Download "Ang Biblia ng Sambayanang Pilipino" to your computer...
Now available in Word and in PDF
List of Titles (Translation in Tagalog)
Introduction to the Bible (in Tagalog, PDF):
Buhay si Hesus!
 • Pangangaral ng BibliaIndex ng Ebanghelyo
Ang Bagong Tipan: Introduksyon sa Bagong Tipan (Word & PDF)
Ang Apat ng Ebanghelyo:

Mateo: Teksto at Komentaryo
PDF - Mt 1-15 at Mt 16-28

Marcos:Teksto at KomentaryoPDF - Mc 1-8 at Mc 9-16 Lucas: Teksto at KomentaryoPDF - Lk 1-5, Lk 6-12 at Lk 13-24 Juan:Teksto at Komentaryo
PDF - Jn 1-8 at Jn 9-21
Mga Gawa: Teksto at KomentaryoPDF - Gawa 1-9, Gawa 10-18 & Gawa 19-28
Mga Sulat ni Pablo:
Roma: Teksto at Komentaryo
PDF - Rom 1-8 at Rom 9-16Ang Kristong Nabuhay
1 Corinto: Teksto at Komentaryo
PDF - 1 Cor 1-8 at 1Cor 9-16
2 Corinto: Teksto at Komentaryo
PDF - 2 Cor 1-13
Galasya:Teksto at Komentaryo
PDF - Gal 1-6
Efeso: Teksto at Komentaryo
PDF - Ef 1-16
Filipos and Colosas: Teksto at Komentaryo
PDF - Fil at Colosas
Filemon: Introduksyon at Teksto
PDF -
1 Tesalonika: Teksto at Komentaryo PDF - 2 Tesalonika:Teksto at Komentaryo PDF Hebreo: Teksto at Komentaryo
PDF - Heb
1 Timoteo , 2 Timoteo, & Tito: Teksto at Komentaryo
PDF - Tim-Titus
Mga Sulat na Katoliko:
Jaime: Teksto at Komentaryo
PDF - Jaime
1 Pedro & 2 Pedro: Teksto at Komentaryo
PDF
- Pedro
Judas: Introduksyon at Teksto
PDF - 123 Jn - Judas
Pagbubunyag:Teksto at Komentaryo
PDF
- Pag 1-11 at Pag 12-22
1 Juan, 2 Juan, at 3 Juan: Teksto, Introduksyon at Komentaryo
PDF - 123 Jn - Judas
Download the Old Testement (Ang Lumang Tipan)

Always REFRESH your browser. This page is being updated regularly.