Pandesal 2008
Pagbasa at Pagninilay-nilay

SETYEMBRE  2008
Domingo
Lunes
Martes
Miyerkules
Huwebes
Biyernes
Sabado


Download Setyembre 2008

Setyembre 1
Lunes

Ika-22 na Linggo ng Taon

Unang Pagbasa: 1 Cor 2:1-5
Ebanghelyo: Lc 4:16-30

Pagdating ni Jesus sa Nazaret, kung saan siya lumaki, pumasok siya sa sinagoga sa Araw ng Pahinga ayon sa kanyang kinaugalian. Tumindig siya para bumasa ng Kasulatan at iniabot sa kanya ang aklat ni Propeta Isaias.
Sa paglaladlad niya sa rolyo, natagpuan niya ang lugar kung saan nasusulat: "Sumasaakin ang Espiritu ng Panginoon kayat pinahiran niya ako upang ihatid ang mabuting balita sa mga dukha. Sinugo niya ako upang ipahayag ang paglaya sa mga bilanggo, sa mga bulag ang pagkabawi ng paningin, upang bigyang-ginhawa ang mga api, at ipahayag ang taon ng kabutihang-loob ng Panginoon."
Binilot ni Jesus ang aklat, ibinigay ito sa tagapaglingkod at naupo. At nakatuon sa kanya ang mga mata ng lahat ng nasa sinagoga. Sinimulan niyang magsalita sa kanila: "Isinakatuparan ang Kasulatang ito ngayon habang nakikinig kayo."
At sumang-ayon silang lahat sa kanya habang nagtataka sa gayong pagpapa-hayag ng kabutihang-loob ng Diyos na nanggaling sa kanyang bibig. At sinabi nila: "Hindi ba't ito ang anak ni Jose?" Nagsalita si Jesus sa kanila: "Tiyak na babanggitin ninyo sa akin ang kasabihang: 'Manggagamot, pagalingin mo ang iyong sarili! Gawin mo rin dito sa iyong bayan ang mga bagay na narinig naming ginawa mo sa Capernaum'."
At idinagdag niya: "Talagang sinasabi ko: walang propetang katanggap-tanggap sa sarili niyang bayan. Tinitiyak ko sa inyo na maraming babaeng balo noon sa kapana-hunan ni Elias nang sarhan ang langit sa loob ng tatlo't kalahating taon at nagkaroon ng matinding taggutom sa buong lupain. Gayon pa ma'y hindi ipinadala si Elias sa isa man sa kanila kundi sa babaeng balo ng Sarepta sa may Sidon. Marami ring mayketong sa Israel sa kapanahunan ni Propeta Eliseo pero wala sa kanilang pinagaling kundi ang Siriong si Naaman."
Napuno ng galit ang lahat sa sinagoga pagkarinig dito, tumindig sila at ipinagtulakan siya sa labas ng bayan. Dinala nila siya sa gilid ng burol na kinatatayuan ng kanilang bayan para ihulog. Ngunit dumaan siya sa gitna nila at umalis."

Pagninilay-nilay
Hindi ba kataka-taka kung bakit sa kabila ng pagiging malapit sa simbahan ng mga "taong-simbahan", hindi pa rin nila madala sa simbahan ang buo nilang pamilya? Miyembro sila ng iba't ibang samahang pansimbahan kayat bukod sa pagsisimba, lagi rin silang nagdarasal kasama ng kanilang mga sister at brother pero hindi ng kanilang mga kapamilya. Regular din silang nag-aapostolate upang mailapit sa Diyos ang ibang mga tao samantalang nananatili pa ring malayo sa simbahan ang kanilang mga mahal sa buhay.
Huwag kang mawalan ng pag-asa dahil may kanyang panahon ang bawat isa at sasapit din ang panahon para sa iyong mga mahal sa buhay.

balik calendario


Setyembre 2
Martes

Ika-22 na Linggo ng Taon

Unang Pagbasa: 1 Cor 2:10-16
Ebanghelyo: Lc 4:31-37

Bumaba si Jesus sa Capernaum na bayan ng Galilea, kung saan niya nakaugaliang magturo tuwing Araw ng Pahinga. At nagulat ang mga tao sa kanyang aral dahil nagtuturo siya nang may kapangyarihan.
May tao sa sinagoga na inaalihan ng maruming demonyo, na sumigaw nang malakas: "Ah, ano ang pakialam mo sa amin, Jesus na taga-Nazaret? Para ipahamak kami kaya ka dumating. Alam ko kung sino ka, ang Banal ng Diyos!" Ipinag-utos naman sa kanya ni Jesus: "Tumahimik ka at lumabas sa kanya!" Pagkatapos ibulagta ng demonyo ang tao sa gitna nila, lumabas ito mula sa kanya nang hindi sinasaktan. Nagtaka ang lahat at nag-usap-usap sila: "Ano ito? Nakapag-uutos siya sa maruruming espiritu nang may kapangyarihan at lakas, at lumalabas sila!" Kayat kumalat ang usap-usapan tungkol sa kanya sa lahat ng lugar sa kabayanan.

Pagninilay-nilay
Sa sinagoga nagtitipon ang mga Judio para sama-samang magdasal at magnilay sa Salita ng Diyos tuwing Araw ng Pahinga. Tulad nila, nagtitipon din tayo Linggu-linggo upang sama-samang pagnilayan ang Salita ng Diyos at pagsaluhan ang Katawan ni Kristo. Naging bahagi na ng ating buhay ang pagsisimba kayat parang may kung anong kulang sa atin kapag hindi tayo nakasimba. Sa pagdiriwang ng misa, nadarama natin na binubuklod tayo ng Diyos bilang kanyang komunidad, kahit na hindi natin kilala ang ating mga katabi. Sa pagtitipon natin bilang bayan ng Diyos, nagkakaroon tayo ng panibagong lakas at sigla upang magpatuloy sa buhay natin sa araw-araw.

balik calendario


Setyembre 3
Miyerkules

Ika-22 na Linggo ng Taon
Gregorio Magno

Unang Pagbasa: 1 Cor 3:1-9
Ebanghelyo: Lc 4:38-44

Pag-alis ni Jesus sa sinagoga, nagpunta siya sa bahay ni Simon. Inaapoy ng lagnat ang biyenang babae ni Simon. Kaya pinakiusapan nila si Jesus tungkol sa kanya. Pagkayuko ni Jesus sa kanya, inutusan ni Jesus ang lagnat at nilisan siya nito. Kaagad siyang tumindig para maglingkod sa kanila.
Paglubog ng araw, dinala naman kay Jesus ng lahat ng tao ang kasama nilang mga may sakit ng iba't ibang karamdaman. Ipinatong niya ang kanyang mga kamay sa bawat isa sa kanila at pinagaling sila. Lumabas ang mga demonyo mula sa maraming tao at pasigaw na sinabi ng mga ito: "Ikaw ang Anak ng Diyos!" Ngunit pinatatahimik niya sila at di pinahihintulutang magsalita dahil alam ng mga ito na siya ang Mesiyas.
Nang mag-uumaga na, lumabas si Jesus at pumunta sa isang ilang na lugar. Ngunit pinaghahanap siya ng maraming tao, at nang matagpuan siya'y sinikap nilang hadlangan na makaalis pa siya sa kanila. Pero sinabi niya sa kanila: "Dapat ko ring ipahayag ang mabuting balita ng paghahari ng Diyos sa iba pang mga bayan; ito ang dahilan kung bakit ako isinugo." At nagpatuloy siyang mangaral sa mga sinagoga ng Judea.

Pagninilay-nilay
Panginoon, narito ako ngayon sa iyong harapan at binubuksan ang aking puso. Alam mo ang mga karamdaman ng aking katawan, ang mga sugat ng aking kalooban, at ang mga sakit ng aking pagkatao. Alam mong gusto kong sumunod sa iyo nang buong tatag at katapatan pero alam mo rin kung gaano ako kahina.
Pagalingin mo nawa ang aking mga karamdaman at gawin akong malusog at masigla. Hilumin mo ang mga sugat ng aking buhay at pagalingin ang aking kaluluwa upang matapat akong makasunod sa iyo.
Pagkalooban ako, Panginoon, ng ibayong lakas upang maibahagi ko sa aking kapwa ang Magandang Balitang bigay mo sa akin.

balik calendario


Setyembre 4
Huwebes

Ika-22 na Linggo ng Taon

Unang Pagbasa: 1 Cor 3:18-23
Ebanghelyo: Lc 5:1-11

Minsan, dinagsa si Jesus ng napakaraming taong nakikinig sa salita ng Diyos at nakatayo naman siya sa baybayin ng Lawa ng Genesaret. Nakita niya noon ang dalawang bangka sa baybay. Kabababa pa lamang ng mga mangi-ngisda mula sa mga ito para hugasan ang mga lambat. Kaya sumakay siya sa isa rito na pag-aari ni Simon at hiniling dito na lumayo nang kaunti mula sa dalampasigan. Umupo siya at mula sa bangka'y sinimulang turuan ang maraming tao.
Matapos siyang magsalita, sinabi niya kay Simon: "Pumalaot ka at ihulog ninyo ang inyong mga lambat para humuli." Ngunit sumagot si Simon: "Guro, buong magdamag kaming nagpagod at wala kaming nakuha pero dahil sinabi mo, ihuhulog ko ang mga lambat." At nang gawin nila ito, nakahuli sila ng napakaraming isda kaya halos magkandasira ang kanilang mga lambat. Kaya kinawayan nila ang kanilang mga kasamahang nasa kabilang bangka para lumapit at tulungan sila. Dumating nga ang mga ito at pinuno nila ang dalawang bangka hanggang halos lumubog ang mga iyon. Nang makita ito ni Simon Pedro, nagpatirapa siya sa harap ni Jesus at sinabi: "Lumayo ka sa akin, Panginoon, sapagkat taong makasalanan lamang ako." Talaga ngang nasindak siya at ang lahat niyang kasama dahil sa huli ng mga isda na nakuha nila. Gayundin naman ang mga anak ni Zebedeo na sina Jaime at Juan na mga kasama ni Simon.
Ngunit sinabi ni Jesus kay Simon: "Huwag kang matakot; mula ngayo'y mga tao ang huhulihin mo." Kayat nang madala na nila ang mga bangka sa lupa, iniwan nila ang lahat at sumunod sa kanya.

Pagninilay-nilay
Pagkaraan ng dalawanlibo't pitong taon mula nang ipanganak si Jesus, mahigit sa 2,000,000,000 ang mga Kristiyano. Halos kalahati ng buong daigdig ang naniniwalang si Jesus ang Kristo. Walang anumang sinulat si Jesus at hindi rin siya nagpunta sa ibang bansa para mangaral, at pinatay siyang tulad ng pusakal na kriminal. Gayon din naman, mga hamak na mangingisda at mga babae ang mga unang sumunod sa kanya. Silang mga itinuturing na walang alam at walang papel sa lipunan ang nagpatuloy sa kanyang sinimulan. At pagkatapos nga ng 2,000 taon, umabot sa atin ang Daang ito, na magpahanggang ngayo'y nananatili pa ring bago. Mapalad ka dahil isa ka sa dalawang bilyong sumusunod kay Jesus.

balik calendario


Setyembre 5
Biyernes

Ika-22 na Linggo ng Taon

Unang Pagbasa: 1 Cor 4:1-5
Ebanghelyo: Lc 5:33-39


Sinabi ng mga Pariseo kay Jesus: "Madalas mag-ayuno at may mga panalangin ang mga alagad ni Juan, at gayon din naman ang mga alagad ng mga Pariseo; kumakain naman at umiinom ang mga iyo." Kaya sinabi sa kanila ni Jesus: "Hindi ninyo mapag-aayuno ang mga abay sa kasalan habang kasama pa nila ang nobyo, di ba? Ngunit darating ang panahon na aagawin sa kanila ang nobyo at sa araw na iyon sila mag-aayuno."
Sinabi pa ni Jesus sa kanila ang isang talinhaga: "Walang pumuputol ng panagpi mula sa bagong damit at itinatagpi sa lumang damit. Kung hindi'y napupunit na ang bago at hindi pa magiging bagay sa lumang damit ang tagping mula sa bago. At wala ring naglalagay ng bagong alak sa mga lumang sisidlan. Kung hindi'y sisirain ng bagong alak ang mga lumang sisidlan kaya matatapon ang alak at masisira pati mga sisidlan. Sa halip ay sa mga bagong sisidlan dapat ilagay ang bagong alak. Hindi naman humihingi ng bagong alak ang umiinom ng luma, sinasabi nga niya: 'Ang luma ang siyang mabuti'."

Pagninilay-nilay
Naging ugali na ni Sister Bebang ang magsakripisyo tuwing Biyernes. Bukod sa pagpunta niya sa simbahan ng Mahal na Poong Nazareno sa Quiapo para sumimba at magtirik ng kandila, nag-aayuno rin siya. Nagkakape lang siya sa almusal at kaunti ang kinakain niya sa tanghalian, at gayon din sa hapunan. Bukod sa kaunti ang kanyang kinakain, hindi rin siya kumakain ng karne kaya gulay lang at isda ang ulam niya pag Biyernes. Pero problema rin kay Sister Bebang ang araw ng Biyernes dahil madaling nag-iinit ang kanyang ulo paggutom siya. Kaya kasabay ng kanyang mga sakripisyo, malimit din siyang galit at nakasimangot na parang namatayan.

balik calendario


Setyembre 6
Sabado

Ika-22 na Linggo ng Taon

Unang Pagbasa: 1 Cor 4:6-15
Ebanghelyo: Lc 6:1-5


Isang Araw ng Pahinga, naglalakad si Jesus sa bukirin ng trigo. Nangyari na hinimay ng kanyang mga alagad ang mga butil sa pagkiskis sa kanilang mga kamay, at kinain ang mga ito. Sinabi ng ilang Pariseo: "Bakit ninyo ginagawa ang ipinagbabawal sa Araw ng Pahinga?" Ngunit nagsalita si Jesus at sinabi niya sa kanila: "Hindi ba ninyo nabasa ang ginawa ni David nang magutom siya at ang kanyang mga kasama? Pumasok siya sa Bahay ng Diyos, kinuha ang tinapay na inihain para sa Diyos, kinain ito at binigyan pa ang kanyang mga kasamahan, gayong bawal itong kainin ninuman liban sa mga pari." At sinabi pa niya sa kanila: "Panginoon ng Araw ng Pahinga ang Anak ng Tao."

Pagninilay-nilay
Bakit parang mas madali sa mga maykaya ang mag-abuloy para sa pagpapatayo at pagpapaayos ng mga simbahan? Maaaring maganda na nga ang simbahan pero dahil proyekto ng bagong pari at ng pastoral council, nangangalap ng kung ilang milyong piso ang lahat para gibain ang altar, na maganda na naman, at magtayo ng bago at mas magandang altar!
Mga bato at semento ang madali nating nakikita habang nananatiling lingid sa ating paningin ang mga buhay na batong bumubuo sa Simbahan, na Katawang buháy ni Kristo. Marami tayong mga kapatid na nangangailangan ng pagkain at hanapbuhay, at sila ang una nating dapat itayo.

balik calendario


Setyembre 7
Linggo

Ika-23 na Linggo ng Taon

Unang Pagbasa: Ez 33:7-9

Gayon din ginawa kita, anak ng tao, bilang bantay para sa Israel. Kapag narinig mo ang aking salita, ihatid mo sa kanila ang aking babala. Kapag sinabi ko sa tampalasan, "Tiyak na mamamatay ka," at hindi mo siya binigyang-babala upang magbagong-landas, mamamatay siya dahil sa kanyang pagkakasala ngunit papananagutin din kita sa kanyang kamatayan. Kapag binigyang-babala mo naman ang tampalasan upang magbago ng landas at hindi siya nakinig, mamamatay siya dahil sa kanyang kasalanan ngunit maliligtas ka.

Slm 95:1-2, 6-7, 8-9
Kapag narinig ninyo ang kanyang tawag, huwag kayong sumuway.

Ikalawang Pagbasa: Rom 13:8-10

Tumutupad sa Batas ang nagmamahal sa kapwa. Mahalin mo ang iyong kapwa gaya ng iyong sarili. Nasa salitang ito ang buod ng mga kautusan: Huwag kang makiapid, huwag kang papatay, huwag kang magnakaw, huwag kang magnasa, at iba pa. Hindi na nagkakasala sa kapwa ang may pagmamahal sa kapwa, kaya pagmamahal ang kaganapan ng Batas.

Ebanghelyo: Mt 18:15-20

Sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad: "Kung nagkasala sa iyo ang iyong kapatid, puntahan mo siya at kausapin nang sarilinan; at kung makinig siya sa iyo, tinubo mo na ang iyong kapatid. Kung hindi naman siya makinig sa iyo, magsama ka ng dalawa o tatlo para lutasin ang kaso sa pagsaksi ng dalawa o tatlo. Kung tatanggi siyang makinig sa kanila, sabihin ito sa Iglesya; at kung hindi pa rin siya makikinig sa Iglesya, ituring siyang pagano o publikano.
Talagang sinasabi ko sa inyo: ang talian ninyo sa lupa ay matatali rin sa Langit, at ang kalagan ninyo dito sa lupa ay kakalagan din sa Langit.
"Sinasabi ko rin sa inyo: kung dito sa lupa ay may dalawa sa inyo na nagkakaisang humihingi ng anuman, gagawin ito para sa kanila ng aking Amang nasa Langit. Sapagkat kung saan may dalawa o tatlong nagkakatipon sa Ngalan ko, kapiling nila ako."

Pagninilay-nilay
Sala. Maraming kahulugan ang salitang "sala." Sinasabi nating sala pag lampas o kapos sa target ang ating ginawa. Puwede rin itong mangahulugan na mali ang ating ginawa. At sa Katagalugan, sinasabing may salâ kapag may linsad na ugat o buto kaya dinadala ipinapahilot ang bata kapag hindi maalis ang lagnat nito. Sinasalà naman natin ang sapal o dumi.
Ganito rin ang kasalanan ayon sa Biblia: pagiging kapos sa target na pagpapakatao at pa-kikipagkapwa. Sa pagka-kasala, may mga gawa tayo na lumilinsad sa ating buhay at na-wawala sa tamang lugar. At sa ating mga pagnanasa, kumakapit tayo sa mga bagay na naglalayo sa atin sa Diyos.

balik calendario


Setyembre 8
Lunes

Ika-23 na Linggo ng Taon
Kapanganakan ni Maria

Unang Pagbasa: Mik 5:1-4
Ebanghelyo: Mt 1:16, 18-23

Ganito ipinanganak si Jesucristo. Ipinagka-sundo na kay Jose ang kanyang inang si Maria pero bago sila nagsama bilang mag-asawa, nagdadalantao na siya gawa ng Espiritu Santo.
Kaya binalak ni Jose na hiwalayan nang lihim ang kanyang asawa. Matuwid nga siya at ayaw niya itong mapahiya.
Habang iniisip-isip niya ito, napakita sa kanya sa panaginip ang Anghel ng Panginoon at sinabi: "Jose, anak ni David, huwag kang matakot na tanggapin si Maria bilang iyong asawa. Gawa ng Espiritu Santo kaya siya naglihi, at manganganak siya ng isang sanggol na lalaki, na pangangalanan mong Jesus sapagkat siya ang magliligtas sa kanyang sambayanan mula sa kanilang mga kasalanan."
Nangyari ang lahat ng ito para matupad ang sinabi ng Panginoon sa pamamagitan ng Propeta: "Maglilihi ang birhen at magsisilang ng isang sanggol na lalaki at tatawagin nila siyang Emmanuel na ibig sabihi'y Nasa-atin-ang-Diyos."

Pagninilay-nilay
Lumaking Protestante si Marla pero dahil walang malapit na simbahan ng kanyang relihiyon sa lugar na aming pinag-aaralan sa Vermont, sa kapilya ng isang Catholic College siya nagsisimba. Noon siya nagsimulang magtanong sa akin tungkol kay Maria, "Superwoman ba ang tingin ng mga Katoliko kay Maria?"
Ganito naman ang sagot ko sa kanya, "Hindi superwoman si Maria kundi isang karaniwang tao. Nabuhay siya nang simple at pobre bilang asawa ni Jose, na karaniwang karpintero sa Nazaret. Ngunit kung may super na ginawa si Maria, ito'y walang iba kundi ang pagtanggap niyang maging ina ni Jesus. At tulad ng ating mga ina, superwoman nga siya sa pagiging ina ng kanyang Anak!

balik calendario


Setyembre 9
Martes

Ika-23 na Linggo ng Taon
Pedro Claver

Unang Pagbasa: 1 Cor 6:1-11
Ebanghelyo: Lc 6:12-19

Nang panahong iyon, umakyat si Jesus sa bundok para manalangin at magpalipas ng magdamag sa pagdarasal sa Diyos. Nang nag-umaga na, tinawag niya ang kanyang mga alagad at pumili siya ng labindalawa sa kanila na tinawag niyang apostol: si Simon na pinangalanan niyang Pedro, si Andres na kapatid nito; si Jaime, si Juan, si Felipe, si Bartolome, si Mateo, si Tomas, si Jaimeng anak ni Alfeo, si Simon na tinataguriang Zelota, si Judas na kamag-anak ni Jaime, at si Judas Iskariote na naging tagapagkanulo.
Pagkababa kasama nila, tumigil si Jesus sa isang patag na lugar. Naroon ang maraming alagad niya, at napakarami ring tao mula sa buong Judea at Jerusalem at mula sa baybaying dako ng Tiro at Sidon ang dumating para makinig sa kanya at mapagaling sa kanilang mga karamdaman. Gumaling din ang mga pinahihirapan ng masasamang espiritu. Kayat sinikap ng lahat ng tao na mahipo siya dahil may kapangyarihang lumalabas sa kanya, na nagpapagaling sa lahat.

Pagninilay-nilay
Maputik at malabo ang tubig sa sapa habang may naglalakad at tumatawid dito pero pagkalipas ng ilang minuto, nagsisimulang bumaba sa ilalim ng sapa ang putik at mga dumi. Kaya nagiging malinis uli at malinaw ang tubig para makita natin anumang nasa ilalim.
Ganito ang panahon ng pagtahimik at pananalangin. Mula sa magulong takbo ng buhay sa araw-araw, tumatahimik tayo at nananalangin upang makita natin nang malinaw ang ating mga sarili at ang mga pangyayari sa ating buhay. Sa ating pagdarasal, ibinabalik natin sa pokus ang ating buhay kaya mas lumilinaw ang ating paningin.

balik calendario


Setyembre 10
Miyerkules

Ika-23 na Linggo ng Taon

Unang Pagbasa: 1 Cor 7:25-31
Ebanghelyo: Lc 6:20-26

Tumingala noon si Jesus sa kanyang mga alagad at sinabi,
"Mapapalad kayong mga dukha sapagkat sa inyo ang kaharian ng Diyos.
Mapapalad kayong mga nagugutom ngayon sapagkat bubusugin kayo.
Mapapalad kayong mga umiiyak ngayon sa-pagkat tatawa kayo.
Mapapalad kayo kapag kinapopootan kayo ng mga tao at itinatakwil at iniinsulto, at sini-siraang-puri dahil sa akin. Magsaya kayo at lubos na magalak sa araw na iyon sapagkat malaki ang inyong gantimpalang nasa Diyos; gayundin ang ginawa ng kanilang mga ninuno sa mga propeta.
Ngunit sawimpalad kayong mayayaman sapagkat tinatamasa na ninyo ang inyong ginhawa!
Sawimpalad kayong mga busog ngayon sapagkat magugutom kayo!
Sawimpalad kayong humahalakhak ngayon sapagkat magluluksa kayo't iiyak!
Sawimpalad kayo kapag pinag-uusapan kayo nang mabuti ng lahat ng tao dahil ganoon din ang ginawa ng kanilang mga ninuno sa mga bulaang propeta."

Pagninilay-nilay
Para sa ilang dalubhasa sa Biblia, ayaw nilang gamitin ang salitang "mapalad" dahil parang masuwerte lang daw ang kahulugan nito. Bukod sa pagkakaugnay ng salitang "mapalad" sa "guhit ng palad," hindi rin sinasadya ang pagiging mapalad. Kaya mas gusto nila ang salitang "pinagpala" dahil makikita rito na may gumagawa o nagbibigay ng pagpapala sa taong pinagpapala. Panahon naman ang problema sa salitang ito dahil pangnagdaan ang "pinagpala" at hindi naman ganap ang ibig sabihin ng "pinagpapala." May iba namang "masaya" o "maligaya" ang ginagamit na salin sa "mapalad"-masaya sila dahil mapalad nga sila at pinagpapala sila ng Diyos.

balik calendario


Setyembre 11
Huwebes

Ika-23 na Linggo ng Taon

Unang Pagbasa: 1 Cor 8:1-7, 11-13
Ebanghelyo: Lc 6:27-38

Sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Ngunit sinasabi ko sa inyong mga nakikinig: mahalin ninyo ang inyong mga kaaway, gawan ninyo ng mabuti ang mga napopoot sa inyo, pagpalain ninyo ang mga sumusumpa sa inyo, ipagdasal ninyo ang tumatrato sa inyo nang masama. Sa sumasampal sa iyo sa isang pisngi, iharap mo rin ang kabila. Sa umaagaw ng iyong kamiseta, huwag mong itanggi ang iyong sando. Magbigay ka sa sinumang humihingi sa iyo; at kung may kumuha ng iyong ari-arian, huwag mo nang hingin pa uli.
"Kaya gawin ninyo sa iba ang gusto ninyong gawin nila sa inyo. "Kung minamahal ninyo ang mga umiibig sa inyo, ano ang kahanga-hanga roon? Minamahal din ng mga makasalanan ang mga nagmamahal sa kanila. Kung ginagawa ninyo ang mabuti sa mga gumagawa nito sa inyo, ano ang kahanga-hanga roon? Iyon din ang ginagawa ng mga makasalanan. Kung nagpapautang kayo sa mga inaasahan ninyong makapagbabayad, ano ang kahanga-hanga roon? Nagpapautang din ang mga makasalanan sa mga makasalanan para matanggap ang katumbas.
"Sa halip ay mahalin ninyo ang inyong mga kaaway; gumawa kayo ng mabuti at magpautang na walang inaasahang anuman. Kaya gagantimpalaan kayo nang malaki at magiging mga anak ng Kataas-taasan dahil butihin siya sa mga walang-utang-na-loob at masasama. Maging maawain kayo gaya ng inyong Amang maawain.
Huwag kayong humatol, at hindi kayo hahatulan; huwag ninyong sumpain ang sinuman, at hindi kayo susumpain; magpatawad kayo, at kayo'y patatawarin. Magbigay kayo, at kayo'y bibigyan-isang saganang takal, siksik, liglig at umaapaw ang mabu-buhos sa inyong kandungan. Sapagkat susukatin kayo sa sukatang ginagamit ninyo."

Pagninilay-nilay
Maikli lang ang ating buhay sa daigdig dahil gaano na ba ang walumpung taon, o kahit na umabot pa tayo ng sandaang taon, maikling panahon pa rin ito sa mabilis na takbo ng panahon.
Sa kabila ng limitadong bilang ng ating panahon sa daigdig, hindi pa rin natin maenjoy ang maikli nating buhay dahil kung anu-ano ang pinoproblema natin. Mas mahabang panahon pa ang ginugugol natin sa pakikipagtalo at di-pagkakaunawaan, sa pag-aaway at samaan ng loob. Ngunit subukan mong tingnan ang lahat ng ito makalipas ang 50 o kahit na 20 taon na lang. Hindi ba't walang kakuwenta-kuwenta alinman sa mga ito?

balik calendario


Setyembre 12
Biyernes

Ika-23 na Linggo ng Taon
Ang Banal na Ngalan ni Maria

Unang Pagbasa: 1 Cor 9:16-19, 22b-27
Ebanghelyo: Lc 6:39-42


Sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad ang isang talinhaga: "Puwede nga kayang akayin ng bulag ang isa pang bulag? Di ba't kapwa sila mahuhulog sa kanal? Hindi higit sa kanyang guro ang alagad. Magiging katulad ng kanyang guro ang ganap na alagad.
"Bakit mo tinitingnan ang puwing sa mata ng iyong kapatid? At di mo pansin ang troso sa iyong mata. Paano mo masasabi sa iyong kapatid: 'Kapatid, pahintulutan mong alisin ko ang puwing sa mata mo,' gayong hindi mo nga makita ang troso sa mata mo? Mapagkunwari! Alisin mo muna ang troso sa mata mo, at saka ka makakakitang mabuti para alisin ang puwing sa mata ng kapatid mo."

Pagninilay-nilay
Lumaki akong malapit sa aking lola. Mahilig siyang magsayaw dahil prinsesa siya noong araw sa mga moro-moro. Hindi siya palasimba pero lagi siyang nagrorosaryo. Siya rin ang nagpayo sa akin na tuwing malulungkot ako o may problema, dasalin ko lang ang isang "Ama Namin" at ipaubaya ang lahat sa Panginoon.
Siya rin ang nagturo sa akin na huwag maghuhusga ng kapwa dahil para sa kanya walang sinuman ang nakakakita sa tunay na nasa kalooban ninuman. Bukod dito, sinabi rin niya na "galit ang magnanakaw sa kapwa-magnanakaw" kaya kadalasa'y mas masahol pa tayo sa ating hinuhusgahan.

balik calendario


Setyembre 13
Sabado

Ika-23 na Linggo ng Taon
Juan Crisostomo

Unang Pagbasa: 1 Cor 10:14-22
Ebanghelyo: Lc 6:43-49


Sinabi ni Jesus sa mga tao, "Hindi makapa-mumunga ng masama ang mabuting puno, at ang masamang puno nama'y hindi makapamu-munga ng mabuti. Nakikilala ang bawat puno sa bunga nito. Hindi makapipitas ng igos mula sa tinikan ni makaaani ng ubas mula sa dawagan. Naglalabas ang taong mabuti ng mabuting bagay mula sa yaman ng kabutihan sa kanyang puso; ang masama nama'y naglalabas ng ma-samang bagay mula sa kanyang kasamaan. At sinasabi nga ng bibig ang umaapaw mula sa puso.
"Bakit pa ninyo ako tinatawag na 'Panginoon, Panginoon,' gayong hindi naman ninyo tinutupad ang sinasabi ko?
"Ilalarawan ko sa inyo ang lumalapit sa akin at nakikinig sa aking mga salita at tumutupad nito. May taong nagtayo ng bahay, na humukay nang malalim at sa batuhan inilagay ang mga pundasyon. Pagdating ng baha, hinampas ng agos ang bahay na iyon pero wala itong lakas para yanigin iyon sapagkat mabuti ang pagkakatatag niyon.
"At kung may nakaririnig ngunit di naman nagsasagawa, matutulad siya sa nagtatayo ng bahay sa ibabaw ng lupa na wala namang pundasyon. Hinampas ito ng agos at kaagad bumagsak. Anong laki ng pagkawasak ng bahay na iyon!"

Pagninilay-nilay
Pangalawang araw ko pa lang noon sa kumbento namin sa Tokyo nang biglang lumindol. Habang naghahanap ako ng mesang puwedeng mapagtaguan, panatag naman ang aking mga kasama, na parang walang anumang nangyayari. Pagkaraan ng ilan pang linggo, naintindihan ko kung bakit hindi na sila nababahala sa lindol-"natural" na sa Japan ang lindol dahil halos minsan isang linggo ay lumilindol doon. Madalas ay mahina lang ang lindol pero may pagkakataon na talagang malakas kaya tigil din ang lahat ng tren. At dahil sa madalas na paglindol, yari sa kahoy ang mga bahay na kanilang itinatayo, at may ibang pundasyon para umuga ang buong bahay ayon sa direksyon ng lindol.

balik calendario

Setyembre 14
Linggo

Pagtatampok sa Krus na Banal

Unang Pagbasa: Blg 21:4-9

Naglakbay sila mula sa Bundok Hor sa da-ang patungo sa Dagat ng Mga Tambo para lumibot sa lupain ng Edom. Nasiraan ng loob ang sambayanan habang nasa daan at nagreklamo laban sa Diyos at kay Moises: "Bakit mo kami inilabas mula sa Ehipto para mamatay sa disyerto? Walang tinapay ni tubig dito at sawang-sawa na kami sa walang lasang mannang ito!"
At nagpadala si Yawe ng mga ahas na "apuy-apuyan" laban sa kanila. Tinuklaw ng mga ito ang sambayanan at marami sa mga Israelita ang namatay. Pinuntahan ng sam-bayanan si Moises at sinabi: "Nagkasala kami sa pagsasalita nang laban kay Yawe at sa iyo. Ipakiusap mo kay Yawe na alisin na sa amin ang mga ahas."
Nanalangin si Moises para sa samba-yanan at sinabi sa kanya ni Yawe: "Gumawa ka ng ahas na 'apuy-apuyan' at ilagay sa poste, at mabubuhay ang sinumang natuklaw ng ahas at tumingin dito."
Kaya gumawa si Moises ng isang ahas na tanso at inilagay iyon sa isang poste. At tumingin sa ahas na tanso ang sinumang natuklaw ng mga ahas at siya'y nabuhay.

Slm 78:1-2, 34-35, 36-37, 38
Huwag ninyong limutin ang mga gawa ng Panginoon.

Ikalawang Pagbasa: Fil 2:6-11

Nasa katayuan siya ng Diyos kaya hindi inambisyong makapantay ang Diyos
Sa halip sinaid pa ang sarili sa pag-aanyong alipin
at sa pagiging tulad ng mga tao:
natagpuan nga siyang kamukha ng tao.
Nagpakababa siya at naging masunurin hanggang kamatayan,
hanggang kamatayan sa krus.
Dahil dito itinampok siya ng Diyos
at binigyan ng Pangalang mataas pa sa alinmang pangalan
upang paluhod na sumamba ang lahat sa pangalan ni Jesus
sa kalangitan, sa lupa at sa kailaliman,
at ipahayag ng tanang dila na Panginoon si Kristo Jesus
para sa kaluwalhatian ng Diyos Ama.

Ebanghelyo: Jn 3:13-17

Sinabi ni Jesus: "Walang umakyat sa langit maliban sa bumaba mula sa langit-ang Anak ng Tao.
"At kung paanong itinaas ni Moises ang ahas sa disyerto, gayundin dapat itaas ang Anak ng Tao upang magkaroon ng buhay magpakailanman ang bawat nananalig sa kanya.
"Ganito nga kamahal ng Diyos ang mundo! Kayat ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang hindi na mawala ang bawat nananalig sa kanya kundi magkaroon ng buhay magpakailanman.
"Hindi nga sinugo ng Diyos sa mundo ang Anak upang hukuman ang mundo kundi upang maligtas ang mundo sa pamamagitan niya."

Pagninilay-nilay
Ahas. Takot tayo sa ahas dahil sa kamandag nito kahit na nga hindi lahat ng ahas ay makamandag. Ganito rin ang pananaw ng Matandang Tipan kayat ahas ang nasa salaysay ng pagsuway ng mga una nating magulang sa Eden.
Ngunit kung paanong naging larawan ng masama ang ahas, ito rin ang gagamitin ng Panginoon upang maghatid ng pagpapagaling sa kanyang bayan. Tulad ng ating kasabihan na kung saan tayo nadapa, doon tayo babangon.
Sa Bagong Tipan, si Jesus na ipinako sa krus ang naging ahas na itinaas upang maghatid ng paggaling sa sinumang tumingin sa kanya. Pinawalang-bisa niya ang kamandag at nagbigay-buhay.

balik calendario


Setyembre 15
Lunes

Ika-24 na Linggo ng Taon
Mahal na Birheng Maria na Nagdadalamhati

Unang Pagbasa: Heb 5:7-9
Ebanghelyo: Lc 2:33-35

Nagtataka ang ama at ina ng bata sa mga sinasabi tungkol sa kanya. Pinagpala naman sila ni Simeon at sinabi kay Mariang ina ng bata: "Dahil sa kanya, babagsak o babangon ang mga Israelita at magiging tanda siya sa harap nila at kanilang sasalungatin. Kaya mahahayag ang lihim na pag-iisip ng mga tao. Ngunit paglalagusan naman ng isang punyal ang puso mo."

Pagninilay-nilay
Sa mahabang panahon ng kasaysayan ng ating pananampalataya, mahabang ilog din ng dugo ang dumadaloy hanggang sa ating panahon. Mula sa maliit na pamayanan ng mga unang Kristiyano, marami sa mga alagad ni Jesus ang nagpapatotoo sa kanilang paniniwala sa pag-aalay ng kanilang buhay. At hindi lamang mga pagano at ibang relihiyon ang pumatay sa mga martir ng pananampalataya kay Kristo dahil kahit na ang Simbahan natin mismo ay umusig at nagpahirap din sa mga nanatiling matatag sa kanilang pagsunod kay Jesus.
Idalangin natin sa araw na ito ang mga Kristiyanong pinahihirapan at pinag-uusig dahil sa kanilang pananampalataya.

balik calendario

Setyembre 16
Martes

Ika-24 na Linggo ng Taon
Cornelio at Cipriano

Unang Pagbasa: 1 Cor 12:12-14, 27-31
Ebanghelyo: Lc 7:11-17

Pumunta si Jesus sa bayang tinatawag na Nain at sinamahan siya ng kanyang mga alagad kasama ang maraming tao. Habang papalapit siya sa pintuan ng bayan, tamang-tama namang inilalabas ang isang patay-ang nag-iisang anak na lalaki ng kanyang ina, at ito'y isang biyuda kaya sinamahan siya ng di-kakaunting tao mula sa bayan. Pagkakita sa kanya, nahabag sa kanya ang Panginooon at sinabi: "Huwag ka nang umiyak." Lumapit siya at hinipo ang kabaong; tumigil naman ang mga maydala. At sinabi niya: "Binata, iniuutos ko sa iyo, bumangon ka!" Umupo nga ang patay at nagsimulang magsalita; at ibinigay siya ni Jesus sa kanyang ina. Nasindak ang lahat at nagpuri sa Diyos, at sinabi: "Lumitaw sa atin ang isang dakilang propeta at dinalaw ng Diyos ang kanyang bayan." Kayat kumalat ang balitang ito tungkol sa kanya sa buong lupain ng mga Judio at sa lahat ng karatig na lupain.

Pagninilay-nilay
Papasok pa lamang siya sa maliit na bayang iyon. Mainit ang araw at parang walang katau-tao pero nang malapit na siya sa bukana, nagkataon namang may palabas na prusisyon ng mga tao. Malungkot sila, lalo na ang mga babaeng humihiyaw sa kanilang pag-iyak. Ngunit namumukod-tangi ang babae sa tabi ng ataul. Luhaan siya, walang imik at halos hindi makahinga sa matinding pighating nalalarawan sa kanyang mukha. Walang lalaki sa kanyang tabi, biyuda siya at ngayo'y ang anak naman niya ang nawala sa kanyang buhay. Sino ang hindi maaawa sa isang ina na ngayo'y ulila na sa anak? Wala siyang anumang sinabi kundi ang Panginoon mismo ang nagsalita, "Tahan na.…"

balik calendario

Setyembre 17
Miyerkules

Ika-24 na Linggo ng Taon
Roberto Bellarmino

Unang Pagbasa: 1 Cor 12:31-13:13
Ebanghelyo: Lc 7:31-35

Sinabi ni Jesus, "Ngayon, kanino ko ikukum-para ang mga tao sa kasalukuyan, at sa ano sila katulad? Para silang mga batang nakaupo sa mga plasa, at nagrereklamo ang ilan sa kanila: 'Tinugtog namin ang plauta para sa inyo at hindi kayo sumayaw, at nang umawit naman kami ng punebre, ayaw naman ninyong umiyak.
"Ganito rin naman ang nangyari. Dumating si Juan Bautista na hindi kumakain ng tinapay ni umiinom ng alak, at ang sabi ninyo'y 'Nasisiraan siya ng bait!' Dumating naman ang Anak ng Tao na kumakain at umiinom, at sinabi naman ninyong 'Narito ang taong matakaw at lasenggo, kaibigan ng mga publikano at mga makasalanan.' Gayon pa ma'y nakilala ng kanyang mga anak ang Karunungan."

Pagninilay-nilay
Nakapunta ka na ba sa bayan ng San Roque? Doon nagkatuwaan ang pipi, ang pilay at ang bulag. Kumanta ang pipi at sumayaw naman ang pilay, at nanood ang bulag. Mabuti pa ang mga taga-San Roque dahil kumakanta ang pipi at sumasayaw ang pilay at nakakakita ang bulag, habang tayo nama'y napipipi kahit na nakapagsasalita, napipilay tayo kahit na nakalalakad at nabubulag tayo kahit na nakakakita.
Hindi sa pangalan lamang ang pagiging Kristiyano kundi paninindigan ito na pangangatawanan natin ang pamamahayag ng Ebanghelyo, ang paglakad sa daan ng katarungan at ang pagtutuon ng ating paningin sa Panginoon.

balik calendario

Setyembre 18
Huwebes

Ika-24 na Linggo ng Taon

Unang Pagbasa: 1 Cor 15:1-11
Ebanghelyo: Lc 7:36-50

Inanyayahan si Jesus ng isa sa mga Pariseo na makisalo sa kanya kaya pumasok siya sa bahay ng Pariseo at humilig sa sopa para kumain. Inanyayahan si Jesus ng isa sa mga Pariseo na makisalo sa kanya kaya pumasok siya sa bahay ng Pariseo at humilig sa sopa para kumain. Ngayon, may isang babae sa bayang iyon na itinuturing na makasalanan. Nang malaman nitong si Jesus ay nasa hapag sa bahay ng Pariseo, nagdala ito ng pabangong nasa sisidlang alabastro. Tumayo siya sa likuran, sa may paanan ni Jesus at umiyak. Tumulo ang kanyang mga luha sa mga paa ni Jesus at pinunasan niya ng kanyang buhok, at hinagkan at pinahiran ng pabango.
Nang makita ito ng Pariseong kumumbida sa kanya, naisip nito: "Kung propeta ang taong ito, malalaman niya kung sino ang babaeng ito at anong uri ng tao ang humihipo sa kanya-isa ngang makasalanan!"
Ngunit nagsalita sa kanya si Jesus: "Simon, may sasabihin ako sa iyo." Sumagot ito: "Guro, magsalita ka." At sinabi niya: "May dalawang may utang sa isang taong nagpapautang. Limandaang salaping pilak ang utang ng isa at limampu naman ang sa isa pa. Ngunit wala silang maibayad kaya kapwa niya sila pinatawad. Ngayon, sino sa kanila ang magmamahal sa kanya nang higit?"
Sumagot si Simon: "Sa palagay ko'y ang pinatawad niya ng mas malaki." At sinabi sa kanya ni Jesus: "Tama ang hatol mo." At paglingon niya sa babae, sinabi niya kay Simon: "Nakikita mo ba ang babaeng ito? Pumasok ako sa iyong bahay at hindi mo ako binigyan ng tubig para sa aking mga paa ngunit binasa niya ng kanyang luha ang aking mga paa at pinunasan ito ng kanyang buhok. Hindi mo ako hinagkan ngunit mula nang pumasok siya'y wala nang tigil ang kahahalik niya sa aking mga paa. Hindi mo pinahiran ng langis ang aking ulo ngunit binuhusan niya ng pabango ang aking mga paa. Kaya sinasabi ko sa iyo, pinatatawad na ang marami niyang kasalanan dahil nagmahal siya nang malaki. Ngunit nagmamahal lamang nang kaunti ang pinatatawad nang kaunti."
At sinabi naman ni Jesus sa babae: "Pinatatawad ang iyong mga kasalanan." At nagsimulang mag-isip ang mga nasa hapag: "At nangangahas ang taong ito na magpatawad ng mga kasalanan!"
Ngunit sinabi ni Jesus sa babae: "Iniligtas ka ng iyong pananampalataya; humayo ka sa kapayapaan."

Pagninilay-nilay
Para sa atin na ipinanganak at lumaking Katoliko, mahirap alamin kung paano mabatid ang kagandahang-loob ng Diyos sa ating buhay upang makapagsimulang maniwala na merong Diyos. Kasingnatural ng paghinga o pagkain ng kanin ang sumampalataya sa Diyos at maging Kristiyano. Sa pananampalatayang ito tayo pinalaki, kaya naman hindi natin maisip na pupuwede palang mabuhay ang tao kahit hindi siya naniniwala sa Diyos. Grasya nga ang pananampalataya pero para sa atin na naging bihasa na sa buhay-Kristiyano, wala na rin itong datíng para sa marami sa atin. Kaiba naman ito sa mga taong talagang nagpasyang maniwala sa Diyos dahil naranasan nila siya nang personal.

balik calendario

Setyembre 19
Biyernes

Ika-24 na Linggo ng Taon
Januario

Unang Pagbasa: 1 Cor 15:12-20
Ebanghelyo: Lc 8:1-3


Pagkatapos ay naglibot si Jesus sa bawat lunsod at bayan na nangangaral at ibinabalita ang kaharian ng Diyos. Kasama niya ang Labindalawa at ilang mga babae na pinagaling sa masasamang espiritu at mga karamdaman: si Maria na tinaguriang Magdalena, na nilisan ng pitong demonyo, si Juana na asawa ni Kusa na katiwala ni Herodes, at si Susana at iba pang naglilingkod sa kanila mula sa kanilang kaya.

Pagninilay-nilay
Sinimulan nina Mila at ng mga kaibigan niyang DH sa Hong Kong ang Friday Group nuong 1990. Karaniwang Linggo ang day-off ng mga DH doon pero may ilan na Biyernes ang araw ng pahinga. At gusto rin naman ng mga Pinay dahil kaiba sa araw ng Linggo na parang may People Power, halos sarili nila ang Filipino Center, pati na ang Central.
Wala na si Mila sa Hong Kong at nasa Taiwan na ngayon, at marami na rin sa Friday Group ang nagfor-good na o sa ibang bansa na nagtatrabaho pero tuloy pa rin ang grupong kanilang sinimulan. Nagsasama-sama pa rin sila tuwing Biyernes na kanilang day-off para magsimba, magdasal at magpahinga sa piling ni Jesus.

balik calendario


Setyembre 20
Sabado

Ika-24 na Linggo ng Taon
Andres Kim Taegon, Paul Chong Hasang at mga Kasama

Unang Pagbasa: 1 Cor 15:35-37, 42-49
Ebanghelyo: Lc 8:4-15


Napakakapal na tao ang nagkakatipon dahil pinupuntahan si Jesus ng mga tao mula sa kani-kanilang mga bayan. Kaya nagsalita siya sa talinhaga:
"Lumabas ang manghahasik para maghasik ng kanyang binhi. Sa kanyang paghahasik, may ilang butong nahulog sa tabi ng daan at tinapak-tapakan at kinain ng mga ibon sa langit. Nahulog ang iba sa batuhan, at nang sumibol ay nalanta dahil sa kawalan ng halumigmig. Nahulog ang iba pang buto sa gitna ng tinikan, at sa sabay nilang paglaki, sinikil ito ng mga tinik. Nahulog naman ang iba pa sa matabang lupa at nang sumibol ay nagbunga nang tig-iisang daan." Pagkasabi nito'y sumigaw siya: "Makinig ang may tainga."
At tinanong siya ng kanyang mga alagad kung ano ang kahulugan ng talinhagang ito. Kayat sinabi niya: "Sa inyo ipinagkaloob na malaman ang mga lihim ng kaharian ng Diyos, at sa iba nama'y sa mga talinhaga lamang para tumingin sila at hindi makakita, makinig at hindi makaunawa.
Ito ang kahulugan ng talinhaga. Ang binhi ay ang salita ng Diyos. Ang mga nasa tabi ng daan ay ang mga nakakarinig nito pero agad namang dumarating ang diyablo; inaagaw niya ang salita mula sa kanilang isipan upang huwag silang manalig at maligtas. Ang mga nasa batuhan ay ang mga nakakarinig na masayang tinatanggap ang salita. Ngunit wala silang ugat kaya sandali silang nananalig at tumitiwalag naman sa panahon ng tukso. Ang nahulog naman sa mga tinikan ay ang mga nakakarinig ngunit sa pagpapatuloy nila'y sinikil ng mga kabalisahan, ng kayamanan at ng mga kasiyahan sa buhay kaya hindi sila nakapagbunga. Ang nahulog naman sa matabang lupa ay ang mga nakakarinig sa salita at iniingatan ito nang may dakila't mabuting loob at nagbubunga sila sa kanilang pagtitiyaga."

Pagninilay-nilay
Ipinanganak siya sa maharlikang angkan sa Korea. Galing siya sa Katolikong pamilya at isa sa mga martir sa pananampalataya ang kanyang ama. Nagpabinyag siya nang labinlimang taong gulang na at naglakbay ng 2,000 kilometro mula Korea hanggang Macau para pumasok sa seminaryo roon. Pagkaraan ng anim na taon, bumalik siya sa Korea at siya ang naging kauna-unahang paring Koreano. Dahil sa kanyang pananampalataya, tinortyur siya at pinugutan ng ulo noong 1846. Siya si San Andres Kim Taegon.
Masagana ang bunga ng binhi ng pananampalatayang inihasik sa Korea at dinilig ng dugo ng mga martir.

balik calendario


Setyembre 21
Linggo

Ika-25 na Linggo ng Taon

Unang Pagbasa: Is 55:6-9

Hanapin si Yawe habang matatagpuan,
tumawag sa kanya habang siya'y malapit.
Iwan ng masama ang kanyang daan,
talikuran niya ang kanyang mga balak;
bumaling siya kay Yawe at siya'y kahahabagan niya,
sa ating Diyos na laging handang magpa-tawad.
Ang aking mga balak ay hindi ninyo balak,
at ang inyong mga paraan ay hindi ko paraan, sabi ni Yawe.
Pagkat kung paanong napakataas ng langit sa lupa,
gayundin kataas ang aking mga paraan sa inyong mga paraan
at ang aking mga balak sa inyong mga balak.

Slm 145:2-3, 8-9, 17-18
Malapit ang Panginoon sa lahat ng tumatawag sa kanya.

Ikalawang Pagbasa: Fil 1:20b-24, 27

Inaasahan ko at pinaniniwalaang di ako kailanman mapapahiya; sa halip mananatili akong matapang at luluwalhatiin ko si Kristo sa pamamagitan ng aking sarili, sa buhay man o kamatayan, ngayon at kailanman. Para sa akin, si Kristo ang buhay at pakina-bang ang kamatayan. Ngunit habang nasa laman ako at buhay, nakikinabang ako sa aking trabaho. Kayat alin ang pipiliin ko? Nagsasalawahan ako: nais kong yumao at makasama si Kristo sapagkat ito ang pinakamabuti. Ngunit kailangan pa ninyo ang aking pananatili sa laman. Mamuhay nawa kayo nang karapat-dapat lamang sa Ebanghelyo ni Kristo. Kapag dumating ako, makita ko nawang nananatili kayong matibay. At habang malayo pa ako, marinig ko nawa ito. Ipaglaban ninyo ang paniniwala sa Ebanghelyo nang may iisang espiritu at puso.

Ebanghelyo: Mt 20:1-16

Sinabi ni Jesus: "Tungkol sa nangyayari sa kaharian ng Langit ang kuwentong ito. Maagang lumabas ang isang may-ari para umupa ng mga manggagawa sa ubasan. Nakipagkasundo siya na tatanggap ang mga manggagawa ng isang baryang pilak isang araw, at pinapunta na niya sila sa ubasan.
"Lumabas din siya nang mag-iikasiyam ng umaga at nakita niya ang ibang mga nakatayo sa plasa na walang ginagawa. Kaya sinabi niya sa kanila: 'Pumunta rin kayo sa aking ubasan at bibigyan ko kayo ng nararapat.' At pumunta sila.
"Muli siyang lumabas kinatanghalian at nang mag-iikatlo ng hapon at gayundin ang ginawa niya. Lumabas din siya sa huling oras ng paggawa at nakita niya ang iba pang nakatayo lamang. Kaya sinabi niya sa kanila: 'Bakit kayo nakatayo lang at maghapong walang ginagawa?' Sumagot sila: 'Dahil walang umupa sa amin.' Sinabi niya: 'Pumunta kayo at magtrabaho sa aking ubasan.'
Paglubog ng araw, sinabi ng may-ari ng ubasan sa kanyang tagapamahala: 'Tawagin ang mga manggagawa at bayaran sila, mula sa huli hanggang sa una.' Kaya lumapit ang mga dumating sa huling oras at binigyan sila ng tig-isang denaryo (isang baryang pilak). Nang lumapit naman ang mga nauna, akala nila'y tatanggap sila ng higit pa. Ngunit tumanggap din sila ng tig-isang denaryo. Kaya pagkatanggap nila nito, nagsimula silang magreklamo sa may-ari.
Ang sabi nila: 'Isang oras lamang ang trabaho ng mga huling ito, at ipinapantay mo sila ngayon sa amin na maghapong nagtrabaho sa init ng araw.' Kaya sinagot ng may-ari ang isa sa kanila: 'Kaibigan, hindi ko kinukuha ang sa iyo. Di ba't nagkasundo tayo sa isang denaryo isang araw? Kaya tanggapin mo ang sa iyo at umalis ka na. Gusto ko ring bigyan ang nahuli gaya ng ibinigay ko sa iyo. Wala ba akong karapatang gawin ang gusto ko sa pera ko? Bakit ka naiinggit dahil maawain ako?'
Kaya mauuna nga ang huli, at mahuhuli ang una."

Pagninilay-nilay
Tawag. Pangalan ang isa pang kahulugan ng tawag dahil ang pangalan ng taong gusto nating tawagin ang ating sinasabi.
Sa pangalan din tayo tinatawag ng Diyos. At kung paanong may kanya-kanya tayong pangalan, gayon din ang pagtawag sa atin ng Panginoon. Iba't iba ang pagtawag at sa iba't ibang panahon din ng buhay ito dumarating.
May ilang tinatawag sa kanilang pagkabata, meron namang sa kalagitnaan ng buhay dumarating ang alok ng Diyos, at sa ilan nama'y sa bandang huli na saka sila inaalok ng Diyos. Ngunit anumang panahon tayo tinatawag, ang mahalaga'y mapaunlakan natin ang kanyang alok.

balik calendario


Setyembre 22
Lunes

Ika-25 na Linggo ng Taon

Unang Pagbasa: Kas 3:27-34
Ebanghelyo: Lc 8:16-18

Sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Walang nagsisindi ng ilawan at tinatakpan ito ng palayok o inilalagay sa ilalim ng higaan. Ipinapatong ito sa patungan para makita ng mga pumapasok ang liwanag. Walang nalilihim na di mabubunyag ni natatakpan na di mahahayag at malalantad. Kayat isip-isipin ninyo ang inyong naririnig dahil bibigyan pa nga ang mayroon at ang walang-wala naman, kahit na ang akala niyang kanya, ay aagawin sa kanya."

Pagninilay-nilay
Sa pagtuturo ko ng Ingles, kapansin-pansin na kung sino pa ang matatalino at may-alam ay sila pa ring masipag mag-aral samantalang ang mahihina sa klase na dapat sana'y magsikap sa pag-aaral ang tamad. Kaya naman higit namang natututo ang mga may-alam habang lalo namang nananatiling walang alam ang mga tamad mag-aral.
Ganito rin ang mangyayari sa mga talinong regalo sa atin ng Panginoon. Ipinagkaloob niya sa atin ang ating mga talino at kakayahan hindi para sa sarili lamang kundi para sa kapakanan ng ating kapwa. Pero kailangan nating linangin at gamitin upang hindi niya bawiin sa atin ang mga ito.

balik calendario


Setyembre 23
Martes

Ika-25 na Linggo ng Taon
Pedro Pio ng Pietrelcina

Unang Pagbasa: Kas 21:1-6, 10-13
Ebanghelyo: Lc 8:19-21

Pinuntahan si Jesus ng kanyang ina at mga kapatid pero hindi sila makalapit sa kanya dahil sa dami ng tao.
May nagsabi sa kanya: "Nakatayo sa labas ang iyong ina at mga kapatid, at gusto kang makita." Sumagot siya at sinabi sa kanila: "Ang mga nakikinig sa salita ng Diyos at nagsasagawa nito, sila ang aking ina at aking mga kapatid."

Pagninilay-nilay
Ipinapalagay ng ilan na para raw itinatakwil ni Jesus ang kanyang ina dahil sa kanyang sinabi sa pagbasang ito sa Ebanghelyo. Pero teka muna, hindi natin dapat paghiwa-hiwalayin ang mga kabanata ng Ebanghelyo. Alalahanin natin na isang buong aklat ang pinagmulan ng pagbasa ngayon. At para lubos na maintindihan kung ano talaga ang kahulugan ng mga salita ni Jesus, kailangang unawain ito ayon sa kabuuan ng Ebanghelyo ni Lucas.
Sa unang kabanata ng Ebanghelyo ni Lucas, may nakinig sa salita ng Diyos at pagkarinig niya sa salita ay sinabi niyang "Narito ang alipin ng Panginoon. Maganap sa akin ayon sa iyong sinabi."

balik calendario


Setyembre 24
Miyerkules

Ika-25 na Linggo ng Taon

Unang Pagbasa: Kas 30:5-9
Ebanghelyo: Lc 9:1-6

Tinawag ni Jesus ang Labindalawa at binig-yan sila ng lakas at kapangyarihan para supilin ang lahat ng demonyo at magpagaling ng mga sakit. Sinugo niya sila para ipahayag ang kaharian ng Diyos at magbigay-lunas.
Sinabi niya sa kanila: "Huwag kayong magdala ng anuman sa inyong paglakad, ni tungkod, ni supot, ni tinapay, ni salapi; huwag kayong magkaroon ng tigalwang bihisan. Sa alinmang bahay kayo nakituloy, doon kayo tumigil hanggang sa pag-alis ninyo. Kung may hindi tatanggap sa inyo, umalis kayo sa bayang iyon at ipagpag ang alikabok sa inyong mga paa bilang sakdal laban sa kanila."
Kaya nga lumabas sila at dumaan sa lahat ng bayan na nangangaral at nag-papagaling saanman.

Pagninilay-nilay
Hanga ako sa isang paring Claretiano dahil sa tuwing aalis siya para magbiyahe sa ibang bansa, wala siyang anumang gamit na iniiwan sa kanyang kuwarto, na puwedeng gawing guest room. Kasya sa isang maleta lahat ng kanyang damit at gamit kaya puwede siyang umalis kahit na anong oras. Kahit sa mga pari at madre, bihira ang katulad niya dahil nasanay na tayong mag-ipon ng mga gamit na hindi naman natin ginagamit. Hindi natin namamalayan, kung ilang aparador na ang ating mga damit pero iisa pa rin lang ang ating katawan, at kung ilang pares ng sapatos meron tayo para sa dadalawa pa ring paa natin. Kaya naman mahirap sa atin ang mangaral sa mga bayan-bayan.

balik calendario


Setyembre 25
Huwebes

Ika-25 na Linggo ng Taon

Unang Pagbasa: Ecl 1:2-11
Ebanghelyo: Lc 9:7-9

Nabalitaan naman ng tetrarkang si Herodes ang lahat ng pangyayaring ito at litung-lito siya dahil may nagsasabing nabuhay mula sa mga patay si Juan. Sinabi naman ng iba na nagpakita si Elias, at ng iba pa na isa sa mga propeta noon ang bumangon. At sinabi ni Herodes: "Pinapugutan ko si Juan; sino nga kaya itong nababalitaan kong gumagawa ng mga iyon?" Kaya sinikap niyang makita siya.

Pagninilay-nilay
Anong Kristo ang hinahanap mo? Siya ba ang musmos na Jesus na puwede mong i-blackmail at kagalitan para ibigay sa iyo ang iyong ipinagdarasal? O siya ang Santong Bangkay na payapang nakahiga sa kanyang libingan kayat wala siyang pakialam sa takbo ng iyong buhay?
May kanya-kanya tayong pagkakakilala kay Jesus ayon sa itinuro sa atin ng ating mga magulang at mula sa ating mga karanasan sa buhay. Ngunit kung gusto nating makilala kung sino talaga ang Jesus na ito na tinatawag nating Kristo, kailangang balikan natin ang tunay na bukal ng pagkilala sa kanya-ang mga Ebanghelyo.

balik calendario


Setyembre 26
Biyernes

Ika-25 na Linggo ng Taon
Cosme at Damian

Unang Pagbasa: Ecl 3:1-11
Ebanghelyo: Lc 9:18-22


Minsan, mag-isang nagdarasal si Jesus at naroon din ang mga alagad. Tinanong niya sila: "Sino raw ako ayon sa sabi ng mga tao?"
Sumagot sila: "Si Juan Bautista raw; may iba namang nagsasabing ikaw si Elias at may iba pang nagsasabi na isang propeta noong una ang nabuhay."
At sinabi ni Jesus sa kanila: "Ano naman ang sinasabi ninyo kung sino ako?" Sumagot si Pedro: "Ang Mesiyas ng Diyos." At inutusan sila ni Jesus na huwag sabihin ito kaninuman.
Sinabi nga ni Jesus: "Kailangang magtiis ng marami ang Anak ng Tao. Itatakwil nga siya ng mga Matatanda ng bayan, ng mga punong-pari at ng mga guro ng Batas. Papatayin siya at muling babangon sa ikatlong araw."

Pagninilay-nilay
Ganito ang sabi ni San Jeronimo: "Hindi natin kilala si Kristo kung hindi natin alam ang Biblia." Balikan natin mismo ang kanyang mga salita sa Banal na Kasulatan upang mangusap siya at magpakilala sa atin. Higit sa alinmang prayerbook o anumang debosyon, ang Biblia ang pinakamahalagang aklat at kauna-unahang aklat ng panalangin ng mga Kristiyano.
Kaya maglaan tayo ng kahit na maikling panahon araw-araw sa pagbabasa ng Biblia para makilala ang Mesiyas na si Jesus. At sa harap ng mga salita ng Diyos, tumahimik tayo at buksan ang ating mga puso upang hayaang magsalita siya sa atin.

balik calendario


Setyembre 27
Sabado

Ika-25 na Linggo ng Taon
Vicente de Paul

Unang Pagbasa: Ecl 11:9-12:8
Ebanghelyo: Lc 9:43b-45


Lubos na namangha ang lahat dahil sa kada-kilaan ng Diyos.
Nang lubos na nagtataka ang lahat dahil sa mga ginagawa ni Jesus, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad: "Itanim ninyong mabuti sa inyong pandinig ang mga kataga kong ito: ibibigay ang Anak ng Tao sa kamay ng mga tao." Hindi nila naintindihan ang pahayag na ito at nalingid ito sa kanila upang hindi nila maunawaan. At takot naman silang magtanong sa kanya tungkol sa pahayag na ito.

Pagninilay-nilay
Maganda ang daigdig at kahanga-hanga ang buhay kung bukás ang ating mga mata sa kagandahang kaloob sa atin ng Diyos. Kailan mo huling nakita ang makulay na kanluran sa paglubog ng araw? O kailan ka huling tumingala para tingnan ang buwan? Kailan ka huling nakakita ng bulaklak at hinangaan ang kulay at ang pagkakapare-pareho ng mga talulot nito?
Maganda ang buhay kahit na nga puno pa ito ng mga paghihirap. Hindi mawawala ang mga problema natin sa buhay-bahagi ng buhay ang lahat ng ito-pero gagaan ang pagpapasan natin ng mga ito kung magiging mulat tayo sa walang-maliw na kagandahang-loob ng Diyos.

balik calendario


Setyembre 28
Linggo

Ika-26 na Linggo ng Taon

Unang Pagbasa: Ez 18:25-28

Ngunit masasabi ninyo: 'Hindi tama ang paraan ni Yawe.' Bakit, Israel? Mali ba ang aking paninindigan? Hindi ba ang sa iyo ang mali? Kung mamatay ang matuwid matapos talikuran ang kanyang pagkamatuwid at magkasala, ma-mamatay siya dahil sa kanyang pagkakasala. At kung talikuran naman ng makasalanan ang kanyang mga kasamaan at gumawa ng tama at mabuti, maililigtas niya ang kanyang buhay.
Mabubuhay siya at hindi mama-matay sapagkat binuksan niya ang kanyang mga mata at tinalikdan ang lahat niyang pagkakasala.

Slm 25:4-5, 6-7, 8-9
Alalahanin mo, Panginoon, ang iyong mga awa.

Ikalawang Pagbasa: Fil 2:1-11

Kung puwede ko kayong pangaralan sa ngalan ni Kristo at makikinig kayo sa pagpapayo ng pag-ibig; kung magkasalo tayo sa iisang Espiritu at taglay ninyo ang kabaitan at habag, pasayahin ninyo ako.
Magkasundo kayo sa iisang pag-ibig at hangarin ninyo ang iisang layunin. Huwag kayong padala sa pagtatalo o kayabangan, kundi maging mapagpakumbaba nawa ang bawat isa at pahalagahan ang iba nang higit pa kaysa sarili.
Huwag hanapin ng isa't isa ang ikabubuti ng sarili lamang kundi ang ikabubuti rin ng iba. Tularan ninyo ang saloobin ni Kristo Jesus.
Nasa katayuan siya ng Diyos
kaya hindi niya inambisyong makapantay ang Diyos
Sa halip sinaid pa ang sarili sa pag-aanyo niyang alipin
at sa pagiging tulad ng mga tao:
natagpuan nga siyang kamukha ng tao.
Nagpakababa siya at naging masunurin hanggang kamatayan,
hanggang kamatayan sa krus.
Dahil dito itinampok siya ng Diyos
at binigyan ng Pangalang mataas pa sa alinmang pangalan
upang paluhod na sumamba ang lahat sa Pangalan ni Jesus
sa kalangitan, sa lupa at sa kailaliman
at ipahayag ng tanang dila na Panginoon si Kristo Jesus
para sa kaluwalhatian ng Diyos Ama.

Ebanghelyo: Mt 21:28-32

Nagpatuloy si Jesus: "Ano sa palagay ninyo? May dalawang anak ang isang tao. Lumapit siya sa isa at sinabi: 'Anak, pumunta ka ngayon at magtrabaho sa aking ubasan.' Sumagot ang anak: 'Ayoko.' Ngunit pagkatapos ay nagbagong-isip siya at pumunta. Pinuntahan din ng ama ang pangalawang anak at gayundin ang sinabi. Sumagot naman ang anak: 'Opo.' Pero hindi siya pumunta."
At itinanong ni Jesus: "Sino sa dalawang anak ang tumupad sa gusto ng ama?" Sumagot sila: "Ang una." At sinabi ni Jesus: "Talagang sinasabi ko sa inyo: mas nauuna sa inyo patungo sa kaharian ng Langit ang mga publikano at mga babaeng bayaran. Dumating nga si Juan para ipakita sa inyo ang daan ng kabutihan pero hindi kayo naniwala sa kanya, samantalang naniwala naman ang mga publikano at mga babaeng bayaran. Nakita ninyo ito at hindi kayo nagsisi o naniwala sa kanya."

Pagninilay-nilay
Oo. Mas madali para sa ating mga Pilipino ang sumang-ayon at magsabi ng "oo" kaysa tumanggi sa pagsasabi ng "hindi." Kaya kahit ayaw natin, napipilitan tayong magsabi ng "oo" pero "hindi" naman pala ang talagang gusto nating sabihin. Nahihiya tayong tumanggi dahil iniisip natin na baka sumama ang loob ng taong ating tinatanggihan.
Taglay rin natin sa ating pagsasadiyos ang ugaling-Pinoy na ito. Sinasabi natin na mga tagasunod tayo ni Kristo pero hindi naman natin inaako ang responsabilidad na nakapaloob sa pagiging Kristyano. "Oo," mga Kristiyano tayo pero "hindi" naman natin ito pinatutunayan at pinangangatawanan.

balik calendario


Setyembre 29
Lunes

Ika-26 na Linggo ng Taon
Miguel, Gabriel at Rafael

Unang Pagbasa: Pag 12:7-12ab
Ebanghelyo: Jn 1:47-51

Nakita ni Jesus si Natanael na palapit sa kanya at sinabi niya tungkol sa kanya: "Hayan, isang totoong Israelitang walang pagkukunwari." Sinabi sa kanya ni Natanael: "Paano mo ako nakilala?" Sumagot sa kanya si Jesus: "Bago ka pa man tawagin ni Felipe, habang nasa ilalim ka ng punong-igos, nakita na kita."
Sumagot si Natanael: "Rabbi, ikaw ang Anak ng Diyos, ikaw ang Hari ng Israel." Sumagot si Jesus: "Sinabi ko lang sa iyong nakita kita sa ilalim ng punong-igos at naniniwala ka na? Higit pa sa mga ito ang makikita mo."
At idinugtong ni Jesus: "Talagang-talagang sinasabi ko sa inyo, makikita ninyong bukas na ang langit at panhik-panaog sa Anak ng Tao ang mga anghel ng Diyos."

Pagninilay-nilay
Pinakapopular na anghel si San Miguel para sa atin dahil bukod sa beer, meron pa ring gin na nakapangalan sa kanya. At kapag ubos na ang gin at binaligtad ang bote, ang demonyo na ang nasa ibabaw at si San Miguel na ang nasa ilalim kaya "Marka Demonyo" ang tawag dito ng ibang mag-iinom.
Sa araw na ito, hindi ang mga inuming iyon ang alalahanin natin kundi ang mga anghel na sugo ng Diyos upang tulungan tayo at pangalagaan. Naranasan mo na ba na sa gitna ng mabibigat na problema sa buhay, may mga taong dumarating sa buhay mo? At tamang-tama naman ang kanilang pagdating sa iyong buhay para tulungan ka at gabayan sa paglutas sa mga iyon.

balik calendario


Setyembre 30
Martes

Ika-26 na Linggo ng Taon
Geronimo

Unang Pagbasa: Job 3:1-3, 11-17, 20-23
Ebanghelyo: Lc 9:51-56

Nang papalapit na ang panahon ng pag-aakyat sa kanya, tahasang ipinasya ni Jesus na pumunta sa Jerusalem. Nagpadala siya ng mga sugo para mauna sa kanya at pumasok sila sa nayon ng mga Samaritano para ihanda ang kanyang matutuluyan. Pero ayaw nila siyang tanggapin dahil papunta siya sa Jerusalem. Kaya sinabi sa kanya ng kanyang mga alagad na sina Jaime at Juan: "Panginoon, gusto mo bang tumawag kami ng apoy na babagsak mula sa langit para puksain sila?" Lumingon si Jesus at pinagwikaan sila, at sa ibang bayan sila nagpunta.

Pagninilay-nilay
At kamatayan ang huling lulupigin-dito umiikot ang huli at ikapitong aklat na Harry Potter. Sa panahon ng paglaki ni Harry Potter, hindi na humiwalay sa kanya ang anino ng kasamaan sa katauhan ni Lord Voldemort. Ngunit malulupig lamang si Voldemort kung kusang haharapin at tatanggapin ni Harry na mamatay. Nasa pagkamatay niya ang wakas ni Voldemort.
Mula sa lakas na kaloob sa kanya ng mga taong nagmamahal sa kanya, nagkaroon siya ng buo at matatag na paninindigan. Walang takot niyang tinahak ang daan tungo sa kamatayan. Ang matatag na pasya niyang ito ang naghatid sa kanya sa tunay na buhay at sa pagkalupig ng kamatayan.

balik calendario


Copyright © 2008 by Claretian Publications
A division of Claretian Communications Foundation, Inc.
U.P. P.O. Box 4 Diliman, 1101 Quezon City, Philippines
Tel. (632) 921-3984 • Fax: (632) 921-7429 or 921-6205
Email: cci@claret.org