Pandesal 2007
Pagbasa at Komentaryo

NOBYEMBRE   2007
Linggo
Lunes
Martes
Miyerkules
Huwebes
Biyernes
Sabado

 

 

Nobyembre 1
Huwebes

Lahat ng mga Banal

Unang Pagbasa: Pagbubunyag 7:2-4, 9-14
Ikalawang Pagbasa: 1 Juan 3:1-3
Ebanghelyo: Mateo 5:1-12

Nang makita ni Jesus ang makapal na tao, umahon siya sa bundok. Naupo siya roon at lumapit sa kanya ang kanyang mga alagad. At nagsimulang magturo si Jesus sa kanila:
"Mapapalad ang mga may diwa ng dukha sapagkat sa kanila ang Kaharian ng Langit.
"Mapapalad ang mga nagluluksa sapagkat pagiginhawahin sila.
"Mapapalad ang mga di-marahas sapagkat mapapasakanila ang lupain.
"Mapapalad ang mga nagugutom at nauuhaw sa katarungan sapagkat bubusugin sila.
"Mapapalad ang mga maawain sapagkat kaaawaan sila.
"Mapapalad ang mga may busilak na puso sapagkat makikita nila ang Diyos.
"Mapapalad ang mga nagpupunyagi para sa kapayapaan sapagkat tatawagin silang mga anak ng Diyos.
"Mapapalad ang mga pinag-uusig dahil sa katarungan sapagkat kanila ang Kaharian ng Langit.
"Mapapalad kayo kung iniinsulto kayo at pinag-uusig at sinisiraang-puri dahil sa akin. Magsaya kayo at magalak sapagkat malaki ang gantimpalang nasa Diyos para sa inyo. Ganito rin pinag-usig ang mga propetang nauna sa inyo."

Komentaryo
Maraming banal na tao ngunit hindi natin sila kilala kaya kinikilala ng Simbahan sa araw na ito ang lahat ng banal. Mahirap ilarawan kung sino ang maituturing nating tunay na mga santo o santa. Pero ang ugali at uri ng pamumuhay ng isang tao ang maaaring magbigay-linaw sa atin kung sino nga ang banal.
Hindi tayo pinabayaan ni Jesus na hulaan lamang kung paano natin tunay na maisasabuhay ang pagiging Kristiyano. Ginagabayan tayo ng mga "Punong Kabanalan" hindi lamang sa tamang pamamaraan ng pamumuhay kundi pati na rin sa mga gantimpalang matatamo natin kung susundin natin ang mga ito. At dinadala tayo ng ating mabubuting gawa sa napakahalagang gantimpala-ang pag-angkin sa Kaharian ng Diyos.

balik calendario


Nobyembre 2
Biyernes

Lahat ng mga Pumanaw

Unang Pagbasa: Karunungan 3:1-9
Ikalawang Pagbasa: Roma 6:3-9
Ebanghelyo: Mateo 25:31-46

Pagdating ng Anak ng Tao sa kanyang Kaluwalhatian kasama ng lahat niyang mga anghel, uupo siya sa maluwalhati niyang trono. Dadalhin sa harap niya ang lahat ng bansa at parang isang pastol na inihihiwalay ang mga tupa sa mga kambing, gayundin niya paghihiwa-hiwalayin ang mga tao. Ilalagay niya ang mga tupa sa kanan niya at ang mga kambing sa kaliwa.
Sasabihin ng Hari sa mga nasa kanan niya: 'Halikayo, pinagpala ng aking Ama! Manahin ninyo ang kahariang inihanda para sa inyo mula pa sa simula ng daigdig. Sapagkat nagutom ako at inyong pinakain, nauhaw ako at inyong pinainom. Naging dayuhan ako at pinatuloy ninyo ako. Nang ako'y hubad, dinamitan ninyo ako; nang maysakit ako, binisita ninyo ako. Nang ako'y nasa bilangguan, dinalaw ninyo ako.'
At itatanong sa kanya ng mabubuti: 'Panginoon, kailan ka namin nakitang nagugutom at pinakain, nauuhaw at pinainom, isang dayuhan at pinatuloy, at walang suot at dinamitan? Kailan ka namin nakitang maysakit o nasa bilangguan at nilapitan?' Sasagutin sila ng Hari: 'Talagang sinasabi ko sa inyo: anuman ang gawin ninyo sa isa sa maliliit na ito na mga kapatid ko, sa akin ninyo ginawa.'
Pagkatapos ay sasabihin naman niya sa mga nasa kaliwa niya: 'Mga isinumpa, lumayas kayo sa harap ko tungo sa apoy na walang katapusan na inihanda para sa diyablo at sa mga anghel nito! Sapagkat nagutom ako at di ninyo binigyan ng makakain, nauhaw at di ninyo pinainom, naging dayuhan ako at di ninyo pinatuloy, maysakit at nasa bilangguan at di ninyo binisita.'
Kaya itatanong din nila: 'Panginoon, kailan ka namin nakitang nagugutom, nauuhaw, dayuhan, hubad, maysakit o nakabilanggo, at di ka namin pinaglingkuran?' Sasagutin sila ng Hari: 'Talagang sinasabi ko sa inyo: anuman ang di ninyo ginawa sa isa sa maliliit na ito, hindi ninyo ginawa sa akin.'
At pupunta ang mga ito sa walang hanggang parusa, ngunit sa walang hanggang buhay naman ang mga makatarungan."

Komentaryo
Sa tuwing inaalala natin ang mga pumanaw lalung-lalo na ang mga malapit sa ating puso, nagiging pagkakataon ito upang magnilay at alalahanin ang nakaraang panahon na kapiling natin sila. Tuwing ginagawa natin ito may mga tanong na naglalaro sa ating isipan: "Ano kaya kung. . . kung mas pinagtuunan ko sila ng pansin? . . . kung mas binigyan ko sila ng halaga? . . . kung mas ipinamalas ang aking pagmamahal sa kanila?" Ngunit nabubuhay pa rin tayo sa piling ng mga mahal natin sa buhay. May pagkakataon pa tayo para patunayan ang pagmamahal natin sa kanila.

balik calendario


Nobyembre 3
Sabado

Ika-30 na Linggo ng Taon

Unang Pagbasa: Roma 11:1-2, 11-12, 25-29
Ebanghelyo: Lucas 14:1, 7-11

Isang Araw ng Pahinga, pumasok si Jesus sa bahay ng isang pinuno ng mga Pariseo para kumain, at minamanmanan naman nila siya.
May talinhaga siyang sinabi nang mapuna niyang pinipili ng mga inimbita ang mga unang puwesto: "Kung anyayahan ka sa isang kasalan, huwag kang lumagay sa unang puwesto. Baka may kinumbidang mas importante kaysa iyo, at darating ang kumumbida sa inyong dalawa para sabihing 'Ibigay mo sa kanya ang puwestong ito.' Kaya mapapahiya ka't pupunta sa huling puwesto.
Sa halip, kung anyayahan ka, sa huling puwesto ka pumunta sapagkat pag dating ng kumumbida sa iyo, sasabihin niya sa iyo: 'Kaibigan, lumapit ka pa.' Kaya mapararangalan ka sa harap ng lahat ng inanyayahan. Sapagkat ibababa ang lahat ng nagpapakataas at itataas ang nagpapakababa."

Komentaryo
May "presidential table" sa mga handaan at piyesta; doon pinauupo ang "mahahalagang" bisita, mga espesyal na kinumbida. Madalas mas mataas ang puwesto ng mesang iyon at kitang-kita ng lahat ng mga nakaupo roon. Kahit na mahiyain tayong mga Pilipino, may mga tao ring gustong pumuwesto roon dahil bukod sa mas masarap ang pagkaing nakahain doon, mapapabilang din sila sa mga natatanging bisita. Kung pupunahin tayo ngayon ni Jesus, makikita kaya niya tayo sa mga nagpapakataas o sa mga nagpapakababa?

balik calendario


Nobyembre 4
Linggo

Ika-31 Linggo ng Taon

Unang Pagbasa: Karunungan 11:22-12:2

Sapagkat parang butil sa timbangan ang buong sinukob na nasa harap mo; tulad ng isang patak ng hamog sa umaga na nahulog sa lupa.
Dahil sa makapangyarihan ka, mahabagin ka sa lahat; di mo pinapansin ang mga kasalanan ng mga tao upang sila ay makapagsisi. Mahal mo ang lahat ng umiiral at walang nilikhang kinamumuhian mo; kung mayroon, hindi mo iyon lilikhain.
Paano magtatagal ang isang bagay kung di mo kalooban? At paano makapananatili kung hindi mo tinawag? Maawain ka sa lahat sapagkat sa iyo ang lahat, O Panginoon na mangingibig ng buhay.
Sumasalahat nga ang walang kamatayan mong espiritu. Kaya unti-unti mong itinutuwid ang mga nagkakasala, pinaaalalahanan sila, binabalaan sa kanilang pagkakaligaw upang layuan nila ang kasamaan at magtiwala sa iyo, Panginoon.

Ikalawang Pagbasa: 2 Tesalonika 1:11-2:2

Kaya lagi namin kayong ipinagdarasal. Gawin nawa kayo ng ating Diyos na karapat-dapat sa kanyang pagtawag. Tuparin nawa niya nang malakas ang lahat ng inyong mabubuting pakay at ang gawa ng inyong paniniwala. Kaya maluluwalhati sa inyo ang pangalan ni Jesus na ating Panginoon, at kayo rin sa kanya, sa tulong ng Diyos at ni Kristo Jesus na Panginoon.
Mga kapatid, pag-usapan natin ang tungkol sa pagdating ni Kristo Jesus na ating Panginoon, at sa pagtitipon natin para salubungin siya. Huwag kayong madaling nerbiyusin. Huwag kayong mabahala sa sinasabi ng isang propeta o sa ulat o sa isang sulat na parang galing sa amin, na palapit na ang araw ng Panginoon.

Ebanghelyo: Lucas 19:1-10

Pumasok si Jesus sa Jerico at dumaan sa siyudad. At may isang taong nagngangalang Zakeo. Pinuno siya ng mga kolektor ng buwis at napakayaman. Sinikap niyang makita kung sino si Jesus pero pandak siya at hindi niya magawa dahil sa dami ng mga tao. Kaya patakbo siyang umuna at umakyat sa isang punong-malaigos para makita si Jesus pagdaan doon. Pagdating ni Jesus sa lugar na iyon, tumingala siya at sinabi sa kanya: "Zakeo, bumaba ka agad. Sa bahay mo nga ako dapat tumigil ngayon."
Nagmamadali siyang bumaba at tuwang-tuwang tinanggap si Jesus. Inireklamo naman sa isa't isa ng lahat ng nakakita rito: "Sa bahay ng isang lalaking makasalanan siya nakituloy." Ngunit tumayo si Zakeo at sinabi sa Panginoon: "Panginoon, ibibigay ko sa mga dukha ang kalahati ng aking mga ari-arian; at kung may nadaya ako, apat na beses ko siyang babayaran." At sinabi sa kanya ni Jesus: "Dumating ngayon ang kaligtasan sa sambahayang ito dahil anak nga ni Abraham ang taong ito. At dumating ang Anak ng Tao para hanapin at iligtas ang nawawala."

Komentaryo
Sinalubong ni Jesus nang malugod na pagtanggap ang mabuting alok ni Zakeo at iyon ang naging daan sa tunay na pagbabagumbuhay ni Zakeo. Sa lipunan natin, depende sa mga partikular na katangian ang pagtanggap natin sa isang tao. Napakataas ng ating mga pamantayan kayat nangingibabaw ang pagkundena at paghahatol sa iba kahit na gusto na nilang magbago at maging mabuti. Inaanyayahan tayo ni Jesus na iwasan ang pagiging mapanghusga at tingnan ang puso ng taong nais magbago. Huwag sana tayong maging hadlang sa pananaig ng kabutihan. Maging bukas tayo sa pagtanggap sa mga taong nais magbago dahil gayon din ang pagtanggap sa atin ni Jesus.

balik calendario


Nobyembre 5
Lunes

Ika-31 na Linggo ng Taon

Unang Pagbasa: Roma 11:29-36
Ebanghelyo: Lucas 14:12-14


Sinabi naman ni Jesus sa nag-anyaya sa kanya: "Kung maghahanda ka ng tanghalian o hapunan, huwag mga kaibigan mo o mga kapatid mo o mga kamag-anak o mayayamang kapitbahay ang iyong kumbidahin, baka kumbidahin ka rin nila at susuklian ka. Kung maghahanda ka, mga dukha, mga bale-wala, mga pilay at mga bulag ang kumbidahin mo. At magiging mapalad ka dahil hindi ka nila masusuklian ngunit sa pagkabuhay ng mga mabuti ka susuklian."

Komentaryo
Madalas, gusto nating mapaligiran ng mga taong kilala na natin at alam nating magpapasaya o pupuri sa atin at magpapataba sa ating puso. Ngunit kung hahayaan din nating mapaligiran tayo ng mga taong hindi natin kilala at malalagay tayo sa sitwasyong hindi komportable para sa atin, marami tayong maaaring matutuhan. Kung bubuksan lamang natin ang ating puso't isipan, matutuklasan nating mas marami tayong maibibigay at maibabahagi sa ating kapwa.
Panahon na para gibain ang mga pader at mga dingding na ipinaligid natin sa ating sarili. Maging bukas tayo sa iba pang mga tao upang mamulat tayo sa iba pa nating mga kakayahan at posibilidad na handog sa atin ng buhay.

balik calendario


Nobyembre 6
Martes

Ika-31 na Linggo ng Taon

Unang Pagbasa: Roma 12:5-16
Ebanghelyo: Lucas 14:15-24

Nang marinig ito ng isa sa mga kasalo, sinabi niya kay Jesus: "Mapalad ang makakasalo sa bangkete ng kaharian ng Diyos!"
Sumagot si Jesus: "May isang taong naghanda ng isang malaking bangkete at marami siyang kinumbida. Sa oras ng handaan, pinapunta niya ang kanyang katulong para sabihin sa mga imbitado: 'Tayo na't handa na ang lahat.' Ngunit parang sabay-sabay namang nagdahilan ang lahat. Sinabi ng una: 'Bumili ako ng bukid at kailangan kong pumunta para tingnan iyon. Pasensya ka na.' Sinabi naman ng isa: 'Bumili ako ng limang pares na bakang pang-araro at pasusubukan ko ang mga ito. Pasensya ka na' Sinabi ng isa pa: 'Bagong kasal ako kaya hindi ako makakapunta.'
Pagbalik ng katulong, ibinalita niya ang lahat ng ito sa kanyang panginoon. Galit na galit ang maysambahayan at sinabi sa kanyang katulong: 'Pumunta ka agad sa mga liwasan at mga lansangan ng lunsod, at papasukin mo rito ang mga dukha, mga bale-wala, mga bulag at mga pilay.'
At pagkatapos ay sinabi ng katulong: 'Nagawa na ang ipinag-utos mo at may lugar pa rin.' Sumagot sa kanya ang panginoon: 'Lumabas ka sa mga daan at mga bakuran at pilitin mong pumasok ang mga tao para mapuno ang bahay ko. Sapagkat sinasabi ko sa inyo: walang sinuman sa mga ginoong iyon na kinumbida ko ang makatitikim ng aking handa'."

Komentaryo
"Titingnan ko" ang malimit nating sagot kapag hindi natin gusto o hindi natin tiyak kung mapauunlakan natin ang kung anong imbitasyon sa atin. Mahirap sa atin ang deretsahang magsabi ng "Hindi" o "Pasensya ka na dahil hindi ako makakapunta." At lalo namang hinding-hindi natin masasabing "Ayaw kong pumunta."
"Titingnan ko" pa rin ang sagot natin sa tawag ng Diyos sa atin sa buhay-Kristiyano. Hindi nga natin tinatanggihan ang Diyos ngunit hindi rin naman iyon tinatanggap nang buung-buo. Kaya naman sa kabila ng pagiging Kristiyano ng marami sa atin, laganap pa rin ang korupsyon at katiwalian sa ating bansa. Hindi "Titingnan ko" ang hinihinging sagot sa buhay-Kristiyano kundi "Oo, paninindigan ko."

balik calendario


Nobyembre 7
Miyerkules

Ika-31 na Linggo ng Taon

Unang Pagbasa: Roma 13:8-10
Ebanghelyo: Lucas 14:25-33


Habang naglalakad ang napakaraming tao na kasama ni Jesus, humarap siya sa kanila at sinabi: "Kung may dumating sa akin na di nagtatakwil sa pag-ibig sa kanyang ama at ina, at asawa at mga anak, at mga kapatid na lalaki at babae, at maging sa kanyang sarili, hindi siya puwedeng maging alagad ko. At hindi puwedeng maging alagad ko ang di nagpapasan ng kanyang krus sa pagsunod sa akin.
At paano kung may magbalak magtayo ng silungan ng bantay sa bukid? Di ba't uupo muna siya at tatantyahin ang gastos para malaman kung may sapat siya para maipatapos iyon? Sapagkat kung mailagay niya ang pundasyon at hindi naman niya iyon maipatapos, pagtatawanan lamang siya ng lahat: 'Hayan ang nagsimulang magtayo at hindi na maipatapos.'
At paano kung may haring makikipagharap sa ibang hari? Di ba't uupo muna siya para mag-isip kung kaya niya at ng sampung libong kasama niya na harapin ang dumarating na may dalawampung libo? At kung hindi naman, malayo pa ang isa ay magpapadala na siya ng mga sugo para makipag-areglo. Gayon din sa inyo. Hindi puwedeng maging alagad ko ang di tumatalikod sa lahat ng kanya.

Komentaryo
Sa mga mahilig magplano tulad ko, mahalaga ang maging laging handa. Maraming mabubuting bagay ang naidudulot nito ngunit kung minsan, nakasasama rin ito. Nakabubuti ito dahil nagbibigay ito ng direksyon at pokus sa buhay. Ngunit nakakasama naman dahil nalilimitahan nito ang pagiging bukas at handang pagtanggap sa anumang hindi natin inaasahang mangyari o dumating sa ating buhay.
Sa pagsunod natin kay Jesus, hindi lamang pagiging handa ang kailangan natin kundi ang magkaroon ng tiwala sa kanya. Magtiwala tayong nasa unahan natin siya at lagi niya tayong ginagabayan sa pagsunod natin sa kanya. Kaya tiyak na malalampasan natin anumang pagsubok o balakid na masasalubong natin sa daan.

balik calendario


Nobyembre 8
Huwebes

Ika-31 na Linggo ng Taon

Unang Pagbasa: Roma 14:7-12
Ebanghelyo: Lucas 15:1-10

Lumapit kay Jesus ang lahat ng kolektor ng buwis at mga makasalanan para makinig. Kaya nagbulung-bulungan ang mga Pariseo at mga guro ng Batas: "Tinatanggap niyan ang mga makasalanan at nakikisalo sa kanila." Kaya sinabi ni Jesus ang talinhagang ito sa kanila:
"Kung may sandaang tupa ang isa sa inyo at mawala ang isa sa mga ito, hindi ba niya iiwan ang siyamnapu't siyam sa ilang para hanapin ang nawawala hanggang matagpuan niya ito? At pag natagpuan ito'y masaya niya itong pinapasan sa balikat. at pagdating sa bahay ay tatawagin niya ang mga kaibigan at mga kapitbahay at sasabihin sa kanila: 'Matuwa kayong kasama ko sapagkat natagpuan ko na ang nawawala kong tupa.' Sinasabi ko sa inyo: magkakaroon din ng higit na kagalakan sa langit para sa isang makasalanang nagsisisi kaysa siyamnapu't siyam na matuwid na di nangangailangan ng pagsisisi.
"Kung may sampung baryang pilak ang isang babae at nawala ang isa sa mga ito, hindi ba siya magsisindi ng ilaw, magwawalis sa bahay at hahanaping mabuti hanggang matagpuan ito? At pagkakita rito'y tatawagin ang mga kaibigang babae at mga kapitbahay: 'Matuwa kayong kasama ko sapagkat natagpuan ko ang nawawala kong baryang pilak.' Sinasabi ko sa inyo na ganito rin sa mga anghel ng Diyos, magkakaroon ng kagalakan para sa isang makasalanang nagsisisi."

Komentaryo
Kakaibang guro si Mrs. de Guzman dahil bukod sa pagbibigay niya ng tutorial sa ilan sa kanyang mga estudyante pagkatapos ng klase, mas malapit siya sa mga batang maiingay at magugulo. Sila ang mga mag-aaral na inaayawan at sinusukuan ng ibang mga guro pero para kay Mrs. de Guzman, parang sila ang mga bida sa klase. Lagi siyang may panahon sa kanila at hindi maaaring hindi niya sila bibigyan ng atensyon. At kung ano ang itinanim ay siya ring aanihin dahil sa klase ni Mrs. de Guzman, walang maingay at magulong bata.
Paano naman ang mga batang magagaling at mahusay mag-aral? Tinuruan sila ni Mrs. de Guzman na maging mga peer tutor upang maging mga kabalikat niya sila sa pagtulong sa kanilang mga kamag-aaral.

balik calendario


Nobyembre 9
Biyernes

Pagtatalaga sa Basilika ni San Juan de Letran

Unang Pagbasa: Esdras 47:1-2, 8-9, 12
Ikalawang Pagbasa: 1 Corinto 3:9-11, 16-17
Ebanghelyo: Juan 2:13-22

Malapit na noon ang Paskuwa ng mga Judio, at umahon si Jesus pa-Jerusalem. Natagpuan niya sa patyo ng Templo ang mga nagtitinda ng mga baka, mga tupa at mga kalapati, at ang mga nakaupong tagapalit ng pera. Kaya gumawa siya ng panghagupit mula sa mga lubid, at ipinagtabuyan ang lahat mula sa Templo, pati ang mga tupa at mga baka, at isinabog ang pera ng mga tagapalit at ipinagtataob ang mga mesa. At sinabi niya sa mga nagtitinda ng mga kalapati: "Alisin n'yo ang mga ito! Huwag n'yong gawing palengke ang Bahay ng aking Ama." Naalaala ng kanyang mga alagad na nasusulat: "Tinutupok ako ng malasakit sa iyong Bahay."
Kaya sumagot ang mga Judio: "Anong tanda ang maipapakita mo sa amin at ginagawa mo ito?" Sinagot sila ni Jesus: "Gibain n'yo ang templong ito, at ibabangon ko ito sa tatlong araw."
Sinabi naman ng mga Judio: "Apat-napu't anim na taon nang itinatayo ang templong ito, at ibabangon mo ito sa tatlong araw?" Ngunit and templong katawan niya ang kanyang tinutukoy. Nang ibangon siya mula sa mga patay, naalaala ng kanyang mga alagad ang sinabi niyang ito. Kaya naniwala sila sa Kasulatan at sa salitang sinabi ni Jesus.

Komentaryo
Ganoon na lamang ang pagmamahal ni Jesus sa kanyang Ama kaya ikinagalit niya ang paglapastangan at kawalan ng respeto sa kanyang Templo. Sa katunayan, ang bawat isa sa atin ang templo ng Espiritu. At sa kasalukuyan marami pa ring paglapastangan at kawalan ng respeto laban sa templo ng Espiritu. Ngunit tila mababaw ang pagmamahal natin sa Ama kaya hindi tayo nakadarama ng galit tuwing nilalapastangan ang kanyang templo: ang pagpatay sa mga sanggol na di pa isinisilang, pang-aabuso sa mga bata, pambabastos sa mga babae, pagpapabaya sa mga dukha . . .
Panginoon, templo ng Espiritu Santo ang bawat isa sa amin. Tulungan mo kaming magkaroon ng pagmamahal at respeto sa bawat isa sapagkat sa amin ka nananahan dito sa mundo.

balik calendario


Nobyembre 10
Sabado

Ika-31 na Linggo ng Taon
Dakilang San Leon

Unang Pagbasa: Roma 16:3-9, 16, 22-27
Ebanghelyo: Lucas 16:9-15


Sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Gamitin ninyo ang di-matuwid na Perang-diyos para magkaroon ng mga kaibigan para sa pagkaubos nito'y tanggapin naman nila kayo sa walang hanggang mga tahanan.
"Ang mapagkakatiwalaan sa maliliit na bagay ay mapagkakatiwalaan din sa malalaki, at ang di mapagkakatiwalaan sa maliliit ay di rin mapagkakatiwalaan sa malalaki. Kung hindi kayo mapagkatiwalaan sa di-matuwid na pera, sino ang magtitiwala sa inyo ng tunay na kayamanan? Kung hindi kayo mapagkatiwalaan sa mga bagay na hindi talaga sa inyo, sino pa kaya ang magbibigay sa inyo ng talagang inyo?
"Walang katulong na makapagsisilbi sa dalawang amo; siguradong kamumuhian niya ang isa at mamahalin naman ang isa pa, o magiging matapat sa isa at mapababayaan ang ikalawa. Hindi kayo makapaglilingkod sa Diyos at sa pera."
Naririnig ng mga Pariseo ang lahat ng ito. Sakim sila kaya pinagtatawanan nila siya. At sinabi ni Jesus sa kanila: "Ginagawa ninyo ang lahat para magmukhang mabuti sa paningin ng mga tao ngunit alam ng Diyos ang inyong mga puso. At kasuklam-suklam sa paningin ng Diyos ang mataas sa mga tao."

Komentaryo
Ni hawakan ay hindi gagawin ni San Francisco ng Assisi sa pera dahil para sa kanya, dumi ang pera. Ngunit intindihin natin ang kalagayan ng panahong iyon: bago pa lamang nagsisimula ang mga tao noon sa Europa sa paggamit ng pera, at pagpapalitan at hindi bayaran ng pera ang ginagawa ng mga karaniwang tao kung may gusto silang ipagbili o bilhin.
Sa ganang sarili nito, walang masama sa pera; hindi pera kundi ang paghahangad sa pera ang masama. Sa ngayon, kailangan ang pera para sa anumang transaksyon sa pagbebenta o pagbili. Bilang mga Kristiyano, hindi lamang paggastos sa pera sa tamang paraan ang dapat nating matutuhan kundi ang paggamit sa pera para sa mabuti.

balik calendario


Nobyembre 11
Linggo

Ika-32 Linggo ng Taon

Unang Pagbasa: 2 Mac 7:1-2, 9-14

May hinuli ring pitong magkakapatid na lalaki, kasama ang kanilang ina. Ipinahagupit sila ng hari para pilitin silang kumain ng karneng baboy na ipinagbabawal ng Batas.
Nagsalita ang isa para sa iba at nagsabi: "Ano ang gusto mong matuklasan sa amin? Nakahanda kaming mamatay ngayon kaysa sirain namin ang batas ng aming mga ninuno."
Sa kanyang huling hininga, sinabi niya: "Kriminal, inaalis mo kami sa buhay ngayon, ngunit ibabangon kaming muli ng Hari ng Daigdig sapagkat namatay kami para sa kanyang mga kautusan. At bibigyan niya kami ng buhay na walang hanggan."
Pinarusahan naman ang pangatlo. Inilabas niya ang kanyang dila nang pagsabihan siyang gawin iyon, buong tapang na iniunat ang kanyang mga kamay, at may kagitingang sinabi: "Tinanggap ko ang mga kamay na ito mula sa Diyos, ngunit di ko na pinahahalagahan ang mga ito alang-alang sa kanyang mga kautusan. At inaasahan kong mabawi ang mga ito sa Diyos." Naantig ang damdamin ng hari at ng kanyang korte dahil sa tapang ng binata na hindi alintana ang paghihirap.
Nang patay na ang binatang ito, pinahirapan naman ang pang-apat sa gayunding paraan. Sa bingit ng kamatayan, sinabi niya nang malakas: "Higit na mabuti ang mamatay sa kamay ng tao, at hintayin ang mga pangako ng Diyos na muling bubuhay sa amin; ngunit walang muling pagkabuhay para sa iyo."

Ikalawang Pagbasa: 2 Tesalonika 2:16-3:5

At patatagin din nawa kayo ni Kristo Jesus na ating Panginoon at ng Diyos na ating Ama. Minahal niya tayo at sa kanyang habag ay binigyan tayo ng walang hanggang kaaliwan at mabuting pag-asa; pasiglahin nawa niya ang inyong mga puso at gawin kayong matatag sa anumang mabuting gawain at salita.
Sa wakas, mga kapatid, ipanalangin ninyo kami upang mabilis na lumaganap at pagyamanin ang salita ng Diyos, tulad ng nangyari sa inyo. Sagipin nawa kami ng Diyos mula sa masasama at nang-aabalang tao, sapagkat hindi lahat ay naniniwala. Tapat naman ang Panginoon; palalakasin niya kayo at ililigtas sa masama. Nakatitiyak kami sa Panginoon na ginagawa ninyo at patuloy pang gagawin ang mga iniutos namin sa inyo. Bihasahin nawa ng Panginoon ang inyong puso sa pagmamahal sa Diyos at pagtitiyaga kay Kristo.

Ebanghelyo: Lucas 20:27-38 (o 20:27, 34-38)

Lumapit noon ang ilang Sadduseo na mga taong tutol sa pagkabuhay. At itinanong nila kay Jesus: "Guro, isinulat ni Moises para sa amin: 'Kung may magkakapatid na lalaki at mamatay na walang anak ang isa sa kanila, kailangang kunin ng kanyang kapatid ang kanyang asawa para magpasibol ng supling sa kanyang kapatid.' Ngayon, may pitong magkakapatid na lalaki. Nag-asawa ang panganay at namatay na walang anak. Kinuha ng pangalawa ang biyuda, at pagkatapos ay ng pangatlo naman, pero hindi nagkaanak ang pito. Namatay sila at sa bandang huli'y namatay rin ang babae. Sa pagkabuhay, kanino sa pito siya maituturing na asawa? Ang pito nga ang umangkin sa kanya."
Sinagot sila ni Jesus: "Nag-aasawa ang mga taong nasa daigdig na ito, lalaki man o babae. Ngunit hindi na mag-aasawa ang mga ituturing na karapat-dapat sa kabilang-buhay at sa pagkabuhay ng mga patay, lalaki man o babae. Hindi na nga sila mamamatay. Kapantay na sila ng mga anghel at mga anak sila ng Diyos matapos silang ibangon. Tiyak na may pagkabuhay ng mga patay; ipinahiwatig ito kahit na ni Moises sa kabanata ng palumpong nang tawagin niyang Diyos ni Abraham, Diyos ni Isaac at Diyos ni Jacob ang Panginoon. Hindi siya Diyos ng mga patay kundi ng mga buhay, at buhay na kasama niya silang lahat."

Komentaryo
Hindi pagtitiis sa buhay sa kasalukuyan upang pagkatapos ay saka magkaroon ng ginhawa sa kabilambuhay ang buhay na bigay sa atin ng Diyos. Sa ganitong paniwala iminulat ang marami sa atin, kaya naman mga pagtitiis ang hinahanap nila sa kanilang pagsasadiyos dahil mas marami raw ang gantimpala sa langit kapag marami rin ang paghihirap.
Alalahanin natin na nilikha tayo ng Diyos upang makibahagi sa kanyang buhay at bilang Ama, hangad niyang guminhawa ang buhay natin na kanyang mga anak. Hindi sa kabila nagsisimula ang langit dahil iisa lamang ang Buhay, na walang iba kundi ang Diyos. At kung paanong nagpapatuloy ang buhay hanggang sa kabila, masisimulan din natin ang langit maging sa buhay natin dito at ngayon.

balik calendario


Nobyembre 12
Lunes

Ika-32 na Linggo ng Taon
San Josafat

Unang Pagbasa: Karunungan 1:1-7
Ebanghelyo: Lucas 17:1-6

Sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Hindi maaaring walang katitisuran at magpapabagsak sa tao ngunit sawimpalad ang taong naghahatid nito! Mas makabubuti pa sa kanya na talian ng gilingang-bato sa leeg at ihagis sa dagat kaysa tisurin at pabagsakin ang isa sa maliliit na ito.
"Mag-ingat kayo. Kung magkasala ang kapatid mo, pagsabihan mo siya, at kung magsisi'y patawarin mo. At kung pitong beses siyang magkasala sa iyo sa isang araw at pitong beses din siyang bumalik sa iyo na nagsisisi, patawarin mo siya."
Sinabi ng mga apostol sa Panginoon: "Dagdagan mo ang aming pananampalataya." Sumagot ang Panginoon: "Kung may pananampalataya kayong sinlaki ng buto ng mustasa, masasabi ninyo sa punong malaigos na iyan: 'Mabunot ka at sa dagat ka matanim,' at susundin kayo nito."

Komentaryo
Maraming beses ko nang nasabi sa aking sarili na pagod na ako sa pagpapatawad matapos pagsabihan ang aking mga anak o matapos makipagtalo sa aking asawa o mga kamag-anak o katrabaho. Hanggang saan kaya aabot ang aking pagpapasensiya at pagpapatawad?
Pagod na ako kaya panay ang hiling ko sa Diyos na dagdagan pa niya ang aking pananampalataya upang madagdagan din ang kakayahan kong umunawa, magpasensiya at magpatawad.
Gaano nga ba kalaki ang aking pananampalataya?

balik calendario


Nobyembre 13
Martes

Ika-32 na Linggo ng Taon

Unang Pagbasa: Karunungan 2:23-3:9
Ebanghelyo: Lucas 17:7-10

Sabi ng Panginoon, "Ipagpalagay nang may katulong na nag-aararo o nag-aalaga ng mga tupa ang isa sa inyo. Ano'ng sasabihin niya rito pagbalik nito galing sa bukid? Sasabihin kaya niya: 'Halika na't dumulog sa hapag'? Sa halip ay sasabihin niya: 'Ihanda mo ang aking pagkain; magbihis ka't pagsilbihan ako habang kumakain ako't umiinom, at saka ka na kumain at uminom.' Dapat kaya kayong tumanaw ng utang-na-loob sa utusang iyon dahil ginawa nito ang iniutos? Gayundin naman sa inyo. Pagkagawa ninyo sa lahat ng iniutos sa inyo, sabihin ninyo: 'Mga karaniwang utusan kami; ginawa lang namin ang dapat naming gawin'."

Komentaryo
Ano ang pakiramdam ng isang katulong? Mahirap magsilbi sa amo lalo na kung malupit iyon. Dapat maging laging handang magsilbi sa lahat ng oras at handang tumugon sa anumang pangangailangan niya. At kadalasan, halos wala nang pahinga ang isang katulong sa dami ng kanyang trabaho. Ngunit iba sa lahat ng amo, mabait, maawain at maunawain ang Diyos na ating pinaglilingkuran. Kaya mapalad tayo na mga tinawag niya upang magsilbi sa kanya.
Paano mo ba pinagsisilbihan ang Diyos?

balik calendario

Nobyembre 14
Miyerkules

Ika-32 na Linggo ng Taon

Unang Pagbasa: Karunungan 6:1-11
Ebanghelyo: Lucas 17:1-19

Habang papunta si Jesus sa Jerusalem, dumaan siya sa hangganan ng Samaria sa Galilea. At pagpasok niya sa isang nayon, may sampung lalaking may ketong ang lumabas para salubungin siya. Tumayo ang mga ito sa malayo at tumawag nang malakas: "Jesus, Guro, maawa ka sa amin." At sinabi naman sa kanila ni Jesus: "Umalis kayo at humarap sa mga pari." At nangyari na gumaling sila habang naglalakad. Isa sa kanila ang agad na nagbalik nang makita niyang gumaling siya, at pasigaw niyang pinuri ang Diyos. Nagpatirapa siya sa paanan ni Jesus, sa pagpapasalamat sa kanya. Isa siyang Samaritano.
Kaya sinabi ni Jesus: "Di ba't sampu ang gumaling? Nasaan ang siyam? Wala bang bumalik para magpuri sa Diyos kundi ang dayuhang ito?" At sinabi sa kanya ni Jesus: "Tumayo ka, iniligtas ka ng iyong pananampalataya."

Komentaryo
Kung ilang beses na akong naopera dahil sa iba't ibang karamdaman. Sa paghahanda ko sa bawat operasyon, hindi ako nakakalimot dumulog kay Jesus at hilinging samahan niya ako, palakasin ang aking loob at pagalingin sa aking sakit. Naroon ang pananampalataya na tunay nga siyang makapangyarihan. At sa awa ng Diyos, nalampasan ko nga ang lahat ng ito. At mula sa pagpapagaling na kaloob ng Panginoon, bumubukal sa aking puso ang damdamin ng pasasalamat.
Salamat, Panginoon, sa kaloob mong buhay at biyaya.

balik calendario

Nobyembre 15
Huwebes

Ika-32 na Linggo ng Taon
Dakilang San Alberto

Unang Pagbasa: Karunungan 7:22-8:1
Ebanghelyo: Lucas 17:20-25

Tinanong si Jesus ng mga Pariseo kung kailan darating ang paghahari ng Diyos at sumagot siya: "Hindi lantaran ang pagdating ng kaharian ng Diyos; di masasabing 'Narito o naroon,' nasa inyo na nga ang kaharian ng Diyos."
Sinabi ni Jesus sa mga alagad: "Darating ang panahon na pananabikan ninyong makita ang isa sa mga araw ng Anak ng Tao at di naman ninyo makikita. At may magsasabi sa inyo 'Narito siya, naroon.' Huwag kayong pupunta, huwag maghahanap. Sumisiklab nga ang kidlat at nagniningning mula sa isang dako ng langit hanggang sa kabila, gayundin naman ang Anak ng Tao sa araw ng kanyang pagdating. Subalit kailangan muna niyang magtiis ng marami at itakwil ng mga tao sa kasalukuyan.

Komentaryo
Nang magboluntaryo akong tumulong sa mga tao sa isang bayan ng Quezon na malupit na nasalanta ng napakalakas na bagyo, nakita ko ang paghihirap ng mga tao. Walang kabuhayan, sira ang mga tulay at mga daan, nagkalat ang mga troso, giba ang mga tirahan, mahirap maghanap ng makakain at ng maiinom na tubig. Ngunit sa kabila ng lahat, nakita ko rin ang ngiti ng mga bata, ang kabutihang-loob ng mga nais tumulong, ang katatagan at pag-asa ng mga tao, at ang kanilang pananampalataya. Sa mga sandaling iyon, akin ding nabatid ang paghahari ng Diyos.

balik calendario

Nobyembre 16
Biyernes

Ika-32 na Linggo ng Taon
Santa Margarita ng Escosia/Santa Gertrudes

Unang Pagbasa: Karunungan 13:1-9
Ebanghelyo: Lucas 17:26-37

Sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Tulad ng nangyari sa panahon ni Noe, gayundin sa mga araw ng Anak ng Tao. Kumakain sila at umiinom, nag-aasawa ang mga lalaki at mga babae, hanggang sa araw na pumasok si Noe sa daong at dumating ang Baha na pumuksa sa lahat. Tulad sa panahon ni Lot: kumakain sila at umiinom, nagtitinda at namimili, nagtatanim at nagtatayo. At nang lumabas si Lot mula sa Sodom, nagpaulan ang Diyos mula sa langit ng apoy at asupre na pumuksa sa lahat. Ganito rin sa araw na ibubunyag ang Anak ng Tao.
"Sa araw na iyon, huwag nang bumaba pa sa bahay ang nasa terasa para kunin ang kanyang mga gamit at huwag nang umuwi pa ang nasa bukid. Alalahanin ninyo ang asawa ni Lot. Ang sinumang magsikap na magligtas ng sarili ay mawawalan nito, at ang mawawalan naman ng sarili ang magsisilang nito sa buhay.
"Sinasabi ko sa inyo: kung may dalawa sa isang higaan sa gabing iyon, dadalhin ang isa at iiwan ang isa pa; kung may dalawang babaeng magkasamang gumigiling, dadalhin ang isa at iiwan ang isa pa." At itinanong naman nila: "Saan, Panginoon?" Sumagot siya. "Kung nasaan ang katawan, doon nagtitipon ang mga buwitre."

Komentaryo
Sa sobrang dami ng trabaho at ng kailangang gawin at asikasuhin, madali tayong nababaon sa ating mga pinagkakaabalahan sa buhay. Nasusubsob tayo sa pang-araw-araw na gawain: paghahanda ng pagkain, paghahatid ng mga bata sa eskwelahan, pag-aapura upang makarating sa trabaho, pag-aayos at paglilinis ng bahay, pag-asikaso sa ating mga mahal sa buhay. At pagkatapos ng lahat ng ito, itinatanong pa rin natin, "Ano pa kaya ang dapat kong gawin?"
Wala na tayong panahon upang tumigil sandali, magmasid at buksan ang mga mata para makita ang patuloy na pagkilos ng Diyos sa ating buhay. Patuloy rin siyang dumarating sa ating buhay at madaratnan lamang niya tayong handa kung may panahon tayo sa kanya kahit na sa gitna ng kaabalahan natin sa buhay.

balik calendario

Nobyembre 17
Sabado

Ika-32 na Linggo ng Taon
Santa Isabel ng Unggaria

Unang Pagbasa: Karunungan 18:14-16; 19:6-9
Ebanghelyo: Lucas 18:1-8

Dapat laging manalangin at huwag masiraan ng loob-ito ang sinabi ni Jesus sa kanila sa isang talinhaga. Sinabi niya: "Sa isang lunsod, may isang hukom na walang takot sa Diyos at walang pakialam sa mga tao. May isa ring biyuda sa lunsod na iyon na madalas pumunta sa kanya at sinasabi: 'Igawad mo sa akin ang katarungan laban sa aking kalaban.' Matagal siyang umayaw pero naisip niya pagkatapos: 'Wala man akong takot sa Diyos at walang pakialam sa tao, igagawad ko pa rin ang katarungan sa biyudang ito na bumubuwisit sa akin at baka masiraan pa ako ng ulo sa pagpunta-punta niya'."
Kaya idinagdag ng Panginoon: "Pakinggan ninyo ang sinabi ng di-matuwid na hukom. Di ba't igagawad ng Diyos ang katarungan sa kanyang mga hinirang na araw-gabing tumatawag sa kanya? Pababayaan ba niya sila? Sinasabi ko sa inyo, agad niyang igagawad sa kanila ang katarungan. Ngunit pag dating ng Anak ng Tao, makakakita kaya siya ng pananampalataya sa lupa?"

Komentaryo
Sa pagmamasid sa atin ng Diyos, ano kaya ang makikita niya? Ano ang mga bagay na nasa ating isipan? Ano ang mga damdaming itinitibok ng ating puso? Anong gawain ang pinagkakaabalahan ng ating mga kamay at katawan? May puwang kaya ang Diyos sa ating buhay at pagkatao?
Baka nga hindi tayo kasingkulit ng biyuda sa Ebanghelyo. Ngunit magagawa nating dahan-dahang ituon ang ating puso at kalooban sa Panginoon. Sa tuwing maaalala natin ang Diyos anumang oras sa maghapon, itaas natin ang ating puso at kalooban sa kanya. Lagi tayong dumulog sa kanya at hilinging palakasin niya ang ating pananalig sa kanya.

balik calendario

Nobyembre 18
Linggo

Ika-33 Linggo ng Taon

Unang Pagbasa: Malakias 3:19-20

Dumarating na ang araw, naglalagablab na parang pugon. Sa araw na iyon, susunuging parang dayami sa apoy ang lahat ng palalo at gumagawa ng masama. Walang matitirang sanga o ugat sa kanila. Ngunit sisikat sa inyo na may pitagan sa aking Pangalan ang araw ng katarungan na kalusugan ang hatid sa mga sinag nito. Lalabas kayong lumulundag na parang mga pinatabang guya.

Ikalawang Pagbasa: 2 Tesalonika 3:-7-12

Alam ninyo kung paano ninyo kami tutularan; hindi nga kami naging tamad habang kasama ninyo kami. Hindi kami kumain nang libre. Araw-gabi kaming nagtatrabaho at nagpapagod, upang di maging pabigat kaninuman. Kahit na may karapatan kaming hindi gawin ang mga ito, ginusto naming bigyan kayo ng halimbawa.
Nang kasama ninyo kami, maliwanag na sinabi namin: "Kung may ayaw gumawa, huwag siyang kumain." Ngunit nabalitaan naming patamad-tamad ang ilan sa inyo na hindi nag-aabala kundi nang-aabala. Sa ngalan ni Kristo Jesus na ating Panginoon, iniuutos namin at ipinakikiusap sa mga ito na magtrabaho nang maayos at kumain ng sariling pagkain.

Ebanghelyo: Lucas 21:5-19

May ilan namang nag-uusap tungkol sa Templo, at sinabi nila na may magagandang bato ito at mamahaling palamuti. Sinabi naman ni Jesus: "Darating ang mga araw na walang matitirang magkapatong na bato sa lahat ng inyong nakikita; iguguho ang lahat." Nagtanong sila sa kanya: "Guro, kailan ito mangyayari at ano ang tanda na sumapit na ito?"
Sumagot si Jesus: "Mag-ingat kayo at baka kayo madaya. Maraming aangkin sa aking pangalan sa pagsasabing 'Ako ang Mesiyas; ako siya,' at 'Palapit na ang panahon.' Huwag kayong sumunod sa kanila. Sa pagkabalita ninyo sa digmaan at mga kaguluhan, huwag kayong maligalig; mangyayari muna ito pero hindi pa ito ang wakas."
At sinabi niya sa kanila: "Magdidigmaan ang mga bayan at maglalaban-laban ang mga kaharian. Magkakaroon din ng malalakas na lindol sa maraming lugar, magkakaroon ng taggutom, magkakaroon ng mga kakila-kilabot na bagay at ng malalaki ring kababalaghan sa langit. Pero bago sumapit ang lahat ng ito, dadakipin kayo at uusigin. ibibigay kayo sa mga sinagoga at dadalhin sa mga kulungan at ihaharap sa mga hari at mga gobernador dahil sa aking pangalan. Sasapit ito sa inyo para makapagpatotoo kayo sa akin.
"Isaisip ninyo na huwag ikabalisa ang pagtatanggol sa inyong sarili dahil ako mismo ang magbibigay sa inyo ng mga salita at karunungang di matatagalan o masasagot ng lahat ninyong kaaway.
"Ipagkakanulo kayo ng inyong mga magulang, mga kapatid, mga kamag-anak at mga kaibigan, at papatayin nila ang ilan sa inyo. At kamumuhian kayo ng lahat dahil sa aking pangalan. Subalit hindi maaano isa mang buhok sa inyong ulo. Sa inyong pagpapakatatag, ang mga sarili ninyo mismo ang inyong makakamit."

Komentaryo
Matagal ko nang kaibigan si Estela. Hanga ako sa kanyang debosyon; halos araw-araw siya sa simbahan, at kasapi ng lahat ng samahan sa aming parokya. Gayundin naman, kasama siya sa mga lakad ng mga manang ng simbahan, lalo na't pag may napabalitang sinasaniban ng Birheng Maria o ng Santo Niño, tiyak na hindi mawawala roon si Estela. Gusto niyang siya ang unang makasaksi sa pagdating at pagpapakita ng Panginoon.
Tulad ni Estela ang iba sa atin. Ngunit hindi alam ng mga "Estela" sa atin na patuloy na dumarating ang Diyos maging sa karaniwang takbo ng ating buhay. Maaari ngang walang anumang kababalaghan at kung minsa'y nakakabagot pa ngunit sa pagpapakatatag natin sa ating kalagayan sa buhay, makikita nating dumating na pala ang Diyos at nagpakatao siya sa piling natin.

balik calendario

Nobyembre 19
Lunes

Ika-33 na Linggo ng Taon

Unang Pagbasa: 1 Macabeo 1:10-15, 41-43, 54-57, 62-63
Ebanghelyo: Lucas 18:35-43


Nang malapit na si Jesus sa Jerico, may isang bulag doon na nakaupo sa tabi ng daan at nagpapalimos. Nang marinig niya ang maraming taong nagdaraan, itinanong niya kung bakit. At may nagsabi sa kanya: "Sina Jesus na taga-Nazaret ang dumaraan." Kaya sumigaw siya: "Jesus, Anak ni David, maawa ka sa akin." Pinagsabihan siya at pinatahimik ng mga nauuna pero lalo naman niyang nilakasan ang sigaw: "Anak ni David, maawa ka sa akin."
Kaya tumigil si Jesus at ipinadala ang bulag sa kanya, at nang malapit na ay itinanong: "Ano'ng gusto mong gawin ko sa iyo?" Sinabi nito: "Panginoon, makakita sana ako." At sinabi ni Jesus: "Manumbalik ang paningin mo, iniligtas ka ng iyong pananalig." Agad siyang nakakita at niluluwalhati ang Diyos na sumunod kay Jesus. At nagpuri rin sa Diyos ang lahat ng nakakita rito.

Komentaryo
Tumagos sa aking puso ang pagmamahal ni Jesus sa aking pagdarasal sa paulit-ulit niyang tanong sa akin, "Ano ang gusto mong gawin ko para sa 'yo?" Napakasimpleng tanong ngunit punung-puno ng malasakit at kagandahang-loob, dahilan upang hilingin ko rin na ako'y makakita. At sa panunumbalik ng aking paningin, nakita ko na ang tanong na ito ang siya ring nais marinig ng aking kapwa. Hindi ba't mas giginhawa ang buhay kung ang bawat isa sa atin, kahit minsan sa isang araw, ay magtatanong sa kapwa, "Ano ang gusto mong gawin ko para sa 'yo?"

balik calendario


Nobyembre 20
Martes

Ika-33 na Linggo ng Taon

Unang Pagbasa: 2 Macabeo 6:18-31
Ebanghelyo: Lucas 19:1-10

Pumasok si Jesus sa Jerico at dumaan sa siyudad. At may isang taong nagngangalang Zakeo. Pinuno siya ng mga kolektor ng buwis at napakayaman. Sinikap niyang makita kung sino si Jesus pero pandak siya at hindi niya magawa dahil sa dami ng mga tao. Kaya patakbo siyang umuna at umakyat sa isang punong-malaigos para makita si Jesus pagdaan doon. Pagdating ni Jesus sa lugar na iyon, tumingala siya at sinabi sa kanya: "Zakeo, bumaba ka agad. Sa bahay mo nga ako dapat tumigil ngayon."
Nagmamadali siyang bumaba at tuwang-tuwang tinanggap si Jesus. Inireklamo naman sa isa't isa ng lahat ng nakakita rito: "Sa bahay ng isang lalaking makasalanan siya nakituloy." Ngunit tumayo si Zakeo at sinabi sa Panginoon: "Panginoon, ibibigay ko sa mga dukha ang kalahati ng aking mga ari-arian; at kung may nadaya ako, apat na beses ko siyang babayaran." At sinabi sa kanya ni Jesus: "Dumating ngayon ang kaligtasan sa sambahayang ito dahil anak nga ni Abraham ang taong ito. At dumating ang Anak ng Tao para hanapin at iligtas ang nawawala."

Komentaryo
Minsan napanood kong iniinterbyu sa TV ang isang artistang nagtagumpay sa kanyang rehab matapos ang mahabang panahong paglabas-pasok niya rito. Kasama sa interbyu ang kanyang mga magulang na kapansin-pansin ang pagtanggap at pagpapatawad sa kanilang anak. Bukod sa rehab program, malaking tulong din sa artista ang naging pagtanggap sa kanya ng kanyang mga magulang.
Sa ganito rin natin matutulungan ang mga may gustong magbagumbuhay. Kung bibigyan natin ng sila ng pagkakataon at kung tatanggapin natin sila, maaakay natin sila sa tamang daan.

balik calendario


Nobyembre 21
Miyerkules

Pagdadala sa Mahal na Birhen sa Templo

Unang Pagbasa: Zacarias 2:14-17
Ebanghelyo: Mateo 12:46-50


Nagsasalita pa si Jesus sa mga tao nang dumating ang kanyang ina at mga kapatid para makipag-usap sa kanya, at naghihintay sila sa labas. Kaya may nagsabi sa kanya: "Nasa labas ang iyong ina at mga kapatid; gusto ka nilang makausap."
Sumagot si Jesus sa nagsabi sa kanya: "Sino ang aking ina? Sino ang aking mga kapatid?" At itinuro niya ang kanyang mga alagad at sinabi: "Narito ang aking ina at mga kapatid. Ang nagsasagawa sa kalooban ng aking Ama sa Langit ang aking kapatid na lalaki at kapatid na babae at ina."

Komentaryo
Nadidiskubre ng marami sa mga Kristiyanong di-Katoliko ang mahalagang papel ni Maria hindi lamang sa kasaysayan ng pagliligtas sa atin ni Kristo kundi maging sa buhay ng pamayanang Kristiyano. Si Maria ang unang alagad ni Jesus-narinig niya ang Salita ng Diyos, tinanggap iyon at pinatuloy sa kanyang buhay. Hindi siya nagdalawang-isip na paunlakan ang alok ng Ama upang siya ang maging ina ng kanyang Anak, at isilang niya ang Diyos na nagpakatao!
Siya ang huwaran nating mga Kristiyano kung paano makikinig at isasagawa ang kalooban ng Ama.

balik calendario


Nobyembre 22
Huwebes

Ika-33 na Linggo ng Taon
Santa Cecilia

Unang Pagbasa: 1 Macabeo 2:15-29
Ebanghelyo: Lucas 19:41-44

Nang malapit na siya at kita na ang lunsod, iniyakan ito ni Jesus: "Kung nalalaman mo lamang sana sa araw na ito ang daan sa kapayapaan! Ngunit ngayo'y hindi mo ito nakikita. Sasapit sa iyo ang mga araw na magkakampo sa paligid mo ang iyong mga kaaway, kukubkubin ka at sisikilin sa lahat ng dako. Iguguho ka nila sa iyong mga anak, at walang iiwang magkapatong na bato sa iyo. Sapagkat hindi mo nalaman ang panahon ni ang pagdalaw ng iyong Diyos."

Komentaryo
Malapit na ang kapistahan ng Kristong Hari, at matapos iyon, ang panahon naman ng Adbiyento. Inaanyayahan tayo ng Ebanghelyo ngayon na maging handa at maging mulat sa mga pagkilos ng Diyos sa ating kapaligiran at panahon. Maaaring iniiyakan din tayo ni Jesus ngayon tulad ng pag-iyak niya noon sa nalalapit na pagguho ng Jerusalem. Kaya pinaaalalahanan tayong muli: buksan natin ang ating mga mata at kilalanin natin ang pagkilos at pagdalaw ng Diyos sa ating buhay.

balik calendario


Nobyembre 23
Biyernes

Ika-33 na Linggo ng Taon
San Clemente I / San Columbano

Unang Pagbasa: 1 Macabeo 4:36-37, 52-59
Ebanghelyo: Lucas 19:45-48

Pumasok si Jesus sa patyo ng Templo at pinalayas ang mga nagtitinda, at sinabi niya: "Nasusulat: 'Magiging bahay-dalanginan ang aking bahay,' pero ginawa ninyong pugad ng mga magnanakaw!"
Araw-araw na nangangaral si Jesus sa Templo. Hangad siyang patayin ng mga punong-pari at mga guro ng Batas, kasama ang mga Matatanda ng bayan. Ngunit wala silang magawa dahil taimtim na nakikinig sa kanya ang buong bayan.

Komentaryo
Sinasabing may apat na pangkaraniwang reaksyon ang tao anumang karanasan: tuwa, lungkot, takot, at galit. Kusang lumalabas ang mga reaksyong ito depende sa panahon at mga karanasan ayon sa pagpapahalaga natin sa mga bagay na malapit sa ating puso. Makikita rin kay Jesus ang mga reaksyong ito: natuwa siya, nalungkot, natakot, at nagalit. Masasalamin ang pagkagalit ni Jesus dahil sa paglapastangan ng mga tao sa Bahay ng kanyang Ama, at lubos nitong ipinakikita ang pagpapahalaga niya sa mga bagay na malapit sa kanyang Ama.
Ano naman kaya ang nasasalamin sa atin kapag nagagalit tayo?

balik calendario


Nobyembre 24
Sabado

Ika-33 na Linggo ng Taon
San Andres Dung-Lac at Mga Kasama

Unang Pagbasa: 1 Macabeo 6:1-13
Ebanghelyo: Lucas 20:27-40

Lumapit ang ilang Sadduseo na mga taong tutol sa pagkabuhay. At itinanong nila kay Jesus: "Guro, isinulat ni Moises para sa amin: 'Kung may magkakapatid na lalaki at mamatay na walang anak ang isa sa kanila, kailangang kunin ng kanyang kapatid ang kanyang asawa para magpasibol ng supling sa kanyang kapatid.' Ngayon, may pitong magkakapatid na lalaki. Nag-asawa ang panganay at namatay na walang anak. Kinuha ng pangalawa ang biyuda, at pagkatapos ay ng pangatlo naman, pero hindi nagkaanak ang pito. Namatay sila at sa bandang huli'y namatay rin ang babae. Sa pagkabuhay, kanino sa pito siya maituturing na asawa? Ang pito nga ang umangkin sa kanya."
Sinagot sila ni Jesus: "Nag-aasawa ang mga taong nasa daigdig na ito, lalaki man o babae. Ngunit hindi na mag-aasawa ang mga ituturing na karapat-dapat sa kabilang-buhay at sa pagkabuhay ng mga patay, lalaki man o babae. Hindi na nga sila mamamatay. Kapantay na sila ng mga anghel at mga anak sila ng Diyos matapos silang ibangon. "Tiyak na may pagkabuhay ng mga patay; ipinahiwatig ito kahit na ni Moises sa kabanata ng palumpong nang tawagin niyang Diyos ni Abraham, Diyos ni Isaac at Diyos ni Jacob ang Panginoon." Hindi siya Diyos ng mga patay kundi ng mga buhay, at buhay na kasama niya silang lahat."
Nagsalita ang ilang guro ng Batas: "Guro, talaga ngang tama ang iyong sinabi." Mula noo'y wala nang nangahas na magtanong pa sa kanya.

Komentaryo
Kahit na masyado tayong abala sa ating mga gawain sa kasalukuyan at mga pinagkakaabalahan sa mundo, mabuti ring isipin natin paminsan-minsan ang kabilambuhay. Hindi na natin kailangang hintayin pang tumanda tayo upang pagtuunan iyon ng pansin.
Nakapagbibigay-lakas ng loob na marinig mismo kay Jesus na meron ngang kabilambuhay! Bukod dito, nakagiginhawa rin ng loob na marinig sa kanya ang paglalarawan na sa buhay na iyon-ang mga taong ibinangon niya, hindi na mamamatay, kapiling na nila ang Diyos at sa kalagayang iyon, nag-uumapaw ang kaganapan ng buhay.

balik calendario


Nobyembre 25
Linggo

Paghahari ni Kristo sa Sanlibutan

Unang Pagbasa: 2 Samuel 5:1-3

Nagpunta kay David sa Hebron ang lahat ng tribu ng Israel at sinabi: "Buto't laman mo kami. Sa nagdaang panahon, nang si Saul ang hari namin, ikaw na ang namuno sa Israel sa lahat ng bagay. At sinabi ni Yawe sa iyo na ikaw ang magiging pastol ng kanyang bayang Israel at magiging pinuno ka ng Israel." Nakipagkasunduan si Haring David sa harap ni Yawe sa lahat ng matatanda ng Israel na pumunta sa kanya sa Hebron, at pinahiran naman nila si David bilang hari ng Israel.

Ikalawang Pagbasa: Colosas 1:12-20

Masaya ninyong pasalamatan ang Ama na itinalaga kayong makibahagi ng mana ng mga banal sa kaharian ng liwanag.
Iniligtas nga tayo sa kapangyarihan ng dilim, at inilipat sa kaharian ng kanyang pinakamamahal na Anak. Sa kanya kayo nagkaroon ng katubusan, ng kapatawaran ng mga kasalanan.
Siya ang larawan ng di-nakikitang Diyos,
ang panganay ng tanang nilikha,
sapagkat sa kanya nilalang ang lahat ng nasa langit at lahat ng nasa lupa,
ang mga nakikita at di-nakikita,
ang Mga Trono, Pagkahari, Pamunuan, Kapangyarihan.
Sa pamamagitan niya at dahil sa kanya nilikha ang lahat:
Siya nga ang una sa lahat at sa kanya umiiral ang lahat.
Siya rin ang ulo ng katawan, ang Iglesya.
Siya ang simula, ang unang isinilang mula sa mga patay upang manguna siya sa lahat.
Pagkat ikinalugod ng Diyos na manahan sa kanya ang kabuuan,
at sa pamamagitan ni Kristo pagkasunduin sa kanyang sarili ang lahat,
sa pagbibigay-kapayapaan sa bisa ng dugo ng kanyang krus,
sa lupa man at sa langit.

Ebanghelyo: Lucas 23:35-43

Naroon ang mga tao na nakatingin. Pinagtatawanan naman siya ng mga pinuno: "Nailigtas niya ang iba, iligtas din niya ngayon ang kanyang sarili kung siya ang Kristo, ang Hinirang."
Pinagtawanan din siya ng mga sundalong lumapit para painumin siya ng alak na may halong suka. Sinabi nila: "Kung ikaw ang Hari ng mga Judio, iligtas mo ngayon ang iyong sarili." May nakasulat nga sa wikang Griyego, Latin at Hebreo sa kanyang ulunan: "Ito ang Hari ng mga Judio."
Ininsulto rin siya ng isa sa mga kriminal na nakapako sa krus: "Di ba't ikaw ang Kristo? Iligtas mo ang iyong sarili pati kami." Pero pinagsabihan ito ng isa pang kriminal: "Wala ka bang pitagan sa Diyos, ikaw na gayon ding pagdurusa ang dinaranas? At bagay ito sa atin sapagkat tinatanggap lamang natin ang nararapat sa ating mga ginawa. Ngunit wala naman siyang nagagawang masama." At sinabi pa niya: "Jesus, alalahanin mo ako pagdating mo sa iyong kaharian." Sumagot si Jesus: "Talagang sinasabi ko sa iyo: sa araw ring ito, makakasama kita sa Paraiso."

Komentaryo
Para sa taong malimit magkasala sa Diyos, ang Ebanghelyo ngayon ay tunay na magandang balita. Kahit gaano kalimit at gaano kalaki ang ating pagkakamali o pagkukulang, basta magbalik-loob tayo sa Panginoon at humingi ng tawad, sigurado ang sagot niya ng "makakasama kita sa Paraiso." Walang nangyayari sa mundo na hindi saklaw ng kapangyarihan ng Diyos. Kaya mahaharap natin at matatanggap nang mapayapa ang ating buhay kung si Kristo mismo ang siya nating papaghahariin sa lahat.

balik calendario


Nobyembre 26
Lunes

Ika-34 na Linggo ng Taon

Unang Pagbasa: Daniel 1:1-6, 8-20
Ebanghelyo: Lucas 21:1-4


Tumingin si Jesus at may mayayaman na naghuhulog ng kanilang abuloy sa kabang-yaman. At nakita rin niya ang isang pobreng biyuda na naghulog ng dalawang barya. At sinabi niya: "Talagang sinasabi ko sa inyo na pinakamahalaga sa lahat ang inihulog ng dukhang biyudang ito. Naghulog nga silang lahat sa kabang-yaman mula sa sobra nila pero inihulog naman niya mula sa kanyang kasalatan ang buo niyang kabuhayan."

Komentaryo
Milagro ng Panginoon ang GK 777. Layunin ng programang ito ang magtayo ng 700, 000 komunidad sa loob ng 7 taon para sa mga dukha. Dahil sa programang ito, nagkakabayanihan ang mahihirap at mayayaman, ang mga may pinag-aralan at wala, Kristiyano at Muslim, gobyerno at pribadong sektor, maging ang magkakalaban sa parehong industriya, mga pulitiko at taumbayan, mga Pilipino at mga dayuhan. Nagkakaisa lahat ng may mabuting kalooban upang maibalik ang dignidad ng mga dukha. Marami ang nag-aalay ng kanilang yaman, talino at oras, kahit na sila mismo ay wala pang sariling bahay. At walang krimen sa mga Gawad Kalinga (GK) Villages pagkat namumuhay ang mga tagaroon bilang isang komunidad ng Diyos.

balik calendario


Nobyembre 27
Martes

Ika-34 na Linggo ng Taon

Unang Pagbasa: Daniel 2:31-45
Ebanghelyo: Lucas 21:5-11

May ilan namang nag-uusap tungkol sa Templo, at sinabi nila na may magagandang bato ito at mamahaling palamuti. Sinabi naman ni Jesus: "Darating ang mga araw na walang matitirang magkapatong na bato sa lahat ng inyong naki-kita; iguguho ang lahat." Nagtanong sila sa kanya: "Guro, kailan ito mangyayari at ano ang tanda na sumapit na ito?"
Sumagot si Jesus: "Mag-ingat kayo at baka kayo madaya. Maraming aangkin sa aking pangalan sa pagsasabing 'Ako ang Mesiyas; ako siya,' at 'Palapit na ang panahon.' Huwag kayong sumunod sa kanila. Sa pagkabalita ninyo sa digmaan at mga kaguluhan, huwag kayong maligalig; mangyayari muna ito pero hindi pa ito ang wakas."
At sinabi niya sa kanila: "Magdidigmaan ang mga bayan at maglalaban-laban ang mga kaharian. Magkakaroon din ng malalakas na lindol sa mara-ming lugar, magkakaroon ng taggutom, magkakaroon ng mga kakila-kilabot na bagay at ng malalaki ring kababalaghan sa langit."

Komentaryo
Kung titingnan natin ang nangyayari sa mundo ngayon at babasahin ang Ebanghelyo, maaari nating ipagpalagay na dumating na ang katapusan ng mundo. Ngunit pinaaalalahanan tayo ni Jesus na mag-ingat at baka tayo madaya. Pinaaalalahanan din niya tayo na huwag maligalig dahil ipinaalala sa Ebanghelyo kamakalawa na si Jesus ang Hari ng sanlibutan at nasa kapangyarihan niya ang lahat-siya ang Hari ng lahat.

balik calendario


Nobyembre 28
Miyerkules

Ika-34 na Linggo ng Taon

Unang Pagbasa: Daniel 5:-6, 13-14, 16-17, 23-28
Ebanghelyo: Lucas 21:12-19


Sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Dadakipin kayo at uusigin; ibibigay kayo sa mga sinagoga at dadalhin sa mga kulungan at ihaharap sa mga hari at mga gobernador dahil sa aking pangalan. Sasapit ito sa inyo para makapagpatotoo kayo sa akin.
"Isaisip ninyo na huwag ikabalisa ang pagtatanggol sa inyong sarili dahil ako mismo ang magbibigay sa inyo ng mga salita at karunungang di matatagalan o masasagot ng lahat ninyong kaaway.
"Ipagkakanulo kayo ng inyong mga magulang, mga kapatid, mga kamag-anak at mga kaibigan, at papatayin nila ang ilan sa inyo. At kamumuhian kayo ng lahat dahil sa aking pangalan. Subalit hindi maaano isa mang buhok sa inyong ulo. Sa inyong pagpapakatatag, ang mga sarili ninyo mismo ang inyong makakamit."

Komentaryo
Marami ang nagsasabing kaya raw nangingibambansa ang mga Pilipino ay para palaganapin ang salita ng Diyos. Sa ibang bansa, mga Pilipino ang karamihan sa mga nagsisimba at nagiging buhay ng simbahan. Mga sampung porsiyento ng mga manggagawang Pilipino ang nagtatrabaho sa ibang bansa. At karamihan sa kanila ay naglilingkod bilang kasambahay. Mahirap nga ang kanilang buhay ngunit napakalaking pagkakataon na maibahagi sa iba ang biyaya ng pananampalatayang Kristiyano. Sa mismong pamumuhay nila sa piling ng kanilang mga employer, naipahahayag nila kung paano maging Kristiyano. Ang saya, kapayapaan at katatagan sa Panginoon sa kabila ng pagdarahop at pagkawalay sa pamilya ay buháy na patunay sa kapangyarihan ng Panginoon. Hindi lamang sila bayani para sa bayan ngunit mga sugo rin ng Panginoon.

balik calendario


Nobyembre 29
Huwebes

Ika-34 na Linggo ng Taon

Unang Pagbasa: Daniel 6:12-28
Ebanghelyo: Lucas 21:20-28

Sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Kung makita ninyong nakubkob na ng mga hukbo ang Jerusalem, alamin ninyong sumapit na ang kanyang pagkawasak. Kaya tumakas pabundok ang mga nasa Judea, umalis ang mga nasa lunsod, at huwag nang bumalik doon ang mga nasa bukid.
"Sapagkat ito ang mga araw ng paghihiganti sa kanya para matupad ang lahat ng nasa Kasulatan. Sawimpalad ang mga nagdadalantao o mga inang nagpapasuso sa mga araw na iyon. Sapagkat matindi ang sasapit na kapahamakan sa lupain at ang galit sa bayang ito. Mamamatay sila sa tabak, dadalhing bihag sa lahat ng bansa, at yuyurakan ng mga bansang pagano ang Jerusalem hanggang mabuo ang panahon ng mga bansa.
"Magkakaroon ng mga tanda sa araw, buwan at mga bituin. Sa lupa'y mangangamba ang mga bansa dahil sa ugong at alon ng dagat, at wala silang magagawa. Hihimatayin ang mga tao dahil sa takot at pagkabahala sa mga sasapitin ng sanlibutan sapagkat mayayanig ang mga puwersa ng sanlibutan. At makikita nila ang Anak ng Tao na dumarating na nasa ulap na may Kapangyarihan at ganap na Luwalhati.
"Kung magsimula nang maganap ang mga ito, tumindig kayo at tumunghay dahil palapit na ang inyong katubusan."

Komentaryo
Parang nagkakatotoo ang sinasabi ng Ebanghelyo sa kalagayan ng ating bansa ngayon-puro iskandalo at parang walang mabuting kinabukasan. Tila wala nang pag-asa. Ngunit nagbibigay-pag-asa ang huling pangungusap ng Panginoon sa Ebanghelyo: "Tumindig kayo at tumunghay dahil palapit na ang inyong katubusan." Bilang mga Kristiyano, sama-sama tayong tumindig at tumunghay para makita natin si Jesus sa ating kapwa, at gayon din, upang makita nila si Jesus sa ating pamayanang Kristiyano. Maraming mabuting bagay ang nangyayari at sa mga iyon natin ituon ang ating paningin.

balik calendario


Nobyembre 30
Biyernes

Ika-34 na Linggo ng Taon

Unang Pagbasa: Roma 10:9-18
Ebanghelyo: Mateo 4:18-22

Sa paglalakad ni Jesus sa pampang ng lawa ng Galilea, nakita niya ang magkapatid na Simon na tinawag na Pedro at Andres na naghahagis ng mga lambat dahil mga mangingisda sila. Sinabi niya sa kanila: "Halikayo, sumunod kayo sa akin, at gagawin ko kayong mangingisda ng tao."
Agad nilang iniwan ang kanilang mga lambat at sumunod sa kanya.
Nagpatuloy siya sa paglakad at nakita naman niya ang magkapatid na Jaime at Juan na mga anak ni Zebedeo. Nasa bangka sila kasama ng kanilang amang si Zebedeo at nagsusursi ng kanilang lambat. Tinawag sila ni Jesus. Agad nilang iniwan ang bangka nila at ang kanilang ama, at nagsimulang sumunod sa kanya.

Komentaryo
Napaiyak ang isang paring Pilipino nang nabalitaan niya ang pagkamatay ng isang Pilipina sa kamay ng kapwa-Pilipina. Masama ang kanyang loob dahil hindi niya inabot ang dalawang Pilipina para tulungang maiwasan ang gayong pangyayari. Maaari ngang iniaasa natin sa mga pari ang ganitong gawain pero may pananagutan din ang lahat sa atin. Kung aabutin ng bawat Pilipino ang kamay ng kanyang kapwa, tiyak na walang mapapabayaan. Lahat ay may kamay na maaaring abutin at kapitan. Ngayon ay ipinaaalaala sa atin ang tungkuling mangisda ng tao. Kung masigasig tayong mangingisda ng tao, tiyak na maraming kasawian ang maiiwasan.

balik calendario


Copyright © 2007 by Claretian Publications
A division of Claretian Communications Foundation, Inc.
U.P. P.O. Box 4 Diliman, 1101 Quezon City, Philippines
Tel. (632) 921-3984 • Fax: (632) 921-7429 or 921-6205
Email: cci@claret.org