Pandesal 2007
Pagbasa at Komentaryo

SETYEMBRE 2007
Linggo
Lunes
Martes
Miyerkules
Huwebes
Biyernes
Sabado
 

 

 

Septyembre 1
Sabado

Ika-21 na Linggo ng Taon

Unang Pagbasa: 1 Tesalonika 4:9-11
Ebanghelyo: Mateo 25:14-30

Sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Ipagpalagay natin na may isang tao, na bago mangibang-bayan ay tinawag ang kanyang mga katulong at ipinagkatiwala sa kanila ang kanyang mga ari-arian. Limang talentong pilak ang ibinigay niya sa una, dalawa naman sa isa pa, at isa sa pangatlo, batay sa kaya ng bawat isa. At saka siya umalis.
"Agad na ipinagnegosyo ito ng nakatanggap ng limang talento at kumita ng lima pa. Nagnegosyo rin ang nakatanggap ng dalawa at kumita ng dalawa pa. Humukay naman sa lupa ang may isang talento at itinago ang pilak ng kanyang amo.
"Pagkaraan ng matagal na panahon, bumalik ang amo ng mga katulong na ito at hiningan sila ng pagsusulit. Kaya lumapit ang nakatanggap ng limang talento dala ang tinubong lima pang bareta, at sinabi: 'Panginoon, ipinagkatiwala mo ang limang bareta sa akin, at tingnan mo, tumubo pa ako ng limang talento.' Sumagot ang amo: 'Mabuti, mabait at matapat na katulong; dahil naging tapat ka sa kaunting bagay, pagkakatiwalaan kita ng higit pa rito. Halika at makibahagi sa kaligayahan ng iyong panginoon.'
"Lumapit naman ang may dalawang talento at nagsabi: 'Panginoon, ipinagkatiwala mo ang dalawang talento sa akin, at ngayo'y tumubo pa ako ng dalawang talento.' Ang sabi ng amo: 'Mabuti, mabait at matapat na katulong; dahil naging tapat ka sa kaunting bagay, pagkakatiwalaan kita ng higit pa rito. Halika at makibahagi sa kaligayahan ng iyong panginoon.'
Sa bandang huli, dumating ang nakatanggap ng isang talento at nagsabi: 'Panginoon, alam kong mahigpit kang tao. Inaani mo ang di mo itinanim at nililikom ang hindi mo ipinagnegosyo. Natakot ako kaya itinago ko ang iyong talento sa lupa. Heto ang sa iyo.' Ngunit sinagot siya ng kanyang amo: 'Masama at walang kuwentang katulong, alam mo palang inaani ko ang hindi ko itinanim at nililikom ang hindi ko ipinagnegosyo. Sana'y dinala mo sa bangko ang aking pilak at mababawi ko ang sa akin pati na ang tubo pagdating ko.
Kaya kunin ang talento sa kanya at ibigay ito sa may sampu pa. Sapagkat sa sinumang meron, bibigyan pa siya at magkakaroon nang sagana; ngunit ang wala, maging ang sa kanya ay aagawin sa kanya. Para sa walang silbing katulong, itapon siya sa dilim kung saan may iyakan at pagngangalit ng ngipin.'"

Komentaryo
Laganap ang inhustisya sa mundo; laganap din ang pagiging makasarili. Marami sa atin ang walang pakialam at malasakit sa kapwa. Kaya madalas ang paninira natin sa iba, ang kawalan ng pakikiramay, at ang panlalamig ng puso. Sa ganito natin ibinabaon sa lupa ang talento at kakayahan ng bawat isa.
Laganap din ang karukhaang bunga ng pagsasamantala sa kapwa. Hangga't may mga taong nagugutom at hangga't laganap ang karukhaan, hindi natin masasabing nagamit natin ang ating mga talento at kakayahan nang ayon sa nais ni Kristo.

balik calendario


Septyembre 2
Domingo

Ika-22 Linggo ng Taon

Unang Pagbasa: Sirac 3:17-18, 20, 28-29

Anak, gumawa ka nang mahinahon at mamahalin ka ng taong kalugud-lugod sa Diyos. Habang ika'y dumadakila, lalo kang magpakumbaba at magiging kalugud-lugod ka sa Diyos.
Sapagkat dakila ang kapangyarihan ng Panginoon at niluluwalhati siya ng mga mababang-loob.
Walang lunas ang kasawiampalad ng palalo, sapagkat malalim ang pagkakaugat sa kanya ng kasamaan. Mahalaga sa marunong ang mga kasabihan; at mahalaga rin sa kanya ang siya'y pinakikinggan.

Ika-duhang Pagbasa: Hebreo 12:18-19, 22-24

Nang magsimula kayo, wala kayong naranasang naglalagablab na apoy sa gitna ng unos at dilim sa tunog ng trumpeta at tinig ng mga salita. Sumamo ang mga nakarinig noon na huwag na silang kausapin:
Sa halip, lumapit kayo sa Bundok Sion at sa lunsod ng Diyos na buhay, sa makalangit na Jerusalem na may libu-libong anghel, sa maringal na sambahan ng mga panganay na unang nakatala sa langit. Naroon ang Diyos na hukom ng lahat at ang mga espiritu ng mga matuwid na lubos at ganap. Naroon din si Jesus na tagapamagitan ng bagong tipan at ang iwinisik na dugo na mas sumisigaw pa kaysa dugo ni Abel.

Ebanghelyo: Lucas 14:1, 7-14

Isang Araw ng Pahinga, pumasok si Jesus sa bahay ng isang pinuno ng mga Pariseo para kumain, at minamanmanan naman nila siya.
May talinhaga siyang sinabi nang mapuna niyang pinipili ng mga inimbita ang mga unang puwesto: "Kung anyayahan ka sa isang kasalan, huwag kang lumagay sa unang puwesto. Baka may kinumbidang mas importante kaysa iyo, at darating ang kumumbida sa inyong dalawa para sabihing 'Ibigay mo sa kanya ang puwestong ito.' Kaya mapapahiya ka't pupunta sa huling puwesto.
"Sa halip, kung anyayahan ka, sa huling puwesto ka pumunta sapagkat pag dating ng kumumbida sa iyo, sasabihin niya sa iyo: 'Kaibigan, lumapit ka pa.' Kaya mapararangalan ka sa harap ng lahat ng inanyayahan. Sapagkat ibababa ang lahat ng nagpapakataas at itataas ang nagpapakababa."
Sinabi naman ni Jesus sa nag-anyaya sa kanya: "Kung maghahanda ka ng tanghalian o hapunan, huwag mga kaibigan mo o mga kapatid mo o mga kamag-anak o mayayamang kapitbahay ang iyong kumbidahin, baka kumbidahin ka rin nila at susuklian ka. Kung maghahanda ka, mga dukha, mga bale-wala, mga pilay at mga bulag ang kumbidahin mo. At magiging mapalad ka dahil hindi ka nila masusuklian ngunit sa pagkabuhay ng mga mabuti ka susuklian."

Komentaryo
Noon, ako ang palaging nangungumbida. Pero ngayong naghihirap na ako at kapos sa pera, kakaibang karanasan para sa akin ang ako naman ang kumbidahin. Alam ko ang pagiging mapagbigay ng nangungumbida at natututo akong magpakumbaba. Nga-yong iba na ang kalagayan at sitwasyon ko sa buhay, napakasarap isipin na nauuna sa puso ni Jesus ang mga munti at dukha. Hindi ko nga kayang tumbasan ang kabutihang binibigay ni Jesus sa akin ngunit maaari ko namang tanggapin ang kanyang pag-ibig at biyaya nang may pagpapakumbaba. Dahil dito, natututo akong maging mapagbigay. Hindi ko hangad ang mga unang puwesto o ang papuri ng iba. Hangad ko lamang na matanggap ang pag-ibig ni Jesus sa bawat sandali.

balik calendario


Septyembre 3
Lunes

Ika-22 na Linggo ng Taon

Unang Pagbasa: 1 Tes 4:13-18
Ebanghelyo: Lucas 4:16-30

Pagdating ni Jesus sa Nazaret, kung saan siya lumaki, pumasok siya sa sinagoga sa Araw ng Pahinga ayon sa kanyang kinaugalian. Tumindig siya para bumasa ng Kasulatan, at iniabot sa kanya ang aklat ni Propeta Isaias.
Sa paglaladlad niya sa rolyo, natagpuan niya ang lugar kung saan nasusulat: "Sumasaakin ang Espiritu ng Panginoon kayat pinahiran niya ako upang ihatid ang mabuting balita sa mga dukha. Sinugo niya ako upang ipahayag ang paglaya sa mga bilanggo, sa mga bulag ang pagkabawi ng paningin, upang bigyang-ginhawa ang mga api, at ipahayag ang taon ng kabutihang-loob ng Panginoon."
Binilot ni Jesus ang aklat, ibinigay ito sa tagapaglingkod at naupo. At nakatuon sa kanya ang mga mata ng lahat ng nasa sinagoga. Sinimulan niyang magsalita sa kanila: "Isinakatuparan ang Kasulatang ito ngayon habang nakikinig kayo."
At sumang-ayon silang lahat sa kanya habang nagtataka sa gayong pagpapahayag ng kabutihang-loob ng Diyos na nanggaling sa kanyang bibig. At sinabi nila: "Hindi ba't ito ang anak ni Jose?" Nagsalita si Jesus sa kanila: "Tiyak na babanggitin ninyo sa akin ang kasabihang: 'Manggagamot, pagalingin mo ang iyong sarili! Gawin mo rin dito sa iyong bayan ang mga bagay na narinig naming ginawa mo sa Capernaum'."
At idinagdag niya: "Talagang sinasabi ko: walang propetang katanggap-tanggap sa sarili niyang bayan. Tinitiyak ko sa inyo na maraming babaeng balo noon sa kapanahunan ni Elias nang sarhan ang langit sa loob ng tatlo't kalahating taon at nagkaroon ng matinding taggutom sa buong lupain. Gayon pa ma'y hindi ipinadala si Elias sa isa man sa kanila kundi sa babaeng balo ng Sarepta sa may Sidon. Marami ring mayketong sa Israel sa kapanahunan ni Propeta Eliseo pero wala sa kanilang pinagaling kundi ang Siriong si Naaman."
Napuno ng galit ang lahat sa sinagoga pagkarinig dito, tumindig sila at ipinagtulakan siya sa labas ng bayan. Dinala nila siya sa gilid ng burol na kinatatayuan ng kanilang bayan para ihulog. Ngunit dumaan siya sa gitna nila at umalis.

Komentaryo
Bilang counselor, mahalaga sa aking propesyon ang taos-pusong pakikinig. Ngunit upang mabigyang-lakas at kapangyarihan ang mga taong tinutulungan ko, kailangang din nilang maging bukas sa pakikinig kahit na sa matitinding hamon mula sa akin. Sa sariling bayan ni Jesus, hindi nakinig ang mga tao sa ipinahayag niya kahit na nga "magandang balita" iyon. Pinalayas siya ng kanyang mga kababayan kaya nawalan sila ng pagkakataong mabiyayaan ng pagpapagaling at pati na ng pakikilahok sa kanyang misyon. Buksan nawa natin ang ating puso kay Jesus nang "maisakatuparan ang kanyang salita ngayon habang nakikinig tayo."
Pagalingin mo kami, O Panginoon, upang makinig kami sa inyo.

balik calendario


Septyembre 4
Martes

Ika-22 na Linggo ng Taon

Unang Pagbasa: 1 Tes 5:1-6, 9-11
Ebanghelyo: Lucas 4:31-37

Bumaba si Jesus sa Capernaum na isang bayan ng Galilea, kung saan niya nakaugaliang magturo tuwing Araw ng Pahinga. At nagulat ang mga tao sa kanyang aral dahil nagtuturo siya nang may kapangyarihan.
May isang tao sa sinagoga na inaalihan ng maruming demonyo, na sumigaw nang malakas: "Ah, ano ang pakialam mo sa amin, Jesus na taga-Nazaret? Para ipahamak kami kaya ka dumating. Alam ko kung sino ka, ang Banal ng Diyos!" Ipinag-utos naman sa kanya ni Jesus: "Tumahimik ka at lumabas sa kanya!" Pagkatapos ibulagta ng demonyo ang tao sa gitna nila, lumabas ito mula sa kanya nang hindi sinasaktan. Nagtaka ang lahat at nag-usap-usap sila: "Ano ito? Nakapag-uutos siya sa maruruming espiritu nang may kapangyarihan at lakas, at lumalabas sila!" Kayat kumalat ang usap-usapan tungkol sa kanya sa lahat ng lugar sa kabayanan.

Komentaryo
Madalas kong marinig ang mga katagang "pagkatakot sa Diyos." Natuklasan kong paggalang pala at pagpipitagan sa Diyos ang ibig sabihin ng "pagkatakot" sa kanya. Ngunit meron pa akong isang uri ng pagkatakot: ang pagkatakot sa masamang espiritu at sa pinsalang dulot nito.
Buti na lang, alam kong walang kapangyarihan sa akin ang kasamaan kung hindi ako makikilahok sa mga gawaing makasalanan. Makapangyarihan ang Espiritu ni Kristo sa lahat ng bagay kaya napapawi ang kasamaan "nang hindi tayo sinasaktan." Manatili nawa sa atin ang kapangyarihan ng Espiritu ng Diyos nang makilala natin ang kanyang kabanalan.

balik calendario


Septyembre 5
Miyerkules

Ika-22 na Linggo ng Taon
Banal na Teresa ng Calcutta

Unang Pagbasa: Col 1:1-8
Ebanghelyo: Lucas 4:38-44

Pag-alis ni Jesus sa sinagoga, nagpunta siya sa bahay ni Simon. Inaapoy ng lagnat ang biyenang babae ni Simon. Kayat pinakiusapan nila si Jesus tungkol sa kanya. Pagkayuko ni Jesus sa kanya, inutusan ni Jesus ang lagnat at nilisan siya nito. Kaagad siyang tumindig para maglingkod sa kanila.
Paglubog ng araw, dinala naman kay Jesus ng lahat ng tao ang kasama nilang mga may sakit ng iba't ibang karamdaman. Ipinatong niya ang kanyang mga kamay sa bawat isa sa kanila at pinagaling sila. Lumabas ang mga demonyo mula sa maraming tao at pasigaw na sinabi ng mga ito: "Ikaw ang Anak ng Diyos!" Ngunit pinatatahimik niya sila at di pinahihintulutang magsalita dahil alam ng mga ito na siya ang Mesiyas.
Nang mag-uumaga na, lumabas si Jesus at pumunta sa isang ilang na lugar. Ngunit pinaghahanap siya ng maraming tao, at nang matagpuan siya'y sinikap nilang hadlangan na makaalis pa siya sa kanila. Pero sinabi niya sa kanila: "Dapat ko ring ipahayag ang mabuting balita ng paghahari ng Diyos sa iba pang mga bayan; ito ang dahilan kung bakit ako isinugo." At nagpatuloy siyang mangaral sa mga sinagoga ng Judea.

Komentaryo
Sa counseling, hinaharap ko ang gulo ng buhay ng mga taong tinutulungan ko. Maraming sugat na kailangang hilumin. Minsan, nakakapanghina ng loob ang mga sugat na iyon. Ngunit mas madalas akong nakadarama ng pag-asa habang nakikita ko ang tibay ng loob ng mga taong nagpapatulong sa akin sa gitna ng mga hirap at hamon sa buhay.
Alam kong hindi ako ang tunay na nagpapagaling sa mga taong tinutulungan ko. Instrumento lamang ako sa kanilang paggaling. Si Kristo lamang ang tunay na nagpapagaling mula sa lakas at kapangyarihan ng Ama. Kayat sa ating pagdarasal, ipaubaya natin ang ating mga sarili sa Ama upang hilumin niya ang mga sugat ng ating buhay at nang maging mga kasangkapan din niya tayo sa pagpapagaling sa ating kapwa.

balik calendario


Septyembre 6
Huwebes

Ika-22 na Linggo ng Taon

Unang Pagbasa: Col 1:9-14
Ebanghelyo: Lucas 5:1-11

Minsan, dinagsa si Jesus ng napakaraming taong nakikinig sa salita ng Diyos at nakatayo naman siya sa baybayin ng Lawa ng Genesaret. Nakita niya noon ang dalawang bangka sa baybay. Kabababa pa lamang ng mga mangingisda mula sa mga ito para hugasan ang mga lambat. Kaya sumakay siya sa isa rito na pag-aari ni Simon at hiniling dito na lumayo nang kaunti mula sa dalampasigan. Umupo siya at mula sa bangka'y sinimulang turuan ang maraming tao.
Matapos magsalita ni Jesus, sinabi niya kay Simon: "Pumalaot ka at ihulog ninyo ang inyong mga lambat para humuli." Ngunit sumagot si Simon: "Guro, buong magdamag kaming nagpagod at wala kaming nakuha pero dahil sinabi mo, ihuhulog ko ang mga lambat." At nang gawin nila ito, nakahuli sila ng napakaraming isda kaya halos magkandasira ang kanilang mga lambat. Kaya kinawayan nila ang kanilang mga kasamahang nasa kabilang bangka para lumapit at tulungan sila. Dumating nga ang mga ito at pinuno nila ang dalawang bangka hanggang halos lumubog ang mga iyon.
Nang makita ito ni Simon Pedro, nagpatirapa siya sa harap ni Jesus at sinabi: "Lumayo ka sa akin, Panginoon, sapagkat taong makasalanan lamang ako." Talaga ngang nasindak siya at ang lahat niyang kasama dahil sa huli ng mga isda na nakuha nila. Gayundin naman ang mga anak ni Zebedeo na sina Jaime at Juan na mga kasama ni Simon.
Ngunit sinabi ni Jesus kay Simon: "Huwag kang matakot; mula ngayo'y mga tao ang huhulihin mo." Kayat nang madala na nila ang mga bangka sa lupa, iniwan nila ang lahat at sumunod sa kanya.

Komentaryo
Noong bagong alagad pa lamang ako ni Jesus, labis ang pag-aalab ng aking puso para sa Diyos. Napakatindi ng hangarin kong maihatid sa iba pang mga tao ang "bagong buhay" na alok sa akin ng Diyos. Dahil sa matinding emosyong aking nadama, inasahan kong ganoon din katindi ang pag-ibig sa Diyos ng sinumang masasalubong o makilala ko.
Ngunit nananaig ang katotohanan ng buhay. Hindi pala ako makapaghahatid ng kasintinding galak o pag-ibig sa aking kapwa upang lumapit sila at ialay ang sarili sa Diyos. Bilang alagad, kailangang hayaan ko ang kapangyarihan ng Diyos na tumawag at magbigay-lakas sa mga tao na sumunod sa kanya. Hangga't hindi ko natutuklasan ang katotohanang ito, "magpapagod ako nang magdamag ngunit walang nahuhuli."
Maihulog ko nawa ang aking mga lambat tulad ng iniuutos mo sa akin, O Diyos.

balik calendario


Septyembre 7
Biyernes

Ika-22 na Linggo ng Taon

Unang Pagbasa: Col 1:15-20
Ebanghelyo: Lucas 5:33-39

Sinabi ng mga Pariseo kay Jesus: "Madalas mag-ayuno at may mga panalangin ang mga alagad ni Juan, at gayon din naman ang mga alagad ng mga Pariseo; kumakain naman at umiinom ang mga iyo." Kaya sinabi sa kanila ni Jesus: "Hindi ninyo mapag-aayuno ang mga abay sa kasalan habang kasama pa nila ang nobyo, di ba? Ngunit darating ang panahon na aagawin sa kanila ang nobyo at sa araw na iyon sila mag-aayuno."
Sinabi pa ni Jesus sa kanila ang isang talinhaga: "Walang pumuputol ng panagpi mula sa bagong damit at itinatagpi sa lumang damit. Kung hindi'y napupunit na ang bago at hindi pa magiging bagay sa lumang damit ang tagping mula sa bago. At wala ring naglalagay ng bagong alak sa mga lumang sisidlan. Kung hindi'y sisirain ng bagong alak ang mga lumang sisidlan kaya matatapon ang alak at masisira pati mga sisidlan. Sa halip ay sa mga bagong sisidlan dapat ilagay ang bagong alak. Hindi naman humihingi ng bagong alak ang umiinom ng luma, sinasabi nga niya: 'Ang luma ang siyang mabuti'."

Komentaryo
Mahirap hubugin ang dating pagkatao tungo sa bagong pagkatao para magbagumbuhay. Ang pagnanais na magbago ang siyang unang hakbang tungo sa pagbabagumbuhay at ang pagtanaw sa pagdadalhan sa atin ng pagbabagong ito ang siya namang motibasyon para gawin ito.
Isa sa mahihirap na hamon sa buhay natin kay Kristo ang pag-amin na kailangan nga nating magbago at kailangan nating buksan ang ating sarili sa pagbabago. Kung makikita lamang natin kung saan tayo dadalhin ng pagbabagumbuhay na ito, gaganahan tayong ipagpalit ang "lumang alak para sa bago." Bigyan nawa tayo ng Diyos ng bagong puso nang tuluyan din tayong magbagumbuhay.

balik calendario


Septyembre 8
Sabado

Pagsilang ng Mahal na Birheng Maria

Unang Pagbasa: Mikeas 5:1-4 (o Rom 8:28-30)
Ebanghelyo: Mateo 1:1-16, 18-23

Ito ang libro ng pinagmulan ni Jesucristo, anak ni David at anak ni Abraham.
Si Abraham ang ama ni Isaac, si Isaac ang ama ni Jacob, si Jacob ang ama ni Juda at ng kanyang mga kapatid.
Si Juda ang ama nina Parez at Zerah (si Tamar ang kanilang ina), si Parez ang ama ni Esron, at si Esron ni Aram. Si Aram naman ang ama ni Aminadab, si Aminadab ni Naason, si Naason ni Salmon.
Si Salmon ang ama ni Boaz, at si Rahab naman ang kanyang ina. Si Boaz ang ama ni Obed, si Ruth ang kanyang ina. Si Obed naman ang ama ni Jese.
Si Jese ang ama ni David na hari. Si David ang ama ni Solomon, at ang naging maybahay ni Urias ang kanyang ina.
Si Solomon ang ama ni Rehoboam na ama ni Abias, at sumunod naman ang mga haring sina Asa, Yosafat, Yoram, Ocias, Yoatan, Ahaz, Ezekias, Manases, Amon at Yosias.
Si Yosias ang ama ni Yekonias at ng kanyang mga kapatid, sa panahon ng pagkatapon sa Babilonia.
Pagkatapos naman ng pagkatapon sa Babilonia - si Yekonias ang ama ni Salatiel na ama ni Zorobabel.
Si Zorobabel ang ama ni Abiud, si Abiud ni Eliakim, at si Eliakim ni Azor. Si Azor ang ama ni Sadok, si Sadok ni Akim, at si Akim ni Eliud. Si Eliud ang ama ni Eleazar, si Eleazar ni Matan at si Matan ni Jacob.
Si Jacob ang ama ni Jose - ang asawa ni Maria na siyang pinagmulan ni Jesus na tinawag na Kristo.
Ganito ipinanganak si Jesucristo. Ipinagkasundo na kay Jose ang kanyang inang si Maria pero bago sila nagsama bilang mag-asawa, nagdadalantao na siya gawa ng Espiritu Santo.
Kaya binalak ni Jose na hiwalayan nang lihim ang kanyang asawa. Matuwid nga siya at ayaw niya itong mapahiya.
Habang iniisip-isip niya ito, napakita sa kanya sa panaginip ang Anghel ng Panginoon at sinabi: "Jose, anak ni David, huwag kang matakot na tanggapin si Maria bilang iyong asawa. Gawa ng Espiritu Santo kaya siya naglihi, at manganganak siya ng isang sanggol na lalaki, na pangangalanan mong Jesus sapagkat siya ang magliligtas sa kanyang sambayanan mula sa kanilang mga kasalanan."
Nangyari ang lahat ng ito para matupad ang sinabi ng Panginoon sa pamamagitan ng Propeta: "Maglilihi ang birhen at magsisilang ng isang sanggol na lalaki at tatawagin nila siyang Emmanuel na ibig sabihi'y Nasa-atin-ang-Diyos."

Komentaryo
Noong buhay pa ang lola ko, malimit niya akong isama sa mga kamag-anak namin sa Binangonan, Rizal, at sa Pagsanjan, Laguna. Ngunit mula nang yumao siya at sa paglipas ng panahon, hindi na namin kilala ngayon ang mga kamag-anak naming iyon. Sa pagyao ng matatanda sa ating pamilya at sa pagkakaroon ng bagong matatanda (na walang iba kundi tayo), "nawawala" ang dati nating mga kamag-anak at napapalitan ang mga iyon ng mga bagong miyembro ng ating angkan. Pero kung sususugin natin ang mga salinlahi, makikita nating magkakamag-anak pala tayong lahat. At hindi lamang tayo sa ating bayan o bansa, kundi maging hanggang kay Maria na ina ni Jesus. Sa pamamagitan ni Maria, naging kamag-anak ng sangkatauhan ang Diyos.

balik calendario


Septyembre 9
Domingo

Ika-23 Linggo ng Taon
San Pedro Claver

Unang Pagbasa: Karunungan 9:13-18

Sino nga ang makakaalam ng kalooban ng Diyos? Sino ang makatatarok sa kagustuhan ng Panginoon?
Sapagkat kapos ang kaisipan ng tao, mali ang aming mga panukala; pasanin ng kaluluwa ang nabubulok na katawan at pabigat sa isip na maraming pinagkakaabalahan.
Halos wala tayong nalalaman sa mga panlupang bagay at mahirap unawain ang abot-kamay lamang. Sino, kung gayon, ang makakabatid ng mga nasa langit?
Sino ang makakaalam ng iyong kalooban maliban kung bibigyan mo siya ng Karunungan at ipadadala ang iyong banal na espiritu sa kanya? Sa ganitong paraan itinutuwid mo ang landas ng mga tao; natututuhan nila ang kasiya-siya sa iyo at naililigtas sila ng Karunungan.

Ikalawang Pagbasa: Filemon 9-10, 12-17

Magsusumamo pa rin ako sa iyo alang-alang sa pagmamahal. Oo, si Pablo, na matandang tao, at ngayo'y isa ring bilanggo para kay Kristo Jesus ang nagsusumamo sa iyo para sa aking anak, na naging akin sa pagkakabilanggo ko, si Onesimo.
Pinababalik ko siya sa iyo, siya na bahagi ng aking puso. Napag-isipan kong panatilihin siyang kasama ko, upang maglingkod sa akin sa ngalan mo habang nakabilanggo ako alang-alang sa ebanghelyo. Subalit hindi ko gustong gumawa ng anumang hakbang nang wala kang pasya: huwag sanang maging sapilitan ang ipagkakaloob mo sa akin, kundi bukal sa iyong kalooban. Marahil nga'y ito ang dahilan kung bakit siya pansamantalang nawalay sa iyo, upang tanggapin mo siya nang pirmihan. Hindi na bilang alipin kundi higit pa sa alipin, isang mahal na kapatid, lalo na para sa akin at lalong higit pa para sa iyo, maging sa laman o sa Panginoon. Kung kasama mo nga ako, tanggapin mo siya bilang ako.

Ebanghelyo: Lucas 14:25-33

Habang naglalakad ang napakaraming tao na kasama ni Jesus, humarap siya sa kanila at sinabi: "Kung may dumating sa akin na di nagtatakwil sa pag-ibig sa kanyang ama at ina, at asawa at mga anak, at mga kapatid na lalaki at babae, at maging sa kanyang sarili, hindi siya puwedeng maging alagad ko. At hindi puwedeng maging alagad ko ang di nagpapasan ng kanyang krus sa pagsunod sa akin.
At paano kung may magbalak magtayo ng silungan ng bantay sa bukid? Di ba't uupo muna siya at tatantyahin ang gastos para malaman kung may sapat siya para maipatapos iyon? Sapagkat kung mailagay niya ang pundasyon at hindi naman niya iyon maipatapos, pagtatawanan lamang siya ng lahat: 'Hayan ang nagsimulang magtayo at hindi na maipatapos.'
At paano kung may haring makikipagharap sa ibang hari? Di ba't uupo muna siya para mag-isip kung kaya niya at ng sampung libong kasama niya na harapin ang dumarating na may dalawampung libo? At kung hindi naman, malayo pa ang isa ay magpapadala na siya ng mga sugo para makipag-areglo. Gayon din sa inyo. Hindi puwedeng maging alagad ko ang di tumatalikod sa lahat ng kanya.

Komentaryo
Tapos na ng hayskul sa Macau si Martin nang magpasya siyang maging Katoliko at dito siya sa Pilipinas bininyagan. Matapos binyagan, nadama niyang patuloy siyang tinatawag ng Diyos na sumunod at panindigan ang pagsasabuhay sa pananampalatayang kanyang tinanggap. Noon nagsimulang mangamba at matakot si Martin. Alam niyang hindi siya para sa pagpapari pero paano siya lubos na makasu-sunod sa Diyos kung hindi siya magpapari? Kung ilang buwan ding nakipagbuno si Martin sa tawag na iyon ng Panginoon hanggang sa matauhan siyang para sa lahat ng Kristiyano ang tawag na iyon, at hindi lamang sa mga pari o madre. Bilang mga binyagan, inaanyayahan tayo ng Panginoon sa ganap na pagsunod sa kanya. May iba't iba tayong kalagayan sa buhay ngunit iisa lamang ang Panginoong ating sinusundan.

balik calendario


Septyembre 10
Lunes

Ika-23 na Linggo ng Taon

Unang Pagbasa: Col 1:24-2:3
Ebanghelyo: Lucas 6:6-11


Sa iba namang Araw ng Pahinga, pumasok siya sa sinagoga at nagturo. May isang lalaki na hindi maigalaw ang kanang kamay. Pinagmamasdan siya ng mga guro ng Batas at mga Pariseo, at baka pagalingin ito ni Jesus sa Araw ng Pahinga at nang maisakdal nila siya.
Ngunit alam ni Jesus ang kanilang iniisip kaya sinabi niya sa lalaking hindi maigalaw ang kamay: "Tumindig ka't tumayo sa gitna." Tumindig nga ito at tumayo roon. Sinabi ni Jesus sa kanila: "Matanong ko nga kayo: ano ang ipinahihintulot sa Araw ng Pahinga, gumawa ng mabuti o gumawa ng masama, magligtas ng buhay o pumatay?" Tiningnan niya silang lahat sa paligid at sinabi sa tao: "Iunat mo ang iyong kamay." Ginawa niya ito at gumaling ang kanyang kamay. Galit na galit naman sila at magkakasamang nag-usap-usap kung ano ang magagawa nila kay Jesus.

Komentaryo
Panginoon, ikaw ang kagalingan at kalusugan ng sangkatauhan. Alam mo ang aming mga kahinaan at mga pagkukulang sa buhay. Sa iyo kami dumudulog upang gawin mo kaming buo at papanumbalikin ang sigla at lakas ng aming espiritu. Puspusin nawa kami ng iyong Espiritu upang dumaloy sa aming mga ugat ang bagong buhay mong kaloob. Pagalingin mo kami upang maigalaw namin ang aming mga kamay sa paggawa ng mabuti para sa aming kapwa ngunit pigilan mo ang aming mga paa na humakbang tungo sa pagkamakasarili at palayo sa iyo. Ilapit mo ang aming kalooban sa iyong kalooban upang matutuhan naming magmahal sa iyo nang buo naming puso, nang buo naming kaluluwa at nang buo naming lakas. At alalayan mo ang bawat hakbang ng aming paa sa pagsunod namin sa iyo. Amen.

balik calendario


Septyembre 11
Martes

Ika-23 na Linggo ng Taon

Unang Pagbasa: Col 2:6-15
Ebanghelyo: Lucas 6:12-19

Nang panahong iyon, umakyat si Jesus sa bundok para manalangin at magpalipas ng magdamag sa pagdarasal sa Diyos. Nang nag-umaga na, tinawag niya ang kanyang mga alagad at pumili siya ng labindalawa sa kanila na tinawag niyang apostol: si Simon na pinangalanan niyang Pedro, si Andres na kapatid nito; si Jaime, si Juan, si Felipe, si Bartolome, si Mateo, si Tomas, si Jaimeng anak ni Alfeo, si Simon na tinataguriang Zelota, si Judas na kamag-anak ni Jaime, at si Judas Iskariote na naging tagapagkanulo.
Pagkababa kasama nila, tumigil si Jesus sa isang patag na lugar. Naroon ang maraming alagad niya, at napakarami ring tao mula sa buong Judea at Jerusalem at mula sa baybaying dako ng Tiro at Sidon ang dumating para makinig sa kanya at mapagaling sa kanilang mga karamdaman. Gumaling din ang mga pinahihirapan ng masasamang espiritu. Kayat sinikap ng lahat ng tao na mahipo siya dahil may kapangyarihang lumalabas sa kanya, na nagpapagaling sa lahat.

Komentaryo
Narito ang isang simpleng paraan ng pagdarasal na madali mong magagawa araw-araw. Una, pumili ng lugar na komportable para sa iyo, at siyempre ng panahon para sa iyong regular na 15 hanggang 30 minutong panalangin. Kung makagigising ka nang maaga, magandang panahon kung tulog pa ang lahat mong kasambahay.
Pumili ng pusisyong komportable, pumikit at magrelax. Pakiramdaman ang buong kapaligiran, ang katahimikan, ang ingay, kung meron man, ngunit huwag pag-ukulan ng pansin. Naririnig at nararamdaman mo ang lahat pero wala sa mga iyon ang pokus ng iyong atensyon.
Pakiramdaman ang natural na paghinga. Kasabay ng paglanghap ng hangin, sabihin mo: "Jesus, maawa ka." Ulit-ulitin ito sa kabuuan ng panahon ng panalangin.

balik calendario


Septyembre 12
Miyerkules

Ika-23 na Linggo ng Taon
Ang Banal na Ngalan ni Maria

Unang Pagbasa: Col 3:1-11
Ebanghelyo: Lucas 6:20-26

Tumingala noon si Jesus sa kanyang mga alagad at sinabi,
"Mapapalad kayong mga dukha sapagkat sa inyo ang kaharian ng Diyos.
Mapapalad kayong mga nagugutom ngayon sapagkat bubusugin kayo.
Mapapalad kayong mga umiiyak ngayon sapagkat tatawa kayo.
Mapapalad kayo kapag kinapopootan kayo ng mga tao at itinatakwil at iniinsulto, at sinisiraang-puri dahil sa akin. Magsaya kayo at lubos na magalak sa araw na iyon sapagkat malaki ang inyong gantimpalang nasa Diyos; gayundin ang ginawa ng kanilang mga ninuno sa mga propeta.
Ngunit sawimpalad kayong mayayaman sapagkat tinatamasa na ninyo ang inyong ginhawa!
Sawimpalad kayong mga busog ngayon sapagkat magugutom kayo!
Sawimpalad kayong humahalakhak ngayon sapagkat magluluksa kayo't iiyak!
Sawimpalad kayo kapag pinag-uusapan kayo nang mabuti ng lahat ng tao dahil ganoon din ang ginawa ng kanilang mga ninuno sa mga bulaang propeta."

Komentaryo
Napakarami sa atin ang namumuhay sa mundo na tila wala nang pakialam sa naghihintay na kabilambuhay. Nagpapakasarap tayo at nagpapayaman at napakamateryal ang pananaw natin sa buhay. Akala natin, nasa pagiging makamundo ang tunay na kahulugan ng buhay. Kaya naman kinaiinggitan natin ang mayayaman at may kaya sa buhay. Ngunit kadalasan, ang ganitong pananaw ang nagdudulot ng kawalan ng halaga ng buhay. Hindi tuloy natin alam kung saan ilulugar si Kristo sa buhay natin upang madiskubre ang yamang naghihintay sa atin hindi lamang sa kabilambuhay kundi ngayon at dito sa ating daigdig.

balik calendario


Septyembre 13
Huwebes

Ika-23 na Linggo ng Taon
San Juan Crisostomo

Unang Pagbasa: Col 3:12-17
Ebanghelyo: Lucas 6:27-38

Sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Ngunit sinasabi ko sa inyong mga nakikinig: mahalin ninyo ang inyong mga kaaway, gawan ninyo ng mabuti ang mga napopoot sa inyo, pagpalain ninyo ang mga sumusumpa sa inyo, ipagdasal ninyo ang tumatrato sa inyo nang masama. Sa sumasampal sa iyo sa isang pisngi, iharap mo rin ang kabila. Sa umaagaw ng iyong kamiseta, huwag mong itanggi ang iyong sando. Magbigay ka sa sinumang humihingi sa iyo; at kung may kumuha ng iyong ari-arian, huwag mo nang hingin pa uli.
"Kaya gawin ninyo sa iba ang gusto ninyong gawin nila sa inyo. "Kung minamahal ninyo ang mga umiibig sa inyo, ano ang kahanga-hanga roon? Minamahal din ng mga makasalanan ang mga nagmamahal sa kanila. Kung ginagawa ninyo ang mabuti sa mga gumagawa nito sa inyo, ano ang kahanga-hanga roon? Iyon din ang ginagawa ng mga makasalanan. Kung nagpapautang kayo sa mga inaasahan ninyong makapagbabayad, ano ang kahanga-hanga roon? Nagpapautang din ang mga makasalanan sa mga makasalanan para matanggap ang katumbas.
"Sa halip ay mahalin ninyo ang inyong mga kaaway; gumawa kayo ng mabuti at magpautang na walang inaasahang anuman. Kaya gagantimpalaan kayo nang malaki at magiging mga anak ng Kataas-taasan dahil butihin siya sa mga walang-utang-na-loob at masasama. Maging maawain kayo gaya ng inyong Amang maawain.
Huwag kayong humatol, at hindi kayo hahatulan; huwag ninyong sumpain ang sinuman, at hindi kayo susumpain; magpatawad kayo, at kayo'y patatawarin. Magbigay kayo, at kayo'y bibigyan - isang saganang takal, siksik, liglig at umaapaw ang mabubuhos sa inyong kandungan. Sapagkat susukatin kayo sa sukatang ginagamit ninyo."

Komentaryo
Hindi pagpapatawad ang mahirap para sa atin kundi ang magmahal nang lubos sa kapwa. Likas sa tao na unahing mahalin at pangalagaan ang sarili bago ang iba. At natural din sa atin ang tumanaw ng utang-na-loob kayat mahal natin ang mga unang nagmamahal at nagpapahalaga sa atin. Pero paano ang pakikitungo natin sa mga taong walang pakialam o malasakit sa atin? O sa mga itinuturing nating malayo o mga kaaway natin? Magagawa mo kayang mahalin ang iyong ina kung iniwan ka niya sa basurahan pagkapanganak niya sa iyo?
Aminin natin na mahirap kung hindi man imposible silang mahalin . . . dahil hindi galing sa sarili nating lakas o kakayahan ang pagmamahal kundi biyaya ito ng Diyos. At kailangan nating hingin ito sa kanya upang matuto tayong magmahal tulad niya.

balik calendario

Septyembre 14
Biyernes

Pagtatampok sa Krus na Banal

Unang Pagbasa: Mga Bilang 21:4-9
Ikalawang Pagbasa: Filipos 2:6-11
Ebanghelyo: Juan 3:13-17


Sinabi ni Jesus kay Nicodemo, "Walang umakyat sa langit maliban sa bumaba mula sa langit-ang Anak ng Tao.
At kung paanong itinaas ni Moises ang ahas sa disyerto, gayundin dapat itaas ang Anak ng Tao upang magkaroon ng buhay magpakailanman ang bawat nananalig sa kanya.
Ganito nga kamahal ng Diyos ang mundo! Kayat ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang hindi na mawala ang bawat nananalig sa kanya kundi magkaroon ng buhay magpakailanman.
Hindi nga sinugo ng Diyos sa mundo ang Anak upang hukuman ang mundo kundi upang maligtas ang mundo sa pamamagitan niya."

Komentaryo
Maihahalintulad sa magandang litrato ang langit para sa akin-mapuputing ulap na tila malalambot na bulak sa napakaasul na kalawakan. Mahilig din ako sa mga disenyong "makalangit" tulad ng nasa mga libro, magasin, mga takip ng CD, o sa screensaver ng aking computer. Heaven n' Eggs din ang pangalan ng paborito kong kainan kung saan may mga pakpak ng anghel ang mga waiter doon.
Ngunit natuklasan kong isa palang "kalagayan" ang langit. Kung ano ang tingin natin sa langit, ganoon din naiimpluwensiyahan nito ang ating pamumuhay. Ganoon din ang impluwensiya ng tingin natin sa kasalungat ng langit. Huwag sana tayong maligaw sa pagtuklas natin sa tunay na langit. Kung tutuusin, matutuklasan natin ito sa ating puso kung saan bakas ang mukha ng Diyos.

balik calendario

Septyembre 15
Sabado

Ika-23 na Linggo ng Taon
Mahal na Birheng Maria na Nagdadalamhati

Unang Pagbasa: Hebreo 5:7-9
Ebanghelyo: Lucas 2:33-35

Nagtataka ang ama at ina ng bata sa mga sinasabi tungkol sa kanya. Pinagpala naman sila ni Simeon at sinabi kay Mariang ina ng bata: "Dahil sa kanya, babagsak o babangon ang mga Israelita at magiging tanda siya sa harap nila at kanilang sasalungatin. Kaya mahahayag ang lihim na pag-iisip ng mga tao. Ngunit paglalagusan naman ng isang punyal ang puso mo."

Komentaryo
Nagkaroon ako ng mas makabuluhang pag-unawa sa buhay nang maatasan akong tumulong bilang counselor sa mahihirap sa Quezon na nasalanta ng napakalakas na bagyo. Maraming buhay ang nawala roon at marami rin ang nawalan ng tirahan. Delikado pang magpunta roon noon ngunit itinaya ko ang aking buhay upang matulungan sila. Nang buksan ko ang aking puso sa kanila, nagpakumbaba ako.
Kabaligtaran nga na mas marami akong natutuhan mula sa kanila sa kabila ng kanilang kawalan at pagiging kapos kaysa yaman ng edukasyon. Pumarito si Jesus upang dalhin tayo sa buhay na salungat sa karaniwan. Handa ka bang tuklasin ang bagong pananaw na ito sa buhay kay Kristo?

balik calendario

Septyembre 16
Domingo

Ika-24 Linggo ng Taon

Unang Pagbasa: Exodo 32:7-11, 13-14

Kaya sinabi ni Yawe kay Moises: "Bumaba ka sapagkat nagpakasama ang iyong bayan na inilabas mo mula sa lupain ng Ehipto. Kaydali nilang lumihis mula sa daang iniutos ko sa kanila. Gumawa sila ng guyang metal para sa kanilang sarili, yumuko sa harap nito at nag-alay ng mga handog, at sinabing: Ito ang iyong mga diyos, Israel, na naglabas sa iyo mula sa lupain ng Ehipto."
At sinabi ni Yawe kay Moises: "Nakikita kong matigas ang ulo ng bayang ito. Kayat pabayaan mo ngayong tupukin sila't ubusin ng aking poot. Ngunit mula sa iyo, gagawa ako ng isang malaking bansa."
Ngunit pinakiusapan ni Moises si Yaweng kanyang Diyos, at sinabi: "O Yawe, puwede bang mag-apoy ang iyong galit sa iyong bayan na inilabas mo mula sa lupain ng Ehipto nang may dakilang kapangyarihan at malakas na kamay?

Ika-duhang Pagbasa: 1 Timoteo 1:12-17

Pinasasalamatan ko ang humirang sa akin, si Kristo Jesus na ating Panginoon. Nagtiwala siya sa akin sa pagtatalaga niya sa akin na tagapaglingkod. Pasalungat ako noong una, nang-uusig at marahas. Subalit kinahabagan niya ako dahil kumilos ako sa kamangmangan sa pagtanggi kong maniwala. Masaganang ibinuhos sa akin ang kagandahang-loob ng ating Panginoon, kasama ang Kristiyanong pananampalataya at pag-ibig.
Totoo at maaasahan ang salitang ito: dumating si Kristo Jesus sa mundo upang iligtas ang mga makasalanan, na ako ang una. At kinahabagan ako upang sa akin muna mahayag ang pasensya ni Kristo Jesus, at magsilbing halimbawa sa mga maniniwala sa kanya para magkaroon sila ng buhay na walang hanggan. Sa Hari ng panahon, sa walang-kamatayan, di-nakikita at iisang Diyos: dangal at luwalhati magpakailanman. Amen!

Ebanghelyo: Lucas 15:1-10

Lumapit kay Jesus ang lahat ng kolektor ng buwis at mga makasalanan para makinig. Kaya nagbulung-bulungan ang mga Pariseo at mga guro ng Batas: "Tinatanggap niyan ang mga makasalanan at nakikisalo sa kanila." Kaya sinabi ni Jesus ang talinhagang ito sa kanila:
"Kung may sandaang tupa ang isa sa inyo at mawala ang isa sa mga ito, hindi ba niya iiwan ang siyamnapu't siyam sa ilang para hanapin ang nawawala hanggang matagpuan niya ito? At pag natagpuan ito'y masaya niya itong pinapasan sa balikat, at pagdating sa bahay ay tatawagin niya ang mga kaibigan at mga kapitbahay at sasabihin sa kanila: 'Matuwa kayong kasama ko sapagkat natagpuan ko na ang nawawala kong tupa.' Sinasabi ko sa inyo: magkakaroon din ng higit na kagalakan sa langit para sa isang makasalanang nagsisisi kaysa siyamnapu't siyam na matuwid na di nangangailangan ng pagsisisi.
Kung may sampung baryang pilak ang isang babae at nawala ang isa sa mga ito, hindi ba siya magsisindi ng ilaw, magwawalis sa bahay at hahanaping mabuti hanggang matagpuan ito? At pagkakita rito'y tatawagin ang mga kaibigang babae at mga kapitbahay: 'Matuwa kayong kasama ko sapagkat natagpuan ko ang nawawala kong baryang pilak.' Sinasabi ko sa inyo na ganito rin sa mga anghel ng Diyos, magkakaroon ng kagalakan para sa isang makasalanang nagsisisi."
Sinabi pa rin ni Jesus: "May isang taong may dalawang anak na lalaki. Sinabi ng bunso sa kanyang ama: 'Itay, ibigay na ninyo sa akin ang parte ko sa mana.' At hinati sa kanila ng ama ang ari-arian.
Pagkaraan ng ilang araw, tinipon ng bunsong anak ang lahat ng kanya at naglakbay sa malayong lupain. Doon niya winaldas ang sa kanya sa maluwag na pamumuhay. Nang maubos na ang lahat sa kanya, nagkaroon ng matinding taggutom sa lupaing 'yon at nagsimula siyang maghikahos. Kaya pumunta siya at namasukan sa isang tagaroon, at inutusan siyang mag-alaga ng mga baboy sa bukid nito. At gusto sana niyang punuin kahit na ng kaning-baboy ang kanyang tiyan pero wala namang magbigay sa kanya.
Noon siya natauhan at nag-isip: 'Gaano karaming arawan sa bahay ng aking ama na labis-labis ang pagkain at namamatay naman ako dito sa gutom. Titindig ako, pupunta sa aking ama, at sasabihin ko sa kanya: 'Itay, nagkasala ako laban sa langit at sa harap mo. Hindi na ako karapat-dapat pangtawaging anak mo; ituring mo na akong isa sa iyong mga arawan.'
Kaya tumindig siya papunta sa kanyang ama. Malayo pa siya nang matanaw ng kanyang ama at naawa ito, patakbo nitong sinalubong ang anak, niyakap at hinalikan. Sinabi sa kanya ng anak: 'Ama, nagkasala ako laban sa langit at sa harap mo; hindi na ako karapat-dapat pang tawaging anak mo.'
Pero sinabi ng ama sa kanyang mga utusan: 'Madali, dalhin ninyo ang dati niyang damit at ibihis sa kanya; suutan ninyo ng sinsing ang kanyang daliri at ng sapatos ang kanyang mga paa. Dalhin at katayin ang pinatabang guya, kumain tayo at magsaya sapagkat namatay na ang anak kong ito at nabuhay, nawala at natagpuan.' At nagsimula silang magdiwang.
Nasa bukid noon ang panganay na anak. Nang pauwi na siya at malapit na sa bahay, narinig niya ang tugtugan at sayawan. Tinawag niya ang isa sa mga utusan at tinanong kung ano ang nangyari. Sinabi nito sa kanya: 'Nagbalik ang kapatid mo kaya ipinapatay ng iyong ama ang pinatabang guya dahil nabawi niya siyang buhay at di naano.'
Nagalit ang panganay at ayaw pumasok kaya lumabas ang ama at nakiusap sa kanya. Sumagot naman siya sa ama: 'Maraming taon na akong nagsisilbi sa inyo at kailanma'y di ko nilabag ang inyong mga utos pero kailanma'y di ninyo ako binigyan ng kahit na isang kambing na mapagpipiyestahan namin ng aking mga kabarkada. Ngunit dumating lamang ang anak ninyong ito na lumustay sa inyong kayamanan sa mga babaeng bayaran, at ipinakatay pa ninyo ang pinatabang guya.'
Sinabi sa kanya ng ama: 'Anak, lagi kitang kasama at sa iyo rin ang lahat ng akin. Pero dapat lamang na magdiwang at magsaya dahil namatay na ang kapatid mo at nabuhay, nawala at natagpuan'."

Komentaryo
Hindi maiwasan ni Raymond ang magselos sa kanyang kuya dahil para sa kanya, ang kuya na lamang niya ang laging inaasikaso ng kanilang ina. At nitong mga nagdaang araw lamang niya naiintindihan ang lahat… Bukod sa pagiging masa-saktin, halos bulag pa rin ang dalawang mata ni Rommel nang isilang siya. Nakakaaninag pero hindi lubos na nakakakita dahil may kung anong diperensiya ang kanyang mata, na hindi naman magagamot. At mahina rin ang kanyang katawan kaya lagi siyang maysakit.
Ngayon unti-unting nauunawaan ni Raymond: halos wala nang panahon ang kanyang ina para sa kanya dahil mas kailangan ng Kuya Rommel niya ang tulong. Mas mahina ang kanyang kuya kaya kailangan niya ang higit na pag-aalaga, kaya kailangang ng kanyang kuya ang pang-unawa niya bilang kanyang nakababatang kapatid.

balik calendario

Septyembre 17
Lunes

Ika-24 na Linggo ng Taon
San Roberto Belarmino

Unang Pagbasa: 1 Timoteo 2:1-8
Ebanghelyo: Lucas 7:1-10

Matapos ituro ni Jesus ang mga ito sa mga tao, pumasok siya sa Capernaum.
May isang kapitan na may katulong na naghihingalo at pinahahalagahan niya ito. Pagkarinig niya tungkol kay Jesus, nagpapunta siya sa kanya ng mga Matatanda ng mga Judio para pakiusapang pumunta at pagalingin ang kanyang katulong. Pagdating ng mga ito kay Jesus, taimtim nila siyang pinakiusapan: "Marapat lamang na pagbigyan mo siya; mahal nga niya ang ating bayan at siya ang nagpatayo ng aming sinagoga."
Kaya kasama nilang pumunta si Jesus. Nang hindi na siya kalayuan sa bahay, nagpapunta naman sa kanya ng mga kaibigan ang kapitan para sabihin: "Ginoo, huwag ka nang mag-abala pa; hindi nga siguro ako karapat-dapat para tumuloy ka sa aking bahay. Kaya hindi ko man lang inakalang nararapat akong lumapit sa iyo. Mag-utos ka lang at gagaling na ang aking katulong. Mababa nga lang ang ranggo ko pero may mga sundalo sa ilalim ko. At kung iutos ko sa isa, 'Umalis ka,' umaalis siya; at sa iba naman, 'Halika,' at pumaparito siya. At pag sinabi kong 'Gawin mo ito,' sa aking katulong, ginagawa nga niya ito."
Humanga si Jesus pagkarinig niya nito. Lumingon siya sa mga sumusunod sa kanya at sinabi: "Sinasabi ko sa inyo, sa Israel ma'y hindi ko natagpuan ang ganitong pananalig!" At nang magbalik sa bahay ang mga sinugo, natagpuan nilang magaling na ang katulong.

Komentaryo
Lumaking walang relihiyon si May sa China pero nang lumipat silang mag-asawa sa Macau, kasama ang nag-iisa nilang anak, nagkaroon sila ng mga kaibigang Katoliko. At nakilala nila si Jesus mula sa kanila. Kung ilang beses na siyang inaanyayahan ng kanyang mga kaibigan na magpabinyag bilang Katoliko pero pareho lang ang lagi niyang sagot sa kanila, "Matanda na ako kaya mahirap nang magbago at maniwala nang panibago."
Hindi alam ng mga kaibigan ni May na sa kabila ng pagtanggi niyang magpabinyag, patuloy naman siyang nagdarasal kay Jesus upang magkaroon ng paniniwala ang kanyang anak at magpabinyag bilang Katoliko. "Mahalaga na magkaroon ng pananampalataya sa buhay. Bata pa siya kaya madali siyang makapagsisimula."

balik calendario

Septyembre 18
Martes

Ika-24 na Linggo ng Taon

Unang Pagbasa: 1 Tim 3:1-13
Ebanghelyo: Lucas 7:11-17

Pumunta si Jesus sa isang bayang tinatawag na Nain at sinamahan siya ng kanyang mga alagad kasama ang maraming tao. Habang papalapit siya sa pintuan ng bayan, tamang-tama namang inilalabas ang isang patay-ang nag-iisang anak na lalaki ng kanyang ina, at ito'y isang biyuda kaya sinamahan siya ng di-kakaunting tao mula sa bayan. Pagkakita sa kanya, nahabag sa kanya ang Panginooon at sinabi: "Huwag ka nang umiyak." Lumapit siya at hinipo ang kabaong; tumigil naman ang mga maydala. At sinabi niya: "Binata, iniuutos ko sa iyo, bumangon ka!" Umupo nga ang patay at nagsimulang magsalita; at ibinigay siya ni Jesus sa kanyang ina. Nasindak ang lahat at nagpuri sa Diyos, at sinabi: "Lumitaw sa atin ang isang dakilang propeta at dinalaw ng Diyos ang kanyang bayan." Kayat kumalat ang balitang ito tungkol sa kanya sa buong lupain ng mga Judio at sa lahat ng karatig na lupain.

Komentaryo
Madrama ang napakalungkot na tagpong ito sa Ebanghelyo. Libing ng kaisa-isang anak ng isang biyuda. At tiyak na hindi ang ina ng inililibing ang umiiyak kundi pati ang mga nakikiramay sa kanya. Kaya sino ang hindi mahahabag sa kawawang ina?
Halina, Jesus, salubungin mo rin kami sa aming kalungkutan-
Pagaanin ang mabigat naming kalooban,
Pawiin lahat ng lungkot at kapighatian,
Tuyuin mga luha sa aming mga mata.
Buhayin mo nawa anumang patay sa aming buhay
Upang sa iyong biyaya kami'y matauhan
Sa dakila mong pagmamahal sa sangkatauhan.

balik calendario

Septyembre 19
Miyerkules

Ika-24 na Linggo ng Taon
San Januario (Jenaro)

Unang Pagbasa: 1 Tim 3:14-16
Ebanghelyo: Lucas 7:31-35

Sinabi ni Jesus, "Ngayon, kanino ko ikukumpara ang mga tao sa kasalukuyan, at sa ano sila katulad? Para silang mga batang nakaupo sa mga plasa, at nagrereklamo ang ilan sa kanila: 'Tinugtog namin ang plauta para sa inyo at hindi kayo sumayaw, at nang umawit naman kami ng punebre, ayaw naman ninyong umiyak.
Ganito rin naman ang nangyari. Dumating si Juan Bautista na hindi kumakain ng tinapay ni umiinom ng alak, at ang sabi ninyo'y 'Nasisiraan siya ng bait!' Dumating naman ang Anak ng Tao na kumakain at umiinom, at sinabi naman ninyong 'Narito ang taong matakaw at lasenggo, kaibigan ng mga publikano at mga makasalanan.' Gayon pa ma'y nakilala ng kanyang mga anak ang Karunungan."

Komentaryo
Hinahanap-hanap natin ang tag-ulan kapag mainit ang panahon at inaasam naman nating uminit kapag umuulan. Hindi ang meron ang ating ikinasisiya dahil ang wala ang ating hinahanap ngunit pagdating ng pagkakataon na makamit natin ang ating inaasam, may bago na tayong ibang gusto. Sala sa lamig, sala sa init.
Kaya para tayong nakikipaghabulan sa Diyos; pilit natin siyang hinahabol ngunit anuman ang ating gawin, hindi pa rin natin siya maabutan. Hindi lamang habulan ang ating nilalaro dahil nakikipagtaguan rin tayo sa kanya. Kung saan-saan natin hinanap ang Diyos pero hindi pa rin natin siya nasumpungan. Panahon na upang huminto tayo sa pakikipaglaro sa kanya. Kung matutunanan nating huminto muna, makikita nating aabutan tayo ng Diyos. Tayo mismo ang matatagpuan ng Diyos na ating hinahanap.

balik calendario


Septyembre 20
Huwebes

Ika-24 na Linggo ng Taon
Andrew Kim Taegon, Paul Chong Hasang at mga Kasama

Unang Pagbasa: 1 Tim 4:12-16
Ebanghelyo: Lucas 7:36-50

Inanyayahan si Jesus ng isa sa mga Pariseo na makisalo sa kanya kaya pumasok siya sa bahay ng Pariseo at humilig sa sopa para kumain. Inanyayahan si Jesus ng isa sa mga Pariseo na makisalo sa kanya kaya pumasok siya sa bahay ng Pariseo at humilig sa sopa para kumain. Ngayon, may isang babae sa bayang iyon na itinuturing na makasalanan. Nang malaman nitong si Jesus ay nasa hapag sa bahay ng Pariseo, nagdala ito ng pabangong nasa sisidlang alabastro. Tumayo siya sa likuran, sa may paanan ni Jesus at umiyak. Tumulo ang kanyang mga luha sa mga paa ni Jesus at pinunasan niya ng kanyang buhok, at hinagkan at pinahiran ng pabango.
Nang makita ito ng Pariseong kumumbida sa kanya, naisip nito: "Kung propeta ang taong ito, malalaman niya kung sino ang babaeng ito at anong uri ng tao ang humihipo sa kanya-isa ngang makasalanan!"
Ngunit nagsalita sa kanya si Jesus: "Simon, may sasabihin ako sa iyo." Sumagot ito: "Guro, magsalita ka." At sinabi niya: "May dalawang may utang sa isang taong nagpapautang. Limandaang salaping pilak ang utang ng isa at limampu naman ang sa isa pa. Ngunit wala silang maibayad kaya kapwa niya sila pinatawad. Ngayon, sino sa kanila ang magmamahal sa kanya nang higit?"
Sumagot si Simon: "Sa palagay ko'y ang pinatawad niya ng mas malaki." At sinabi sa kanya ni Jesus: "Tama ang hatol mo." At paglingon niya sa babae, sinabi niya kay Simon: "Nakikita mo ba ang babaeng ito? Pumasok ako sa iyong bahay at hindi mo ako binigyan ng tubig para sa aking mga paa ngunit binasa niya ng kanyang luha ang aking mga paa at pinunasan ito ng kanyang buhok. Hindi mo ako hinagkan ngunit mula nang pumasok siya'y wala nang tigil ang kahahalik niya sa aking mga paa. Hindi mo pinahiran ng langis ang aking ulo ngunit binuhusan niya ng pabango ang aking mga paa. Kaya sinasabi ko sa iyo, pinatatawad na ang marami niyang kasalanan dahil nagmahal siya nang malaki. Ngunit nagmamahal lamang nang kaunti ang pinatatawad nang kaunti."
At sinabi naman ni Jesus sa babae: "Pinatatawad ang iyong mga kasalanan." At nagsimulang mag-isip ang mga nasa hapag: "At nangangahas ang taong ito na magpatawad ng mga kasalanan!"
Ngunit sinabi ni Jesus sa babae: "Iniligtas ka ng iyong pananampalataya; humayo ka sa kapayapaan."

Komentaryo
Ang kabanalan ng tao ang agad nating naiisip pag may narinig tayong "San" o "Santa" sa simula ng kanyang pangalan. Ngunit hindi lahat ng santo at santa ay nagsimulang banal at mabuti. May santang nilukuban ng pitong demonyo sa kanyang buhay; may isang dati namang kerida at nang mabiyuda ay hindi nakatanggi sa tukso ng laman. May santong dating sugapa sa sugal; meron naman na dating lasenggo.
Ngunit gaano man kabigat ang kanilang naging mga kasalanan, ganoon din naman naging katindi ang kanilang pagmamahal sa Diyos. Kung matatanto natin ang kagandahang-loob ng Panginoon, kung paano niya tayo laging pinatatawad sa ating mga pagkakasala, at patuloy niya tayong inilalapit sa kanyang kalooban, wala tayong ibang magagawa kundi magbagumbuhay upang ang Diyos lamang ang mahalin.

balik calendario


Septyembre 21
Biyernes

SAN MATEO, Apostol at Ebanghelista

Unang Pagbasa: Efeso 4:1-7, 11-13
Ebanghelyo: Mateo 9:9-13

Sa paglalakad ni Jesus, nakita niya ang isang lala-king nagngangalang Mateo na nakaupo sa singilan ng buwis at sinabi niya rito: "Sumunod ka sa akin." At tumayo si Mateo at sinundan siya. At habang nasa hapag si Jesus sa bahay ni Mateo, maraming tagasingil ng buwis at iba pang makasalanan ang lumapit at nakisalo kay Jesus at sa kanyang mga alagad. Nang makita ito ng mga Pariseo, tinanong nila ang kanyang mga alagad: "Bakit kumakaing kasama ng mga makasalanan at maniningil ng buwis ang inyong guro?"
Nang marinig ito ni Jesus, sinabi niya: "Hindi ang malulusog ang nanga-ngailangan ng doktor kundi ang mga maysakit! Sige, matutuhan sana ninyo ang kahulugan ng 'Awa ang gusto ko, hindi handog.' Hindi ako pumarito para tawagin ang mabubuti kundi ang mga makasalanan."

Komentaryo
Noong panahon ni Jesus itinuturing na isang makasalanang tao sa lipunan ang mga kolektor ng buwis. Kayat kung nagkataon, tiyak na pipigilan natin si Jesus sa pagtawag niya kay Mateo.
Puwede bang maging Kristiyano ang taong makasalanan at malayo sa Diyos? Kung tayo ang masusunod, mga taong palasimba at paradasal ang pipiliin nating maging mga alagad ng Panginoon. Yaong wala masyadong kapintasan sa kanilang pagkatao. Ngunit iba ang kapangyarihan ng tawag ng Panginoon. May lakas ito upang papagbaguhin kahit na ang pinakamakasalanang nilalang. Makapangyarihan ang kanyang Ebanghelyo kayat hindi natin maikakahon at malilimitan ang sinuman. Sa halip, maging daan nawa tayo upang makarating ang tawag ng Panginoon sa iba.

balik calendario


Septyembre 22
Sabado

Ika-24 na Linggo ng Taon

Unang Pagbasa: 1 Tim 6:13-16
Ebanghelyo: Lucas 8:4-15

Napakakapal na tao ang nagkakatipon dahil pinupuntahan si Jesus ng mga tao mula sa kani-kanilang mga bayan. Kaya nagsalita siya sa talinhaga: "Lumabas ang manghahasik para maghasik ng kanyang binhi. Sa kanyang paghahasik, may ilang butong nahulog sa tabi ng daan at tinapak-tapakan at kinain ng mga ibon sa langit. Nahulog ang iba sa batuhan, at nang sumibol ay nalanta dahil sa kawalan ng halumigmig. Nahulog ang iba pang buto sa gitna ng tinikan, at sa sabay nilang paglaki, sinikil ito ng mga tinik. Nahulog naman ang iba pa sa matabang lupa at nang sumibol ay nagbunga nang tig-iisang daan." Pagkasabi nito'y sumigaw siya: "Makinig ang may tainga."
At tinanong siya ng kanyang mga alagad kung ano ang kahulugan ng talinhagang ito. Kayat sinabi niya: "Sa inyo ipinagkaloob na malaman ang mga lihim ng kaharian ng Diyos, at sa iba nama'y sa mga talinhaga lamang para tumingin sila at hindi makakita, makinig at hindi makaunawa.
Ito ang kahulugan ng talinhaga. Ang binhi ay ang salita ng Diyos. Ang mga nasa tabi ng daan ay ang mga nakakarinig nito pero agad namang dumarating ang diyablo; inaagaw niya ang salita mula sa kanilang isipan upang huwag silang manalig at maligtas. Ang mga nasa batuhan ay ang mga nakakarinig na masayang tinatanggap ang salita. Ngunit wala silang ugat kaya sandali silang nananalig at tumitiwalag naman sa panahon ng tukso. Ang nahulog naman sa mga tinikan ay ang mga nakakarinig ngunit sa pagpapatuloy nila'y sinikil ng mga kabalisahan, ng kayamanan at ng mga kasiyahan sa buhay kaya hindi sila nakapagbunga. Ang nahulog naman sa matabang lupa ay ang mga nakakarinig sa salita at iniingatan ito nang may dakila't mabuting loob at nagbubunga sila sa kanilang pagtitiyaga.

Komentaryo
Malaking hamon ang payagan nating maitanim at tumubo ang butil ng salita ng Diyos sa ating buhay. Madalas nating ipinagpapalit ang Diyos sa mga bagay na hindi talagang mahalaga o sa mga gawaing walang katuturan.
Bulag tayo kahit na may mga mata at bingi kahit na may mga tenga. Hindi natin nakikita at naririnig ang gustong iparating sa atin ng Diyos. Napapako na lamang ang ilan sa atin sa mga dati at pansariling pagkilala sa Diyos. Ngunit mga taong nagbubukas ng kanilang puso at kalooban sa salita ng Diyos ang makakarinig at makakakita ng katotohanan. Nagiging mayaman ang kanilang buhay dahil tunay na naghahari ang Diyos at ang kanyang Salita sa kanila.

balik calendario


Septyembre 23
Domingo

Ika-25 Linggo ng Taon

Unang Pagbasa: Amos 8:4-7

Makinig kayong lahat na nang-aapi sa dukha at naghahangad na alisin sa lupain ang mga aba. Sabi ninyo: "Kailan matatapos ang Bagong Buwan o ang Araw ng Pahinga nang mabuksan namin ang tindahan ng trigo? Bawasan natin ang takal at itaas ang presyo; gamitin ang madayang timbangan at ipagbili kahit na ang ipa, ipagpapalit natin sa pera ang dukha at sa isang paris na sandalyas ang nagdarahop."
Si Yawe, ang karangalan ng Jacob, ay sumumpa sa sarili: "Hindi ko kailanman malilimot ang kanilang ginawa."

Ika-duhang Pagbasa: 1 Timoteo 2:1-8

Iginigiit kong isamo, ipagdasal, ihiling at ipagpasalamat ang lahat ng tao ang mga hari at mga namumuno, upang mabuhay tayo sa kabanalan at katamtaman, sa katahimikan at kapayapaan.
Mabuti nga ito at kalugud-lugod sa paningin ng Diyos na ating Tagapagligtas; siya ang may gustong maligtas ang lahat ng tao at marating ang kaalaman sa katotohanang ito: iisa ang Diyos, iisa rin ang tagapamagitan sa Diyos at sa mga tao-si Kristo Jesus na tao. At ito ang patotoo ng Diyos sa takdang panahon: inialay niya ang sarili bilang pantubos sa lahat. Ginawa akong tagapangaral at apostol nito; totoo ang sasabihin ko at hindi kasinungalingan: naging guro ako ng mga bansang pagano hinggil sa pananampalataya at katotohanan.
Ito ang gusto ko sa panalangin saanman: malinis na kamay ang dapat itaas ng mga lalaki nang walang galit at pag-aaway.

Ebanghelyo: Lucas 16:1-13

Sinabi rin ni Jesus sa kanyang mga alagad: "May katiwala ang isang mayaman, at isinumbong sa kanya na nilulustay ng katiwala ang kanyang kayamanan. Ipinatawag niya ito at sinabi sa kanya: 'Ano itong naririnig ko tungkol sa iyo? Magsulit ka sa akin ng iyong pangangasiwa dahil hindi ka na makapangangasiwa.'
At inisip ng katiwala: 'Tatanggalin ako ngayon sa pangangasiwa ng aking panginoon. Ano ang gagawin ko? Kulang ako ng lakas para magbungkal ng lupa, nahihiya naman akong magpalimos. Ah, alam ko na ang gagawin ko. At pagkatanggal sa akin sa pangangasiwa, may mga magpapatuloy sa akin sa kanilang mga bahay.'
Kaya tinawag niyang isa-isa ang mga may-utang sa kanyang panginoon. Tinanong niya ang una: "Magkano ang utang mo sa aking panginoon?' Sumagot ito: 'Sandaang galon ng langis.' Sinabi ng katiwala: 'Narito ang resibo mo; maupo ka agad at isulat mo: Limampu.' Tinanong naman niya ang ikalawa: 'At ikaw, magkano ang utang mo?' Sumagot siya: 'Sanlibong takal ng trigo.' Sinabi ng katiwala: 'Narito ang iyong resibo at isulat mo: Walundaan."
Hinangaan ng panginoon ang matalinong paggawa ng di-matuwid na katiwala. Mas matalino nga ang mga taong makamundo sa pakikitungo sa mga gaya nila kaysa mga tao ng liwanag. Kaya sinasabi ko sa inyo: gamitin ninyo ang di-matuwid na Perang-diyos para magkaroon ng mga kaibigan para sa pagkaubos nito'y tanggapin naman nila kayo sa walang hanggang mga tahanan.
Ang mapagkakatiwalaan sa maliliit na bagay ay mapagkakatiwalaan din sa malalaki, at ang di mapagkakatiwalaan sa maliliit ay di rin mapagkakatiwalaan sa malalaki. Kung hindi kayo mapagkatiwalaan sa di-matuwid na pera, sino ang magtitiwala sa inyo ng tunay na kayamanan? Kung hindi kayo mapagkatiwalaan sa mga bagay na hindi talaga sa inyo, sino pa kaya ang magbibigay sa inyo ng talagang inyo?
Walang katulong na makapagsisilbi sa dalawang amo; siguradong kamumuhian niya ang isa at mamahalin naman ang isa pa, o magiging matapat sa isa at mapababayaan ang ikalawa. Hindi kayo makapaglilingkod sa Diyos at sa pera."

Komentaryo
Marami sa atin ang sumasamba sa pera sa halip na gamitin ito para mabuhay nang makabuluhan at maging mapagbigay. Kaya gumugulo ang buhay natin sa paulit-ulit na kasuwapangan, pagkamakasarili at paghihirap. Walang kasiyahan ang taong pera ang dinidiyos dahil paglago lamang ng kanyang kayamanan ang kanyang hangad at kung kailangan, aagawin pa niya sa iba ang marapat na kanila.
Hangga't hindi tayo nagiging mapagbigay, hangga't hindi namumulat ang ating mga mata na handog pala ng Diyos sa lahat ang yaman ng mundo, hindi tayo makakatagpo ng kasiyahan sa buhay.
Panginoon, turuan mo kaming maging mapagbigay.

balik calendario


Septyembre 24
Lunes

Ika-25 na Linggo ng Taon

Unang Pagbasa: Esdras 1:1-6
Ebanghelyo: Lucas 8:16-18

Sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Walang nagsisindi ng ilawan at tinatakpan ito ng palayok o inilalagay sa ilalim ng higaan. Ipinapatong ito sa patungan para makita ng mga pumapasok ang liwanag. Walang nalilihim na di mabubunyag ni natatakpan na di mahahayag at malalantad. Kayat isip-isipin ninyo ang inyong naririnig dahil bibigyan pa nga ang mayroon at ang walang-wala naman, kahit na ang akala niyang kanya, ay aagawin sa kanya."

Komentaryo
Puno ng pakikipagsapalaran sa dilim ang mundo natin ngayon - iba't ibang karahasan at krimen laban sa tao at pang-aabuso sa likha ng Diyos. Patuloy ang sagupaan ng liwanag at kadiliman.
Ngunit sa pinakamadilim na sulok, doon higit na nagliliwanag kahit na ang pinakamahinang ilaw. At pagdating ng liwanag sa buhay natin, hayaan nating lumiwanag pang lalo ang ilaw na iyon upang tuluyang sugpuin ang dilim sa ating buhay. Maging ilawan nawa tayo sa iba upang makita nila ang daan. Ilawan natin ang daan patungo sa Diyos.

balik calendario


Septyembre 25
Martes

Ika-25 na Linggo ng Taon

Unang Pagbasa: Esdras 6:7-8, 12, 14-20
Ebanghelyo: Lucas 8:19-21


Pinuntahan si Jesus ng kanyang ina at mga kapatid pero hindi sila makalapit sa kanya dahil sa dami ng tao. May nagsabi sa kanya: "Nakatayo sa labas ang iyong ina at mga kapatid, at gusto kang makita." Sumagot siya at sinabi sa kanila: "Ang mga nakikinig sa salita ng Diyos at nagsasagawa nito, sila ang aking ina at aking mga kapatid."

Komentaryo
Mas bukas ang loob natin ngayon sa iba't ibang relihiyon. May kalayaan ang bawat isa na ipahayag ang kanyang sariling paniniwala at pananampalataya. Sa kabila ng pagkakaiba natin sa relihiyon, nagkakabuklod pa rin tayo sa iisang Diyos.
Itinuturing ni Jesus bilang ina at kapatid ang sinumang nagsasabuhay ng salita ng Diyos. Ngunit sa iba't ibang pamamaraan nagsalita ang Diyos at patuloy na nagsasalita. Kaya sa pagbubukas natin ng ating puso sa mga taong may ibang relihiyon, binubuksan din natin ang ating kalooban sa patuloy na pagpapakilala ng Diyos sa mundo. Hindi lamang mga kapanalig natin ang ating mga kapatid kundi ang lahat dahil mga anak din sila ng iisang Ama sa langit.

balik calendario


Septyembre 26
Miyerkules

Ika-25 na Linggo ng Taon
San Cosme at San Damian

Unang Pagbasa: Esdras 9:5-9
Ebanghelyo: Lucas 9:1-6

Tinawag ni Jesus ang Labindalawa at binigyan sila ng lakas at kapangyarihan para supilin ang lahat ng demonyo at magpagaling ng mga sakit. Sinugo niya sila para ipahayag ang kaharian ng Diyos at magbigay-lunas.
Sinabi niya sa kanila: "Huwag kayong magdala ng anuman sa inyong paglakad, ni tungkod, ni supot, ni tinapay, ni salapi; huwag kayong magkaroon ng tigalwang bihisan. Sa alinmang bahay kayo nakituloy, doon kayo tumigil hanggang sa pag-alis ninyo. Kung may hindi tatanggap sa inyo, umalis kayo sa bayang iyon at ipagpag ang alikabok sa inyong mga paa bilang sakdal laban sa kanila."
Kaya nga lumabas sila at dumaan sa lahat ng bayan na nangangaral at nagpapagaling saanman.

Komentaryo
Noong 1975 nagmisyon ako kasama ang ilang kabinataan sa bayan ng San Francisco, Quezon. Mga dadalawampung taong gulang kami noon kaya halos wala kaming anumang pinoproblema sa buhay. Walang dalang pagkain o inumin o kahit damit na pampalit; wala kaming dala liban sa Biblia at mga leksyon sa katesismo na aming inihanda para sa mga bata sa mga baryong aming pupuntahan. At lagi namang may pamilyang handang mágpatulóy sa amin; sa kanilang karukhaan, ibinahagi ng mga tao ang kung anong meron sila. Walang nanghingi sa amin ng ID o kung anong dokumento para patunayan kung sino kami. Sapat na ang marinig nila ang aming itinuturo sa mga bata. Walang simbahan o kapilya sa mga lugar na iyon kaya makaraan ang isang linggo, darating naman ang pari upang magmisa sa pamayanang aming inihanda.

balik calendario


Septyembre 27
Huwebes

Ika-25 na Linggo ng Taon
San Vincente de Paul

Unang Pagbasa: Ageo 1:1-8
Ebanghelyo: Lucas 9:7-9

Nabalitaan naman ng tetrarkang si Herodes ang lahat ng pangyayaring ito at litung-lito siya dahil may nagsasabing nabuhay mula sa mga patay si Juan. Sinabi naman ng iba na nagpakita si Elias, at ng iba pa na isa sa mga propeta noon ang bumangon. At sinabi ni Herodes: "Pinapugutan ko si Juan; sino nga kaya itong nababalitaan kong gumagawa ng mga iyon?" Kaya sinikap niyang makita siya.

Komentaryo
Sayang, kung nabuhay lamang tayo noong panahon ni Jesus, nakita sana natin siya nang harap-harapan at tiyak na maniniwala tayo na siya nga ang Anak ng Diyos! At tiyak na magiging mga tapat na alagad niya tayo. Kaya?
Marahil may mga tao sa panahon ni Jesus na kung saan-saan siya pilit na hinanap kaya basta't may mabalitaan silang taong gumagawa ng kung anong milagro, tiyak na pupuntahan nila iyon, sa pag-asang makita ang Panginoon. Ang Panginoon ng mga himala ang kanilang pakay, mga himala ang talagang gusto nilang masaksihan.
Ngunit para sa mga taong nananampalataya, hindi na kailangang hanapin pa kung saan-saan ang Panginoon. Lagi natin siyang kasama sa araw-araw. Hindi ba't siya mismo ang nagsabi na anuman ang gawin natin sa ating kapwa ay sa kanya natin ginawa?

balik calendario


Septyembre 28
Biyernes

Ika-25 na Linggo ng Taon
San Lorenzo Ruiz at Mga Kasama, Mga Martir
San Wenceslao

Unang Pagbasa: Ageo 2:1-9
Ebanghelyo: Lucas 9:18-22


Minsan, mag-isang nagdarasal si Jesus at naroon din ang mga alagad. Tinanong niya sila: "Sino raw ako ayon sa sabi ng mga tao?" Sumagot sila: "Si Juan Bautista raw; may iba namang nagsasabing ikaw si Elias at may iba pang nagsasabi na isang propeta noong una ang nabuhay."
At sinabi ni Jesus sa kanila: "Ano naman ang sinasabi ninyo kung sino ako?" Sumagot si Pedro: "Ang Mesiyas ng Diyos." At inutusan sila ni Jesus na huwag sabihin ito kaninuman.
Sinabi nga ni Jesus: "Kailangang magtiis ng marami ang Anak ng Tao. Itatakwil nga siya ng mga Matatanda ng bayan, ng mga punong-pari at ng mga guro ng Batas. Papatayin siya at muling babangon sa ikatlong araw."

Komentaryo
Kung sasagutin natin ang tanong ni Jesus, "Ano ang sinasabi ninyo kung sino ako?" malalaman din natin sa ating mga sagot kung ano ang turing natin sa Diyos sa ating buhay. Madaling sabihin na si Jesus ang ating Tagapagligtas. Ngunit maliwanag ba sa atin kung sa ano tayo iniligtas ni Jesus?
Hindi aral na sinaulo ang pagiging Mesiyas ni Jesus kundi bunga ito ng tunay na karanasan sa buhay. Kaya maaari rin nating itanong, "Talaga nga bang naging buháy si Jesus sa aking buhay? Paano ko naranasan ang kanyang pagliligtas sa aking buhay?" At saka lamang natin tunay na masasagot ang tanong ni Jesus.

balik calendario


Septyembre 29
Sabado

San Miguel, San Gabriel at San Rafael, Mga Arkanghel

Unang Pagbasa: Dn 7:9-10, 13-14 (o Pagbubunyag 12:7-12ab)
Ebanghelyo: Juan 1:47-51

Nakita ni Jesus si Natanael na palapit sa kanya at sinabi niya tungkol sa kanya: "Hayan, isang totoong Israelitang walang pagkukunwari." Sinabi sa kanya ni Natanael: "Paano mo ako nakilala?" Sumagot sa kanya si Jesus: "Bago ka pa man tawagin ni Felipe, habang nasa ilalim ka ng punong-igos, nakita na kita."
Sumagot si Natanael: "Rabbi, ikaw ang Anak ng Diyos, ikaw ang Hari ng Israel." Sumagot si Jesus: Sinabi ko lang sa iyong nakita kita sa ilalim ng punong-igos, at naniniwala ka na? Higit pa sa mga ito ang makikita mo."
At idinugtong ni Jesus: "Talagang-talagang sinasabi ko sa inyo, makikita ninyong bukas na ang langit at panhik-panaog sa Anak ng Tao ang mga anghel ng Diyos."

Komentaryo
Piyesta ngayon ng tatlong Arkanghel-Miguel, Gabriel at Rafael. Mga sugo at lingkod sila ng Diyos para sa kabutihan at kapakanan nating mga tao. San Miguel Arkanghel, nilupig mo ang mga mapanghimagsik at ang kanilang kasamaan. Tulungan mo kami upang sa lakas na kaloob ng Diyos ay magtagumpay kami sa masama. San Gabriel Arkanghel, ikaw ang nagbalita kay Maria na siya ang magiging ina ng Diyos. Ihatid mo sa amin ang kalooban ng Diyos upang manatili kaming tapat sa pagtanggap at pagsasabuhay ng kanyang salita. San Rafael Arkanghel, sinamahan mo sa paglalakbay si Tobias at pinanumbalik ang paningin ng kanyang ama. Bigyang-daan mo nawa sa aming buhay ang pagpapagaling na hatid ng Diyos upang manumbalik ang aming lakas at sigla ayon sa layunin ng Ama para sa aming mga tao. Amen.

balik calendario


Septyembre 30
Domingo

Ika-26 Linggo ng Taon

Unang Pagbasa: Amos 8:4-7

Kawawa ang mga panatag sa kaginhawahan sa Sion, na nagtitiwala sa burol ng Samaria!
Kawawa kayong mga taong kinikilala sa mga bansa, na parang mga diyos sa Israel!
Nahihiga kayo sa mga kamang may-ukit na garing at humihilata sa mga sopa. Kinakain ninyo ang mga batang tupa mula sa kawan at mga guya mula sa kulungan.
Tinutugtog ninyo ang alpa, at gumagawa ng mga bagong awit gaya ni David.
Pitsel-pitsel kung uminom kayo ng alak at pinakamahal na langis ang ginagamit, ngunit hindi ninyo ikinalulungkot ang mga guho sa bayan ni Jose.
Kaya mauuna kayo sa mga ipatatapon at magwawakas ang pagdiriwang ng mga nakahilata.


Ika-duhang Pagbasa: 1 Timoteo 6:11-16

Ikaw naman na tao ng Diyos, iwasan mo ang lahat ng ito. Hanapin mo ang katarungan, kabanalan, pananampalataya, pag-ibig, pagtitiis at kabaitan. Ipaglaban mo ang mabuting laban ng pananampalataya, kamtin ang buhay na walang hanggan. Dahil dito kaya ka hinirang at kaya mo ipinahayag ang magandang patotoo sa harap ng maraming saksi. Kaya itinatagubilin ko sa iyo sa harap ng Diyos na nagbibigay-buhay sa lahat at ni Kristo Jesus na nagbigay ng magandang patotoo sa harap ni Poncio Pilato: tuparin mo nang walang dungis at kapintasan ang Utos hanggang sa pagpapakita ng ating Panginoong Jesucristo. Ipahahayag siya sa takdang panahon ng malu-walhati at kaisa-isang Makapangyarihang Hari ng mga hari at Panginoon ng mga panginoon. Tanging siya ang di-namamatay at nasa liwanag na di maaabot; hindi siya nakita o makikita ng tao; sa kanya ang karangalan at kapangyarihan magpakailanman. Amen!

Ebanghelyo: Lucas 16:19-31

Sinabi ni Jesus sa mga Pariseo, "May isang mayaman na nakabihis ng magarang damit at pinong linen at parang piyesta ang kanyang buhay sa araw-araw. Nakahandusay naman sa may pintuan niya ang isang dukhang nagngangalang Lazaro. Tadtad siya ng mga sugat at gusto sana niyang kainin ang mumong nahuhulog sa hapag ng mayaman, sa halip ay mga aso ang lumalapit sa kanya at hinihimuran ang kanyang mga sugat. At namatay ang dukha at dinala siya ng mga anghel sa piling ni Abraham. Namatay rin naman ang mayaman at inilibing. Nang nasa impiyerno na siya, tumingala siya sa kanyang pagdurusa at natanaw sa malayo si Abraham at si Lazaro sa piling nito. Kaya sumigaw siya: "Amang Abraham, maawa ka sa akin at utusan mo naman si Lazaro na isawsaw niya sa tubig ang dulo ng kanyang daliri para paginhawahin ang aking dila dahil lubha akong naghihirap sa lagablab na ito.'
Sumagot si Abraham: 'Anak, alalahanin mong tinanggap mo sa buhay mo ang mabuti sa iyo at kay Lazaro naman ang masasama. Kaya siya ngayon ang nasa ginhawa at ikaw ang magdurusa. At isa pa"y malawak na kabundukang di matatawid ang itinakda sa pagitan natin. Kaya hindi makatatawid ang mga may gustong pumunta riyan galing dito, at hindi rin naman makatatawid ang mula riyan papunta rito.'
Sumagot ang mayaman: 'Kaya ipinakikiusap ko sa iyo, Ama, na papuntahin mo si Lazaro sa bahay ng aking ama, kung saan naroon ang lima kong kapatid para babalaan sila upang di sila mapunta sa lugar na ito ng pagdurusa.' Sumagot si Abraham: 'Nasa kanila si Moises at ang mga propeta, makinig sila sa mga ito.' Sinabi niya: 'Hindi gayon, Amang Abraham; kung isa sa mga patay ang pupunta sa kanila, magsisisi sila.'
Sinabi ni Abraham: 'Kung hindi nila pakikinggan si Moises at ang mga propeta, bumangon man ang isa sa mga patay ay hindi pa rin sila maniniwala.'"

Komentaryo
Ano ang masama sa masarap at masaganang buhay kung bunga naman ng sarili nating paggawa ang ating tinatamasa? Dahil sa sariling sipag at tiyaga kaya guminhawa ang ating buhay, at wala naman tayong dinaya o inapi, at walang gina-gawang masama sa kapwa. Kaya wala namang masama sa buhay-mayaman, di ba?
Wala ka ngang ginagawang masama pero may ginagawa ka bang mabuti? Wala ka ngang inaapi o dinadaya pero meron ka bang tinutulungan at pinag-mamalasakitan? Mulat ba ang iyong mga mata na makita ang mga kapus-palad mong kapitbahay? Bukas ba ang iyong puso sa kanila na umaasang tutulungan mo mula sa iyong kasaganaan?
Wala ka ngang anumang pagmamalabis sa iyong kapwa pero baka naman meron kang mga pagkukulang . . .

balik calendario


Copyright © 2007 by Claretian Publications
A division of Claretian Communications Foundation, Inc.
U.P. P.O. Box 4 Diliman, 1101 Quezon City, Philippines
Tel. (632) 921-3984 • Fax: (632) 921-7429 or 921-6205
Email: cci@claret.org