Pandesal 2007
Pagbasa at Komentaryo

OKTUBRE   2007
Linggo
Lunes
Martes
Miyerkules
Huwebes
Biyernes
Sabado

 

 

Oktubre 1
Lunes

Ika-26 na Linggo ng Taon
Santa Teresita ng Sanggol na si Jesus

Unang Pagbasa: Zacarias 8:1-8
Ebanghelyo: Lucas 9:46-50

Nangyari na ikinabahala nila kung sino nga kaya sa kanila ang pinakadakila. Alam ni Jesus ang pinagtatalunan nila sa kanilang isipan kaya kumuha siya ng isang bata at pinatayo sa tabi niya. At sinabi niya sa kanila: "Ang tumatanggap sa batang ito sa ngalan ko ay tumatanggap sa akin, at ang tumatanggap sa akin ay tumatanggap sa nagsugo sa akin. At isa pa: ang matagpuang pinakamaliit sa inyong lahat ang siyang dakila."
At nagsalita si Juan: "Guro, may nakita kaming nagpapalayas ng mga demonyo sa ngalan mo. Pero pinagbawalan namin siya dahil hindi siya sumusunod na kasama namin." Ngunit sinabi ni Jesus sa kanya: "Huwag ninyo siyang pagbawalan dahil panig sa inyo ang hindi laban sa inyo."

Komentaryo

Sa ating mundo, nasasabi lamang nating matagumpay tayo sa buhay kung may sarili na tayong bahay, sasakyan, maraming pera sa bangko, at kung kinikilala na tayo ng iba sa ating trabaho o propesyon. Habang hindi natin nakakamit ang mga ito, nalulungkot tayo at bumababa ang tingin natin sa ating sarili. Ngunit para kay Jesus, hindi ganito ang sukatan ng tagumpay sa Kaharian ng Diyos. Ang pinakamaliit ang siyang pinakadakila. Ang Diyos at hindi ang mundo ang tunay na dumadakila sa atin. Siya ang nagtataas sa ating kababaan, at hindi ito bunga ng sariling pagsisikap, kundi ng kapangyarihan ng kagandahang-loob ng Diyos sa atin.

balik calendario


Oktubre 2
Martes

Mga Banal na Anghel na Tagatanod

Unang Pagbasa: Exodo 23:20-23
Ebanghelyo: Mateo 18:1-5, 10

Nang panahong iyon, lumapit kay Jesus ang mga alagad at tinanong nila siya: "Sino ang mas una sa kaharian ng Langit?"
Tinawag ni Jesus ang isang maliit na bata at ipinagitna sa kanila, at sinabi: "Sinasabi ko sa inyo na hanggang hindi kayo nagbabago at nagiging katulad ng maliliit na bata hindi kayo makapapasok sa kaharian ng Langit. Ang nagpapakababa gaya ng maliit na batang ito, siya ang pinakamalaki sa kaharian ng Langit. At ang sinumang tumanggap sa batang ito dahil sa aking pangalan ay tumatanggap sa akin.
Huwag sana ninyong hamakin ang isa sa maliliit na ito; talagang sinasabi ko sa inyo na laging nasa harap ng aking Ama sa Langit ang kanilang mga anghel sa Langit.

Komentaryo
Noong bata pa tayo, marami sa atin ang laging nagdarasal sa ating mga anghel na tagatanod. Ngunit kasabay ng pagkakaedad natin ang pagkawala ng paniniwala sa kanila. Ang mga anghel na tagatanod ang patunay na may Diyos na nagbabantay sa atin. Mga sugo sila ng Diyos upang iligtas tayo sa kapahamakan sapagkat sila ang pagyakap sa atin ng Diyos.
Sila rin ang nagpapaalaala sa atin na Ama natin ang Diyos kaya kailangan tayong mamuhay bilang kanyang mga anak. Pinaaalalahanan din tayo na maging tulad ng mga anghel na tagatanod para sa isa't isa, na laging handang kumalinga sa ating kapwa at siguraduhin ang kapakanan ng bawat anak ng Diyos.

balik calendario


Oktubre 3
Miyerkules

Ika-26 na Linggo ng Taon

Unang Pagbasa: Nehemias 2:1-8
Ebanghelyo: Lucas 9:57-62

Habang naglalakad si Jesus at ang kanyang mga alagad, may nagsabi kay Jesus: "Susunod ako sa iyo saan ka man pumunta." At sinabi sa kanya ni Jesus: "May lungga ang mga asong-gubat at may mga pugad ang mga ibon; ang Anak ng Tao nama'y wala man lang mahiligan ng kanyang ulo." At sinabi naman niya sa isa: "Sumunod ka sa akin." Sumagot naman ito: "Pauwiin mo ako para mailibing ko muna ang aking ama." Ngunit sinabi sa kanya ni Jesus: "Hayaan mong ilibing ng mga patay ang kanilang mga patay; humayo ka naman at ipangaral ang kaharian ng Diyos." Sinabi naman ng isa pa: "Susunod ako sa iyo, Panginoon pero pauwiin mo muna ako para makapagpaalam sa aking mga kasambahay." Sinabi sa kanya ni Jesus: "Hindi bagay sa kaharian ng Diyos ang humahawak ng araro at pagkatapos ay lumilingon sa likuran."

Komentaryo
Mahilig tayong mangatwiran kay Jesus. Mahilig tayong magbigay ng mga kundisyon sa ating pagsunod sa kanya at madalas nating sabihin na napakaraming mahahalagang bagay at trabaho na kailangan nating asikasuhin kaya hindi muna tayo makasusunod sa kanya.
Ganito ang ikinakatwiran natin kung sa tingin nati'y hiwalay ang ating pagkakristiyano sa buhay at trabaho natin sa araw-araw. Kung makikita natin na iisa lamang pala ang ating buhay, na wala nang ibang buhay-Kristiyano kundi ang buhay natin sa araw-araw, tiyak na hindi tayo magdadalawang-isip na sumunod kay Jesus.

balik calendario


Oktubre 4
Huwebes

Ika-26 na Linggo ng Taon
San Francisco de Asis

Unang Pagbasa: Nehemias 8:1-4, 5-6, 7-12
Ebanghelyo: Lucas 10:1-12

Humirang ang Panginoon ng iba pang pitumpu't dalawa at isinugo silang dala-dalawa na mauna sa kanya sa bawat bayan at lugar na takda niyang puntahan. Sinabi niya sa kanila: "Marami nga ang aanihin at kakaunti naman ang mga manggagawa; idalangin ninyo sa panginoon ng ani na magpadala siya ng mga manggagawa sa kanyang ani. Lumakad na kayo. Isinusugo ko kayong parang mga tupa sa gitna ng mga asong-gubat. Huwag kayong magdala ng pitaka, bag o mga sandalyas. At huwag ninyong batiin ang sinuman sa daan.
Saanmang bahay kayo pumasok, sabihin muna ninyo: 'Mapasatahanang ito ang kapayapaan!' Kung mapayapang tao ang naroon, sasakanya ang inyong kapayapaan. Kung hindi'y magbabalik sa inyo ang inyong dasal. At sa bahay na iyon kayo mana-tili; kumain kayo at uminom na kasalo nila sapagkat may karapatan ang manggagawa sa kanyang sahod. Huwag kayong magpapapalit-palit ng bahay.
Saanmang bayan kayo pumasok at tanggapin nila kayo, kanin ninyo anumang ihain sa inyo. Pagalingin din ninyo ang mga maysakit doon at sabihin ninyo sa kanila: 'Palapit na sa inyo ang kaharian ng Diyos.'
Saanmang bayan kayo pumasok at di nila kayo tanggapin, lumabas kayo sa mga liwasan nito at inyong sabihin: 'Pati na alikabok mula sa inyong bayan na kumapit sa aming mga paa ay ipinapagpag namin sa inyo. Gayunman, alamin ninyong palapit na ang kaharian ng Diyos.' Sinasabi ko sa inyo na magaan pa ang sasapitin ng mga taga-Sodom kaysa bayang iyon sa dakilang Araw.

Komentaryo
Bilang mga Kristiyano, marami sa ating mga Katoliko ang kailangang matutong maging mga misyonero. Hindi lamang mga pari at madre ang tinawag upang makibahagi sa gawaing ito. Inaatasan ang lahat ng binyagan na ihatid sa mga tao ang kanyang Ebanghelyo. Tingnan ang mga kapatid nating Kristiyano na hindi Katoliko. Wala silang mga pari o madre pero aktibo silang lahat sa pamamahayag ng Salita ng Diyos-hindi lamang bahay-bahay kundi maging sa mga palengke o sa mga bus! Ang iba sa kanila'y may takdang mga araw linggu-linggo para lumabas at mangaral. At makikita natin sila na lumalakad nang dala-dalawa at may bag na itim. Ang iba nama'y kusang nagpupunta sa ibang bansa upang doon magmisyon, at pamilya nila mismo ang sagot sa lahat ng gastos.
Kailan kaya natin pauunlakan ang tawag ng Espiritu sa pagmimisyon?

balik calendario


Oktubre 5
Biyernes

Ika-26 na Linggo ng Taon

Unang Pagbasa: Baruc 1:15-22
Ebanghelyo: Lucas 10:13-16


Sinabi ni Jesus, "Sawimpalad ka, Corazin! Sawimpalad ka, Betsaida! Kung sa Tiro at Sidon nangyari ang mga himalang ginawa sa inyo, matagal na sana silang nagdamit-sako at naupo sa abo at nakapagbalik-loob. Kaya magaan pa ang sasapitin ng Tiro at Sidon kaysa inyo sa araw ng paghatol. At ikaw naman, Capernaum, dadakilain ka kaya hanggang langit? Hindi! Ibubulid ka sa impiyerno!
Ang nakikinig sa inyo ay nakikinig sa akin, at ang di-tumatanggap sa inyo ay di-tumatanggap sa akin. At ang di-tumatanggap sa akin ay di tumanggap sa nagsugo sa akin."

Komentaryo
Maaari rin tayong sabihan ni Jesus ng "Sawimpalad ka, Pilipinas!" Hindi ito malayong mangyari lalo na't ipinagmamalaki natin ang pagiging Kristiyanong bansa natin sa Asya. At puwede nga tayong masabihan nito dahil nakakailang EDSA na tayo pero hindi pa rin tayo natututo. Sa kabila ng pagiging Kristiyano ng ating bansa, isa rin tayo sa mga bansang sobra sa pangungurakot!
Parang walang bisa sa atin ang binyag na ating tinanggap. Hindi pa rin natin masasabing mga tunay na alagad tayo ni Jesus sa harap ng mga di-Kristiyano. Kung sa kanilang bansa dumating ang pananampalataya, sila sana ang "nagdamit-sako at naupo sa abo at nakapagbalik-loob" at hindi tulad natin sa Pilipinas na nananatiling matigas at sarado pa rin ang loob ng marami sa atin.

balik calendario


Oktubre 6
Sabado

Ika-26 na Linggo ng Taon
San Bruno

Unang Pagbasa: Baruc 4:5-12, 27-29
Ebanghelyo: Lucas 10:17-24

Tuwang-tuwang nagbalik ang Pitumpu't dala-wa at ang sabi: "Panginoon, mga demonyo ma'y sumuko sa amin dahil sa iyong pangalan." Sinabi naman ni Jesus: "Nakita kong bumagsak na parang kidlat si Satanas mula sa langit. Binibigyan ko kayo ng kapangyarihang yumapak sa mga ahas at alakdan. Masusupil ninyo ang lahat ng kapangyarihan ng kaaway, at walang anumang makapipinsala sa inyo. Subalit magalak kayo hindi dahil sa pagsuko sa inyo ng mga espiritu kundi sapagkat nasusulat sa langit ang inyong mga pangalan."
Nang sandaling iyo'y nag-umapaw sa galak sa Espiritu Santo si Jesus at sinabi niya: "Pinupuri kita, Ama, Panginoon ng langit at lupa, dahil inilihim mo ang mga bagay na ito sa marurunong at matatalino, at ipinamulat mo naman sa maliliit. Oo, Ama, naging kalugud-lugod ito sa iyo. Ipinagkatiwala sa akin ng aking Ama ang lahat. Walang nakakakilala kung sino ang Anak kundi ang Ama, at kung sino ang Ama kundi ang Anak at ang sinumang gustuhing pagbunyagan ng Anak."
Pagkatapos ay bumaling si Jesus sa mga alagad at sinabi sa kanila nang sarilinan: "Mapalad ang mga matang nakakakita ng inyong nakikita. Sinasabi ko sa inyo na maraming propeta at hari ang nagnais makita ang inyong nakikita pero hindi nila nakita, at marinig ang inyong naririnig pero hindi nila narinig."

Komentaryo
Naiinggit tayo sa mga taong pinalad na makapagbakasyon sa ibang bansa at pati na sa mga nakapunta na sa iba't ibang tanawin sa Pilipinas. Naiinggit tayo dahil nakita na nila ang mga lugar na pinapangarap nating mapuntahan o kaya'y naranasan na nila ang mga bagay na inaasam-asam nating maranasan. Sinasabi nating mapalad sila.
Masasabi rin kaya nating mapalad tayo dahil nakilala natin si Jesus at nababasa natin ang kanyang Salita? Mapalad ba tayo dahil tinanggap natin ang pananampalatayang Kristiyano?

balik calendario


Oktubre 7
Linggo

Ika-27 Linggo ng Taon

Unang Pagbasa: Habakuk 1:2-3; 2:2-4

Yawe, hanggang kailan ako pasasaklolo at hindi mo pakikinggan? Nagsusumbong ng karahasan at di ka nagliligtas.
Bakit mo ipinakikita sa akin ang kawalang-katarungan at dapat kong masaksihan ang pang-aapi? Karahasan lamang at pangangamkam ang nasa harap ko, pag-aaway at pagtatalo.
Sumagot nga si Yawe at sinabi niya: Isulat mo ang pangitain, isulat sa mga tapyas na bato para madaling mabasa.
Sapagkat ito'y pangitain para sa isang takdang panahon. Tiyak na matutupad ito, at di mabibigo. Hintayin ito kapag nabalam sapagkat tiyak na darating at di ipagpapaliban.
Hinding-hindi magkakapit ng aking pagpapala ang palalo, ngunit mabubuhay ang matuwid dahil sa kanyang katapatan.

Ikalawang Pagbasa: 2 Timoteo 1:6-8, 13-14

Kaya ipinaaalaala ko sa iyo na papag-alabin mo ang kaloob (o karisma) ng Diyos na sumaiyo sa pagpapatong ng aking mga kamay. Hindi nga espiritu ng pagkatakot ang ibinigay sa atin ng Diyos, kundi ng kapangyarihan, pag-ibig at pagtitimpi. Kaya huwag mong ikahiya ang patotoo ng ating Panginoon ni ako mismo na bilanggo para sa kanya. Sa halip, makibahagi ka rin sa mahirap na gawaing pang-Ebanghelyo sa tulong ng lakas ng Diyos.

Ebanghelyo: Lucas 17:5-10

Sinabi ng mga apostol sa Panginoon: "Dagdagan mo ang aming pananampalataya." Sumagot ang Panginoon: "Kung may pananampalataya kayong sinlaki ng buto ng mustasa, masasabi ninyo sa punong malaigos na iyan: 'Mabunot ka at sa dagat ka matanim,' at susundin kayo nito.
Ipagpalagay nang may katulong na nag-aararo o nag-aalaga ng mga tupa ang isa sa inyo. Ano'ng sasabihin niya rito pagbalik nito galing sa bukid? Sasabihin kaya niya: 'Halika na't dumulog sa hapag'? Sa halip ay sasabihin niya: 'Ihanda mo ang aking pagkain; magbihis ka't pagsilbihan ako habang kumakain ako't umiinom, at saka ka na kumain at uminom.' Dapat kaya kayong tumanaw ng utang-na-loob sa utusang iyon dahil ginawa nito ang iniutos? Gayundin naman sa inyo. Pagkagawa ninyo sa lahat ng iniutos sa inyo, sabihin ninyo: 'Mga karaniwang utusan kami; ginawa lang namin ang dapat naming gawin'."

Komentaryo
Sa buhay natin ngayon, pangkaraniwan na ang maghanap ng gantimpala sa anumang gawain. Kung nagtrabaho tayo, inaasahan nating may matatanggap tayong suweldo. Mahilig din tayo sa mga papremyo at sa mga libre. Kung bibili tayo ng produkto, dapat may kasamang diskuwento o may tiket para sa kung anong raffle.
Nakakalungkot man ngunit ganito rin ang inaasahan natin pagdating sa ating buhay-Kristiyano. Umaasa tayong may kapalit na grasya, na kadalasa'y materyal na biyaya, ang pagsisilbi natin sa Diyos. Kailan tayo huling nagsabing "Mga karaniwang utusan lamang kami; ginawa lang namin ang dapat naming gawin"?

balik calendario


Oktubre 8
Lunes

Ika-27 na Linggo ng Taon
Santo Domingo

Unang Pagbasa: Jonas 1:1-2:1-2, 11
Ebanghelyo: Lucas 10:25-37

May tumindig na isang guro ng Batas para subukin si Jesus. Sinabi niya: "Guro, ano ang gagawin ko para makamit ang buhay na walang hanggan?" Sumagot sa kanya si Jesus: "Ano ba ang nasusulat sa Batas, at paano mo ito naiintindihan?" Sumagot ang guro ng Batas: "Mamahalin mo ang Panginoon mong Diyos nang buo mong puso at nang buo mong kaluluwa at nang buo mong lakas at nang buo mong pag-iisip. At nasusulat din naman: Mamahalin mo ang iyong kapwa gaya ng iyong sarili."
Noo'y sinabi ni Jesus sa kanya: "Tama ang sagot mo. Gawin mo ito at mabubuhay ka." Pero gustong mangatwiran ng guro ng Batas kaya sinabi niya kay Jesus: "At sino naman ang aking kapwa?" Sinagot siya ni Jesus: "May isang taong bumaba mula sa Jerusalem papunta sa Jerico at nahulog siya sa kamay ng mga tulisan. Hinubaran siya ng mga ito at binugbog at saka iniwang halos patay na. Nagkataon namang may isang paring pababa rin sa daang iyon. Pagkakita sa kanya, lumihis ito ng daan. Gayundin naman, may isang Levitang napadaan sa lugar na iyon; nang makita siya'y lumihis din ito ng daan.
Pero may isang Samaritano namang naglalakbay na napadaan sa kinaroroonan niya; pagkakita nito sa kanya, naawa ito sa kanya. Kayat lumapit ito, binuhusan ng langis at alak ang kanyang mga sugat at binendahan. Isinakay nito ang tao sa sarili niyang hayop at dinala sa isang bahay-panuluyan at inalagaan. Kinabukasan, dumukot ang Samaritano ng dalawang denaryo, ibinigay sa may-ari ng bahay-panuluyan at sinabi: 'Alagaan mo siya; sasagutin ko ang anumang karagdagang gastos pagbalik ko'."
At sinabi ni Jesus: "Sa palagay mo, sino sa tatlong ito ang naging kapwa sa taong nahulog sa kamay ng mga tulisan?" Sagot ng guro: "Ang nagdalang-habag sa kanya." Kaya sinabi ni Jesus sa kanya: "Humayo ka't ganoon din ang gawin."

Komentaryo
Sa kuwentong ito ni Jesus, tingnan natin ang dalawang tauhang hindi tumulong sa taong nahulog sa kamay ng mga tulisan: ang pari at ang Levita. Sila ang mga halimbawa ng mga taong hindi naging kapwa sa iba dahil lumihis sila ng daan. Hindi tayo nagiging kapwa sa ibang tao tuwing umiiwas tayo sa ating pananagutan bilang Kristiyano na tumulong sa mga nangangailangan. Kung lumilihis tayo ng daan upang iwasan ang pagtulong dahil ayaw nating maabala sa ating buhay, wala tayong ipinag-iba sa Levita at sa pari. Kung hindi tayo kusang lumalapit para tumulong sa nanganganib at nangangailangan dahil ayaw tayong magambala ang ating buhay at madagdagan pa ang ating paghihirap, paano natin makakamit ang buhay na walang hanggan?

balik calendario


Oktubre 9
Martes

Ika-27 na Linggo ng Taon
San Dionisio at Mga Kasama / San Juan Leonardo

Unang Pagbasa: Jonas 3:1-10
Ebanghelyo: Lucas 10:38-42


Sa kanilang paglalakbay, pumasok si Jesus sa isang nayon at pinatuloy siya ng isang babaeng nagngangalang Marta. May kapatid siyang babae na tinatawag na Maria. Naupo ito sa may paanan ng Panginoon at nakikinig sa kanyang salita. Abalang-abala naman si Marta sa mga pagsisilbi kaya lumapit siya at sinabi: "Panginoon, hindi mo ba napapansing pinabayaan ako ng aking kapatid na babae na magsilbing mag-isa? Pakisabi mo naman sa kanya na tulungan ako."
Sumagot sa kanya ang Panginoon: "Marta, Marta, abala ka't balisa sa maraming bagay; isa lang naman ang kailangan. Pinili nga ni Maria ang mainam na bahagi na hindi kukunin sa kanya."

Komentaryo
Madalas nating inihahambing si Marta kay Maria kaya nagiging mas mababa ang tingin natin kay Marta. Ngunit kahit na alam natin na kapwa mahalaga ang pagsisilbi at ang pakikinig kay Jesus, tayo ang unang pumupuna sa ginagawa ng iba kasabay ng pagrereklamo sa Panginoon na parang tayo ang pagod na pagod sa pagsunod sa kanya. Anuman ang maging gawain natin bilang mga alagad ni Jesus-ang pagsisilbi man o pakikinig sa kanya-akuin nawa natin nang maluwag sa kalooban ang ating gawain bilang "mainam na bahagi na hindi kukunin sa atin."

balik calendario


Oktubre 10
Miyerkules

Ika-27 na Linggo ng Taon

Unang Pagbasa: Jonas 4:1-11
Ebanghelyo: Lucas 11:1-4


Isang araw, nananalangin si Jesus sa isang lugar at pagkatapos niya'y sinabi sa kanya ng isa sa kanyang mga alagad: "Panginoon, turuan mo kaming manalangin kung paanong tinuruan ni Juan ang kanyang mga alagad." At sinabi ni Jesus sa kanila: "Kung mananalangin kayo, sabihin ninyo:
Ama, sambahin ang ngalan mo,
dumating ang kaharian mo,
bigyan mo kami araw-araw ng pagkaing kailangang-kailangan namin,
patawarin mo kami sa aming mga sala; tingnan mo't pinatatawad din namin ang lahat ng may utang sa amin,
at huwag mo kaming dalhin sa tukso."

Komentaryo
Ayon sa kinalakihan natin at nakasanayan ang paraan ng ating pagdarasal. Una tayong tinuruan ng ating mga magulang para dasalin ang Ama Namin, Aba Ginoong Maria at Luwalhati sa Ama. Natuto rin tayong magrosaryo at magnobena, at naging bahagi rin ng ating buhay ang pagsisimba tuwing Linggo, bukod sa pang-Miyerkules na simba at nobena natin sa Ina ng Laging Saklolo. Ngunit sa kabila ng pagiging "eksperto" natin sa pagdarasal, nagawa na ba natin kahit minsan ang hilingin kay Jesus na turuan niya tayong magdasal?

balik calendario


Oktubre 11
Huwebes

Ika-27 na Linggo ng Taon
Santa Clara

Unang Pagbasa: Malakias 3:13-20
Ebanghelyo: Lucas 11:5-13

Sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Ipalagay nating may kaibigan ang isa sa inyo at pinuntahan mo siya sa hatinggabi at sinabi: 'Kaibigan, pahiram nga ng tatlong pirasong tinapay dahil kararating lang mula sa biyahe ng isa kong kaibigan at wala akong maihain sa kanya.' At sasagutin ka siguro ng nasa loob: 'Huwag mo na akong gambalain. Nakatrangka na ang pinto at nakahiga na kami ng mga bata; hindi na ako maaaring tumayo para bigyan ka.' Sinasabi ko sa inyo, kung hindi man siya bumangon para magbigay dahil sa pakikipagkaibigan, babangon pa rin siya at ibibigay sa iyo ang lahat mong kailangan dahil sa pagpupumilit sa kanya.
Kaya sinasabi ko sa inyo: humingi at kayo'y bibigyan, maghanap at matatagpuan ninyo, kumatok at bubuksan ang pinto para sa inyo. Talaga ngang tumatanggap ang humihingi, nakakatagpo ang naghahanap at pinagbubuksan ang kumakatok.
Sino sa inyo ang amang magbibigay ng ahas sa kanyang anak kung isda at hindi ahas ang hinihingi nito? Sino ang magbibigay ng alakdan kung itlog ang hinihingi? Kaya kung kayo mang masasama'y marunong magbigay ng mabubuting kaloob sa inyong mga anak, gaano pa kaya ang Ama mula sa langit? Tiyak na ibibigay niya ang banal na Espiritu sa mga hihingi sa kanya."

Komentaryo
Ayos na lahat ng requirement ni Tessie para sa inaaplayang trabaho sa abroad at nakapagbayad na rin siya ng ilang libong piso bilang placement fee. Kaya maghihintay na lamang siya ng tawag, kasabay ng pagdarasal sa Diyos para tulungan siya na makapag-abroad. Pero makalipas ang ilang buwan, hindi pa rin makaalis si Tessie. "Bakit hindi sinasagot ng Diyos ang aking dasal?" ang naitanong ni Tessie sa kanyang sarili.
Tessie, laging sinasagot ng Diyos lahat ng ating panalangin. Pero hindi lamang "Oo" ang maaaring sagot sa atin ng Diyos; maaari rin siyang sumagot ng "Hindi" o "Teka muna" sa atin. At saka bago tayo dumulog sa kanya para hilingin na tulungan niya tayo sa ating mga plano, naitanong ba natin sa kanya ang simpleng panalanging ito: "Panginoon, ano ang gusto mong gawin ko?"

balik calendario


Oktubre 12
Biyernes

Ika-27 na Linggo ng Taon

Unang Pagbasa: Joel 1:13-15; 2:1-2
Ebanghelyo: Lucas 11:15-26


Nang makapagpalayas si Jesus ng demonyo, sinabi ng ilan sa kanila: "Pinalalayas niya ang mga ito sa tulong ni Beelzebul na pinuno ng mga demonyo." Gusto naman ng iba na subukin si Jesus at humingi sila sa kanya ng isang tanda galing sa langit.
Alam ni Jesus ang kanilang iniisip kaya sinabi niya sa kanila: "Mabubuwag ang bawat kahariang nagkakahati-hati at magigiba roon ang mga sambahayan. Ngayon, kung nagkakahati-hati si Satanas, paano magtatagal ang kanyang kaharian? Di nga ba't sinasabi ninyo na nagpapalayas ako ng mga demonyo sa tulong ni Beelzebul? Kung sa pamamagitan ni Beelzebul ako nagpapalayas ng mga demonyo, paano naman napalalayas ng inyong mga kaanib ang mga ito? Sila mismo ang nararapat sumagot sa inyo.
Sa daliri ng Diyos ako nagpapalayas ng mga demonyo kaya sumapit na sa inyo ang kaharian ng Diyos. Kung sandatahang binabantayan ni Malakas ang kanyang palasyo, hindi magagambala ang kanyang mga pag-aari. Pero kung salakayin siya ng mas makapangyarihan sa kanya at talunin siya, maaagaw nito ang kanyang mga armas na kanyang inasahan at ipamamahagi ang kanyang mga ari-arian.
Ang hindi panig sa akin ay laban sa akin, at ang hindi nagtitipong kasama ko ay nagpapangalat.
Kapag lumabas sa tao ang maruming espiritu, nagpapalabuy-laboy ito sa mga lugar na walang tubig sa paghahanap ng pahingahan. Pero wala siyang natatagpuan at sinasabi niya: 'Babalik ako sa inalisan kong tirahan.' Pagdating niya, natatagpuan niya ito na nawalisan na at maayos pa. Kaya naghahanap siya at nagsasama ng pito pang espiritung mas masama pa kaysa kanya; pumapasok ang mga ito at doon tumitira. Kaya mas masama ang huling kalagayan ng taong iyon kaysa dati."

Komentaryo
Tulad ng mga tao sa panahon ni Jesus, hindi natin maiwasang magdudad sa mga gumagawa ng mabuti o nakapagpapatupad ng magandang proyekto; itinatanong natin kung bunga ba iyon ng tunay na kagandahang-loob nila o pakitang-tao lamang. Hindi rin naman natin maaalis na magduda tayo dahil marami sa ating mga pinuno sa gobyerno at maging sa simbahan ang gumagawa ng mabuti para lamang mapuri ng iba at sabihing magaling sila. Ngunit iwasan natin ang maghusga dahil kung talaga ngang totoo ang kabutihang kanilang ginagawa, malalantad iyon sa pamamagitan ng bunga ng kanilang mga gawa.

balik calendario


Oktubre 13
Sabado

Ika-27 na Linggo ng Taon

Unang Pagbasa: Joel 4:12-21
Ebanghelyo: Lucas 11:27-28

Habang nagsasalita si Jesus, isang babae mula sa dami ng tao ang malakas na nagsabi sa kanya: "Mapalad ang nagdala sa iyo sa kanyang sinapupunan at nagpasuso sa iyo." Ngunit sumagot si Jesus: "Kaya talagang mapalad ang mga nakikinig sa salita ng Diyos at tumutupad nito."

Komentaryo
Nagpakita ang Mahal na Birhen sa tatlong bata sa Fatima (Portugal) at nanawagan si Maria na magbalik-loob tayo sa Diyos at manalangin para sa kumbersyon ng mga makasalanan. Marami ang nakarinig sa mga salitang iyon kaya lalong nag-ibayo ang kanilang pananalangin. Ngunit bukod sa panalangin, bahagi ng mensahe ng Mahal na Birhen sa Fatima ang pagbabalik-loob sa Diyos at pagbabagumbuhay ayon sa Ebanghelyo ni Jesus na kanyang Anak.
Sa paglapit natin kay Maria, wala siyang ibang pinagdadalhan sa atin kundi kay Jesus at sa Salita ng Diyos. Kung paanong tinanggap niya at isinabuhay ang Salitang kanyang narinig, gayon din niya itinuturo sa atin ang daang dapat nating sundin sa pagsunod natin sa kanyang Anak na si Jesus.

balik calendario

Oktubre 14
Linggo

Ika-28 Linggo ng Taon

Unang Pagbasa: 2 Mga Hari 5:14-17

At lumusong nga si Naaman sa Jordan at pitong beses na lumubog, gaya ng sinabi sa kanya ni Eliseo. Nanumbalik sa dati ang kanyang laman, tulad ng sa isang bata at luminis siya.
At nagbalik si Naaman sa tao ng Diyos kasama ang lahat niyang tauhan. Nagtuloy siya at sinabi: "Ngayo'y alam ko nang walang ibang Diyos saanman sa daigdig kundi sa Israel. Tanggapin mo sana ang regalong ito mula sa iyong lingkod."
Ngunit sumagot si Eliseo: "Buhay si Yaweng pinaglilingkuran ko, at wala akong tatanggapin." At kahit na pilitin siya ni Naaman, tumanggi pa rin siya.
Kayat sinabi ni Naaman sa kanya: "Kung ayaw mo, ipahintulot mo naman sanang mabigyan ako ng lupa mula sa iyong lupain -ang kayang dalhin ng dalawang mola. Sapagkat hindi na ako mag-aalay ng anumang sinunog na handog at hain sa sinumang diyos kundi kay Yawe lamang.

Ikalawang Pagbasa: 2 Timoteo 2:8-13

Alalahanin mo si Jesucristo na mula sa lahi ni David, na muling binuhay ayon sa aking Ebanghelyo. Dahil dito kaya ako nagtitiis at nakagapos na gaya ng isang kriminal, ngunit hindi maigagapos ang salita ng Diyos. At tinitiis ko ang lahat alang-alang sa mga hinirang upang makamit din nila ang kaligtasan kay Kristo Jesus, taglay ang walang hanggang kaluwalhatian.
Totoo ang kasabihang ito:
Kung kasama niya tayong namatay, kasama niya tayong mabubuhay;
Kung magtitiis tayo, kasama rin niya tayong maghahari;
Kung itatakwil natin siya, itatakwil din niya tayo;
Kung hindi tayo tapat, tapat pa rin siya sapagkat hindi niya maitatakwil ang kanyang sarili.

Ebanghelyo: Lucas 17:11-19

Habang papunta si Jesus sa Jerusalem, dumaan siya sa hangganan ng Samaria sa Galilea. At pagpasok niya sa isang nayon, may sampung lalaking may ketong ang lumabas para salubungin siya. Tumayo ang mga ito sa malayo at tumawag nang malakas: "Jesus, Guro, maawa ka sa amin." At sinabi naman sa kanila ni Jesus: "Umalis kayo at humarap sa mga pari." At nangyari na gumaling sila habang naglalakad. Isa sa kanila ang agad na nagbalik nang makita niyang gumaling siya, at pasigaw niyang pinuri ang Diyos. Nagpatirapa siya sa paanan ni Jesus, sa pagpapasalamat sa kanya. Isa siyang Samaritano.
Kaya sinabi ni Jesus: "Di ba't sampu ang gumaling? Nasaan ang siyam? Wala bang bumalik para magpuri sa Diyos kundi ang dayuhang ito?" At sinabi sa kanya ni Jesus: "Tumayo ka, iniligtas ka ng iyong pananampalataya."

Komentaryo
Malalim na nakaugat sa ating pagkatao bilang mga Pilipino ang pagtanaw ng utang-naloob. Kaya kahit labag sa kalooban, napipilitan pa rin tayong gawin ang isang bagay na ayaw natin. Parang may kung anong kulang sa ating pagkatao kung hindi natin masusuklian ang kabutihan o pabor na ginawa para sa atin ng taong pinagkakautangan natin. Pero hindi ganitong klase ng utang-na-loob ang nadarama natin sa Panginoon.
Sinasabi natin na tinubos niya tayo sa kasalanan at pinagkalooban ng bagong buhay; hinango niya tayo sa pagkaalipin at sinagip sa kamatayan. Ngunit bakit parang hanggang sa salita lamang ito? Bakit parang hindi tumatagos sa ating katauhan ang paniwalang ito? Bakit parang wala pa ring dating ang pagtanaw natin ng utang-na-loob sa Panginoon para sa lahat ng ginawa niya sa atin?

balik calendario

Oktubre 15
Lunes

Ika-28 na Linggo ng Taon
Santa Teresa ng Avila

Unang Pagbasa: Roma 1:1-7
Ebanghelyo: Lucas 11:29-32

Nang dumadagsa na ang mga tao, nagsimulang magsalita si Jesus: "Masamang lahi ang lahing ito; humihingi ito ng palatandaan pero walang ibang palatandaang ibibigay rito kundi ang palatandaan ni Jonas. At kung paanong naging palatandaan si Jonas para sa mga taga-Ninive, gayundin naman ang Anak ng Tao para sa mga tao sa kasalukuyan. Sa paghuhukom, babangon ang Reyna ng Timog kasama ng mga lalaki ng lahing ito at hahatulan sila. Sapagkat dumating siya mula sa kabilang dulo ng mundo para masaksihan ang karunungan ni Solomon at dito'y may mas dakila pa kay Solomon. Sa paghuhukom, babangon ang mga lalaking taga-Ninive kasama ng salinlahing ito at hahatulan nila ito dahil nagbalik-loob sila sa pangangaral ni Jonas; at dito'y may mas dakila pa kay Jonas.

Komentaryo
Hangad ng ilan sa atin ang makadalaw sa mga banal na lugar tulad ng Jerusalem at Roma upang magkaroon ng espirituwal na karanasan na magpapalalim ng ating pananampalataya. Ang iba naman ay mga palatandaan muna ang hinahanap bago sila maniwala at sumampalataya. Wala naman talagang masama sa mga ito, ngunit kung ating susuriin dahilan ito upang hindi natin mapansin ang mga palatandaang ibinibigay ng Panginoon sa karaniwang takbo ng ating buhay sa araw-araw. Patuloy at palaging nangungusap sa atin ang Diyos. Mabuksan nawa ang ating mga mata sa mga palatandaang iyon upang makita natin, marinig at maranasan ang Diyos sa ating buhay.

balik calendario

Oktubre 16
Martes

Ika-28 na Linggo ng Taon
Santa Eduvigis (Heidi)/Santa Margarita Maria Alacoque

Unang Pagbasa: Roma 1:16-25
Ebanghelyo: Lucas 11:37-41

Matapos magsalita si Jesus, inanyayahan siya ng isang Pariseo na kumain sa bahay nito. Pumasok siya at dumulog sa hapag. At nagtaka ang Pariseo nang makitang hindi muna siya naghugas ng kamay bago kumain. Ngunit sinabi sa kanya ng Panginoon: "Kayong mga Pariseo, ugali ninyong linisin ang labas ng mga baso't pinggan pero nag-uumapaw naman sa kasakiman at kasamaan ang inyong loob! Mga hangal! Di ba't ang maygawa ng labas ang siya ring maygawa ng loob? Pero naglilimos lamang kayo at sa akala ninyo'y malinis na ang lahat.

Komentaryo
Marami tayong iba't ibang paraan ng pagmamalinis o di mga paraan upang kumbinsihin ang sarili na malinis na ang ating konsiyensiya. Gawain ng ilan ang magpalulong sa bisyo sa buong taon dahil babawi naman daw sila sa pagpepenitensiya sa Biyernes Santo. Milyun-milyon naman ang kinukurakot ng iba at saka magpapatayo ng simbahan bilang pagbabayad-sala (o balato?) sa Diyos.
Ano naman kaya ang ginagawa nating pagkumbinsi sa sarili para mapagtakpan ang ating mga kasalanan? Hindi natin kailanman malilinis ang ating sarili ni makakamit ang kapatawaran ng sala dahil sa ating mga gawa. Regalo ng Diyos ang paglinis at kapatawaran sa sala sa pamamagitan ng pagliligtas na hatid sa atin ni Jesus.

balik calendario

Oktubre 17
Miyerkules

Ika-28 na Linggo ng Taon
San Ignacio Antioquia

Unang Pagbasa: Roma 2:1-11
Ebanghelyo: Lucas 11:42-46

Sinabi ni Jesus, "Sawimpalad kayong mga Pariseo! Nagbabayad nga kayo ng ikapu ng yerbabuena at ng ruda at ng lahat ng gulay, at pinababayaan naman ninyo ang katarungan at ang pag-ibig sa Diyos. Ito nga ang dapat gawin nang di kinali-ligtaan ang mga iyon. Sawimpalad kayong mga Pariseo! Gusto ninyong mabigyan ng pangunahing upuan sa mga sinagoga at mabati sa mga liwasan. Sawimpalad kayo, na parang mga nakatagong libingan, na inaapakan ng mga tao at di man lang nila namamalayan."
Nagsalita ang isang guro ng Batas: "Guro, iniinsulto mo rin kami sa pagsasabi mo ng mga ito." At sinabi ni Jesus: "Sawimpalad din kayong mga guro ng Batas! Ipinapapasan ninyo sa mga tao ang mga napakabibigat na pasanin, ngunit ni isang daliri ay ayaw ninyong igalaw para tulungan sila."

Komentaryo
Mas madali ang hindi lumabag sa sampung utos ng Diyos kaysa itaguyod ang katarungang hangad ng Diyos at ipagtanggol ang mga api. Mas madaling magdasal nang tahimik sa sariling silid kaysa kumilos upang iahon ang mga dukha sa kanilang paghihirap. Mas madaling magbasa ng Biblia kaysa ilaan ang malaking porsiyento ng ating ipon para sa mga kapuspalad. Mas madaling magsimba kaysa labanan ang mga katiwalian sa pamahalaan. Kailangan nga nating basahing muli ang mga salita ni Jesus dahil parang hindi tayo nalalayo sa mga Pariseo at mga guro ng Batas.

balik calendario

Oktubre 18
Huwebes

San Lucas, Ebanghelista

Unang Pagbasa: 2 Timoteo 4:10-17
Ebanghelyo: Lucas 10:1-9

Humirang ang Panginoon ng iba pang pitumpu't dalawa at isinugo silang dala-dalawa na mauna sa kanya sa bawat bayan at lugar na takda niyang puntahan. Sinabi niya sa kanila: "Marami nga ang aanihin at kakaunti naman ang mga manggagawa; idalangin ninyo sa panginoon ng ani na magpadala siya ng mga manggagawa sa kanyang ani. Lumakad na kayo. Isinusugo ko kayong parang mga tupa sa gitna ng mga asong-gubat. Huwag kayong magdala ng pitaka, bag o mga sandalyas. At huwag ninyong batiin ang sinuman sa daan.
Saanmang bahay kayo pumasok, sabihin muna ninyo: 'Mapasatahanang ito ang kapayapaan!' Kung mapayapang tao ang naroon, sasakanya ang inyong kapayapaan. Kung hindi'y magbabalik sa inyo ang inyong dasal. At sa bahay na iyon kayo manatili; kumain kayo at uminom na kasalo nila sapagkat may karapatan ang manggagawa sa kanyang sahod. Huwag kayong magpapapalit-palit ng bahay.
Saanmang bayan kayo pumasok at tanggapin nila kayo, kanin ninyo anumang ihain sa inyo. Pagalingin din ninyo ang mga maysakit doon at sabihin ninyo sa kanila: 'Palapit na sa inyo ang kaharian ng Diyos.'

Komentaryo
Nasa ikapat na taon sa hayskul si Erwin at gusto sana niyang pumasok sa seminaryo pagka-graduate. Gusto niyang magpari at maging misyonero sa ibang bansa. Maayos naman sana ang lahat, ngunit may isa na lamang hadlang - ang ina ni Erwin.
Para sa ina ni Erwin, mas mabuti kung ang isa pa niyang anak na lalaki ang magpari, huwag si Erwin dahil ito ang pinakamatalino sa kanyang mga anak. Mas may higit na pag-asa si Erwin na makapag-abroad at maiahon sila sa kahirapan. At kung ang kapatid ni Erwin ang magseseminaryo, tiyak na babait iyon at mababago ang ugali. Si Erwin ang pag-asa ng pamilya kaya sayang kung magpapari "lamang" siya.
Panginoon, kailangan mo ng mga katulong sa pagpapalaganap ng iyong Salita. Tumulong nawa kami sa pagpapadala ng mga manggagawa sa iyong anihan.

balik calendario

Oktubre 19
Biyernes

Ika-28 na Linggo ng Taon
San Juan de Brebeuf at San Isaac Jogues at Mga Kasama / San Pablo de la Cruz

Unang Pagbasa: Roma 4:1-8
Ebanghelyo: Lucas 12:1-7


Nang magkatipon ang libu-libong tao hanggang magkatapakan na sila, sinimulang sabihin ni Jesus sa kanyang mga alagad: "Mag-ingat muna kayo sa lebadura ng mga Pariseo, na walang iba kundi ang pagkukunwari.
Walang tinatakpan na di mabubunyag, walang natatago na di malalaman. Kaya naman, ang sinabi ninyo sa dilim, sa liwanag maririnig; at ang ibinulong ninyo sa mga kuwarto, sa bubungan ipahahayag.
Sinasabi ko naman ito sa inyo na mga kaibigan ko: huwag ninyong katakutan ang mga nakapapatay sa katawan at wala nang magagawa pa. Ituturo ko sa inyo kung sino ang dapat ninyong katakutan: matakot kayo sa may kapangyarihang pumatay at may kapangyarihan pang magbulid sa impiyerno. Oo, sinasabi ko sa inyo, ito ang katakutan ninyo. Di ba't ipinagbibili nang dalawang pera ang limang maya? Subalit isa man sa kanila'y di nalilimutan ng Diyos. Bilang na pati ang lahat ng buhok sa inyong ulo. Huwag kayong matakot; mas mahalaga pa kayo kaysa maraming maya.

Komentaryo
Mahirap para sa maraming tinutulungan ko sa counseling ang pagbubunyag ng katotohanan tungkol sa kanilang sarili. Ngunit matapos nilang mabatid na naroon ako para tulungan sila, nagsisimula silang magtiwala at doon nila nililisan ang pagkukunwari. Kung tutuusin, may bukod-tangi tayong mapagkakatiwalaan-ang Diyos Ama. Tanging siya ang tunay na nakakakilala sa atin. Sa harap niya, hindi natin kailangang magkunwari. Kaya sa piling lamang niya tayo makakaranas ng tunay na kalayaan dahil hindi natin kailangang magpakitang-tao. Ang karanasang ito sa Diyos ang tunay na makapagpapaluwag sa ating kalooban.

balik calendario


Oktubre 20
Sabado

Ika-28 na Linggo ng Taon
San Bernardo

Unang Pagbasa: Roma 4:13, 16-18
Ebanghelyo: Lucas 12:8-12

Sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Sinasabi ko sa inyo, sinumang kumilala sa akin sa harap ng mga tao ay kikilalanin din ng Anak ng Tao sa harap ng mga anghel ng Diyos.At ang ayaw kumilala sa akin sa harap ng mga tao'y hindi rin kikilalanin sa harap ng mga anghel ng Diyos.
Ang sinumang magsalita laban sa Anak ng Tao ay mapapatawad, ngunit ang sinumang lumait sa Espiritu Santo ay hindi mapapatawad. Dalhin man nila kayo sa harap ng mga sinagoga at mga namumuno at mga maykapangyarihan, huwag kayong mabalisa kung paano ninyo ipagtatanggol ang sarili o kung ano ang inyong sasabihin. Sapagkat ang Espiritu Santo ang magtuturo sa inyo sa oras na iyon ng dapat na sabihin."

Komentaryo
Sa aking karanasan, laging may nakalaang sagot ang Diyos sa bawat idinudulog natin sa kanya. Ngunit kadalasan, ayaw nating tanggapin ang kanyang sagot dahil hindi iyon ang inaasahan natin mula sa Diyos. Gayunpaman, may mga dahilan ang Diyos at natitiyak ko na anuman ang kanyang maging sagot ito'y makabubuti para sa atin.
Dapat din nating tandaan na laging sumasaatin ang Espiritu Santo upang liwanagan ang ating puso at isipan. Tulad ng sabi ni Jesus, ipadadala niya ang Espiritu Santo upang turuan tayo. Ngunit dahil matigas ang ating ulo, ayaw nating turuan tayo ng kanyang Espiritu, ayaw nating mamutawi sa ating mga labi ang kanyang mga salita.
Panginoon, turuan mo kaming patuluyin ang iyong Espiritu sa aming buhay at matanggap nang magaan sa loob anumang sagot mo sa aming mga panalangin.

balik calendario


Oktubre 21
Linggo

Ika-29 Linggo ng Taon

Unang Pagbasa: Exodo 17:8-13

Nasa Refidim ang mga Israelita nang dumating ang mga Amalecita at sinalakay sila. Kaya sinabi ni Moises kay Josue: "Pumili ka ng ilang lalaki at labanan ang mga Amalecita bukas ng umaga. Tatayo naman ako sa tuktok ng burol na hawak ang tungkod ng Diyos."
Nakipaglaban nga si Josue sa mga Amalecita tulad ng iniutos ni Moises, at umahon naman sa tuktok ng burol sina Moises, Aaron at Hur. Hangga't nakataas ang mga kamay ni Moises, nananalo ang mga Israelita; ngunit kapag ibinababa niya ang mga iyon, ang mga Amalecita naman ang nakalalamang.
Nang mangawit ang mga bisig ni Moises, kumuha sila ng isang bato para makaupo siya, at itinaas naman nina Aaron at Hur na nasa magkabilang tabi niya ang kanyang mga kamay, kayat nanatiling nakataas ang mga iyon hanggang sa paglubog ng araw. Nagapi naman ni Josue sa kanyang tabak si Amalec at ang mga tauhan nito.

Ikalawang Pagbasa: 2 Timoteo 3:14-4:2

Manatili ka sa iyong natutuhan at ipinagkatiwala sa iyo: alam mo kung sino ang nagturo sa iyo. Alam mo na ang mga banal na Kasulatan mula pa sa iyong kamusmusan. Ito ang magiging karunungan mo tungo sa kaligtasan sa pamamagitan ng Kristiyanong pananampalataya. Bunga ng espiritu ng Diyos ang tanang nasa Kasulatan at kapaki-pakinabang sa pagtuturo, pagkumbinsi, pagtu-tuwid at pagpapakabanal, upang maging handa ang maka-Diyos sa lahat ng mabubuting gawa.
Ipangaral mo ang Salita, ipilit ito, napapanahon man at hindi, nang may pangu-ngumbinsi, pagtutuwid at pangangaral nang may tiyaga at aral.

Ebanghelyo: Lucas 18:1-8

Sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Dapat laging manalangin at huwag masiraan ng loob - ito ang sinabi ni Jesus sa kanila sa isang talinhaga. Sinabi niya: "Sa isang lunsod, may isang hukom na walang takot sa Diyos at walang pakialam sa mga tao. May isa ring biyuda sa lunsod na iyon na madalas pumunta sa kanya at sinasabi: 'Igawad mo sa akin ang katarungan laban sa aking kalaban.' Matagal siyang umayaw pero naisip niya pagkatapos: 'Wala man akong takot sa Diyos at walang pakialam sa tao, igagawad ko pa rin ang katarungan sa biyudang ito na bumubuwisit sa akin at baka masiraan pa ako ng ulo sa pagpunta-punta niya.'"
Kaya idinagdag ng Panginoon: "Pakinggan ninyo ang sinabi ng di-matuwid na hukom. Di ba't igagawad ng Diyos ang katarungan sa kanyang mga hinirang na araw-gabing tumatawag sa kanya? Pababayaan ba niya sila? Sinasabi ko sa inyo, agad niyang igagawad sa kanila ang katarungan. Ngunit pag dating ng Anak ng Tao, makakakita kaya siya ng pananampalataya sa lupa?"

Komentaryo
Nag-aaral pa kaming lahat nang mamatay ang aming ama. Pito kaming magkakapatid at walang trabaho ang aming ina. Pero wala isa man sa amin ang tumigil sa pag-aaral, maliban sa isa naming kapatid na maagang nag-asawa. At sa awa ng Diyos, nakatapos kaming lahat sa kolehiyo.
Biyuda at walang ibang inaasahan, naging gabay ng aking ina ang matatag na pananalig na hindi siya pababayaan ng Diyos. Hindi siya taong-simbahan pero alam kong taimtim siya sa kanyang pagdarasal, na kadalasa'y pag tulog na kaming lahat o bago kami gumising. Salamat sa kanyang panalangin, nakaraos ang aming pamilya. Ngayong may sari-sarili na rin kaming mga pamilya, maibahagi sana namin sa kanyang mga apo ang pananalanging iyon nang may pananalig.

balik calendario


Oktubre 22
Lunes

Ika-29 na Linggo ng Taon

Unang Pagbasa: Roma 4:20-25
Ebanghelyo: Lucas 12:13-21

Sinabi kay Jesus ng isa sa karamihan: "Guro, sabihin mo nga sa aking kapatid na hatian ako ng mana." Ngunit sinabi ni Jesus sa kanya: "Kaibigan, sino ang nagtalaga sa akin bilang hukom o tagapaghati ninyo?" At sinabi niya sa mga tao: "Mag-ingat kayo at iwasan ang bawat uri ng kasakiman sapagkat magkaroon man ng marami ang tao, hindi sa kanyang mga ari-arian nakasalalay ang kanyang buhay."
At idinagdag ni Jesus ang isang talinhaga: "May isang taong mayaman na maraming tinubo sa kanyang lupain. Kaya nag-isip-isip siya: 'Ano ang gagawin ko? Wala man lang akong mapagtipunan ng aking ani.' At sinabi niya: 'Ito ang gagawin ko, gigibain ko ang aking mga bodega at magtatayo ako ng mas malalaki; doon ko titipunin ang lahat kong trigo at ang iba pa. At masasabi ko na sa aking sarili: Kaibigan, marami kang ari-ariang nakalaan para sa maraming taon. Magpahinga ka, kumain, uminom at magsaya.'
Ngunit sinabi sa kanya ng Diyos: 'Hangal! Sa gabi ring ito, babawiin sa iyo ang iyong buhay. Mapapasakanino na ang iyong inihanda?' Gayon din ang masasabi sa sinumang nag-iimpok ng yaman para sa kanyang sarili at walang tinutubo para sa Diyos."

Komentaryo
Kadalasang nililimitahan natin ang ating paningin; ang kasalukuyang panahon lamang ang ating tinitingnan kaya parang napakaimportante anumang mapagtuunan natin ng pansin. Ngunit hindi ba't ilang taon lamang tayong mabubuhay? Mapalad na kung umabot tayo ng siyamnapung taon o kahit na walumpu lamang. Kumita ka man ng milyun-milyong piso, anong halaga nito kung wala itong kakayahang dugtungan ang araw ng iyong buhay sa daigdig? Madadala mo ba ang milyones na ito sa hukay? At paano na ang mga bagay na ating pinagkakaabalahan nang lubos? Paano na ang mga iyon pagkalipas ng pitumpu o limampung taon mula ngayon? Kaya mabagabag at ilayo ang puso sa anumang bagay na lumilipas dahil iisa lang ang tunay na mahalaga.
Isinilang tayong hubad kayat hubad din tayong magbabalik sa lupa.

balik calendario


Oktubre 23
Martes

Ika-29 na Linggo ng Taon
San Juan ng Capistrano

Unang Pagbasa: Roma 5:12, 15, 17-19, 20-21
Ebanghelyo: Lucas 12:35-38

Sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Maghintay kayong bihis at handang maglingkod, na may nakasinding mga lampara. Maging tulad kayo ng mga taong naghihintay sa kanilang panginoon. Pauwi siya mula sa kasalan at agad nilang mabubuksan ang pinto pag dating niya at pag katok. Mapalad ang mga lingkod na iyon na matatagpuang naghihintay sa panginoon pagdating niya. Maniwala kayo sa akin, isusuot niya ang damit pantrabaho at pauupuin sila sa hapag at isa-isa silang pagsisilbihan. Dumating man siya sa hatinggabi o sa madaling-araw at matagpuan niya silang ganito, mapalad ang mga iyon!"

Komentaryo
Sa mga huling araw ni San Francisco ng Assisi, inanyayahan niya ang kanyang mga kapatid na magsimulang muli. Gayon din si San Antonio Ma. Claret, habang maysakit at malapit nang pumanaw, hangad pa rin niyang magmisyon uli at ipahayag ang Salita ng Diyos. Para sa mga lingkod ng Diyos, laging panibagong simula ang buhay.
Dahil babád sila sa Diyos tulad ng isdang nasa dagat-sila ang isda at ang Diyos ang dagat-lagi silang handa sa pagdating ng Panginoon sa kanilang buhay. Tulad ng hangin ang Diyos para sa kanila; at kung mawawala ang hangin, tiyak na malalagot ang kanilang hininga.
Hindi paghahanda para sa kung anong okasyon ang paghihintay sa pagdating ng Panginoon kundi pamumuhay ito sa piling niya sa lahat ng sandali ng ating buhay.

balik calendario


Oktubre 24
Miyerkules

Ika-29 na Linggo ng Taon
San Antonio Maria Claret

Unang Pagbasa: Roma 6:12-18
Ebanghelyo: Lucas 12:39-48

Sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Isipin ninyo ito: kung nalaman lamang ng may-ari ng bahay kung anong oras ng gabi ang dating ng magnanakaw, hindi sana niya pababayaang looban ang kanyang bahay. Kaya maging handa kayo sapagkat dumarating ang Anak ng Tao sa oras na hindi ninyo inaakala."
Sinabi ni Pedro: "Panginoon, kanino mo ba sinasabi ang talinhagang ito, sa amin o sa lahat?" Sumagot ang Panginoon: "Isipin ninyo ito: may tapat at matalinong katiwala na pangangasiwain ng panginoon sa kanyang mga tauhan para bigyan sila ng rasyon sa tamang oras. Kung sa pagdating ng kanyang panginoon ay matagpuan siya nitong tumutupad nang gayon, mapalad ang lingkod na iyon. Talagang sinasabi ko sa inyo, pangangasiwain siya nito sa lahat nitong ari-arian. Ngunit maaari namang maisip ng lingkod na iyon: 'Matatagalan pang dumating ang panginoon ko' at simulang pagmalupitan ang mga utusang lalaki at babae, at kumain, uminom at maglasing. Ngunit darating ang panginoon ng lingkod na iyon sa araw na di niya inaasahan at sa oras na di niya nalalaman. Palalayasin niya ang katulong na ito at pakikitunguhang gaya ng mga di-tapat.
Maraming hampas ang tatanggapin ng katulong na nakaaalam sa kalooban ng kanyang panginoon pero hindi naghanda ni sumunod sa kalooban niya. Kaunti lang naman ang tatanggapin ng walang nalalaman sa kalooban niya ngunit gumawa ng mga bagay na dapat parusahan. Hihingan nga ng marami ang binigyan ng marami at hihingan nang higit ang pinagkatiwalaan nang higit."

Komentaryo
Marami sa atin ang nabigyan ng mas marami kaysa ating kapwa. Malaking biyaya na sa atin ang pagkakataong basahin ang Salita ng Diyos at pagnilayan ito sa tulong ng Pandesal na binabasa mo ngayon. Kaya masasabi nating pinagkakatiwalaan tayo ng Diyos. At dahil mas madalas nating nababasa ang kanyang mga salita, higit niya tayong inaasahan. Ngunit nakakalungkot isipin na sa kabila ng maraming biyayang kaloob niya sa atin, madalas na hindi natin napapansin ang pagdating niya sa ating buhay. Oo, dumarating siya sa karaniwang buhay natin sa araw-araw sa pamamagitan ng ating anak na palaging nagbibigay sa atin ng sakit ng ulo, ng asawang lagi nating nakakaaway, ng ating kapwang kinaiinisan nating makasama.
Panginoon, makilala ka sana namin sa pagdating mo sa aming buhay.

balik calendario


Oktubre 25
Huwebes

Ika-29 na Linggo ng Taon

Unang Pagbasa: Roma 6:19-23
Ebanghelyo: Lucas 12:49-53


Sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Dumating ako upang maghagis ng apoy sa lupa, at ganoon na lamang ang pagnanais kong magliyab na sana ito! Ngunit dapat akong mabinyagan ng isang binyag, at ganoon na lamang ang pagkabalisa ko hanggang di ito nagaganap! Sa akala ba ninyo'y dumating ako para magbigay ng kapayapaan sa lupa? Hindi, sinasabi ko sa inyo, kundi paghihiwa-hiwalay! Sapagkat mula ngayo'y magkakahati-hati ang limang nasa isang sambahayan, tatlo laban sa dalawa at dalawa laban sa tatlo; magkakahati-hati sila: ama laban sa anak na lalaki at anak na lalaki laban sa ama, ina laban sa anak na babae at anak na babae laban sa ina, biyenang babae laban sa kanyang manugang na babae at manugang na babae laban sa biyenang babae."

Komentaryo
Mahirap ang pumanig kay Jesus. Habang kinakampihan natin siya, marami tayong nakakatunggali dahil hindi nila matanggap ang pagpapahalaga at daan ng Panginoon. Nagmimistula tayong mga baliw dahil sa paninindigan natin sa kanyang mga aral na taliwas sa karaniwang pananaw sa buhay: pagpapatawad sa mga kaaway, pagbibigay ng huling salaping ikabubuhay natin, pagtalikod sa mga yaman at sa papuring alok ng mga tao. Kaya kahit na sa sarili nating pamilya, nagkakaroon ng di pagkakaunawaan.
Hatid nga kaya ng pagsunod natin kay Jesus ang di pagkakaunawaang meron tayo sa ating mga pami-pamilya?

balik calendario


Oktubre 26
Biyernes

Ika-29 na Linggo ng Taon

Unang Pagbasa: Roma 7:18-25
Ebanghelyo: Lucas 12:54-59


Sinabi ni Jesus sa mga tao: "Kapag nakita ninyong tumataas ang ulap sa kanluran, kaagad ninyong sinasabi, 'Uulan,' at ganoon nga ang nangyayari. At kung umiihip naman ang hangin galing timog, sinasabi ninyong 'Magiging napakainit,' at nangyayari nga ito. Mga mapagkunwari! Nabibigyan ninyo ng kahulugan ang anyo ng lupa at langit pero bakit hindi ninyo sinusuri kung ano ang panahong ito?
At bakit hindi kayo mismo ang makapagpasya kung ano ang tama? Sa pagpunta mo sa maykapangyarihan kasama ng kalaban mo, sikapin mong makipag-areglo sa kanya sa daan; baka iharap ka sa hukom, at ibigay ka naman ng hukom sa pulis para ipakulong sa bilangguan. Sinasabi ko sa iyo: hindi ka makalalabas doon hanggang hindi mo nababayaran ang kahuli-hulihang sentimo."

Komentaryo
Sa dinami-dami ng ating mga inaasikaso at pinagkakaabalahan sa buhay, wala na tayong panahon upang tumahimik at tingnan ang mga nagaganap sa ating mundo at kapaligiran. Hindi na nating magawang harapin at pagnilayan ang ating mga karanasan at ang mga pangyayari sa mundo. Kaya mahina na rin ang kakayahan nating suriin ang kasalukuyan nating panahon. Sa kabila ng marami nating gawain at kabalisahan sa buhay, magkaroon nawa tayo ng panahong tumahimik sa piling ng Diyos upang makinig sa sinasabi niya sa atin sa pamamagitan ng ating mga karanasan at mga kaganapan sa ating paligid.

balik calendario


Oktubre 27
Sabado

Ika-29 na Linggo ng Taon
Santa Monica

Unang Pagbasa: Roma 8:1-11
Ebanghelyo: Lucas 13:1-9

Dumating ang ilang tao na nagbalita kay Jesus ng nangyari sa Templo. Ipinapatay nga ni Pilato ang mga taga-Galilea at nahalo ang kanilang dugo sa mga handog nila. Sinabi ni Jesus sa kanila: "Sa akala ba ninyo'y mas makasalanan ang mga taga-Galileang iyon kaysa lahat ng mga taga-Galilea dahil sila ang nagdusa? Hindi. At sinasabi ko sa inyo: kung hindi kayo magbabago, mapapahamak din kayong lahat.
Gayon din naman sa namatay na labingwalong taong nabagsakan ng tore sa Siloe, sa akala ba ninyo'y mas may utang sila sa Diyos kaysa lahat ng naninirahan sa Jerusalem? Sinasabi ko: hindi, pero kung hindi kayo magbabago, mapapahamak din kayong lahat."
At sinabi ni Jesus ang talinhagang ito: "May taong may isang puno ng igos sa kanyang ubasan. At pumunta siya para maghanap ng mga bunga pero wala siyang nakita. Kaya sinabi niya sa nag-aalaga ng ubasan: 'Tatlong taon na akong pumaparito sa paghahanap ng mga bunga sa punong-igos na iyan at wala akong nakita. Putulin mo iyan at pampasikip lang sa lupa.' Ngunit sumagot sa kanya ang tauhan: 'Ginoo, pabayaan mo na siya ngayong taon. Maghuhukay ako sa paligid nito at lalagyan ng pataba. Baka sakaling mamunga siya ngunit kung hindi'y saka mo siya putulin."

Komentaryo
Jesus, dumating ka upang tawagin ang mga makasalanan at ihatid sa buhay na kaloob ng Diyos-ang buhay na magpakailanman. Buksan mo ang aming puso upang magbago kami at di mapahamak. Maraming beses mo na kaming tinawag at patuloy na tinatawag pero narito pa rin sa dati naming gawi. Abut-abot ang pagtitiyaga mo at pagpapasensya sa amin. Salamat, Panginoon, sa paghihintay mo sa amin.
Ipadala mo nawa ngayon sa amin ang iyong Espiritu upang bigyan kami ng lakas ng loob na paunlakan ang iyong paanyaya, at panindigan ang pagsunod sa iyo upang mamunga kami ng mabubuting gawa bilang mga tagasunod mo. Amen.

balik calendario


Oktubre 28
Linggo

Ika-30 Linggo ng Taon

Unang Pagbasa: Sirac 35:12-14, 16-18

Ang Panginoon ay isang hukom na walang kinikilingan. Hindi niya inaaba ang mahirap, dinirinig niya ang daing ng mga inaapi. Hindi niya tinatanggihan ang pagsusumamo ng ulila o ng biyuda.
Pinakikinggan ang buong pusong naglilingkod sa Diyos; makararating ang kanyang panawagan hanggang sa langit. Naglalagos sa ulap ang panalangin ng aba, at hindi siya tumitigil hanggang di naririnig. Hindi mahihinto ang kanyang pagdalangin hanggang di siya tinutunghan ng Kataas-taasan at iginagawad ang katarungan sa mga matuwid.

Ikalawang Pagbasa: 2 Timoteo 4:6-8, 16-18

Malapit na akong ihain bilang sakripisyo at nalalapit na ang panahon ng aking pagyao. Ipinaglaban ko ang mabuting laban, natapos ko na ang takbuhan, naingatan ko ang ipinagkatiwala sa akin. May nakalaan nga sa aking korona ng kabanalan na gantimpala sa akin ng Panginoon sa araw na iyon. Makatarungan siyang hukom at hindi lamang ako ang bibigyan niya, kundi lahat ng naghihintay sa kanyang pagdating.
Walang tumulong sa akin sa unang pagta-tanggol ko. Iniwan ako ng lahat. Huwag nawa itong ibilang na kanila. Ngunit tinulungan ako ng Panginoon at pinalakas upang maipahayag ko ang mensahe at marinig ito ng lahat ng bansang pagano. At sinagip ako sa bunganga ng leon. Sasagipin ako ng Panginoon sa lahat ng masama at ligtas akong dadalhin niya sa kanyang kaharian sa langit. Sa kanya ang luwalhati magpakailanman!

Ebanghelyo: Lucas 18:9-14

Sinabi ni Jesus ang talinhagang ito tungkol sa ilang taong kumbinsido na mabuti sila at minamata naman ang iba: "Dalawang tao ang umakyat sa Templo para manalangin: Pariseo ang isa at publikano naman ang isa pa. Nakatayong nananalanging mag-isa ang Pariseo. Sinabi niya: 'O Diyos, salamat at hindi ako gaya ng ibang mga tao-mga magnanakaw, mandaraya, nakikiapid, o gaya ng kolektor ng buwis na iyan. Dalawang beses akong nag-aayuno isang linggo, nagbibigay ako ng ikapu sa lahat kong ari-arian.'
"Nasa likuran naman ang kolektor ng buwis at hindi man lang makatingala sa langit. Dinadagukan niya ang dibdib sa pagsasabing 'O Diyos, kaawaan mo ako na isang makasalanan.'
"Sinasabi ko sa inyo na ito ang umuwing nasa grasya ng Diyos ngunit hindi ang isa. Sapagkat ibababa ang lahat ng nagpapakataas at itataas naman ang nagpapakababa."

Komentaryo
Checklist kung gaano ka kagaling:
* Gumagawa ba ako ng masama gaya ng mga magnanakaw o mamamatay-tao?
* Mahilig ba ako sa tsismis tulad ng kapitbahay kong tsismosa?
* Naiinggit ba ako gaya ng mga kamag-anak kong naiinis kapag may mabuting nangyayari sa akin?
* Nandaraya ba ako tulad ng ilang mga pulitikong nangungurakot sa pamahalaan?
* Inaapi ko ba ang aking mga katulong sa bahay gaya ng turing sa kanila ng kumare kong matapobre?

balik calendario


Oktubre 29
Lunes

Ika-30 na Linggo ng Taon

Unang Pagbasa: Roma 8:12-17
Ebanghelyo: Lucas 13:10-17

Nagtuturo si Jesus sa isang sinagoga sa Araw ng Pahinga, at may isang babae roon. Labingwalong taon na siyang may espiritung nagbibigay-sakit; nagkakakandakuba na siya at di makatingala. Pagkakita sa kanya ni Jesus, tinawag siya nito at sinabi: "Babae, lumaya ka sa iyong sakit." Ipinatong nito sa kanya ang mga kamay at agad na nakatayo nang tuwid ang babae at nagpuri sa Diyos.
Nagalit ang pangulo ng sinagoga dahil nagpagaling si Jesus sa Araw ng Pahinga kaya sinabi niya sa mga tao: "May anim na araw para magtrabaho kaya sa mga araw na iyon kayo pumarito para mapagaling, hindi sa Araw ng Pahinga!"
Sinagot siya ng Panginoon: "Mga mapagkunwari, hindi ba kinakalagan ng bawat isa sa inyo ang kanyang baka o asno mula sa sabsaban nito sa Araw ng Pahinga at inilalabas para painumin? At isang babae naman ang narito na anak ni Abraham na labingwalong taon nang iginapos ni Satanas. Di ba siya dapat kalagan sa Araw ng Pahinga?"
Napahiya ang lahat niyang kalaban pagkarinig sa kanya pero nagalak naman ang mga tao sa lahat ng kahanga-hangang ginagawa ni Jesus.

Komentaryo
Nagkakandakuba ka ba sa mga problema mo sa buhay, sa mga pang-araw-araw na gastusin, sa mga pangangailangan ng iyong mga anak, sa paghahanap ng pagkaing ihahain sa mesa, at kung anu-ano pang mga alalahanin sa buhay? Bukod sa mga ito, nakukuba rin tayo dahil sa ating mga kasalanan, sa pagkabagabag ng loob, sa pagkabalisa sa buhay. Hadlang ang mga ito upang makatingala tayo sa langit at matanaw ang mukha ng Diyos. Hingin nating pagalingin tayo ni Jesus at palayain sa ating pagkakuba nang makatayo nang matuwid bilang mga anak ng Diyos.

balik calendario


Oktubre 30
Martes

Ika-30 na Linggo ng Taon

Unang Pagbasa: Roma 8:18-25
Ebanghelyo: Lucas 13:18-21

Sinabi pa ni Jesus: "Ano ang katulad ng kaharian ng Diyos? Sa ano ito maikukumpara? Tulad ito sa buto ng mustasa na kinuha ng isang tao at itinanim sa kanyang hardin: lumaki, naging parang puno at sumisilong sa kanyang mga sanga ang mga ibon ng langit."
At sinabi niya uli: "Sa ano ko ikukumpara ang kaharian ng Diyos? Katulad ito ng lebadura na kinuha ng isang babae at ibinaon sa tatlong takal ng harina hanggang umalsa ang buong masa."

Komentaryo
Sino ang mag-aakalang pagkaraan ng mahigit sa 2,000 taon, patuloy pa rin ang pamayanang sinimulan ng isang hamak na Karpintero, na pinatay at ipinako sa krus? Wala siyang anumang sinulat sa buong buhay niya, at mga mangingisda at karaniwang tao ang mga una niyang alagad na siyang nagpalaganap sa kanyang aral sa ibang mga tao.
Nangawala man ang maraming kaharian na dating makapangyarihan, napalitan ito ng mga pamahalaan at pinunong nagsikap patayin ang Mabuting Balita, pero ngayo'y narito pa rin ang Mensahe ng Taong taga-Nazareth.
Tulad ito ng isang maliit na buto ng bayabas. Sinong mag-aakalang nasa maliit na butong ito ang malaking puno ng bayabas at ang kaing-kaing na bunga! Alalahaning nagsimula ang malalaking bagay at tagumpay mula sa simple o gatuldok na panimula.

balik calendario


Oktubre 31
Miyerkules

Ika-30 na Linggo ng Taon

Unang Pagbasa: Roma 8:26-30
Ebanghelyo: Lucas 13:22-30

Dumaan si Jesus sa mga lunsod at mga nayon, na nagangaral habang papunta siya sa Jerusalem. May nagtanong sa kanya: "Panginoon, kakaunti nga ba ang maliligtas?" At sinabi ni Jesus sa mga tao: "Magpumilit kayong pumasok sa makipot na pintuan sapagkat sinasabi ko sa inyo: marami ang gustong pumasok at di makapapasok. Kapag tumindig na ang may-ari ng bahay at naisara na ang pinto, tatayo kayo sa labas na kumakatok at magsasabing 'Panginoon, buksan mo kami.' Sasagot naman siya sa inyo: 'Hindi ko alam kung tagasaan kayo.'
Kaya sasabihin ninyo: 'Kami ang kumain at uminom na kasalo mo, at sa aming mga lansangan ka nangaral.' Pero sasagutin niya kayo: 'Hindi ko alam kung tagasaan kayo. Lumayo sa akin, kayong mga gumagawa ng masama.' Naroon ang iyakan at pagngangalit ng mga ngipin pagkakita ninyo kina Abraham, Isaac, Jacob at sa lahat ng propeta sa kaharian ng Diyos, at ipagtatabuyan naman kayo sa labas. At makikisalo naman sa Kaharian ng Diyos ang mga darating mula sa silangan, kanluran, timog at hilaga. Oo, may mga huli ngayon na mauuna at may mga una na mahuhuli."

Komentaryo
Marami sa atin ang may parehong tanong, "Panginoon, kakaunti nga ba ang maliligtas?" Gusto nating malaman kung gaano karami ang maliligtas at kung kasama ba tayo sa mga iyon. Hindi deretsahang sinasagot ni Jesus ang tanong sa kanya kundi isa pang mahalagang tanong ang hatid ng kanyang sagot: "Panginoon, paano ba kami maliligtas?" Hindi mahalaga ang bilang; mas mahalaga ang "pagpupumilit na makapasok sa makipot na pintuan." At malinaw kung sino ang malayo sa piling ng Diyos-"ang mga gumagawa ng masama."

 

balik calendario


Copyright © 2007 by Claretian Publications
A division of Claretian Communications Foundation, Inc.
U.P. P.O. Box 4 Diliman, 1101 Quezon City, Philippines
Tel. (632) 921-3984 • Fax: (632) 921-7429 or 921-6205
Email: cci@claret.org