta sa kaburulan para manalangin. Nag-iisa siya roon nang gumabi. Samantala, malayo na sa lupa ang bangka, sinasalpok ng mga alon sapagkat pasalungat ang hangin.
Nang madaling-araw na, pinuntahan sila ni Jesus na naglalakad sa dagat. Nang makita nila siyang naglalakad sa dagat, natakot sila, at akala nila'y multo siya. Kaya sumigaw sila. Ngunit agad niyang sinabi sa kanila: "Lakasan ang loob! Ako ito, huwag kayong matakot." Sumagot si Pedro: "Panginoon, kung ikaw nga, papuntahin mo ako sa iyo na naglalakad sa tubig."
At sinabi niya: "Halika." Bumaba naman sa bangka si Pedro at naglakad sa tubig papunta kay Jesus. Ngunit natakot siya sa harap ng malakas na hangin at nagsimulang lumubog. Kaya sumigaw siya: "Panginoon, iligtas mo ako!" Agad na iniunat ni Jesus ang kanyang kamay at hinawakan siya, at sinabi: "Taong maliit ang pananampalataya, bakit ka nag-alinlangan?"
Nang nakasakay na sila sa bangka, tumigil ang hangin. At yumuko sa harap ni Jesus ang mga nasa bangka at sinabi: "Totoo ngang ikaw ang Anak ng Diyos!"
Pagkatawid nila, dumating sila sa pampang ng Genesaret. Nakilala si Jesus ng mga tagaroon at ipinamalita nila sa buong kapaligiran. Kaya dinala nila sa kanya ang mga maysakit. May nakiusap sa kanya na mahipo man lamang sana nila ang laylayan ng kanyang damit, at gumaling ang lahat ng humipo rito.

Komentaryo
Bakit ka nag-aalinlangan at nasisiraan ng loob? Natatabunan ka ba ng mga suliranin sa buhay at pakiramdam mo'y para kang malulunod sa dami ng problema? Huwag panghinaan ng loob dahil tulad ng anumang paglalakbay, may mga bagyo rin at unos sa daan ng buhay. Wala tayong dapat ipangamba; hindi tayo dapat matakot sapagkat naroon si Jesus-lumalakad sa ibabaw ng alon at sinasabi na lakasan natin ang ating loob dahil napagtagumpayan na niya ang lahat. Kung itutuon natin ang ating mga mata kay Jesus, makalalakad din tayo sa alon tulad ni Pedro. At kung lumubog man tayo, tumawag lang tayo kay Jesus at tiyak na sasagipin niya tayo.

balik calendario


Agosto 8
Miyerkules

Ika-18 Linggo ng Taon
Santo Domingo

Unang Pagbasa: Bilang 13:1-2, 25-14:1, 26-29, 34-35
Ebanghelyo: Mateo 15:21-28

Pagkaalis sa Genesaret, pumunta si Jesus sa gawing Tiro at Sidon. May isang babaeng Kananea noon na nagpunta sa dakong iyon at sumigaw: "Panginoon, anak ni David, maawa ka sa akin! Pinahihirapan ng isang demonyo ang anak kong babae." Ngunit hindi siya tinugon ni Jesus kaya lumapit ang kanyang mga alagad at hiniling ng mga ito: "Paalisin mo na siya't sigaw siya nang sigaw sa likod natin."
At sinabi sa kanya ni Jesus: "Sa nawawalang tupa ng bayan ng Israel ako sinugo."
Ngunit lumapit ang babae at lumuhod sa harap ni Jesus at sinabi: "Ginoo, tulungan mo ako!" Sumagot si Jesus: "Hindi tama na kunin ang tinapay sa mga bata at itapon ito sa mga tuta." Sumagot ang babae: "Totoo nga, Ginoo, pero kinakain naman ng mga tuta ang mga nalalaglag mula sa hapag ng kanilang mga amo." Kaya nagsalita sa kanya si Jesus: "Babae, napakalaki ng iyong pananalig! Maganap sa iyo ayon sa nais mo." At nang oras ding iyon, gumaling ang kanyang anak.

Komentaryo
Pahayag ng ating pananalig sa Diyos ang pagdarasal natin sa kanya; tumatawag tayo sa Panginoon dahil naniniwala tayong may Diyos na nakikinig sa ating mga panalangin. Ngunit bukod sa pagtitiwala sa Diyos, kailangan din tayong magkaroon ng tiyaga upang patuloy tayong manalangin at huwag magsawa sa pagtawag sa Panginoon. Ganito ang ginawa ng babae sa Ebanghelyo. Dumulog siya kay Jesus para sa kanyang anak at walang anumang makapagpapatigil o makapipigil sa kanya na ilahad ang nasa kanyang puso dahil mahal na mahal niya ang kanyang anak. At mula sa pagpupursigi ng ina, umigi ang kanyang anak.
Salamat sa Diyos para sa ating mga ina!

balik calendario


Agosto 9
Huwebes

Ika-18 Linggo ng Taon
Santa Teresa Benedicta ng Krus (Edith Stein)

Unang Pagbasa: Bilang 20:1-13
Ebanghelyo: Mateo 16:13-23


Pumunta si Jesus sa may dakong Cesarea ni Filipo. Tinanong niya ang kanyang mga alagad: "Ano ang Anak ng Tao para sa mga tao? Sino ako para sa kanila?" Sumagot sila: "May nagsasabing si Juan Bautista ka; may iba pang nagsasabing si Elias ka o si Jeremias o isa sa mga propeta kaya."
Sinabi niya sa kanila: "Ngunit sino ako para sa inyo?" At sumagot si Simon Pedro: "Ikaw ang Mesiyas, ang Anak ng Diyos na Buhay." Sumagot naman si Jesus: "Mapalad ka, Simon Bar-Yona, hindi nga laman at dugo ang nagbunyag nito sa iyo kundi ang aking Amang nasa Langit.
"At ngayon sinasabi ko sa iyo: Ikaw si Pedro (o Bato) at sa batong ito ko itatayo ang aking Iglesya; at hinding-hindi ito madadaig ng kapangyarihan ng kamatayan. Ibibigay ko sa iyo ang mga susi ng kaharian ng Langit: ang itali mo dito sa lupa ay itatali rin sa Langit, at ang kalagan mo dito sa lupa ay kakalagan din sa Langit."
At inutusan niya ang kanyang mga alagad na huwag sabihin kanino man na siya nga ang Mesiyas.
Mula sa araw na iyon, ipinaalam ni Jesucristo sa kanyang mga alagad na kailangan siyang pumunta sa Jerusalem: pahihirapan siya ng mga Matatanda ng mga Judio, ng mga punong-pari at ng mga guro ng Batas. Papatayin siya at muling babangon sa ikatlong araw.
Dinala naman siya ni Pedro sa isang tabi at sinimulang pagsabihan: "Huwag sana, Panginoon! Hindi ito puwede." Ngunit hinarap ni Jesus si Pedro at sinabi sa kanya: "Sa likod ko, Satanas! At baka mo pa ako tisurin. Hindi sa Diyos galing ang iyong iniisip kundi mula sa tao."

Komentaryo
Paano ba natin makikilala kung sino talaga si Jesus? Nakaugat sa personal nating karanasan sa ating buhay pananampalataya ang pagkakakilala natin kay Jesús. Kung gaano kalalim at kainit nating tinatanggap ang kanyang Mabuting Balita at isinabuhay ito sa pangaraw-araw, gayundin naman lumalalim ang ating pagkakakilala sa kanya. Bumalik tayo sa Ebanghelyo. Sa Banal na Kasulatan, makikilala natin hindi lamang si Jesus kundi ang Diyos-sa kanyang mga salita nalalahad ang pagpapakilala niya sa atin. Kaya paano natin masasabing kilala natin si Jesus kung wala naman tayong alam sa Biblia? At handa ba tayong sagutin si Jesús kung tatanungin niya tayong, "Sino ako para sa iyo?"

balik calendario


Agosto 10
Biyernes

Ika-18 Linggo ng Taon
San Lorenzo, Diakono at Martir

Unang Pagbasa: 2 Corinto 9:6-10
Ebanghelyo: Juan 12:24-26


Sinabi ni Jesus, "Talagang-talagang sinasabi ko sa inyo, namamalaging nag-iisa ang butil ng trigo kung hindi ito namamatay pagkahulog sa lupa. Ngunit kung mamatay ito, nagdudulot ito ng maraming bunga.
"Nagpapahamak ng kanyang sarili ang umiibig dito ngunit iingatan naman ito para sa buhay magpakailanman ng napopoot sa kanyang sarili sa mundong ito.
"Patuloy akong sundan ng naglilingkod sa akin at kung nasaan ako, naroon din ang aking lingkod. Kung may naglilingkod sa akin, pararangalan siya ng Ama."

Komentaryo
Hindi nagtatapos ang buhay sa kamatayan dahil daan lamang ito tungo sa buhay na walang hanggan; hindi talaga nagwawakas ang buhay kundi nagpapatuloy lamang mula rito tungo sa kabila. Alam nating lahat ang katotohanang ito ngunit napakahirap tanggapin ang paghihiwalay na hatid ng paglisan sa buhay sa daigdig. Mamamatay nga ang bawat isa ngunit hangga't maaari, mas gusto nating iba ang mauna at tayo sana ang mahuli. Magagawa nating ihanda ang ating mga sarili para sa pagyao mula sa buhay na ito sa pamamagitan ng pagtanggap sa mga karanasan sa buhay na pumapatay sa atin sa araw-araw. May mga pangyayari o mga taong lubhang nakakasakit sa iyong kalooban - tanggapin mo ang lahat ng iyon at makikita mong mas maganda pala ang daigdig.

balik calendario


Agosto 11
Sabado

Ika-18 Linggo ng Taon
Santa Clara

Unang Pagbasa: Deuteronomio 6:4-13
Ebanghelyo: Mateo 17:14-20

Pagdating nila sa kinaroroonan ng mga tao, lumapit kay Jesus ang isang lalaki, lumuhod sa harap niya at nagsabi: "Ginoo, maawa ka sa aking anak na lalaki na may epilepsi at lubhang nahihirapan. Madalas siyang mahulog sa apoy at kung minsan nama'y sa tubig. Dinala ko na siya sa mga alagad mo pero hindi nila siya napagaling."
Sumagot si Jesus: "Mga walang pananampalataya at ligaw na tao kayo! Gaano pa katagal na panahon ako mananatili sa piling ninyo? Hanggang kailan ako magtitiis sa inyo? Dalhin siya rito sa akin." At inutusan ito ni Jesus, at umalis sa kanya ang masamang espiritu. At gumaling ang bata sa sandaling iyon.
Pagkatapos ay nilapitan si Jesus ng mga alagad, at tinanong nang sarilinan: "Bakit hindi namin napalayas ang espiritu?" Sinabi ni Jesus sa kanila: "Sapagkat maliit ang inyong pananampalataya. Kung may pananampalataya kayong sinlaki ng buto ng mustasa, masasabi sana ninyo sa bundok na ito na gumalaw mula rito at gagalaw ito. At walang magiging imposible para sa inyo.

Komentaryo
"Nasa tao ang gawa, nasa Diyos ang awa." Ipinamana ng ating mga ninuno ang karunungang ito mula sa kanilang karanasan sa buhay. Nakita nila na laging may awa ang Diyos; laging ibinibigay ng Diyos ang kanyang tulong sa atin. Ngunit mababale-wala anumang grasya ng Diyos kung hindi natin ito tatanggapin, pagyayamanin at isasabuhay. Hindi madyik ang biyaya na Diyos na kusang magpapagalaw sa atin na para tayong mga puppet sa kamay ng Panginoon. Pagkabigay niya sa atin ng biyayang ating kailangan, nasa atin kung gagamitin pa natin ito sa ating buhay o hindi. Magkakabunga lamang ang kanyang kaloob kung isasagawa natin ito at isasabuhay. Hindi 50-50 kundi 100% sa Diyos at 100% din sa atin-ganito tayo nakikipagbayanihan sa Diyos.

balik calendario


Agosto 12
Linggo

Ika-19 Linggo ng Taon

Unang Pagbasa: Karunungan 18:6-9

Nang una pa, ang gabing iyon ay naihayag na sa aming mga ninuno upang magalak sila sa pagkatupad ng pangakong kanilang pinanaligan.
Hinintay ng iyong bayan ang kaligtasan ng mga matuwid at ang kapahamakan ng mga kaaway, at sa pagpaparusa sa aming mga kaaway, pinarangalan mo kaming tinawag mo.
Lihim na nagsakripisyo ang mga anak ng banal na angkan at sumang-ayon pa ito sa banal na tipan na magsama-sama sila sa hirap at ginhawa. At noon din ay inawit nila ang himno ng kanilang mga ninuno.

Ikalawang Pagbasa: Hebreo 11:1-2, 8-19

Ang pananampalataya'y pagkapit sa inaasahan, katiyakan sa mga di nakikita. Dahil dito kaya pinupuri ang mga nauna sa atin.
Sa pananampalataya, sumunod si Abraham pagkatawag sa kanya, at pumunta sa lupaing magiging kanya. Sapagkat umalis siya nang hindi nalalaman ang pupuntahan. Sa pananampalataya, nagpalakad-lakad siya sa lupang pangako na hindi kanya. Sa tolda nga siya tumira gaya nina Isaac at Jacob na mga tagapagmana rin ng pangakong ito. Ang hinihintay niya ay ang lunsod na may matibay na pundasyon, na ang Diyos ang nagplano at nagtayo. Sa pananampalataya, binigyan siya ng kakayahang magkaanak-gayong matanda na siya at baog pa si Sara-dahil pinaniwalaan niya ang nangako sa kanya. Kaya mula sa iisang tao lamang na naupos na, isinilang ang napakarami gaya ng mga bituin sa langit, gaya ng di-mabilang na buhangin sa tabing-dagat.
Namatay silang lahat nang may pananampalataya. Hindi nga nila nakamit ang pangako kundi nakita lamang ito at ikinagalak sa malayo; kaya inamin nila na mga dayuhan sila at pagala-gala sa lupain. Ipinapakita nga ng mga nagsasabi nang ganito na naghahanap sila ng sariling lupain. Kung ang lupang pinanggalingan nila ang kanilang naalaala, makababalik sana sila. Pero hindi. Sapagkat ang pinanabikan nila'y mas maganda - ang makalangit na bayan. Kaya hindi ikinahiya ng Diyos na tawaging Diyos nila: ipinaghanda nga niya sila ng isang lunsod.
Sa pananampalataya, nang subukin si Abraham, inialay niya si Isaac; inihandog ang bugtong na anak na siya sanang dapat tumanggap sa ipinangako, ayon sa sinabing: Mamanahin ng lahi ni Isaac ang iyong pangalan. Naisip nga talaga ni Abraham na maibabangon ng Diyos ang mga patay kaya nabawi niya si Isaac. Makahulugan nga ito.

Ebanghelyo: Lucas 12:35-48

Huwag kang matakot, munting kawan, sapagkat ikinalugod ng inyong Ama na ibigay sa inyo ang Kaharian. Ipagbili ninyo ang inyong mga ari-arian at maglimos. Gumawa kayo ng mga pitakang di naluluma, kayamanang di mawawala na nasa Diyos. Wala nga roong makalalapit na magnanakaw o makasisirang kulisap. Sapagkat kung nasaan ang inyong kayamanan, naroon din ang inyong puso.
Maghintay kayong bihis at handang maglingkod, na may nakasinding mga lampara. Maging tulad kayo ng mga taong naghihintay sa kanilang panginoon. Pauwi siya mula sa kasalan at agad nilang mabubuksan ang pinto pag dating niya at pag katok. Mapalad ang mga lingkod na iyon na matatagpuang naghihintay sa panginoon pagdating niya. Maniwala kayo sa akin, isusuot niya ang damit pantrabaho at pauupuin sila sa hapag at isa-isa silang pagsisilbihan. Dumating man siya sa hatinggabi o sa madaling-araw at matagpuan niya silang ganito, mapalad ang mga iyon! Isipin ninyo ito: kung nalaman lamang ng may-ari ng bahay kung anong oras ng gabi ang dating ng magnanakaw, hindi sana niya pababayaang looban ang kanyang bahay. Kaya maging handa kayo sapagkat dumarating ang Anak ng Tao sa oras na hindi ninyo inaakala."
Sinabi ni Pedro: "Panginoon, kanino mo ba sinasabi ang talinhagang ito, sa amin o sa lahat?" Sumagot ang Panginoon: "Isipin ninyo ito: may tapat at matalinong katiwala na pangangasiwain ng panginoon sa kanyang mga tauhan para bigyan sila ng rasyon sa tamang oras. Kung sa pagdating ng kanyang panginoon ay matagpuan siya nitong tumutupad nang gayon, mapalad ang lingkod na iyon. Talagang sinasabi ko sa inyo, pangangasiwain siya nito sa lahat nitong ari-arian. Ngunit maaari namang maisip ng lingkod na iyon: 'Matatagalan pang dumating ang panginoon ko' at simulang pagmalupitan ang mga utusang lalaki at babae, at kumain, uminom at maglasing. Ngunit darating ang panginoon ng lingkod na iyon sa araw na di niya inaasahan at sa oras na di niya nalalaman. Palalayasin niya ang katulong na ito at pakikitunguhang gaya ng mga di-tapat.
Maraming hampas ang tatanggapin ng katulong na nakaaalam sa kalooban ng kanyang panginoon pero hindi naghanda ni sumunod sa kalooban niya. Kaunti lang naman ang tatanggapin ng walang nalalaman sa kalooban niya ngunit gumawa ng mga bagay na dapat parusahan. Hihingan nga ng marami ang binigyan ng marami at hihingan nang higit ang pinagkatiwalaan nang higit.

Komentaryo
Saan nakatuon ang iyong isipa't kalooban? May nakita kang magandang sapatos na gusto mong bilhin at mula noon, wala ka nang ibang nasa isip kundi ang magandang pares ng sapatos na iyon. Balak mong mag-abroad kaya wala ang loob mo sa iyong trabaho ngayon kundi lumilipad na sa ibang bansa ang iyong isipan. Maraming kung anu-anong bagay ang pinagbubuhusan natin ng ating lakas; sa mga iyon nauubos ang ating panahon kayat hindi natin magawang mabuhay sa piling ng Diyos dito at ngayon. Ngunit magagawa nating ituon sa Diyos ang ating isipan. Maraming pagkakataon sa araw-araw na maitataas natin ang ating puso at kalooban sa Diyos: habang nakasakay ka sa bus o sa dyip, o habang naglalakad ka, o sa mga sandaling wala kang ginagawa.

balik calendario


Agosto 13
Lunes

Ika-19 na Linggo ng Taon
San Ponciano at San Hipolito

Unang Pagbasa: Deuteronomio 10:12-22
Ebanghelyo: Mateo 17:22-27

Minsan nang maglakbay si Jesus sa Galilea kasama ang Labindalawa, sinabi niya sa kanila: "Ibibigay ang Anak ng Tao sa kamay ng mga tao. Papatayin nila siya ngunit babangon siya sa ikatlong araw." Kaya lubha silang nalungkot.
Nang makapasok na sila ng Capernaum, lumapit kay Pedro ang mga tagakolekta sa Templo at tinanong nila siya: "Nagbabayad ba ng buwis ang guro ninyo?" Sumagot siya: "Siyempre."
At pumasok si Pedro sa bahay ngunit agad siyang tinanong ni Jesus: "Ano sa palagay mo, Simon? Sino ang nagbabayad ng buwis o parangal sa mga hari ng mundo: ang mga anak ba o ang iba?" Sumagot si Pedro: "Ang iba." At sinabi ni Jesus: "Kung gayon, di-saklaw ang mga anak. Ngunit hindi rin natin dapat saktan ang mga taong ito kaya pumunta ka sa dagat, maghagis ng bingwit at buksan ang bibig ng unang isdang iyong mahuhuli. May pera kang matatagpuan doon, kunin mo iyon at magbayad ka para sa iyo at sa akin din."

Komentaryo
Bahagi ng tourist attraction sa Galilea sa Israel ang "St. Peter's fish" sa mga restaurant sa tabi ng Lake Galilee. Iyon daw ang isdang biningwit ni San Pedro at may pera siyang nakuha sa bibig niyon. Mahal ang isdang iyon, kahit na nga prito lamang ang luto rito pero para sa mga turista, isang magandang karanasan ang matikman ang isda ni San Pedro. Para sa ating mga Pilipino? Karaniwan lamang ang "St. Peter's fish"-ang karaniwang tilapya rito sa atin sa Pilipinas. Pritong tilapya lamang pala ang ihahain sa iyo na humigit-kumulang sa sanlibong piso ang halaga. Talaga ngang may pera sa bibig ng isdang nahuli ni San Pedro, ano?

balik calendario

Agosto 14
Martes

Ika-19 na Linggo ng Taon
San Maximilian Maria Kolbe

Unang Pagbasa: Deuteronomio 31:1-8
Ebanghelyo: Mateo 18:1-5, 10, 12-14


Lumapit kay Jesus ang mga alagad at tinanong nila siya, "Sino ang mas una sa kaharian ng Langit?"
Tinawag ni Jesus ang isang maliit na bata at ipinagitna sa kanila, at sinabi: "Sinasabi ko sa inyo na hanggang hindi kayo nagbabago at nagiging katulad ng maliliit na bata hindi kayo makapapasok sa kaharian ng Langit. Ang nagpapakababa gaya ng maliit na batang ito, siya ang pinakamalaki sa kaharian ng Langit. At ang sinumang tumanggap sa batang ito dahil sa aking pangalan ay tumatanggap sa akin.
Huwag sana ninyong hamakin ang isa sa maliliit na ito; talagang sinasabi ko sa inyo na laging nasa harap ng aking Ama sa Langit ang kanilang mga anghel sa Langit.
Ano sa palagay ninyo? Kung may sandaang tupa ang isang tao at naligaw ang isa sa mga ito, hindi ba niya iiwan sa kaburulan ang siyamnapu't siyam para hanapin ang naliligaw? At sinasabi ko sa inyo: Kapag nakita niya ito, mas matutuwa pa siya rito kaysa siyamnapu't siyam na hindi naligaw. Gayundin naman, ayaw ng inyong Amang nasa Langit na mawala isa man sa maliliit na ito.

Komentaryo
Para sa atin, mas kinikilala natin ang mga may-pinag-aralan at mga maykaya sa buhay; tinitingala natin sila at binibigyan ng espesyal na lugar sa mga handaan. Pero iba ang ating Panginoon; mas gusto niya ang maliliit, at mga hamak at walang-halaga ang dakila para sa kanya. Ito ang nadiskubre ni Sta. Teresita sa kanyang "Munting Daan." Hindi niya hinangad na maging bida o maging mataas; sa halip, sinikap niyang gawin ang kanyang makakaya sa mumunting paraang, sa paraang karaniwan at hindi tumatawag ng anumang atensyon. Nakita niya sa nasa pagiging ordinaryo pala ang ekstraordinaryong daan ng Diyos. Tingnan mo ngayon ang maliliit na bagay na puwede mong gawin para sa Diyos sa araw na ito.

balik calendario

Agosto 15
Miyerkules

Pag-aakyat sa Langit sa Mahal na Birheng Maria

Unang Pagbasa: Pagbubunyag 11:19; 12:1-6, 10
Ikalawang Pagbasa: 1 Corinto 15:20-27
Ebanghelyo: Lucas 1:39-56

Nagmamadaling naglakbay si Maria papunta sa isang bayan sa mataas na lupain ng Juda. Pumasok siya roon sa bahay ni Zacarias at binati si Elizabeth. Nang marinig ni Elizabeth ang bati ni Maria, sumikad ang sanggol sa sinapupunan niya, at napuspos ng Espiritu Santo si Elizabeth at malakas siyang sumigaw at sinabi: "Lubos kang pinagpala sa mga kababaihan. Pinagpala rin ang bunga ng iyong sinapupunan! Sino nga ba naman ako't naparito sa akin ang ina ng aking Panginoon? Nang umabot sa aking pandinig ang iyong pagbati, sumikad sa tuwa ang sanggol sa aking sinapupunan. Pinagpapala ang naniniwalang magaganap ang mga sinabi sa kanya ng Panginoon."
At sinabi ni Maria:
"Dinadakila ng aking kaluluwa ang Panginoon
at nagagalak ang aking espiritu sa Diyos na aking Tagapagligtas
dahil isinaalang-alang niya ang abang utusan niya,
at mula ngayon, ituturing akong mapalad ng lahat ng salinlahi.
Dakila nga ang ginawa sa akin ng Makapangyarihan,
banal ang kanyang Pangalan.
Patuloy ang kanyang awa sa mga sali't salinlahi
para sa mga may pitagan sa kanya.
Ipinakita niya ang lakas ng kanyang bisig,
ipinagtabuyan ang mga taong may mapagmataas na balak.
Pinatalsik niya sa luklukan ang mga makapangyarihan,
itinampok naman ang mga bale-wala.
Binusog niya ng mabubuting bagay ang mga nagugutom
at itinaboy namang walang-wala ang mayayaman.
Nilingap niya ang Israel na kanyang lingkod,
inalaala ang kanyang awa
ayon sa ipinangako niya sa ating mga ninuno,
kay Abraham at sa kanyang angkan magpakailanman."
Mga tatlong buwang nanatili si Mariang kasama ni Elizabeth at saka nagbalik sa kanyang bahay.

Komentaryo
Umaawit tayo kung hindi na kayang ihayag ng ating mga salita ang matinding damdamin sa ating puso dahil sa sobrang tuwa o matinding kalungkutan. At sa matinding galak, hindi napigilan ni Maria ang umawit; nag-uumapaw ang galak sa kanyang puso dahil sa kahanga-hangang bagay na ginawa sa kanya ng Panginoon kaya umawit siya ng papuri sa kanya. Nakita niyang butihin at mapagmahal ang Diyos, at hindi niya pinababayaan ang mahihina kundi itanataas ang mga api at dukha upang hiyain ang mayayaman at makapangyarihan. Binabaligtad ng Panginoon ang kalagayan ng mundo dahil sa kanyang katarungan at malasakit. Dahilan ang lahat ng ito para umawit si Maria.
Umaawit din ba tayo sa ating mga pagdiriwang? O baka naman nananatili tayong walang imik at walang kibo sa harap ng Panginoon? Bakit kaya?

balik calendario

Agosto 16
Huwebes

Ika-19 na Linggo ng Taon
San Esteban ng Unggaria/San Roque

Unang Pagbasa: Josue 3:7-10, 11, 13-17
Ebanghelyo: Mateo 18:21-19:1


Nagtanong naman si Pedro kay Jesus, "Panginoon, gaano kadalas ko naman dapat patawarin ang mga pagkukulang ng aking kapatid? Pitong beses ba?" Sumagot si Jesus: "Hindi, hindi pitong beses kundi pitumpu't pitong beses.
"Tungkol sa kaharian ng Langit ang kasaysayang ito. "Isang hari ang nagpasyang pagbayarin ng utang ang kanyang mga utusan. Nang simulan niyang suriin ang kuwenta, iniharap sa kanya ang isang may utang na sampung libong baretang ginto. Dahil walang maibayad sa kanya ang tao, iniutos ng panginoon na ipagbili at maging alipin siya kasama ng kanyang asawa, mga anak at mga ari-arian bilang bayad-utang.
"At nagpatirapa sa paanan ng hari ang opisyal at sinabi: 'Bigyan mo pa ako ng panahon, at babayaran kong lahat ang utang ko.' Naawa sa kanya ang hari at hindi lamang siya pinalaya kundi kinansela pa ang kanyang utang.
"Pagkaalis ng opisyal na ito, nasalubong niya ang isa sa kanyang mga kasamahan na may utang namang sandaang barya sa kanya. Sinunggaban niya ito sa leeg at halos sakalin habang sumisigaw ng 'Bayaran mo ang utang mo!' Nagpatirapa sa paanan niya ang kanyang kasamahan at nagsabi: 'Bigyan mo pa ako ng panahon, at babayaran kong lahat ang utang ko sa iyo.' Ngunit tumanggi siya at ipinakulong ito hanggang makabayad ng utang.
Labis na nalungkot ang iba nilang kapwa-lingkod nang makita ang nangyari. Kaya pinuntahan nila ang kanilang panginoon at ibinalita ang buong pangyayari. Ipinatawag naman niya ang opisyal at sinabi: 'Masamang utusan, pinatawad ko ang lahat ng iyong utang nang makiusap ka sa akin. Di ba dapat ay naawa ka rin sa iyong kasamahan gaya ng pagkaawa ko sa iyo?' Galit na galit ang panginoon kaya ibinigay niya ang kanyang utusan sa mga tagapagpahirap hanggang mabayaran nito ang lahat ng utang." Idinagdag ni Jesus: "Ganito rin ang gagawin sa inyo ng aking Ama sa Langit kung hindi patatawarin ng bawat isa sa inyo mula sa puso ang kanyang kapatid."
Nang tapos na si Jesus sa mga aral na ito, umalis siya sa Galilea at pumunta sa probinsya ng Judea sa kabilang ibayo ng Ilog Jordan."

Komentaryo
Natural lamang na sumama ang ating loob at maghihinakit kapag may ginawang masama ang ating kapwa. Ngunit hindi tayo dapat magtanim ng sama ng loob dahil tiyak na magbubunga iyon ng pagtigas ng kalooban hanggang hindi na natin magawang magpatawad pa. Ipinaaalaala sa atin ng Ebanghelyo na dapat tayong magpatawad dahil pinatatawad din tayo ng Diyos. Sa halip na ikumpara natin ang sarili sa ating kapwa -na laging mas masama kaysa atin-sa Diyos natin iharap ang ating mga sarili at sa kanya ihambing. Walang sawa tayong pinatatawad at paulit-ulit na tinatanggap tuwing magbabalik-loob tayo sa kanya pero bakit parang napakahirap sa atin ang magpatawad sa kapwa? Hilingin natin sa Panginoon na palambutin niya ang ating mga puso at hubugin ayon sa mapagmahal niyang Puso nang matuto tayong magpatawad sa ating kapwa.

balik calendario

Agosto 17
Biyernes

Ika-19 na Linggo ng Taon

Unang Pagbasa: Josue 24:1-13
Ebanghelyo: Mateo 19:3-12

At lumapit kay Jesus ang ilang Pariseo na hangad siyang subukan, at tinanong nila siya: "Pinahihintulutan bang diborsiyuhin ng lalaki ang kanyang asawa sa anumang dahilan?"
Sumagot si Jesus: "Hindi ba ninyo nabasa na sa simula'y ginawa sila ng Maykapal na lalaki at babae, at sinabi rin nitong iiwanan ng lalaki ang kanyang ama at ina, at pipisan sa kanyang asawa, at magiging iisang katawan ang dalawa? Kung gayo'y hindi na sila dalawa kundi iisang katawan lamang; kaya huwag paghiwalayin ng tao ang pinagbuklod ng Diyos."
At sinabi nila: "Kung gayon, bakit iniutos ni Moises na bigyan ang babae ng kasulatan ng diborsiyo bago siya paalisin?" Sinabi naman niya sa kanila: "Alam ni Moises na matigas ang inyong puso kaya pinayagan kayong diborsiyuhin ang inyong mga asawa, ngunit hindi ganito sa simula. At sinasabi ko naman sa inyo: kung may magpaalis sa kanyang asawa, maliban kung dahil sa pagtataksil, at saka magpakasal sa iba, nakiapid na siya."
Sinabi naman ng mga alagad: "Kung iyan ang itinatadhana para sa lalaking may-asawa, walang pakinabang sa pag-aasawa." Sinabi ni Jesus sa kanila: "Hindi matatanggap ng lahat ang salitang ito, kundi ng mga pinagkalooban lamang nito. May ilang ipinanganak na hindi makapag-aasawa. May iba namang ipinakapon ng tao. At may iba ring tumalikod sa pag-aasawa alang-alang sa kaharian ng Langit. Tanggapin ito ng puwedeng tumanggap."

Komentaryo
Mahilig mag-inom at bumarkada si Sonny kahit pa may-asawa na at mga anak dahil hinahanap-hanap pa rin niya ang buhay-binata. Hindi malaman ng kanyang asawa ang gagawin para mabuo ang kanilang pamilya, nang may umimbita sa kanilang mag-asawa na dumalo sa isang prayer meeting. Dahil hindi mapahindian ni Sonny ang nag-imbita, pumunta sila at doon nagsimula ang pagbabago-hindi lamang ni Sonny kundi ng buo niyang mag-anak. Ngayon, sama-sama sa pagdiriwang ng kanilang komunidad ang buo nilang pamilya: silang mag-asawa at apat nilang anak. Meron ding regular na pag-uusap at panalangin ang buong pamilya. At bukod sa pagdalo sa mga pagdiriwang, aktibo rin ang mag-asawa sa pagbibigay ng seminar sa mga kakasalin sa kanilang parokya. Maganda ang buhay-may-asawa, lalo na't nagkakabuklod sa Diyos ang buong mag-anak.

balik calendario

Agosto 18
Sabado

Ika-19 na Linggo ng Taon

Unang Pagbasa: Josue 24:14-29
Ebanghelyo: Mateo 19:13-15

May nagdala kay Jesus ng mga bata para ipatong niya ang kanyang kamay sa kanila at madasalan. Pinagalitan naman ng mga alagad ang mga taong may dala sa kanila. Kaya sinabi ni Jesus: "Pabayaan ninyo sila. Huwag ninyong pigilang lumapit sa akin ang mga bata. Sa mga tulad nga nila ang kaharian ng Langit." At pagkapatong ni Jesus ng kanyang kamay sa kanila, umalis na siya.

Komentaryo
Tuwang-tuwa pa ang ilang magulang habang pinababayaan nilang manggulo sa misa ang kanilang mga anak: may kung saan-saan nagtatakbo habang ang iba nama'y naghahabulan, naglalaro, nagsisigawan, nagkakainan at nag-iinuman hanggang para nang laruan ang simbahan! May ilan pang umaakyat sa altar para hilahin ang mantel o kaya'y ang damit na suot ng pari habang giliw na giliw ang ilan habang iniisip na napakaganda ng mga bata-cute sila-sa paglapit nila sa Panginoon. Kaya?
Mahalaga ang disiplina sa mga unang taon ng pagkatuto ng mga bata; dito nila natututuhan kung paano gumawa ng tama sa tamang lugar at sa tamang panahon. Mula sa pagtuturo ng wasto sa kanila, lumalaki silang responsable at marunong magpasya kung ano ang tama at ano ang mali.

balik calendario

Agosto 19
Linggo

Ika-20 Linggo ng Taon

Unang Pagbasa: Jeremias 38:4-6, 8-10

At sinabi ng mga pinuno sa hari: "Dapat patayin ang taong ito. Wala siyang ginagawa kundi papanghinain ang loob ng mga sundalong naiwan sa lunsod na ito, pati ang lahat ng tao. Hindi kaligtasan ng bayan ang hangad niya kundi ang kasamaan nito sa pagpopropesiya niya." Sumagot si Haring Sedekias: "Bahala kayo sa kanya; hindi kayo hahadlangan ng hari."
Kaya dinakip nila si Jeremias at itinapon sa balon ni Malkias na anak ng hari sa Patyo ng mga Bantay. Ibinaba nila sa balon si Jeremias sa pamamagitan ng mga lubid. Wala iyong tubig kundi putik lamang ang nasa balon ng tubig at lumubog sa putik si Jeremias.
Nilapitan siya ni Ebedmelek at sinabi: "Aking panginoong hari! Masama ang ginawa ng mga taong iyon kay Propeta Jeremias. Inihulog nila siya sa balon kung saan siya mamamatay."
Kaya iniutos ng hari kay Ebedmelek na Etiope: "Magsama ka ng tatlong lalaki at iahon si Jeremias sa balon bago siya mamatay."

Ikalawang Pagbasa: Hebreo 12:1-4

Nakapalibot sa atin ang maraming saksi na parang isang ulap, kaya iwan natin ang tanang pasanin at kasalanan na nakaligid sa atin, at tumakbo tayo nang buong tatag sa kinakaharap nating karera ng pananampalataya. Tumi-ngala nga kayo sa tagapamahala nito na siya ring tagapaggantimpala. Sa halip ng kaligayahang alok sa kanya, pinagtiisan niya ang krus at binalewala ang kahihiyan nito, at ngayo'y nakaluklok siya sa kanan ng Diyos. Isipin ninyo ang nagtiis ng gayong oposisyon mula sa mga makasalanan, at hindi kayo manghihina o masisiraan ng loob. Nakibaka kayo laban sa masama, pero hindi pa madugo.

Ebanghelyo: Lucas 12:49-53

Dumating ako upang maghagis ng apoy sa lupa, at ganoon na lamang ang pagnanais kong magliyab na sana ito! Ngunit dapat akong mabinyagan ng isang binyag, at ganoon na lamang ang pagkabalisa ko hanggang di ito nagaganap! Sa akala ba ninyo'y dumating ako para magbigay ng kapayapaan sa lupa? Hindi, sinasabi ko sa inyo, kundi paghihiwa-hiwalay! Sapagkat mula ngayo'y magkakahati-hati ang limang nasa isang sambahayan, tatlo laban sa dalawa at dalawa laban sa tatlo; magkakahati-hati sila: ama laban sa anak na lalaki at anak na lalaki laban sa ama, ina laban sa anak na babae at anak na babae laban sa ina, biyenang babae laban sa kanyang manugang na babae at manugang na babae laban sa biyenang babae.

Komentaryo
Kakaiba ang pamilya ni Beth dahil kanya-kanyang lakad silang mag-anak kung araw ng Linggo. Halos maghapon si Beth sa kanilang sambahan dahil pagkatapos ng kanilang pagsamba, marami pa siyang sinasambahang gawain. Nasa simbahan naman sa kanilang parokya ang kanyang asawa dahil ipinanganak daw siyang Katoliko at iyon ang kanyang kinalakihang relihiyon kaya Katoliko rin siyang mamamatay. Born-again fellowship naman ang pinupuntahan ng panganay nilang anak, na siyang gitarista sa kanilang community habang wala namang hilig magsimba o sumamba kung Linggo ang dalawa pa nilang anak dahil mas gusto nilang mag-malling. Dati'y halos nag-aaway sila araw-araw dahil sa iba't iba nilang relihiyon pero ngayo'y natutuhan nilang tanggapin ang kanilang pagkakaiba sa pagsamba sa iisang Diyos. Kumusta naman ang pamilya mo?

balik calendario


Agosto 20
Lunes

Ika-20 Linggo ng Taon
San Bernardo

Unang Pagbasa: Hukom 2:11-19
Ebanghelyo: Mateo 19:16-22

Nang oras ding iyon, lumapit kay Jesus ang isang binata at nagtanong: "Guro, anong mabuti ang dapat kong gawin para makamit ang buhay na walang hanggan?" Sumagot si Jesus: "Bakit tungkol sa mabuti ang tanong mo? Iisa lang ang Mabuti. Kung gusto mong pumasok sa buhay na walang hanggan, sundin mo ang mga utos." At sinabi naman ng binata: "Anong mga utos?" Sumagot si Jesus: "Huwag papatay, huwag makiapid, huwag magnakaw, huwag manirang-puri ng kapwa, igalang ang iyong ama at ina, at mahalin ang iyong kapwa gaya ng pagmamahal mo sa iyong sarili."
At sinabi sa kanya ng binata: "Sinunod ko ang lahat ng ito, ano pa ang kulang ko?" At sinabi ni Jesus: "Kung gusto mong maging ganap, umuwi ka't ipagbili ang mga ari-arian mo at ibigay ang pera sa mga dukha, at magkakaroon ka ng kayamanan sa Langit. At saka ka bumalik para sumunod sa akin."
Pagkarinig ng binata sa pahayag na ito, umalis siyang malungkot sapagkat napakayaman niya.

Komentaryo
Narinig ni Francisco ng Assisi ang tawag ng Panginoon kaya sinimulan niyang ipamigay ang mga tela at mga damit na paninda ng kanyang ama hanggang palayasin siya nito at itakwil bilang anak. Para sa kanya, isang dalaga ang Karukhaan na siyang maghahatid sa ganap na pagtulad at pagsunod kay Jesus. Hindi lahat ay tinatawag na maging Francisco ng Assisi ngunit matutuhan sana natin sa kanyang halimbawa na huwag kumapit sa mga materyal na bagay. Lumilipas ang lahat, nagbabago, nabubulok at naglalaho. Hindi ba't pare-parehong mga atom lamang ang lahat? Parehong atom lamang ang ginto, ang pinakamasarap na pagkain, o pinakamagandang damit; gayunding atom ang pinakamarumi at pinakamabahong basura! Ang Diyos lamang ang di lumilipas at nananatili magpakailanman. At kung sa kanya tayo kakapit, hinding-hindi tayo mabibigo.

balik calendario


Agosto 21
Martes

Ika-20 Linggo ng Taon
San Pio X

Unang Pagbasa: Mga Hukom 6:11-24
Ebanghelyo: Mateo 19:23-30

Sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Talagang sinasabi ko sa inyo: mahirap makapasok ang mayaman sa kaharian ng Langit. Oo, maniwala kayo, mas madali pa para sa kamelyo ang lumusot sa butas ng karayom kaysa pumasok ang isang mayaman sa kaharian ng Langit."
Nang marinig ito ng mga alagad, namangha sila at sinabing "Kung gayon, sino ang maliligtas?" Tinitigan sila ni Jesus at sumagot: "Imposible ito para sa tao; pero para sa Diyos, lahat ay posible."
Nagsalita si Pedro at sinabi: "Iniwan namin ang lahat para sumunod sa iyo: ano naman ang para sa amin?"
Sumagot si Jesus: "Talagang sinasabi ko sa inyong mga sumunod sa akin: sa Araw ng Pagbabago, pag upo ng Anak ng Tao sa kanyang trono nang buong luwalhati, uupo rin kayo sa labindalawang trono para maghari sa labindalawang tribu ng Israel. At ang mag-iwan ng mga tahanan, mga kapatid, ama at ina, mga anak o mga bukid alang-alang sa ngalan ko, tatanggap siya ng sandaang beses at makakamit ang buhay na walang hanggan. May mga una ngayon na mahuhuli at may mga huli naman na mauuna.

Komentaryo
Hindi maiwasan ni Fr. Angelo ang malungkot pag nagkakasama silang magkakaklase sa hayskul, lalo't isinasama ng mga ito ang kani-kanilang pamilya para dumalaw sa kanya. Naiisip niya kung nag-asawa sana siya, malamang meron na rin siyang mga dalaga at binata. Pero pag nakikita niyang mas mukhang matanda ang itsura ng kanyang mga kaklase at pinakikinggan ang kanilang mga problema, nagpapasalamat si Fr. Angelo dahil tinawag siya ng Diyos na maglingkod nang buo sa kanya.
Hindi rin naman talaga nag-iisa si Fr. Angelo dahil sa maraming taon ng kanyang pagkapari, marami siyang nagabayan at patuloy siyang itinuturing na ama. Sa katunayan nga'y mas malapit pa sila sa kanya kasya tunay nilang mga magulang dahil sa kanya nila nabubuksan ang kanilang kalooban at naihihinga ang lahat nilang problema sa buhay.

balik calendario


Agosto 22
Miyerkules

Pagkareyna ng Mahal na Birheng Maria

Unang Pagbasa: Isaias 9:1-6
Ebanghelyo: Lucas 1:26-38

Sa ikanim na buwan, isinugo ng Diyos ang Anghel Gabriel sa isang bayan ng Galilea na tinatawag na Nazaret. Sinugo ito sa isang birhen na ipinagkasundo na sa isang lalaking nagngangalang Jose mula sa sambahayan ni David; at Maria naman ang pangalan ng birhen.
Pumasok ang anghel at sinabi sa kanya: "Matuwa ka, O puspos ng grasya, sumasaiyo ang Panginoon." Nabagabag naman si Maria dahil sa pananalitang ito at pinagwari kung ano ang pagbating ito.
At sinabi ng anghel sa kanya: "Huwag kang matakot, Maria, dahil may magandang niloloob ang Diyos para sa iyo. At ngayo'y maglilihi ka at manganganak ng isang lalaki na pangangalanan mong Jesus. Magiging dakila siya at tatawagin siyang Anak ng Kataas-taasan, at ibibigay sa kanya ng Panginoong Diyos ang trono ng kanyang ninunong si David. Maghahari siya sa angkan ni Jacob magpakailanman; talaga ngang walang katapusan ang kanyang paghahari."
Sinabi ni Maria sa anghel: "Paanong mangyayari ito gayong di ako ginagalaw ng lalaki?" At sumagot sa kanya ang anghel: "Papanaog sa iyo ang Espiritu Santo at lililiman ka ng kapangyarihan ng Kataas-taasan kaya magiging banal ang isisilang at tatawaging Anak ng Diyos. At nagdalantao naman ngayon ang pinsan mong si Elizabeth sa kabila ng kanyang katandaan, at siyang itinuturing na baog ay nasa ikaanim na buwan na. Wala ngang imposible sa Diyos."
Sinabi naman ni Maria: "Narito ang utusan ng Panginoon, mangyari nawa sa akin ang iyong sinabi." At nilisan siya ng anghel.

Komentaryo
"Narito ang utusan ng Panginoon, mangyari sa akin ang iyong sinabi" Hindi madali bago nakatugon nang gayon si Maria sa alok sa kanya ng anghel na siya ang magiging ina ng Anak ng Diyos. Paano na kung magiging dalagang ina siya? Bukod sa kahihiyang sasapitin sa mata ng kanyang kasintahang si Jose, maaari pa rin siya nitong ipabato sa mga tao hanggang mamatay dahil sa kanyang pagtataksil. Hindi bulag na pagsunod sa Diyos ang pagsang-ayon niya sa kanyang kalooban dahil kung babasahin mo uli ang Ebanghelyo sa araw na ito, nagtanong muna si Maria bago nagpasya. At sa kanyang pag-iisip, isinaalang-alang niya ang sagot na ibinigay ng anghel.
May iniaalok din sa iyo ang Diyos. Kaya mo kaya?

balik calendario


Agosto 23
Huwebes

Ika-20 Linggo ng Taon
Santa Rosa ng Lima

Unang Pagbasa: Hukom 11:29-39
Ebanghelyo: Mateo 22:1-14

Muling nagsalita si Jesus sa pamamagitan ng mga talinhaga, "Tungkol sa nangyayari sa kaharian ng Langit ang kuwentong ito: May isang haring naghanda sa kasal ng kanyang anak na lalaki. Ipinatawag niya sa mga katulong ang mga imbitado sa kasalan ngunit ayaw nilang dumalo.
Muli niyang pinapunta ang iba pang mga katulong para sabihin sa mga inanyayahan sa kasalan: 'Naghanda ako ng pagkain, nagpatay ng mga toro at mga pinatabang hayop; handa na ang lahat kaya pumarito na kayo sa kasalan.' Ngunit hindi nila pinansin ang paanyaya, sa halip ay may pumunta sa kanyang taniman, at sa kanyang negosyo naman ang isa pa. Sinunggaban naman ng iba pa ang mga katulong ng hari, nilibak at pinatay.
Lubhang nagalit ang hari kayat ipinadala niya ang kanyang hukbo para puksain ang mga mamamatay-tao at sunugin ang lunsod. At sinabi niya sa kanyang mga katulong: 'Handa na ang kasalan ngunit hindi karapat-dapat ang mga inanyayahan. Pumunta kayo ngayon sa dulo ng lunsod at anyayahan sa kasalan ang bawat makita ninyo.'
Kaya agad na lumabas sa mga daan ang mga katulong at tinipon ang lahat ng makita, masama at mabuti, at napuno ang kasalan ng mga nasa hapag.
Pagkatapos ay dumating ang hari para tingnan kung sino ang mga nasa hapag at napansin niya ang isang lalaking hindi nakadamit-pampiyesta. Kaya sinabi niya sa kanya: 'Kaibigan, paano ka nakapasok nang walang damit pangkasal?' Ngunit hindi umimik ang tao. Kaya sinabi ng hari sa kanyang mga katulong: 'Igapos ang kanyang mga kamay at paa, at itapon sa dilim, kung saan may iyakan at pagngangalit ng mga ngipin.'
Marami ngang talaga ang tinawag pero kaunti ang pinili."

Komentaryo
Bilang na bilang ang damit ng mga tao noong unang panahon. At sa panahon ni Jesus, kaugalian ng mga tao na sila mismo ang magbigay ng damit-pangkasalan sa mga iniimbita nilang dumalo sa kanilang pakasal. Kayat inaasahan ng nag-anyaya na isusuot ng kanyang bisita sa kasalan ang damit na kanyang iniregalo sa kanya. Sa pagkaunawa sa gayong kaugalian, maiintindihan natin kung bakit ganoon ang ginawa sa bisitang hindi nakadamit-pampiyesta.
Pagnilayan mo ngayong muli ang pagbasa at tingnan kung saan ka kabilang sa mga kumbidado ng Panginoon: sa mga talagang bisita o sa mga tinawag sa daan? Ano ang mga damit-pampiyesta na ibinigay niya sa iyo? Saan ka niya kinukumbida at paano ka naman sumasagot sa paanyaya niyang iyon?

balik calendario


Agosto 24
Biyernes

San Bartolome, Apostol

Unang Pagbasa: Pagbubunyag 21:9-14
Ebanghelyo: Juan 1:45-51

Natagpuan ni Felipe si Natanael at sinabi nito sa kanya: "Ang tinukoy ni Moises na nakasulat sa Batas at Mga Propeta, natagpuan namin siya-si Jesus na anak ni Jose, na taga-Nazaret."
Sinabi naman sa kanya ni Natanael: "May mabuti bang puwedeng manggaling sa Nazaret?" Sagot sa kanya ni Felipe: "Halika't makikita mo."
Nakita ni Jesus si Natanael na palapit sa kanya at sinabi niya tungkol sa kanya: "Hayan, isang totoong Israelitang walang pagkukunwari." Sinabi sa kanya ni Natanael: "Paano mo ako nakilala?" Sumagot sa kanya si Jesus: "Bago ka pa man tawagin ni Felipe, habang nasa ilalim ka ng punong-igos, nakita na kita."
Sumagot si Natanael: "Rabbi, ikaw ang Anak ng Diyos, ikaw ang Hari ng Israel." Sumagot si Jesus: Sinabi ko lang sa iyong nakita kita sa ilalim ng punong-igos, at naniniwala ka na? Higit pa sa mga ito ang makikita mo."
At idinugtong ni Jesus: "Talagang-talagang sinasabi ko sa inyo, makikita ninyong bukas na ang langit at panhik-panaog sa Anak ng Tao ang mga anghel ng Diyos."

Komentaryo
Naging pari si Fr. Paulino dahil sa kanilang kalabaw. Siya ang nagpapastol noon sa hayop pero dahil nalibang siya sa pakikipaglaro sa kanyang mga kabarkada, nawala ang kalabaw. Takot na takot siya sa gagawin ng kanyang ama sa kanya kaya nagdasal siya sa Diyos na kung tutulungan siya nitong makita ang kanilang kalabaw, papasok siya sa seminaryo. Nakita nga niya ang kalabaw at pumasok nga noon sa seminaryo si Fr. Paulino.
Iba't iba ang paraan ng pagtawag ng Diyos para sa iba't ibang daan ng pagsunod sa kanya. May mga naglilingkod sa kanya bilang pari o bilang mga ama at ina, o sa pananatiling walang asawa, sa pagmimisyon sa ibang bansa o sa mismong lugar nilang pinagtatrabahuhan. Iba't iba ang tawag pero iisa lamang ang tumatawag.

balik calendario


Agosto 25
Sabado

Ika-20 Linggo ng Taon
San Luis / San Jose ng Calasanz

Unang Pagbasa: Rut 2:1-3, 8-11; 4:13-17
Ebanghelyo: Mateo 23:1-12


Sinabi ni Jesus sa mga tao at sa kanyang mga alagad, "Ang mga guro ng Batas at mga Pariseo ang umupo sa puwesto ni Moises. Pakinggan at gawin ang lahat nilang sinasabi pero huwag silang pamarisan, sapagkat nagsasalita sila pero hindi naman ginagawa. Naghahanda sila ng mabibigat na pasanin at ipinapatong sa mga balikat ng mga tao. Ngunit hindi nila ikinikilos ni isang daliri para galawin ang mga iyon. Pakitang-tao lamang ang lahat nilang ginagawa; dahil dito, malalapad na laso ng Kasulatan ang gusto nila para sa kanilang noo, at mahahabang palawit sa kanilang balabal. Gusto nilang mabigyan ng pangunahing lugar o upuan sa mga piging at sa sinagoga. Ikinatutuwa rin nilang mabati sa mga liwasan at matawag na guro ng mga tao.
"Huwag kayong patawag na guro sapagkat iisa lamang ang Guro ninyo at magkakapatid kayong lahat. Huwag din ninyong tawaging ama ang sinuman sa mundo sapagkat iisa lamang ang inyong Ama, siya na nasa Langit. Huwag din kayong patawag na gabay sapagkat iisa lamang ang inyong Patnubay, si Kristo. Maging alipin ninyo ang pinakadakila sa inyo. Sapagkat ibababa ang nagpapakataas at itataas ang nagpapakababa."

Komentaryo
Marami sa atin ang magaling magsalita ngunit kulang naman sa gawa. Sila ang mahilig magpayo kahit wala namang humihingi ng payo sa kanila; gusto rin nilang sabihan ang iba kung ano ang tama at dapat nilang gawin, na hindi naman nila ginagawa mismo. Ngunit sa gawa nakikilala kung sino tayong talaga. Bilang mga alagad ni Kristo, mga buhay na sakramento tayo ng pamamalagi ni Kristo sa mundo; tayo ang mga tagapagpatotoo na mahal ngang talaga ng Diyos ang daigdig. Maging pagpapala nawa tayo para sa ating kapwa at dahilan upang pasalamatan nila at purihin ang Diyos, at huwag tayo pa ang maging sanhi upang sisihin nila ang Panginoon sa pagkakatawag niya sa atin na maging kanyang mga alagad.

balik calendario


Agosto 26
Linggo

Ika-21 Linggo ng Taon

Unang Pagbasa: Isaias 66:18-21

Darating ako para tipunin ang lahat ng bansa ng bawat wika, at darating sila at masasaksihan ang aking kaluwalhatian. Magsasagawa ako sa kanila ng isang kahanga-hangang bagay: ilan sa mga nalabing buhay sa kanila ang ipadadala ko sa mga bansa-sa Tarsis, Put, Lud, Ros at Mesek, Tubal, at Havan-sa malalayong pulo na hindi pa nakaririnig sa aking katanyagan o nakakikita sa aking kaluwalhatian.
Ipahahayag nila ang aking kaluwalhatian sa mga bansa. Dadalhin nila ang lahat ng inyong kapatid buhat sa lahat ng bansa bilang handog kay Yawe-sakay sa mga kabayo, karuwahe, kalesa, asno, kamelyo patungo sa aking banal na bundok sa Jerusalem, sabi ni Yawe. Gaya ng pagdadala ng mga Israelita sa kanilang mga haing nasa malilinis na lalagyan sa Bahay ni Yawe. At sa kanila man ay pipili rin ako ng magiging mga pari at Levita, sabi ni Yawe.

Ikalawang Pagbasa: Hebreo 12:5-7, 11-13

Nakalimutan ninyo siguro ang sinabi sa inyo na parang mga anak: Huwag mong balewalain ang pagtutuwid ng Panginoon, anak ko, huwag kang masiraan ng loob kung pinangangaralan ka. Itinutuwid nga ng Panginoon ang kanyang minamahal, at pinapalo ang anak na mahal niya.
Nagtitiis kayo para sa inyong ikatutuwid, kaya itinuturing kayo ng Diyos na mga anak. May anak bang di pinaparusahan ng kanyang ama?
Sa simula'y parang walang kaligayahan sa pagtutuwid kundi lungkot ngunit pagkatapos naman ay nagbubunga ito ng kapayapaan at kabanalan sa mga sinanay dito.
Kaya palakasin ninyo ang mga kamay na nanghihina at ang mga tuhod na lampa. Ituwid ang mga daraanan ng inyong mga paa, nang hindi matisod ang pilay kundi guma-ling.

Ebanghelyo: Lucas 13:22-30

Dumaan si Jesus sa mga lunsod at mga nayon, na nagangaral habang papunta siya sa Jerusalem. May nagtanong sa kanya: "Panginoon, kakaunti nga ba ang maliligtas?" At sinabi ni Jesus sa mga tao: "Magpumilit kayong pumasok sa makipot na pintuan sapagkat sinasabi ko sa inyo: marami ang gustong pumasok at di makapapasok. Kapag tumindig na ang may-ari ng bahay at naisara na ang pinto, tatayo kayo sa labas na kumakatok at magsasabing 'Panginoon, buksan mo kami.' Sasagot naman siya sa inyo: 'Hindi ko alam kung tagasaan kayo.'
"Kaya sasabihin ninyo: 'Kami ang kumain at uminom na kasalo mo, at sa aming mga lansangan ka nangaral.' Pero sasagutin niya kayo: 'Hindi ko alam kung tagasaan kayo. Lumayo sa akin, kayong mga gumagawa ng masama.' Naroon ang iyakan at pag-ngangalit ng mga ngipin pagkakita ninyo kina Abraham, Isaac, Jacob at sa lahat ng propeta sa kaharian ng Diyos, at ipagtatabuyan naman kayo sa labas. At makikisalo naman sa Kaharian ng Diyos ang mga darating mula sa silangan, kanluran, timog at hilaga. Oo, may mga huli ngayon na mauuna at may mga una na mahuhuli."

Komentaryo
Ang pintuang patungo sa aking sarili ang siyang pinakamakitid na pintuang pinasok ko sa aking buhay. Isa itong prosesong mahirap at matagal. Isang patuloy na paglalakbay na walang kasiguruhan kung saan hahantong. Ngunit habang hinaharap ko ang mga hamon ng paglalakbay na ito, patuloy naman akong pumapasok sa makipot na pintuan, taglay ang pananalig na lalo kong makikilala ang aking sarili.
May isa pang daan sa pagkaalam sa kahulugan ng buhay; patungo ito sa mismong Nagbibigay ng buhay na siyang nagdadala sa akin at nagbibigay-lakas para pumasok sa makipot na pintuan, pintuang patungo sa magandang lugar-"…sa salu-salo sa Kaharian ng Diyos."

balik calendario


Agosto 27
Lunes

Ika-21 na Linggo ng Taon
Santa Monica

Unang Pagbasa: 1 Tesalonika 1:1-5, 8-10
Ebanghelyo: Mateo 23:13-22

Sinabi ni Jesus, "Kaya kawawa kayo, mga guro ng Batas at mga Pariseo, kayong mga mapagkunwari! Isinara ninyo ang kaharian ng Langit sa harap ng mga tao. Hindi kayo pumasok at hindi rin ninyo pinapasok ang mga makapapasok.
Kawawa kayo, mga guro ng Batas at mga Pariseo, kayong mga mapagkunwari. Nililibot ninyo ang dagat at lupa para maghanap ng isang bagong tagapaniwala at pagkapaniwala niya, ginagawa ninyo siyang anak ng impiyerno, na mas masahol pa sa inyo.
Kawawa kayong mga bulag na tagaakay! Sinasabi ninyong 'Walang bisa kung sa Templo nanunumpa, pero may bisa kung sa ginto ng Templo.' Mga bulag at baliw! Alin ba ang mas mahalaga? Ang ginto sa Templo o ang Templong nagpabanal sa gintong ito? Ang sabi ninyo'y walang bisa kung sa altar manunumpa pero may bisa kung sa handog na nasa altar. Mga bulag! Alin ba ang mas mahalaga: ang handog o ang altar na nagpapabanal sa handog? Ang manumpa sa ngalan ng altar ay dito at sa lahat ng narito nanunumpa. Ang sinumang sumumpa sa Templo ay sumusumpa dito at sa Diyos na naninirahan sa Templo. Ang sinumang manumpa sa ngalan ng Langit ay sa trono ng Diyos at sa nakaupo rito nanunumpa."

Komentaryo
Noong una, sa mga "tao ng pananampalataya" nakabatay ang aking pananampalataya. Sila ang mga pinuno ng aking prayer community, na inaasahan kong malapit sa Diyos at talagang nakakakilala sa kanya. Para akong bulag na naging sunud-sunuran sa isa sa kanila… Dahil dito, Diyos na mapanghusga at walang pagmamahal sa mga makasalanan ang naging pagkakilala ko sa Diyos, ang Diyos ng mga may hipokritong pananampalataya.
Dahil desperado akong makamit ang pagmamahal ng Diyos, pinagsikapan kong maging perpekto sa lahat ng bagay, lalo na sa mga gawain sa simbahan. Hindi ko nakilala ang tunay na pagmamahal ng Diyos dahil hindi ako namulat na ako pala'y bulag. Maaaring nailigaw ko rin ang ibang naghahanap sa Diyos at sa tunay niyang Kaharian.

balik calendario


Agosto 28
Martes

Ika-21 na Linggo ng Taon
San Agustin

Unang Pagbasa: 1 Tesalonika 2:1-8
Ebanghelyo: Mateo 23:23-26


Sinabi ni Jesus, "Kawawa kayong mga guro ng Batas at mga Pariseo, kayong mga mapagkunwari! Hindi ninyo nalilimutan ang mint, anis at kumino sa pagbabayad ninyo ng ikapu, ngunit hindi ninyo tinutupad ang pinakamahalaga sa Batas: ang katarungan, awa at pananampalataya. Ito ang nararapat isagawa na hindi kinakaligtaan ang iba. Mga bulag na tagaakay! Sinasala ninyo ang lamok, pero nilulunok ang kamelyo.
Kawawa kayong mga guro ng Batas at mga Pariseo, kayong mga mapagkunwari! Nililinis ninyo ang labas ng plato at kopa ngunit pinupuno naman ninyo ang loob ng pagnanakaw at karahasan. Bulag na Pariseo! Linisin mo muna ang loob, at lilinis din ang labas."

Komentaryo
Ayaw na ayaw kong makakita ng marumi. Dati'y obligasyon para sa akin ang linisin ang anumang makita kong marumi. Ngunit sa paglipas ng panahon, natutuhan kong gawin ito dahil sa pagmamahal. At ngayon, madali para sa akin ang pinaghihirapang gawin ng iba sa mainam at mabisang paraan ng paglilinis. Gayunpaman, may mga pagkakataong naglilinis pa rin ako nang basta na lamang at hindi isinasaloob ang malasakit sa aking mga kasambahay. Sa bandang huli, lalo namang dumudumi at gumugulo ang aking nililinis. Ganito rin ang aking buhay-pananampalataya. Hindi ako ang siyang makapaglilinis sa aking sarili kundi ang Panginoon lamang.

balik calendario


Agosto 29
Miyerkules

Pagpapakasakit ni San Juan, Ang Tagapagbinyag

Unang Pagbasa: Jeremias 1:17-19
Ebanghelyo: Marcos 6:17-29

Si Herodes ang nagpahuli kay Juan, at ipinakadena ito sa kulungan dahil kay Herodias na asawa ng kanyang kapatid na si Felipe. Pinakasalan ni Herodes si Herodias at sinabi ni Juan kay Herodes: "Hindi mo puwedeng kasamahin ang asawa ng iyong kapatid." Talaga ngang matindi ang galit ni Herodias kay Juan at gusto niya itong patayin pero hindi niya magawa. Iginagalang nga ni Herodes si Juan dahil itinuturing niya itong mabuti at banal na tao, kaya pinanatili niya itong buhay. Nalilito siya matapos makinig kay Juan, gayunma'y gusto pa rin niyang marinig ito.
At nagkaroon ng pagkakataon sa kaarawan ni Herodes nang maghanda siya para sa kanyang mga opisyal, mga pinuno ng hukbo at mahalagang tao ng Galilea. Pagpasok ng anak ni Herodias, nagsayaw ito at nasiyahan naman sa kanya si Herodes at lahat ng nasa handaan. Sinabi ng hari sa dalagita: "Ibibigay ko sa iyo ang anumang hingin mo." At sinumpaan pa niya ang pangakong ito: "Ibibigay ko sa iyo ang anumang hingin mo, kahit na ang kalahati ng aking kaharian." Lumabas ang anak at tinanong ang kanyang ina: "Ano ang hihingin ko?" At sumagot naman ito: "Ang ulo ni Juan Bautista." Agad niyang pinuntahan ang hari at sinabi: "Gusto kong ibigay mo agad sa akin ang ulo ni Juan Bautista sa isang bandeha."
Nabalisa ang hari ngunit ayaw niyang tumanggi dahil sa sinumpaan niyang pangako sa harap ng mga bisita. Kaya iniutos ng hari sa isa niyang guwardiya na dalhin ang ulo ni Juan. Pinugutan nito si Juan sa kulungan, inilagay sa isang bandeha ang kanyang ulo, ibinigay sa dalaga, at ibinigay naman ito ng dalaga sa kanyang ina. Nang mabalitaan ito ng mga alagad ni Juan, dumating sila para kunin ang kanyang katawan at inilibing.

Komentaryo
Napakahirap para sa ilan ang magbago ng pasya, lalo na't sinabi iyon sa harap ng mga tao. Nangangamba sila na baka sila masabiha na walang "palabra de honor." Ngunit ano nga bang talaga ang pagkakaroon ng "palabra de honor"? Hindi lamang ito pagkakaroon ng iisang salitang di mababali anuman ang mangyari. Bahagi rin ng "palabra de honor" ang pagkakaroon ng dangal sa kanyang mga salita. Ano ang silbi ng paninindigan sa binitiwang salita kung mawawala naman ang dangal ng iyong pagkatao?
Karaniwa'y hindi para sa ating dangal kaya tayo nagmamatigas sa ating mga salita. Sa halip na dangal, ang totoo'y ayaw nating mapahiya sa iba. Ngunit marunong magpakumbaba ang taong marangal at alam niya kung kailan dapat manindigan. at kung kailan niya dapat bawiin ang kanyang mga sinabi at humingi ng paumanhin.

balik calendario


Agosto 30
Huwebes

Ika-21 na Linggo ng Taon

Unang Pagbasa: 1 Tesalonika 3:7-13
Ebanghelyo: Mateo 24:42-51

Sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Kaya magbantay kayo sapagkat hindi ninyo alam ang araw ng pagdating ng inyong Panginoon. Isipin ninyo ito: kung alam ng may-ari ng bahay kung anong oras ng gabi darating ang magnanakaw, magbabantay siya at hindi niya pababayaang pasukin ang bahay. Kaya maging handa kayo sapagkat sa oras na hindi ninyo inaasahan darating ang Anak ng Tao.
"Isipin ninyo ito: may tapat at matalinong katulong at sa kanya ipinagkatiwala ng kanyang amo ang sambahayan nito para bigyan sila ng pagkain sa tamang oras. Kung sa pagdating ng kanyang amo ay matagpuan siya nitong tumutupad sa kanyang tungkulin, mapalad ang katulong na ito. Talagang sinasabi ko sa inyo na ipagkakatiwala sa kanya ng amo ang lahat nitong pag-aari.
"Sa halip ay nag-iisip naman ang masamang katulong: 'Magtatagal ang aking panginoon.' Kayat sinimulan niyang pagmalupitan ang mga katulong na kasama niya samantalang nakikipagkainan at nakikipag-inumang kasama ng mga lasing. Ngunit darating ang panginoon ng katulong na iyon sa oras na di niya inaasahan at sa panahong di niya alam. Paaalisin niya ang katulong na ito at pakikitunguhang gaya ng mga mapagkunwari. Doon nga may iyakan at pagngangalit ng ngipin."

Komentaryo
Minsan iniiwan ko ang bahay sa pamamahala ng aking mga katulong. Inaamin ko na nag-aalala rin ako at aalinlangan kung maipagkakatiwala ko ba talaga ang tahanan ko sa kanila. Pero kailangan ko silang pagkatiwalaan para magkaroon sila ng pagkakataong ipakita kung mapagkakatiwalaan nga ba sila. Sa aking buhay, madalas kong pagdudahan ang aking sarili. Pagdududa kung nararapat ba akong tawaging alagad ng Diyos. Binibigyan ko ng limitasyon ang aking sarili, (sa aking mga nais at paghahangad) dahil sa mga inaasahan ko tungkol sa kung ano nga ba ang mga katangian ng tunay at matapat na alagad. Kailangan kong magtiwala sa aking Amo-ang Diyos-na katapatan ng aking puso ang makikita niya at titingnan. Higit sa lahat, kailangan ko lang magmahal nang tunay para maging tunay at matapat niyang alagad.

balik calendario


Agosto 31
Biyernes

Ika-21 na Linggo ng Taon

Unang Pagbasa: 1 Tesalonika 4:1-8
Ebanghelyo: Mateo 25:1-13

Sinabi ni Jesus, "Tinutukoy ng kuwentong ito ang mangyayari sa kaharian ng Langit. Sampung abay na dalaga ang lumabas na may dalang lampara para sumalubong sa nobyo. Hangal ang lima sa kanila, at matalino naman ang lima pa.
"Dinala ng mga hangal na abay ang kanilang mga lampara nang walang reserbang langis. Ngunit dinala naman ng matatalino ang kanilang mga lampara na may reserbang langis. Natagalan ang nobyo kaya inantok silang lahat at nakatulog.
"Ngunit nang hatinggabi na, may tumawag: 'Dumarating na ang nobyo; lumabas kayo at salubungin siya!' Nagising silang lahat noon at inihanda ang kanilang mga lampara. Sinabi ng mga hangal sa matatalino: 'Bigyan naman ninyo kami ng inyong langis dahil mahina na ang ningas ng aming mga lampara.' Sumagot ang matatalino: 'Baka kulangin ang langis para sa amin at para sa inyo. Mabuti pang pumunta kayo sa mga nagtitinda at bumili para sa inyo.'
"Nakaalis na sila para bumili nang dumating ang nobyo; ang mga handa na ay sumama sa nobyo sa kasalan, at isinara ang pinto. Pagkatapos ay saka dumating ang iba pang mga dalaga at tumawag: 'Panginoon, Panginoon, pagbuksan kami!' Ngunit sumagot siya: 'Talagang sinasabi ko sa inyo: hindi ko kayo kilala.'
"Kaya magbantay kayo sapagkat hindi ninyo alam ang araw o ang oras.'"

Komentaryo
Ugali ng mga tao sa bayan ng aking lolo sa Laguna ang mabuhay sa kasalukuyan nang walang anumang inaalala. Hindi nila pinoproblema kung may bigas pa silang maisasaing sa darating na araw o wala na. Kaya naman kung kailan lang wala na silang isasaing saka sila nagbabayo ng palay. Kung minsan, ganito rin tayo sa pagsasabuhay ng ating pananampalataya.
Alam natin mula sa ating mga karanasan kung anong mga bagay o pagkakataon ang naglalayo sa atin sa Diyos ngunit tayo rin mismo ang lumalapit sa mga iyon. Sa halip na iwasan at layuan ang mga iyon bilang bahagi ng ating paghahanda, pilit nating nilalapitan ang mga iyon dahil iniisip nating saka na tayo hihingi ng tulong sa Panginoon. Ngunit walang apoy na kailangang patayin kung sa simula'y wala tayong sinindihan.

 

balik calendario


Copyright © 2007 by Claretian Publications
A division of Claretian Communications Foundation, Inc.
U.P. P.O. Box 4 Diliman, 1101 Quezon City, Philippines
Tel. (632) 921-3984 • Fax: (632) 921-7429 or 921-6205
Email: cci@claret.org