Pandesal 2008
Pagbasa at Pagninilay-nilay

HUNYO  2008
Domingo
Lunes
Martes
Miyerkules
Huwebes
Biyernes
Sabado


Download Hunyo 2008

Hunyo 1
Linggo

Ika-9 na Linggo ng Taon

Unang Pagbasa: Dt 11:18, 26-28, 32

Itanim ninyo sa inyong mga puso't kaluluwa ang mga salita kong ito. Itatak mo ang mga ito sa inyong kamay bilang tanda at maging paalala sa pagitan ng inyong mga mata.
Tingnan ninyo, inihaharap ko sa inyo ngayon ang pagpapala at ang sumpa. Pagpapala kung susundin ninyo ang mga utos ni Yaweng inyong Diyos na iniuutos ko sa inyo ngayon at sumpa kung susuwayin ninyo ang naturang mga utos ni Yaweng Diyos ninyo at lilihis mula sa daang iniuutos ko sa inyo ngayon upang sumunod sa ibang mga diyos na hindi naman ninyo kilala. At tuparin ninyong mabuti ang lahat ng tuntunin at batas na inihaharap ko sa inyo ngayon.

Slm 31:2-3, 3-4, 17, 25
Ikaw sana, Panginoon, ay maging batong kanlungan ko.

Ikalawang Pagbasa: Rom 3:21-25, 28

Ngayon nama'y inilantad ang paggawang matuwid ng Diyos-hiwalay sa Batas-na pinatutunayan ng Batas at Mga Propeta, ang paggawang matuwid ng Diyos sa pama-magitan ng pananampalatayang Kristiyano para sa lahat ng sumasampalataya. Wala ngang pagtatangi pagkat nagkasala ang lahat at kapos sa Luwalhati ng Diyos. At sa kagandahang-loob niya sa bisa ng pagtubos na nakay Kristo Jesus, kusa niya silang ginagawang matuwid. Iniharap siya ng Diyos bilang haing pambayad-sala sa pananalig sa kanyang dugo.
Kaya ipinamamalas niya ang kanyang paggawang matuwid. Pinalampas niya ang dating mga kasalanan.
Itinuturing nga namin na sa pagsampalataya nagiging matuwid ang tao at wala sa mga ipinagagawa ng Batas.

Ebanghelyo: Mt 7:21-27

Sinabi ni Jesus: "Hindi lahat ng nagsasabi sa akin ng 'Panginoon! Panginoon!' ay papasok sa kaharian ng Langit kundi ang nagsasagawa sa kalooban ng aking Amang nasa Langit. Sa araw na iyon, marami ang magsasabing: 'Panginoon, Panginoon, hindi ba kami nagsalita sa ngalan mo? Hindi ba nagpalayas kami ng mga demonyo at gumawa ng mga himala sa ngalan mo?' Ngunit sasabihin ko sa kanila nang walang paliguy-ligoy: 'Hinding-hindi ko kayo kilala; lumayo sa akin kayong mga gumagawa ng masama.'
"Kaya kung may nakikinig sa mga salita ko at sumusunod dito, matutulad siya sa matalinong nagtayo ng bahay sa batuhan. Bumagyo at bumaha ang ilog at humangin nang malakas, ngunit hindi nagiba ang bahay sapagkat itinayo ito sa batuhan. At ang sinumang nakakarinig sa aking mga salita at hindi nagsasagawa nito, matutulad siya sa hangal na nagtayo ng bahay sa buhangin. Bumagyo at bumaha ang ilog at humangin nang malakas, at bumagsak ang bahay at kay laking kapahamakan!"

Pagninilay-nilay
Salita. Nasasabi natin ang ating nararamdaman o iniisip sa ating pagsasalita. Sa paggamit ng iba't ibang tunog, binibigkas natin ang mga salita upang maintindihan tayo ng ating kapwa.
Nagsasalita rin ang Diyos ngunit kaiba sa ating pagsasalita, mapakailanman ang pag-bigkas niya sa kanyang Salita. Hindi lamang Salita ang Salita ng Diyos kundi Wikang-Salita, Salitang aktibo at buháy.
Nagpakatao ang Salitang ito ng Diyos upang ituro sa atin ang daan patungo sa Diyos. At kung paano siya nagpakatao, gayundin tayo inaanyayahan na isabuhay ang mga salitang ating tinanggap mula sa kanya.

balik calendario


Hunyo 2
Lunes

Ika-9 na Linggo ng Taon
Marcelino at Pedro

Unang Pagbasa: 2 P 1:2-7
Ebanghelyo: Mc 12:1-12

Nagsimulang magsalita si Jesus sa talinhaga. "May nagtanim ng ubasan; binakuran ang paligid nito, humukay para sa pisaan ng ubas, at nagtayo ng toreng bantayan. Pinaupahan niya ang ubasan sa mga magsasaka at naglakbay sa malayo.
"Nang panahon na ng anihan, pinapunta niya ang isang katulong sa mga magsasaka para kubrahin ang bahagi niya sa ani. Ngunit sinunggaban nila ito at pinaalis na wa-lang dala. Nagpadala uli sa kanila ang may-ari ng isa pang katulong pero hinampas ito sa ulo at hinamak. Nagpadala rin siya ng iba ngunit pinatay naman ito. At marami pa rin siyang ipinadala; hinampas ang ilan sa kanila at pinatay ang iba.
"Mayroon pa siyang isa, ang minamahal na anak. At ipinadala niya siyang pinakahuli sa pag-aakalang 'Igagalang nila ang aking anak.' Ngunit nang makita siya ng mga mag-sasaka, inisip nila: 'Ito ang tagapagmana. Patayin natin siya at mapapasaatin ang mana.' Kaya hinuli nila siya at pinatay, at itinapon sa labas ng ubasan.
"Ano ngayon ang gagawin ng may-ari ng ubasan? Darating siya at lilipulin ang mga magsasaka at ibibigay ang ubasan sa iba. Hindi ba ninyo nabasa ang Kasulatang ito? Naging panulukang bato ang tinanggihan ng mga tagapagtayo. Gawa ito ng Panginoon, at kahanga-hanga ang ating nakita."
Huhulihin na sana nila siya pero natakot sila sa mga tao. Naunawaan nga nila na sila mismo ang tinutukoy niya sa talinhagang ito. Iniwan nila siya at lumayo.

Pagninilay-nilay
Sinimulan ni Sta. Rafaela Maria Porras at ni Dolores na kanyang kapatid ang Handmaids of the Sacred Heart noong 1877. Nang taon ding iyon siya nahalal bilang Mother General. Pero dahil sa pagmamaneobra ng kanyang kapatid, nagbitiw siya sa tungkulin noong 1893 at si Dolores ang pumalit sa kanya bilang superyora.
Noon nagsimula ang tahimik at hamak na pamumuhay ni Rafaela bilang karaniwang madre sa kanilang kumbento sa Roma sa loob ng tatlumpu't dalawang taon kaya ni hindi siya kilala ng mga batang madre na isa pala siya sa mga nagtatag ng kanilang konggregasyon.

balik calendario


Hunyo 3
Martes

Ika-9 na Linggo ng Taon
Carlos Lawanga at mga Kasama

Unang Pagbasa: 2 P 3:12-15a, 17-18
Ebanghelyo: Mc 12:13-17

Pinapunta kay Jesus ang ilan sa mga Pariseo kasama ng mga kampi kay Herodes. Nilapitan nila siya at sinabi: "Guro, nalalaman naming tapat ka at hindi napadadala sa iba. Hindi ka nagsasalita ayon sa kalagayan ng tao kundi tunay na itinuturo ang daan ng Diyos. Kaya ayon ba sa Batas na magbayad ng buwis sa Cesar?"
Nang makita ni Jesus ang kanilang pagkukunwari, sinabi niya sa kanila: "Bakit ninyo ako sinusubok? Akin na ang isang denaryo." Iniabot nila sa kanya ang isang denaryo at sinabi sa kanila ni Jesus: "Sino ang nakalarawan dito, na narito rin ang kanyang pa-ngalan?" Sumagot sila: "Ang Cesar." At sinabi niya sa kanila: "Ibigay nga sa Cesar ang para sa Cesar, at sa Diyos ang para sa Diyos."
Lubha silang namangha sa kanya.

Pagninilay-nilay
Bakit kaya labis na pinag-iinitan ng ilang nagsasabing mga tagasunod sila ni Kristo ang mga rebulto at larawan ng ating mga santo at santa? Lagi nilang iginigiit na pagsamba raw iyon sa mga diyus-diyusan at paglabag sa iniuutos ng Biblia. At marami namang mga Katolikong walang alam sa pananampalataya ang madali nilang napapaniwala.
Pero subukan mo silang tanungin kung gumagamit ba sila ng pera? Hindi ba't may mga larawan din ang ating mga pera? Ano ang kaibahan ng larawan nina Rizal at Ninoy at Osmeña sa mga larawan nina Jesus, Maria at ng mga santo at santa?

balik calendario


Hunyo 4
Miyerkules

Ika-9 na Linggo ng Taon

Unang Pagbasa: 2 Tim 1:1-3, 6-12
Ebanghelyo: Mc 12:18-27

Lumapit kay Jesus ang mga Sadduseo. Sinasabi ng mga ito na walang pagkabuhay na muli, kaya nagtanong sila: "Guro, isinulat ni Moises para sa amin: 'Kung may mga magkakapatid na lalaki at mamatay na walang anak ang isa sa kanila, kailangang kunin ng kanyang kapatid ang kanyang asawa upang magpasibol ng supling sa kanyang kapatid.' Ngayon, may pitong magkakapatid. Nag-asawa ang panganay at namatay na walang anak. Kaya kinuha ng ikalawa ang kanyang asawa, at namatay ring walang anak. Ganito rin ang nangyari sa pangatlo. Silang pito nga ay namatay nang hindi nagkaanak. At sa huli'y namatay din ang babae. Ngayon, sa muling pagkabuhay, kung mabubuhay silang muli, kanino sa pito siya magiging asawa? Ang pito nga ang umangkin sa kanya."
Sumagot si Jesus: "Di kaya bunga ng di ninyo pagkaunawa sa Kasulatan at sa kapangyarihan ng Diyos ang inyong pagkakamali? Sa muling pagkabuhay nga nila, hindi na mag-aasawa ang lalaki o babae kundi para na silang mga anghel sa Langit.
At tungkol naman sa mga patay at sa muling pagkabuhay, hindi ba ninyo inunawa ang sinabi sa inyo ng Diyos sa aklat ni Moises, sa kabanata ng palumpong: Ako ang Diyos ni Abraham, ang Diyos ni Isaac at ang Diyos ni Jacob? Hindi siya Diyos ng mga patay kundi ng mga buhay. Maling-mali kayo."

Pagninilay-nilay
Panginoon, ikaw ang Diyos ng buhay. Mula sa kauna-unahang saglit ng sanlibutan, ikaw ang simula ng lahat. Sa iyong salita, nalikha ang anuman, at mula sa iyo, bumukal ang buhay. Hinugis mo ang tao ayon sa iyong kalooban at hiningahan upang bahaginan ng iyong buhay.
Sa pakikibahagi namin sa hininga mo ng buhay, mapahalagahan nawa namin ang mahalagang kaloob mong ito. Maitaguyod nawa namin sa aming gawain ang dangal ng buhay upang maisalin namin ito sa susunod na mga salinlahi. Ikaw ang Diyos ng buhay, Panginoon, at kalooban mong mabuhay kami bilang mga kawangis mo dito sa lupa.

balik calendario


Hunyo 5
Huwebes

Ika-9 na Linggo ng Taon
Bonifacio

Unang Pagbasa: 2 Tim 2:8-15
Ebanghelyo: Mc 12:28-34


May guro ng Batas na nakarinig sa pagtatalo ni Jesus at ng mga Sadduseo. Nang mapansin niyang tama ang sagot ni Jesus sa mga Sadduseo, lumapit siya at nagtanong kay Jesus: "Ano ang una sa lahat ng utos?"
Sumagot si Jesus na "Ito ang una: Makinig nawa, O Israel! Iisa ang Panginoong ating Diyos. At mamahalin mo ang Panginoon mong Diyos nang buo mong puso, nang buo mong kaluluwa, nang buo mong pag-iisip at nang buo mong lakas. At pangalawa naman ito: Mamahalin mo ang iyong kapwa gaya ng iyong sarili. Wala nang utos na mas mahalaga pa kaysa mga ito."
Kaya sinabi ng guro ng Batas: "Mabuti, Guro, totoo ang sinabi mong isa Siya at wala na maliban sa kanya. At ang mahalin siya nang buong puso at nang buong kaluluwa at nang buong lakas, at mahalin din ang kapwa gaya ng sarili ay mas mahalaga kaysa mga sinunog na handog at mga alay."
Nakita ni Jesus na tama ang sinabi nito kaya sinabi niya: "Hindi ka malayo sa kaharian ng Diyos." At wala nang nangahas magtanong sa kanya.

Pagninilay-nilay
Ito ang pinakapopular na panalangin ng mga Judio: "Makinig ka, Israel. Iisa ang Panginoon, ang Panginoong ating Diyos!" "Shema (makinig), Israel" ang tawag sa panalanging ito.
Ito ang kauna-unahang panalanging itinuturo sa sinumang Judio, ito rin ang kauna-unahang panalanging dinarasal nila sa umaga at ang kahuli-hulihang panalangin bago matulog sa gabi. At ito rin ang huling panalanging namumutawi sa kanilang mga bibig bago sumakabilambuhay.
Pahayag ito ng pananampalataya sa Iisang Diyos at ng paninindigan na siya lamang ang kikilalaning Diyos at wala nang iba.

balik calendario


Hunyo 6
Biyernes

Ika-9 na Linggo ng Taon
Norberto

Unang Pagbasa: 2 Tim 3:10-17
Ebanghelyo: Mc 12:35-37


Sa pagtuturo ni Jesus sa Templo, sinabi niya: "Ano't sinasabi ng mga guro ng Batas na anak ni David ang Mesiyas? Sinabi nga ni David nang kasihan siya ng Espiritu Santo: 'Ang sabi ng Panginoon sa aking Panginoon: Umupo sa aking kanan hanggang ilagay ko ang iyong mga kaaway sa ilalim ng iyong mga paa.'
Kung tinatawag siya ni David mismo na Panginoon, puwede bang anak siya ni David?"
Nasisiyahan ang bayan sa pakikinig sa kanya.

Pagninilay-nilay
Malaking tulong sa ating pagdarasal kung makakaramdam tayo ng pananabik na magdasal. Maaaring sa tagal ng panahon ng ating pagdarasal sa Panginoon, naging debosyon na at nakaugalian na lang natin ito. Maaaring naging awtomatik na sa marami sa atin ang pagdarasal. Maaari rin namang tinatamad tayong magdasal kung minsan.
Subukan na panabikan ang susunod mong pagdarasal o pagsisimba. Pakiramdaman mo na para kang pupunta sa pinananabikan mong sine o teleserye kaya excited ka sa paglapit ng panahon ng iyong panalangin. At madarama mong higit kang makapananalangin.

balik calendario


Hunyo 7
Sabado

Ika-9 na Linggo ng Taon

Unang Pagbasa: 2 Tim 4:1-8
Ebanghelyo: Mc 12:38-44

Sinabi ni Jesus sa kanyang pagtuturo: "Mag-ingat kayo sa mga guro ng Batas na gustong lumakad na nakabarong at batiin ng mga tao sa liwasan, at mabigyan ng pangunahing lugar o upuan sa mga handaan at sa sinagoga. Nang-uubos sila ng mga bahay ng mga biyuda, at nagdarasal nang mahaba para may idahilan. Napakatindi ng magiging hatol sa mga ito."
Naupo si Jesus sa tapat ng kabang-yaman at tiningnan ang paghuhulog ng mga tao ng pera para sa Templo. Maraming mayamang nagbigay ng malalaking halaga. At may dumating na pobreng biyuda na naghulog ng dalawang barya.
Kaya tinawag ni Jesus ang kanyang mga alagad at sinabi sa kanila: "Talagang sinasabi ko sa inyo na pinakamahalaga sa lahat ang inihulog ng biyudang ito sa kabang-yaman. Naghulog nga ang lahat mula sa sobra nila, ngunit siya nama'y mula sa kanyang kasalatan. Inihulog nga niya ang lahat ng nasa kanya-ang mismong ikabu-buhay niya."

Pagninilay-nilay
Ano naman ang masama sa ibinigay kong abuloy sa simbahan? Masama ba ang ilagay ko ang pangalan ng aming pamilya sa mga upuan at luhurang donasyon namin sa simbahan? Hindi naman namin inaangkin ang mga iyon, at saka gusto ko lang makita ng mga tao ang aming mga pangalan para maipagdasal nila kami sa kanilang pagsisimba.
Masama ba ang magbigay ng malaking halaga? Nagpapasalamat kami sa Diyos dahil sa bigay niyang kayamanan sa amin kaya malaki rin ang bigay ko sa simbahan. Hindi ko kasalanan kung ipinanganak akong mayaman. Hindi ba't sa Diyos din galing anumang yaman ng aming pamilya?

balik calendario


Hunyo 8
Linggo

Ika-10 Linggo ng Taon

Unang Pagbasa: Os 6:3-6

Sisikapin nating makilala si Yawe. Ang pagdating niya'y sintiyak ng bukanliwayway; sisikat ang kanyang pagliligtas gaya ng liwanag; darating siya sa atin tulad ng ulan sa tagsibol, tulad ng ulang dumidilig sa lupa.
O Efraim, ano'ng gagawin ko sa iyo? O Juda, paano kita pakikitunguhan?
Ang pag-ibig mo'y parang ulap sa umaga, parang hamog na madaling natutuyo. Kaya tinadtad kita sa aking mga propeta at sinaksak sa mga salita ng aking bibig. Pagkat pag-ibig ang nais ko, hindi sakripisyo; pagkilala sa Diyos, hindi sinunog na handog.

Slm 50:1, 8, 12-13, 14-15
Sa mga matuwid, ipakikita ko ang pagliligtas ng Diyos.

Ikalawang Pagbasa: Rom 4:18-25

Umasa nga siya sa kabila ng kawalang-pag-asa at naging ama siya ng maraming bansa ayon sa sinabing: Ganito ang magiging lahi mo. At hindi nanghina ang kanyang pananampalataya gayong hindi na makapagbibigay ng buhay ang kanyang katawan-magsasandaangtaon na siya-at wala ring kakayahang maglihi si Sara. Hindi siya nag-alinlangan sa pangako ng Diyos; sa halip, pinalakas siya ng kanyang pananampalataya at binigyang-luwalhati ang Diyos sa lubos niyang paniniwalang kung nangako ang Diyos, tutuparin din niya ito. Dahil dito kaya siya kinilalang matuwid.
Kinilala ang sinasabi ng Kasulatan. Hindi dahil lamang sa kanya ito sinasabi kundi para sa atin na sumasampalataya sa kanya na nagpabangon sa ating Panginoong Jesus mula sa mga patay. Pinabayaan siya dahil sa ating mga kasalanan at ibinangon upang tayo'y maging matuwid at banal.

Ebanghelyo: Mt 9:9-13

Sa paglalakad ni Jesus, nakita niya ang isang lalaking nagngangalang Mateo na nakaupo sa singilan ng buwis at sinabi niya rito: "Sumunod ka sa akin." At tumayo si Mateo at sinundan siya. At habang nasa hapag si Jesus sa bahay ni Mateo, maraming tagasingil ng buwis at iba pang makasalanan ang lumapit at nakisalo kay Jesus at sa kanyang mga alagad. Nang makita ito ng mga Pariseo, tinanong nila ang kanyang mga alagad: "Bakit kumakaing kasama ng mga makasalanan at maniningil ng buwis ang inyong guro?"
Nang marinig ito ni Jesus, sinabi niya: "Hindi ang malulusog ang nangangailangan ng doktor kundi ang mga maysakit! Sige, matutuhan sana ninyo ang kahulugan ng 'Awa ang gusto ko, hindi handog.' Hindi ako pumarito para tawagin ang mabubuti kundi ang mga makasalanan."

Pagninilay-nilay
Sakripisyo. Pagpapakasakit at pagpapahirap sa sarili ang agad nating naiisip pag narinig natin ang salitang "sakripisyo." May mga lumalakad nang paluhod palapit sa altar, may mga nagdarasal nang nakadipa, at meron pang ipinapako sa krus tuwing Mahal na Araw.
Marami tayong ginagawang sakripisyo sa pag-aakalang mapababanal at maililigtas natin ang ating mga sarili. Ngunit isa lang ang Tagapagligtas-si Jesus-at regalo ng Diyos ang kaligtasan: libre ito at walang tayong anumang gagawin kundi tanggapin at gawin ang hini-hingi niyang handog na awa at malasakit para sa ating kapwa.

balik calendario


Hunyo 9
Lunes

Ika-10 Linggo ng Taon
Efren

Unang Pagbasa: 1 H 17:1-6
Ebanghelyo: Mt 5:1-12

Nang makita ni Jesus ang makapal na tao, umahon siya sa bundok. Naupo siya roon at lumapit sa kanya ang kanyang mga alagad. At nagsimula siyang magturo sa kanila:
"Mapapalad ang mga may diwa ng dukha sapagkat sa kanila ang Kaharian ng Langit.
"Mapapalad ang mga nagluluksa sapagkat pagiginhawahin sila.
"Mapapalad ang mga di-marahas sapagkat mapapasakanila ang lupain.
"Mapapalad ang mga nagugutom at nauuhaw sa katarungan sapagkat bubusugin sila.
"Mapapalad ang mga maawain sapagkat kaaawaan sila.
"Mapapalad ang mga may busilak na puso sapagkat makikita nila ang Diyos.
"Mapapalad ang mga nagpupunyagi para sa kapayapaan sapagkat tatawagin silang mga anak ng Diyos.
"Mapapalad ang mga pinag-uusig dahil sa katarungan sapagkat kanila ang Kaharian ng Langit.
"Mapapalad kayo kung iniinsulto kayo at pinag-uusig at sinisiraang-puri dahil sa akin. Magsaya kayo at magalak sapagkat malaki ang gantimpalang nasa Diyos para sa inyo. Ganito rin pinag-usig ang mga propetang nauna sa inyo."

Pagninilay-nilay
Liblib na lugar ang Barangay San Damian, malayo sa kabihasnan ang sabi nila. Wala silang kuryente at wala ring tubig sa gripo. May mga paaralan pero walang ospital kaya kailangan talagang umarkila ng dyip kapag mayroong maysakit na kailangang dalhin sa ospital sa bayan. Masuwerte ang mga maykaya dahil may sarili silang sasakyan at makakapunta sila kahit saan at kahit kailan.
Mga tatlong taon na ang nakalilipas mula nang itayo ang health center ng barangay. Tuwang-tuwa ang mga tagaroon, lalo na ang mga pobre, dahil madali na silang makapupunta sa doktor pag may karamdaman sila. Ngunit para sa mga maykaya, mas gusto pa rin nilang sa bayan magpagamot.

balik calendario


Hunyo 10
Martes

Ika-10 Linggo ng Taon

Unang Pagbasa: 1 H 17:7-16
Ebanghelyo: Mt 5:13-16

Sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Kayo ang asin ng mundo. Ngunit kung mawalan ng lasa ang asin, paano pa ito mapaaalat na muli? Wala na itong silbi. Itatapon na lamang at tatapakan ng mga tao.
"Kayo ang ilaw ng mundo. Hindi maitatago ang lunsod na itinayo sa tuktok ng bundok. Hindi rin sinisindihan ang ilaw para takpan ng kahon, sa halip ay inilalagay ito sa isang lampara at tumatanglaw sa lahat ng nasa bahay. Gayundin naman ang inyong liwanag sa paningin ng mga tao; at makikita nila ang inyong mabubuting gawain at pupurihin nila ang inyong Amang nasa langit."

Pagninilay-nilay
Subukan mong kumain nang walang asin at wala kang malalasahan. Hindi ba nakapagtataka kung paano napalilitaw ng asin ang lasa ng pagkain? Walang anumang lasa ang asin kundi alat pero sa sandaling asinan mo ang isda, o karne, o gulay, o kahit na pakwan o mansanas o pinya, napalilitaw nito ang lasa ng anumang pagkain ayon sa natatanging linamnam nito. Kung mapasobra naman ang asin, matatabunan naman nito ang lasa ng pagkain dahil magiging napakaalat nito. Tamang asin lang ang kailangan para maging malasa ang pagkain.
Ang pamayanang Kristiyano ang asin ng mundo-hindi tayo marami pero tama lang para magbigay-lasa.

balik calendario


Hunyo 11
Miyerkules

Ika-10 Linggo ng Taon
Bernabe

Unang Pagbasa: Gawa 11:21b-26; 13:1-3
Ebanghelyo: Mt 10:7-13

Sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Ipahayag ang mensaheng ito sa inyong pag-lalakbay: 'Palapit na ang kaharian ng Langit.' Pagalingin ang maysakit, buhayin ang patay, linisin ang mga mayketong at palayasin ang mga demonyo. Tinanggap ninyo ito nang walang bayad kaya ibigay rin ninyo nang walang bayad. Huwag magdala ng ginto, pilak o pera sa inyong mga bulsa. Huwag magdala ng balutan o sobrang damit o sandalyas o tungkod, sapagkat may karapatan ang manggagawa sa kanyang ikabubuhay.
"Pagdating ninyo sa isang bayan o baryo, maghanap ng isang taong karapat-dapat at makituloy sa kanya hanggang sa inyong pag-alis.
"Pagpasok ninyo sa isang tahanan, dasalan ito ng kapayapaan. Kung karapat-dapat ang sambahayang ito, sasakanila ang kapayapaang dinasal ninyo; kung hindi naman karapat-dapat, babalik sa inyo ang inyong dasal."

Pagninilay-nilay
Bakit hindi magawa ng mga Katoliko ang magbahay-bahay para ipahayag ang Ebanghelyo? Dahil ba sa marami tayong gawain sa bahay o busy tayo sa ating mga trabaho? Paano kung araw ng Sabado o Linggo?
Paano ang mga kasapi sa mga sekta na nagbabahay-bahay? Wala ba silang mga gawain sa bahay? O mga trabaho kaya? Wala ba silang mga pami-pamilya? Pero hayun sila at masigasig na nagpapahayag at binabahay-bahay ang mga pamilyang Katoliko…
Kulang ng sigasig tayong mga Katoliko dahil hindi natin naiisip na lahat pala ay isinugo ni Jesus para magpahayag, at hindi lamang mga pari at madre.

balik calendario


Hunyo 12
Huwebes

Ika-10 Linggo ng Taon

Unang Pagbasa: 1 H 18:41-46
Ebanghelyo: Mt 5:20-26


Sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad: "Sinasabi ko sa inyo na kung hindi mas ganap ang inyong kabanalan kaysa sa mga guro ng Batas at mga Pariseo, hinding-hindi kayo makapapasok sa Kaharian ng Langit.
"Narinig na ninyo na sinabi sa inyong mga ninuno: 'Huwag kang papatay; ang sinumang pumatay ay lilitisin.' Sinasabi ko naman sa inyo: 'Ang sinumang magalit sa kanyang kapatid ay lilitisin. Ang sinumang manuya sa kanyang kapatid ay lilitisin sa Sanggunian. At ang sinumang manghiya sa kanyang kapatid ay nararapat lamang itapon sa apoy ng impiyerno.
"Kaya sa paglalagay mo sa altar ng iyong hain at naalaala mong may reklamo sa iyo ang kapatid mo, iwan mo muna ang iyong hain sa harap ng altar at puntahan mo ang iyong kapatid para makipagkasundo sa kanya. At saka ka bumalik at ialay ang iyong hain sa Diyos.
"Makipagkasundo na sa iyong kaaway habang papunta pa kayo sa hukuman, at baka ipaubaya ka niya sa hukom na magpapaubaya naman sa iyo sa pulisya na magkukulong sa iyo. Talagang sinasabi ko sa iyo: hindi ka makalalabas hangga't di mo nababayaran ang kahuli-hulihang sentimo."

Pagninilay-nilay
Kung galing ka sa Subic at maalala mong may nalimutan ka pagdating mo sa Maynila, ano ang gagawin mo? Kasinlayo ng Subic sa Maynila ang lugar na pinangangaralan ni Jesus sa may Lawa ng Galilea mula sa Jerusalem. Wala pang mga sasakyan noon kaya para makapag-alay ang sinuman sa Templo (iisa lang ang Templo at nasa Jerusalem iyon), mga 100 kilometro ang kailangan nilang lakarin, at maaaring pasan pa nila ang tupang iaalay. Pero ano ang sabi ni Jesus? Kung pagkarating mo sa Templo para mag-alay, maalala mong meron palang may sama ng loob sa iyo, iwan mo ang alay mo para umuwi at makipagkasundo muna at saka ka bumalik para mag-alay. Ilang kilometrong lahat? 400 kilometro.

balik calendario


Hunyo 13
Biyernes

Ika-10 Linggo ng Taon
Antonio ng Padua

Unang Pagbasa: 1 H 19:9a, 11-16
Ebanghelyo: Mt 5:27-32


Sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad: "Narinig na ninyo na sinabing: 'Huwag kang makiapid.' Ngunit sinasabi ko naman sa inyo: ang sinumang tumingin nang may pagnanasa sa isang babae ay nakiapid na rin sa kanyang puso.
"Kaya kung ang iyong kanang mata ang nagbubuyo sa iyo sa kasalanan, alisin mo ito at itapon! Makabubuti pa sa iyo na mawalan ng isang bahagi ng iyong katawan kaysa matapon ang buo mong katawan sa impiyerno. Kung ang iyong kanang kamay naman ang nagbubuyo sa iyo sa kasalanan, putulin mo ito at itapon! Mas makabubuti sa iyo ang mawalan ng isang bahagi ng iyong katawan kaysa matapon ang buo mong katawan sa impiyerno.
"Sinabi rin namang: Kung may makikipagdiborsiyo sa kanyang maybahay, bigyan niya ito ng katibayan. Ngunit sinasabi ko sa iyo: kung may magpaalis sa kanyang maybahay sa ibang dahilan maliban sa kawalang-katapatan, pinapakiapid niya ito. At nakikiapid din ang nagpapakasal sa babaeng diborsiyada."

Pagninilay-nilay
Sa kabanatang ito ng Ebanghelyo ni Mateo, patuloy nating maririnig ang mga katagang "Sinabi" o "Sinabi rin naman." Sa bahaging ito ng pangangaral ni Jesus, titutukoy niya ang mga batas sa Matandang Tipan.
Sinusundan niya ito ng "Ngunit sinasabi ko sa iyo o sa inyo." Sa ganitong pagkakasunud-sunod ng mga pangungusap, inilalahad ng Ebanghelyo si Jesus bilang isang bagong Moises. Bagong batas at bagong daan ng pamumuhay ang itinatadhana niya para sa bagong pamayanan ng Diyos na kanyang pinasisinayaan. Hindi niya pinawawalang-bisa ang dating mga kautusan kundi inihahatid ang mga ito sa kaganapan.

balik calendario

Hunyo 14
Sabado

Ika-10 Linggo ng Taon

Unang Pagbasa: 1 H 19:19-21
Ebanghelyo: Mt 5:33-37


Sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Narinig na rin ninyo na sinabi sa inyong mga ninuno: Huwag kang sisira sa iyong sinumpaan. Tuparin mo ang sinumpaang pangako sa Panginoon. Ngunit sinasabi ko naman sa inyo: huwag kayong manumpa sa ngalan ng Langit pagkat naroon ang trono ng Diyos, ni sa ngalan ng lupa pagkat ito ang tuntungan ng kanyang mga paa, ni sa ngalan ng Jerusalem pagkat ito ang lunsod ng Dakilang Hari. Huwag kang manumpa ni sa ngalan ng iyong ulo pagkat ni hindi mo kayang paputiin o paitimin ni isang hibla ng iyong buhok. Sabihin mong oo kung oo at hindi kung hindi. Ano pa mang sasabihin mo'y sa demonyo na galing."

Pagninilay-nilay
Mahirap para sa ating mga Asyano ang magsabi ng "hindi" kaya kung anu-anong dahilan ang ginagamit natin. Para sa ating mga Pilipino, "Titingnan ko" ang madalas nating sinasabi para hindi natin sabihing "hindi." At may epekto rin ito sa pagsasabi natin ng "oo" dahil madalas nga tayong sumasang-ayon pero hanggang sa salita lang at hindi sa paninindigan. "Oo" na "hindi" ang ibig sabihin at "hindi" na "oo" pala ang ibig sabihin. Bahagi ng ating pagkapilipino ang ating kultura pero hindi ito nangangahulugan ng kawalan ng paninindigan sa mga bagay na ating pinaniniwalaan o mga tungkuling tinatanggap natin. Maging totoong "oo" sana ang ating mga "oo" at hindi kung talagang hindi.

balik calendario


Hunyo 15
Linggo

Ika-11 Linggo ng Taon

Unang Pagbasa: Ex 19:2-6a

Dumating sila roon mula sa Refidim at nagkampo sa Disyerto ng Sinai.
Doon nagkampo ang mga Israelita sa tapat ng bundok, ngunit umahon si Moises sa Diyos, at tinawag siya ni Yawe mula sa bundok, at sinabi: "Ito ang sasabihin mo at ipaliliwanag sa mga Israelita.
Nakita ninyo ang ginawa ko sa mga Ehipsiyo at kung paano ko kayo pinasan sa mga pakpak ng agila at pinapunta sa akin. Kung makikinig ka ngayon sa akin at tutupdin ang aking tipan, kayo ang magiging natatangi kong ari-arian sa lahat ng bansa. Sapagkat akin ang buong daigdig, ngunit kayo ay magiging kaharian ng mga pari at banal na bansa para sa akin.
Ito ang mga salitang sasabihin mo sa mga anak ng Israel."

Slm 100:1-2, 3, 5
Tayo ang kanyang bayan, ang kawan niyang inaalagaan.

Ikalawang Pagbasa: Rom 5:6-11

Tingnan ninyo kung kailan itinakdang mamatay si Kristo alang-alang sa atin: noong tayo'y makasalanan at walang kakayahan. Bihira ang mag-aalay ng buhay para sa taong matuwid; may mangangahas naman sigurong mag-alay ng buhay alang-alang sa mabuting tao. Pero tingnan ninyo kung paano ipinakikita ng Diyos ang kanyang pagmamahal sa atin: namatay si Kristo para sa atin noong makasalanan pa tayo.
Yamang tayo'y naging matuwid at banal sa bisa ng kanyang dugo, mas tiyak tayong maliligtas sa paghatol sa pamamagitan niya. Yamang ipinagkasundo tayo sa Diyos sa bisa ng kamatayan ng kanyang Anak noong kaaway pa tayo ng Diyos, mas tiyak tayong maliligtas sa bisa ng kanyang buhay ngayong naipagkasundo na tayo. At isa pa'y buong puso tayong nananalig sa Diyos dahil kay Jesucristo na sa pamamagitan niya, nakamit natin ang pakikipagkasundo.

Ebanghelyo: Mt 9:36-10:8

Nang makita niya ang makapal na tao, naawa siya sa kanila sapagkat hirap sila at lupaypay na parang mga tupang walang pastol. At sinabi niya sa kanyang mga alagad: "Marami nga ang aanihin at kakaunti naman ang mga manggagawa. Idalangin ninyo sa panginoon ng ani na magpadala siya ng mga manggagawa sa kanyang ani."
Tinawag ni Jesus ang labindalawa niyang alagad at binigyan sila ng kapangyarihan sa maruruming espiritu para palayasin ang mga ito at pagalingin ang lahat ng sakit at karamdaman.
Ito ang mga pangalan ng labindalawang apostol: una, si Simong tinatawag na Pedro, at ang kanyang kapatid na si Andres; si Jaime na anak ni Zebedeo, at ang kapatid nitong si Juan; sina Felipe at Bartolome, Tomas at Mateo, na tagasingil ng buwis; si Jaimeng anak ni Alfeo, at si Tadeo; si Simong Kananeo, at si Judas Iskariote na magkakanulo sa kanya.
Sinugo ni Jesus ang labindalawang ito at pinagbilinan: "Huwag kayong lumiko papunta sa mga pagano at huwag pumasok sa bayang Samaritano. Hanapin ninyo ang nawawalang tupa ng sambayanan ng Israel.
"Ipahayag ang mensaheng ito sa inyong paglalakbay: 'Palapit na ang kaharian ng Langit.' Pagalingin ang maysakit, buhayin ang patay, linisin ang mga mayketong at palayasin ang mga demonyo. Tinanggap ninyo ito nang walang bayad kaya ibigay rin ninyo nang walang bayad."

Pagninilay-nilay
Apostol. Hango sa wikang Griyego ang salitang "apostol," na ibig sabihi'y isinugo. Ang la-bindalawang apostol ang karaniwang tinutukoy sa paggamit ng salitang ito ngunit sinasabi rin ni Pablo na siya rin ay isang apostol.
Hindi nabilang kung ilang apostol ang isinugo ng Panginoon, ngunit ang mahalaga ay ang pagsusugo niya sa mga ito. Sa kanyang pamamahayag ng Ebanghelyo, tumawag siya ng mga taong makikibayani at magpapatuloy sa gawaing kanyang sinimulan.
Alalahanin na hindi lamang mga pari at mga madre ang isinusugo para sa gawaing ito kundi pati ikaw! Ano ang gagawin mo sa pagsusugo sa iyo ni Jesus?

balik calendario

Hunyo 16
Lunes

Ika-11 Linggo ng Taon

Unang Pagbasa: 1 H 21:1-16
Ebanghelyo: Mt 5:38-42

Sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Narinig na ninyo na sinabi: 'Mata sa mata at ngipin sa ngipin.' Ngunit sinasabi ko sa inyo: Huwag ninyong labanan ng masama ang masama. Kung sampalin ka sa kanang pisngi, ibaling ang mukha at iharap ang kabilang pisngi. Kung may magdemanda sa iyo para kunin ang iyong sando, ibigay mo pati ang iyong kamiseta.
"Kung may pumilit sa iyong sumama sa kanya nang isang kilometro, dalawang kilometro ang lakarin mong kasama niya. Bigyan ang nanghihingi at huwag talikuran ang may hinihiram sa iyo."

Pagninilay-nilay
Pinapunta ako ng kaibigan kong madre sa pampublikong kolehiyong kanyang pinagtatraba-huhan bilang campus minister. Ipinakilala niya sa akin ang isang estudyanteng dating Katoliko, na noo'y nagpalit ng relihiyon. Makulit ang mag-aaral na iyon, lalo na sa paggigiit niya na dapat sundin lahat ng nakasulat sa Biblia. Sarado siya sa anumang paliwanag kaya nilapitan ko siya at sinampal sa kanang pisngi. Nashock ang mag-aaral at mangiyak-ngiyak. At binuksan ko ang Ebanghelyo sa Mt 5 at ipinabasa ko sa kanya ang pagbasang nasa itaas, sabay tanong ko sa kanya, "Ano? Kaya mong iharap ang kabilang pisngi?" Hindi siya nakaimik.

balik calendario

Hunyo 17
Martes

Ika-11 Linggo ng Taon

Unang Pagbasa: 1 H 21:17-29
Ebanghelyo: Mt 5:43-48

Sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Narinig na ninyo na sinabi: Mahalin mo ang iyong kapwa at kamuhian ang iyong kaaway. Ngunit sinasabi ko sa inyo: Mahalin ninyo ang inyong kaaway, at ipagdasal ang mga umuusig sa inyo. Sa ganito kayo magiging mga anak ng inyong Amang nasa langit. Sapagkat pinasisikat niya ang araw sa kapwa masama at mabuti, at pinapapatak niya ang ulan sa kapwa makatarungan at di-makatarungan.
"Kung mahal ninyo ang nagmamahal sa inyo, bakit kayo gagantimpalaan? Di ba't ginagawa rin ito ng mga kolektor ng buwis? At kung ang mga kapatid ninyo lamang ang inyong binabati, ano ang naiiba rito? Di ba't ginagawa rin ito ng mga pagano?
"Kaya maging ganap kayo gaya ng pagiging ganap ng inyong Amang nasa langit."

Pagninilay-nilay
Kung may pinipili ang Diyos para biyayaan ng init ng araw o patak ng ulan, tiyak na marami sa atin ang mananatiling laging nasa lilim o kaya'y laging tuyo habang pumapatak naman ang ulan sa ating paligid. Magiging katawa-tawa dahil tiyak na mahahalata ng lahat kung sino ang makasalanan.
Ngunit iba ang pagmamahal ng Diyos. Wala siyang pinipili at kung meron mang malapit sa kanyang puso-ang mahihina at mga makasalanan ang kanyang kinikilingan. Mapagmahal siyang Ama kaya mahal niya ang lahat pero ang mga lubhang nangangailangan ng kanyang tulong ang higit niyang pinagmamalasakitan.

balik calendario

Hunyo 18
Miyerkules

Ika-11 Linggo ng Taon

Unang Pagbasa: 2 H 2:1, 6-14
Ebanghelyo: Mt 6:1-6, 16-18

Sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Pag-ingatang huwag maging pakitang-tao lamang ang inyong mabubuting gawa. Kung ganito ang gagawin ninyo, wala na kayong gantimpala sa inyong Amang nasa langit. Kaya pag nagbibigay ka ng limos, huwag pahipan ang trumpeta sa unahan gaya ng ginagawa ng mga mapagkunwari sa sinagoga at sa mga daan; gusto nilang mapuri ng mga tao. Sinisiguro ko sa inyo na nagantimpalaan na sila nang husto.
"Kaya kung ikaw naman ang magbibigay ng limos, huwag ipaalam sa iyong kaliwang kamay ang ginagawa ng iyong kanang kamay; at mananatiling lihim ang iyong paglilimos at ang iyong Amang nakakakita sa mga lihim ang siyang gagantimpala sa iyo. "Kung mananalangin kayo, huwag ninyong tularan ang mga mapagkunwari. Gustung-gusto nilang tumayo sa mga sinagoga o sa mga daan para manalangin nang nakikita ng marami. Sinisiguro ko sa inyo na nagantimpalaan na sila nang husto. At kung ikaw naman ang mananalangin, pumasok sa iyong silid, isara ang pinto at manalangin sa iyong Ama na kasama mo nang lihim; at ang iyong Ama na nakakakita sa ipinaglilihim ang gagantimpala sa iyo."
"Pag mag-aayuno kayo, huwag magpakita ng lungkot sa mukha gaya ng mga mapagkunwari. Nagpapakita sila ng lungkot sa mukha para makita ng tao na nag-aayuno sila. Talagang sinasabi ko sa inyo na nagantimpalaan na sila nang husto. Kung ikaw naman ang mag-aayuno, maghilamos at ayusin ang sarili sapagkat hindi ka nag-aayuno para pakitang-tao lamang kundi para sa iyong Amang nakakakita sa lahat. At gagantimpalaan ka ng iyong Amang nakakakita sa lahat ng lihim."

Pagninilay-nilay
Isa siya sa mga pinakapopular na tao. Habang tinutulugan niyang ihanda ang mga donasyon para sa mga nasalanta ng bagyo sa isang probinsiya, naistrok siya at hindi na nagkaroon ng malay hanggang mamatay. Kahanga-hanga ang kanyang kawanggawa dahil walang anumang pangalan niya sa mga bag ng donasyong inihahanda niya para sa mga nangangailangan.
Kaiba ito sa madalas nating makita na nakapaskel na proyekto raw ng Kung Sinong Pilato ang ganitong daan o tulay o waiting shed o kung ano pang mga paggawa, na sa totoo'y pera ng bayan ang ginagamit sa pagpapagawa kaya proyekto dapat ng bayan ang nakapaskel.

balik calendario

Hunyo 19
Huwebes

Ika-11 Linggo ng Taon
Romualdo

Unang Pagbasa: Sir 48:1-14
Ebanghelyo: Mt 6:7-15


Sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Pag mananalangin kayo, huwag kayong magsalita nang magsalita gaya ng ginagawa ng mga pagano; naniniwala nga sila na mas pakikinggan sila kung marami silang sinasabi. Huwag kayong tumulad sa kanila. Alam ng inyong Ama ang mga pangangailangan ninyo bago pa man kayo humingi.
"Kaya ganito kayo manalangin: Ama naming nasa Langit, sambahin ang Ngalan mo, dumating ang Kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa Langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, patawarin mo ang aming mga pagkakautang gaya ng pagpapatawad namin sa mga nagkakautang sa amin. Huwag mo kaming dalhin sa tukso, at iligtas mo kami sa Masama. Kung patatawarin ninyo ang mga nagkasala sa inyo, patatawarin din kayo ng inyong Amang nasa Langit. At kung hindi ninyo patatawarin ang mga nagkasala sa inyo, hindi rin kayo patatawarin ng inyong Ama."

Pagninilay-nilay
Narito ang isang simpleng paraan ng pagdarasal ng Ama Namin. Bigkasin mo ang unang salita, "Ama," tumigil sa salitang ito at manahan dito na para bang sa salitang ito ka nakatira. Wala kang anumang iisipin kundi pakiramdaman ang salitang ito. Namnamin hanggang meron kang nalalasahan dito (parang chewing gum na patuloy na nginunguya hanggang may lasa). At kung wala nang lasa, lumipat sa kasunod na salita, "namin."
Isa-isahin mo ang mga salita ng Ama Namin; hindi mo kailangang tapusin ang Ama Namin. Ipagpatuloy mo ito kung saan ka huminto sa susunod mong prayer time.

balik calendario


Hunyo 20
Biyernes

Ika-11 Linggo ng Taon

Unang Pagbasa: 2 H 11:1-4, 9-18, 20
Ebanghelyo: Mt 6:19-23


Sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Huwag dito sa lupa kayo mag-ipon ng inyong mga iniipon sapagkat dito'y masisira ang mga iyon ng mga kulisap at kalawang, at mananakaw ng magnanakaw.
"Sa piling ng Diyos kayo mag-ipon ng inyong iniipon; wala nga roong kulisap o kalawang na sisira, at walang magnanakaw. Malaman mo nawa na kung nasaan ang iyong kayamanan, naroon din ang iyong puso.
"Ang iyong mata ang lampara ng iyong katawan; kung malinaw ang iyong mata, nasa liwanag ang buo mong katawan. Kung malabo naman ang iyong mata, nasa kadiliman ang buo mong katawan. At kung dumilim ang liwanag na nasa iyo, gaano pa kaya ang madilim!"

Pagninilay-nilay
Mula nang magkatrabaho si George, nagsimula na siyang bumili ng kung anu-ano: mga bagong damit, mga sapatos, mga DVD at kung anu-ano pang mga gadget. Hindi maaaring wala siyang bibilhin pag araw ng suweldo dahil kailangan niya ng souvenir ng kanyang suweldo para raw makita niya ang kanyang pinagpaguran.
At kung may magustuhan siyang kung ano na hindi pa niya kayang bilhin, mananatili iyon sa kanyang isipan habang pinag-iipunan niya iyon. Kaya araw-gabi, wala nang laman ang kanyang isip kundi ang bagay na iyon na gusto niyang bilhin pag sapat na ang pera niya.

balik calendario


Hunyo 21
Sabado

Ika-11 Linggo ng Taon
Luis Gonzaga

Unang Pagbasa: 2 Kro 24:17-25
Ebanghelyo: Mt 6:24-34

Sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Walang makakapagsilbi sa dalawang amo; siguradong kamumuhian ang isa at mamahalin naman ang isa pa, o magiging matapat sa una at mapababayaan ang pangalawa. Hindi kayo makapaglilingkod sa Diyos at sa pera. Kaya sinasabi ko sa inyo: huwag mag-alala sa kakanin at iinumin para sa inyong buhay, o sa idadamit para sa inyong katawan. Di ba't mas mahalaga ang buhay kaysa pagkain at ang katawan kaysa damit? Tingnan ninyo ang mga ibon sa langit: hindi sila naghahasik ni nag-aani, ni nag-iipon sa mga bodega, gayunma'y pinakakain sila ng inyong Amang nasa Langit. Di ba't mas mahalaga kayo kaysa mga ibon?
"Sino sa inyo ang makapagdadagdag sa kanyang taas sa pagkabahala niya? At bakit kayo mababahala tungkol sa pananamit? Tingnan ninyo ang mga bulaklak sa bukid, sa pagtubo ng mga ito. Hindi sila nagtatrabaho o humahabi. Ngunit sinasabi ko sa inyo na kahit na si Solomon sa kanyang kayamanan ay hindi nakapagbihis gaya ng isa sa kanila. Kung ganito ang damit na ibinibigay ng Diyos sa mga damo-mga damong nasa bukid ngayon at susunugin bukas sa kalan, higit pa ang gagawin niya para sa inyo, mga taong maliit ang paniniwala!
Huwag kayong mag-alala at magsabi: Ano ang ating kakanin? Ano ang ating inumin? O, ano ang ating isusuot? Ang mga pagano ang nababahala sa mga bagay na ito: ngunit alam ng inyong Amang nasa langit na kailangan ninyo ang mga ito. "Kaya hanapin muna ninyo ang kaharian at katarungan ng Diyos, at ibibigay rin sa inyo ang lahat ng ito. At huwag alalahanin ang bukas sapagkat bahala ang bukas na mag-alala sa kanyang sarili. Sapat na sa bawat araw ang sariling hirap nito."

Pagninilay-nilay
Nasa tao ang gawa, nasa Diyos ang awa. Ito ang minana nating karunungan sa ating mga ninuno. Kaiba kay Juan Tamad na hihiga sa ilalim ng puno ng bayabas para hintaying malaglag pag hinog na ang bunga, nakita nila na bahagi ng dangal ng tao ang paggawa. Sa ating pagtatrabaho, nakikiisa tayo sa gawang paglikha ng Diyos. Galing sa kanya ang ating buhay at lakas, pati na ang ating paggawa. Ngunit matapos magawa ang lahat ng kaya nating gawin, hindi tayo dapat mabahala dahil mapagmahal na Ama rin ang Diyos. Hindi niya tayo pinababayaang mag-isa dahil pupunuan niya anumang pagkukulang na maaaring meron sa ating buhay at paggawa.

balik calendario


Hunyo 22
Linggo

Ika-12 Linggo ng Taon

Unang Pagbasa: Jer 20:10-13

Maraming bulungan akong naririnig laban sa akin:
"Sindak sa lahat ng dako! Isuplong siya! Oo, isuplong siya!"
Binabantayan ako ng aking mga kaibigan hinihintay na madulas,
"Baka malinlang siya kayat malalamangan natin siya at tayo'y makapaghihiganti."
Ngunit sumasaakin si Yawe na malakas na mandirigma. Kaya madarapa ang mga umuusig sa akin; hindi sila makapananaig. Mabibigo sila, lubhang mapapahiya, at hinding-hindi malilimot ang kanilang kahihiyan! Yawe ng mga Hukbo na sumusubok sa matuwid at sumusuri sa puso at isipan, ipakita sa akin ang pagganti mo sa kanila; sa iyo ko nga iniaasa ang aking usapin. Umawit kay Yawe! Purihin si Yawe! Iniligtas niya ang dukha sa mga masama!

Slm 69:8-10, 14, 17, 33-35
Sa iyong kabutihan, sagutin mo ako, Panginoon.

Ikalawang Pagbasa: Rom 5:12-15

Sa pamamagitan ng iisang tao pumasok ang kasalanan sa daigdig, at sa pamamagitan ng kasalanan, ang kamatayan. At umabot ang kamatayan sa lahat ng tao dahil nagkasala ang lahat. Nasa daigdig na ang kasalanan, pero wala pang matatawag na paglabag dahil wala pang Batas. Kaya mula kay Adan hanggang kay Moises, napailalim sa kamatayan maging ang mga hindi nagkasala dahil sa paglabag sa utos-gaya ni Adan-na siyang anino lamang ng ibang darating na Adan.
Ganyan ang pagkadapa. Ngunit walang kaparis ang bisa ng kaloob ng Diyos. Namatay ang lahat dahil sa kasalanan ng isa lamang, ngunit mas dumadami pa ang regalo ng Diyos, ang masaganang libreng kaloob na umabot sa napakaraming tao mula sa isang tao na si Jesucristo.

Ebanghelyo: Mt 10:26-33

Sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Walang tinatakpan na di nabubunyag at walang natatago na di nahahayag. Ang sinasabi ko sa inyo sa dilim, ipahayag ninyo sa liwanag. Ang narinig ninyo nang pabulong, ipahayag mula sa bubong.
"Huwag matakot sa mga nakapapatay ng katawan ngunit hindi ng kaluluwa. Matakot kayo sa may kapangyarihang sumira ng kaluluwa pati ng katawan sa impiyerno. Nabibili ang maya nang dalawa isang pera, pero wala isa mang bumabagsak sa lupa na hindi niloloob ng Ama. At kayo, bilang na pati buhok sa inyong ulo. Kaya huwag kayong matakot: mas mahalaga kayo kaysa mga maya.
"Ang sinumang kumilala sa akin sa harap ng mga tao ay kikilalanin ko sa harap ng aking Ama sa Langit. At ang ayaw kumilala sa akin sa harap ng mga tao ay hindi ko rin kikilalanin sa harap ng aking Ama sa Langit."

Pagninilay-nilay
Takot. May kanya-kanyang kinatatakutan ang bawat isa. Maaaring takot tayo sa dilim noong maliit pa tayo, o takot sa gagamba o ipis. At sa paglaki natin at pagkakaisip, napalitan naman ito ng ibang takot. May mga takot magutom, o takot mawalan ng pera.
Mapalad tayo dahil hindi tayo dumaranas ng pag-uusig dahil sa ating pananampalataya kaya hindi rin natin maramdaman kung paano matakot maghirap nang dahil sa pagiging Kristiyano.
Makiisa tayo sa mga nangangamba at inuusig dahil mga Kristiyano sila. Hilingin natin sa Panginoon na patatagin nawa niya sila.

balik calendario


Hunyo 23
Lunes

Ika-12 Linggo ng Taon

Unang Pagbasa: 2 H 17:5-8, 13-15, 18
Ebanghelyo: Mt 7:1-5

Sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Huwag humatol at hindi kayo hahatulan. Kung paano kayo humatol sa inyong kapwa, gayon din kayo hahatulan, at susukatin kayo sa sukatang ginamit ninyo. Bakit mo tinitingnan ang puwing sa mata ng iyong kapatid? At di mo pansin ang troso sa iyong mata. Paano mo masasabi sa iyong kapatid: 'Halika, at aalisin ko ang puwing sa iyong mata,' kung may troso naman sa iyong mata? Mapagkunwari! alisin mo muna ang troso sa iyong mata, at saka mo makikita kung paano aalisin ang puwing sa mata ng iyong kapatid."

Pagninilay-nilay
Ganito ang payo ng isang matandang pari, "Sa halip na ikumpara mo ang iyong sarili sa iyong kapwa-na tiyak namang lagi mong makikitang mas magaling ka kaysa sinuman, kahit na nga alam mong mas mahusay sila sa iyo sa ibang mga bagay-sa Diyos mo iharap ang iyong sarili.
"Sa pagharap mo sa Panginoon, para kang humaharap sa araw kaya wala kang makikita sa iyong sarili kundi anino lamang lahat. Tulad ng panalangin ng isang santo, 'Sino ka, O Panginoon? At ano naman ako, kaawa-awang uod lamang!'
"Ngayon, kung titingin ka sa iyong kapwa, hanapin mo at pagtuunan ng pansin kung ano ang mabuti at maganda sa kanya."

balik calendario


Hunyo 24
Martes

Pagsilang ni Juan Bautista, ang Tagapagbinyag

Unang Pagbasa: Is 49:1-6
Ikalawang Pagbasa: Gawa 13:22-26
Ebanghelyo: Lc 1:57-66, 80

Ngunit nang sumapit na ang panganganak ni Elizabeth, isang anak na lalaki ang isinilang niya. Narinig ng mga kapitbahay at mga kamag-anakan niya kung gaano nagdalang-awa sa kanya ang Panginoon kayat nakigalak sila sa kanya.
Nang ikawalong araw na, dumating sila para tuliin ang sanggol at pangangalanan sana nila itong Zacarias gaya ng kanyang ama. Sumagot naman ang kanyang ina: "Hindi, tatawagin siyang Juan." Pero sinabi nila sa kanya: "Wala ka namang kamag-anak na may ganyang pangalan." Kaya sumenyas sila sa ama ng sanggol kung ano ang gusto niyang itawag dito. Humingi siya ng sulatan, at sa pagtataka ng lahat ay kanyang isinulat: "Juan ang pangalan niya." Noon di'y nabuksan ang kanyang bibig at nakalag ang kanyang dila. Nakapagsalita siya at nagpuri sa Diyos.
Kaya namayani ang banal na pagkatakot sa kanilang mga kapitbahay. At naging usap-usapan ang lahat ng pangyayaring ito sa buong mataas na lupain ng Juda. Nag-isip-isip ang mga nakarinig at nagtanungan: "Ano na kaya ang mangyayari sa sanggol na ito?" Dahil sumasakanya ngang talaga ang kamay ng Panginoon.
Habang lumalaki ang bata, pinatatag siya ng espiritu. Nanirahan siya sa disyerto hanggang sa araw ng kanyang pagkakahayag sa Israel.

Pagninilay-nilay
Piyesta ni San Juan Bautista kaya maraming basaan sa iba't ibang lugar ng Pilipinas sa araw na ito. Habang nagpipiyesta tayo sa pagsasaboy ng tubig, alalahanin natin ang taong may piyesta sa araw na ito.
Taong may paninindigan si Juan Bautista. Kahit na sa harap ng mga nasa kapangyarihan, ipinahayag pa rin niya ang katotohanan. Huwaran din siya sa kapakumbabaan. Nauna nga siya kay Jesus ngunit binigyang-daan niya ito sa kanyang pangangaral.
Matuto tayo kay Juan Bautista kung paano maging propeta at manindigan sa ating panahon.

balik calendario


Hunyo 25
Miyerkules

Ika-12 Linggo ng Taon

Unang Pagbasa: 2 H 22:8-13; 23:1-3
Ebanghelyo: Mt 7:15-20

Sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Mag-ingat sa mga bulaang propeta na lumalapit sa inyo na parang mga tupa pero mababagsik na mga asong-gubat naman sa loob. Makikilala ninyo sila sa kanilang mga bunga. Makapipitas ba ng ubas sa tinikan o ng igos sa dawagan?
"Namumunga ng mabuti ang mabuting puno, at namumunga naman ng masama ang masamang puno. Hindi makapamumunga ng masama ang mabuting puno, at ang masamang puno naman ay hindi makapamumunga ng mabuti. Pinuputol ang anumang puno na hindi namumunga ng mabuting bunga at itinatapon sa apoy. Kaya makikilala ninyo sila sa kanilang bunga."

Pagninilay-nilay
Panginoon, ikaw ang binhing nalibing sa lupa upang tumubo at magbunga ng bagong buhay. Kami ang mga bunga ng paghahasik mo sa lupa. Tulungan mo kami na maging tapat at totoo sa iyo, ikaw na aming Puno, dahil hindi makapamumunga ng masama ang Puno ng ganap na kabutihan.
Bilang mga bunga ng Muli mong Pagkabuhay, pasiglahin mo at patatagin ang aming pananampalataya upang makapagpatunay kami na sa iyo lamang makatatagpo ng buhay ang sinuman. Mamunga nawa kami ng mabubuting gawa sa pagsunod namin sa iyo upang maging marapat kaming tawagin bilang mga Kristiyano.

balik calendario


Hunyo 26
Huwebes

Ika-12 Linggo ng Taon

Unang Pagbasa: 2 H 24:8-17
Ebanghelyo: Mt 7:21-29


Sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Hindi lahat ng nagsasabi sa akin ng 'Panginoon! Panginoon!' ay papasok sa kaharian ng Langit kundi ang nagsasagawa sa kalooban ng Diyos ang siyang papasok sa kaharian ng Langit.
"Sa araw na iyon, marami ang magsasabing: 'Panginoon, Panginoon, hindi ba kami nagsalita sa ngalan mo? Hindi ba nagpalayas kami ng mga demonyo at gumawa ng mga himala sa ngalan mo?' Ngunit sasabihin ko sa kanila nang walang paliguy-ligoy: 'Hinding-hindi ko kayo kilala; lumayo sa akin kayong mga gumagawa ng masama.'
"Kaya kung may nakikinig sa mga salita ko at sumusunod dito, matutulad siya sa matalinong nagtayo ng bahay sa batuhan. Bumagyo at bumaha ang ilog at humangin nang malakas, ngunit hindi nagiba ang bahay sapagkat itinayo ito sa batuhan. At ang sinumang nakakarinig sa aking mga salita at hindi nagsasagawa nito, matutulad siya sa hangal na nagtayo ng bahay sa buhangin. Bumagyo at bumaha ang ilog at humangin nang malakas, at bumagsak ang bahay at kay laking kapahamakan!"
Nang matapos si Jesus sa mga pananalitang ito, nagulat ang mga tao sa kanyang pangangaral sapagkat nangaral siya nang may kapangyarihan, hindi gaya ng kanilang mga guro ng Batas."

Pagninilay-nilay
Nasa tabing-ilog ang bahay namin sa Laguna pero kahit na may bagyo at bumabaha ang ilog, wala kaming anumang pangamba dahil matatag ang pagkakatayo sa bahay namin. Maestro karpintero ang kapatid ng aking lola at siya ang nagtayo ng aming bahay. Hindi siya nagtapos ng anumang kurso sa kolehiyo pero natuto siya sa paaralan ng karanasan, lalo na sa pagtatayo ng bahay.
Siya rin ang nagtayo ng una nilang bahay. Tinangay ng malakas na hangin ang buong bahay na iyon nang minsang bumagyo nang malakas. Parang binunot sa lupa ang mga haligi niyon at inilipad ang buong kabahayan. Mula sa pangyayaring iyon, natutuhan niya kung paano patatatagin ang kanyang itinatayo.

balik calendario


Hunyo 27
Biyernes

Ika-12 Linggo ng Taon
Cirilo ng Alejandria

Unang Pagbasa: 2 H 25:1-12
Ebanghelyo: Mt 8:1-4


Pagkababa ni Jesus mula sa bundok, maraming tao ang sumunod sa kanya.
Lumapit sa kanya ang isang may ketong, at paluhod na nagsabi: "Ginoo, kung gusto mo, mapalilinis mo ako." Iniunat ni Jesus ang kanyang kamay, hinipo siya at sinabi: "Gusto ko, luminis ka!" Nang oras ding iyo'y gumaling ang lalaki sa kanyang ketong. At sinabi ni Jesus sa kanya: "Mag-ingat ka, huwag mong sasabihin ito kanino man, kundi pumunta ka sa pari para suriin ka niya at ialay ang handog na iniutos ni Moises upang magkaroon sila ng patunay."

Pagninilay-nilay
Marami pa rin sa atin ang takot lumapit sa sinumang may ketong sa pag-aakalang madali tayong mahahawa, na hindi naman totoo. Inilayo sila at ibinukod noong araw dahil parang dahan-dahang naaagnas ang mga bahagi ng katawan ng may ketong at wala pang gamot ang sakit na ito noon. Kasabay ng pagkaupod ng kanyang mga daliri sa mga kamay at paa, parang natutunaw din ang kanyang ilong at mga tenga, pati na ang kanyang labi. Habang patuloy siyang nilalayuan ng mga tao, unti-unti rin siyang namamatay. Ngunit may gamot na ngayon sa ketong.
Ketong ng pagkamatapobre at pagtatangi ang walang gamot.

balik calendario


Hunyo 28
Sabado

Ika-12 Linggo ng Taon

Unang Pagbasa: Pan 2:2, 10-14, 18-19
Ebanghelyo: Mt 8:5-17


Pagdating ni Jesus sa Capernaum lumapit sa kanya ang isang kapitan at nakiusap sa kanya: "Ginoo, nakahiga sa bahay ang aking katulong. Lumpo siya at sobra na ang paghihirap..." Sinabi sa kanya ni Jesus: "Paroroon ako at pagagalingin ko siya."
Sumagot ang kapitan: "Hindi ako karapat-dapat para tumuloy ka sa bahay ko. Mag-utos ka lang at gagaling na ang aking katulong. May nag-uutos sa akin at may inuutusan din ako, at pag sinabi ko sa isa sa mga kawal na nasa ilalim ko: 'Pumaroon ka,' pumaparoon siya. At sinasabi ko naman sa isa pa: 'Pumarito ka,' at pumaparito siya; at sa aking katulong: 'Gawin mo ito,' at ginagawa niya ito."
Nang marinig ito ni Jesus, humanga siya at sinabi sa mga sumusunod sa kanya: "Sinasabi ko sa inyo, wala pa akong natagpuang ganitong paniniwala sa Israel. "Sinasabi ko sa inyo, wala pa akong natagpuang ganitong paniniwala sa Israel. Sinasabi ko sa inyo: marami ang darating mula sa silangan at sa kanluran para makisalo kina Abraham, Isaac at Jacob sa kaharian ng Langit. At itatapon naman sa kadiliman ang mga tagapagmana ng Kaharian; at doon ang iyakan at pagngangalit ng mga ngipin."
At sinabi ni Jesus sa kapitan: "Umuwi ka at mangyayari ang pinaniniwalaan mo." At gumaling ang katulong sa oras ding iyon.
Pagpasok naman ni Jesus sa bahay ni Pedro, nakita niya ang biyenan ni Pedro na may lagnat at nakahiga. Hinawakan niya ito sa kamay at nawala ang lagnat nito. Kaya bumangon ito at nagsimulang maglingkod sa kanya.
Pagkalubog ng araw, dinala nila kay Jesus ang mga taong inaalihan ng masasamang espiritu, at sa isang salita lamang ay napalayas niya ang mga ito. Pinagaling din niya ang mga maysakit. Sa ganitong paraan natupad ang sinabi ni Propeta Isaias: Kinuha niya ang ating mga sakit at pinasan ang ating mga karamdaman.

Pagninilay-nilay
Taong buháy na buháy ang luwalhati ng Diyos! Ganito ang sabi ni San Ireneo, mahigit sa sanlibo't animnaraang taon na ang nakalilipas. Marami ang nagpipilit na magpakabanal sa pagtatakwil sa kanilang pagiging tao gayong hindi kalooban ng Diyos na magpakaanghel tayo dahil siya mismo ay naging tao sa piling natin. Sa pagpapakatao ng Diyos, ipinakita niya sa atin ang kaluwalhatian ng Diyos.
Paano naman mabubuhay ang tao? Kailangan nating sagutin ang tanong na ito para makumpleto ang sinabi ni San Ireneo. Buhay na para sa tao ang makita ang Diyos.

balik calendario


Hunyo 29
Linggo

Pedro at Pablo

Unang Pagbasa: Gawa 12:1-11

Nang panahong iyon, ipinadakip ni Haring Herodes ang ilang kabilang sa Iglesya upang usigin sila. Ipinapatay niya sa tabak si Jaimeng kapatid ni Juan. At nang makita niyang ikinatuwa iyon ng mga Judio, ipinadakip naman niya si Pedro.
Naganap ito sa Piyesta ng Tinapay na Walang Lebadura. Pagkadakip sa kanya, ipinakulong niya ito sa bilangguan at pinabantayan sa apat na pangkat ng tig-apat na sundalo. Balak niyang iharap ito sa bayan pagkatapos ng Paskuwa ng mga Judio. Habang nakakulong si Pedro, patuloy naman siyang taimtim na ipinananalangin ng Iglesya sa Diyos.
Nang gabing iyon bago iharap ni Herodes si Pedro, natutulog si Pedro sa gitna ng dalawang sundalo, at nakatanikala sa dalawang kadena. At may tanod namang nagbabantay sa may pinto ng kulungan. Walang anu-ano'y lumitaw ang anghel ng Pa-nginoon at napuno ng liwanag ang selda. Tinapik ng anghel si Pedro sa tagiliran at gini-sing: "Dali, bumangon ka!" At nakalag ang mga kadena sa kanyang mga kamay. At sinabi ng anghel: "Isuot mo ang sinturon at sandalyas." Gayon nga ang kanyang ginawa. At sinabi pa ng anghel sa kanya: "Magbalabal ka at sumunod ka sa akin."
Lumabas nga siya at sumunod sa anghel. Hindi niya namamalayan na talaga palang nangyayari ang ginagawa ng anghel, sa pag-aakala niyang panaginip lamang ito. Nalampasan nila ang una at pangalawang mga bantay at nakarating sila sa tarangkahang bakal patungo sa lunsod. Bumukas na kusa iyon, at dumaan sila. At pagkapaglakad nila sa isang daan, bigla siyang iniwan ng anghel.
Natauhan si Pedro at sinabi niya: "Natitiyak ko na ngayon na ipinadala nga ng Panginoon ang kanyang anghel para iligtas ako sa mga kamay ni Herodes at sa lahat ng binabalak ng bayang Judio.

Slm 34:2-3, 4-5, 6-7, 8-9
Iniingatan ng anghel ng Panginoon ang mga may takot sa kanya.

Ikalawang Pagbasa: 2 Tim 4:6-8, 17-18

Malapit na akong ihain bilang sakripisyo at nalalapit na ang panahon ng aking pagyao. Ipinaglaban ko ang mabuting laban, natapos ko na ang takbuhan, naingatan ko ang ipinagkatiwala sa akin, May nakalaan nga sa aking korona ng kabanalan na gantimpala sa akin ng Panginoon sa araw na iyon. Makatarungan siyang hukom at hindi lamang ako ang bibigyan niya, kundi lahat ng naghihintay sa kanyang pagdating.
Ngunit tinulungan ako ng Panginoon at pinalakas upang maipahayag ko ang mensahe at marinig ito ng lahat ng bansang pagano. At sinagip ako sa bunganga ng leon. Sasagipin ako ng Panginoon sa lahat ng masama at ligtas akong dadalhin niya sa kanyang kaharian sa langit. Sa kanya ang luwalhati magpakailanman!

Ebanghelyo: Mt 16:13-19

Pumunta noon si Jesus sa may dakong Cesarea ni Filipo. Tinanong niya ang kanyang mga alagad: "Ano ang Anak ng Tao para sa mga tao? Sino ako para sa kanila?" Sumagot sila: "May nagsasabing si Juan Bautista ka; may iba pang nagsasabing si Elias ka o si Jeremias o isa sa mga propeta kaya."
Sinabi niya sa kanila: "Ngunit sino ako para sa inyo?" At sumagot si Simon Pedro: "Ikaw ang Mesiyas, ang Anak ng Diyos na Buhay." Sumagot naman si Jesus: "Mapalad ka, Simon Bar-Yona, hindi nga laman at dugo ang nagbunyag nito sa iyo kundi ang aking Amang nasa Langit.
At ngayon sinasabi ko sa iyo: Ikaw si Pedro (o Bato) at sa batong ito ko itatayo ang aking Iglesya; at hinding-hindi ito madadaig ng kapangyarihan ng kamatayan. Ibibigay ko sa iyo ang mga susi ng kaharian ng Langit: ang itali mo dito sa lupa ay itatali rin sa Langit, at ang kalagan mo dito sa lupa ay kakalagan din sa Langit."

Pagninilay-nilay
Sino si Jesus para sa iyo? Iba't iba ang pagkakakilala natin kay Jesus. May iba sa atin na bata ang trato sa Panginoon, na parang hawak nila siya sa kanilang kamay para ipagawa sa kanya ang kanilang gusto. Santong Bangkay naman ang tingin sa kanya ng iba pa, kaya pag Mahal na Araw lamang sila nakikita sa simbahan, lalo na kung Biyernes Santo. Ang iba nama'y palabigasan ang tingin nila kay Jesus: "Ibigay mo ang aking hinihingi at tiyak na lagi akong magsisimba."
Ngunit hindi gayon si Jesus. Sino nga ba si Jesus? Sa mga Ebanghelyo lamang natin lubos nating makikilala kung sino talaga si Jesus. Kung hindi natin bubuksan at babasahin ang Banal na Kasulatan, mananatiling hindi natin kilala si Jesus. Sa pagbabasa natin ng Biblia, si Jesus mismo ang magpapakilala sa iyo.

balik calendario


Hunyo 30
Lunes

Ika-13 Linggo ng Taon
Mga Unang Martir ng Banal na Sambayanan ng Diyos sa Roma

Unang Pagbasa: Am 2:6-10, 13-16
Ebanghelyo: Mt 8:18-22

Nang makita ni Jesus ang maraming taong nakapaligid sa kanya, iniutos niyang tumawid sa kabilang ibayo. May lumapit sa kanya na isang guro ng Batas na nagsabi: "Panginoon, susunod ako sa iyo saan ka man pumunta." Sinabi ni Jesus sa kanya: May lungga ang asong-gubat, may pugad ang mga ibon, ngunit wala man lang mahiligan ng kanyang ulo ang Anak ng Tao."
Isa pa sa mga alagad ang nagsabi sa kanya: "Panginoon, pauwiin mo muna ako para mailibing ko ang aking ama." Ngunit sinagot siya ni Jesus: "Sumunod ka sa akin, at bayaan mong ilibing ng patay ang kanilang mga patay."

Pagninilay-nilay
Ilang taon ding magkasintahan sina Abel at Jo. Kapwa sila aktibo sa kanilang parokya, lalo na sa samahan ng mga young professionals. Sa kanilang pagiging magkasintahan, naisip ni Abel na kung talagang tunay ang pagmamahalan nila sa isa't isa, hindi nila dapat sarilinin ang pag-ibig na iyon kundi ibahagi sa kapwa. Naghiwalay sila bilang matalik na magkaibigan. Unang pumasok sa seminaryo si Abel para magpari at pumasok naman sa pagmamadre si Jo.
Pagkalipas ng kung ilang taon, pari na ngayon si Fr. Abel at madre naman si Sr. Jo. Magkaibigan pa rin silang dalawa at kapwa masaya sa pagsunod sa tawag ng Panginoon na kanilang tinanggap.

balik calendario


Copyright © 2008 by Claretian Publications
A division of Claretian Communications Foundation, Inc.
U.P. P.O. Box 4 Diliman, 1101 Quezon City, Philippines
Tel. (632) 921-3984 • Fax: (632) 921-7429 or 921-6205
Email: cci@claret.org