Download the Christian Community Bible to your computer...
The Old Testament (Ang Lumang Tipan)
Introduction (PDF)
The Law (Ang Batas):

Genesis: Text &    Commentaries
PDF - Gen 1-13Gen 14-27Gen 28-50

Exodus:Text &     Commentaries
(Exodo)
PDF - Ex 1-14Ex 15-24Ex 25-40
Leviticus: Text &      Commetaries
(Levitico)
PDF - Lev 1-27
Numbers: Text  &     Commetaries
(Mga Bilang)
PDF - Blg 1-17Blg 18-36
Deuteronomy: TextCommentaries
(Deuteronomio)
PDF
- Dt 1-16Dt 17-34
Prophetic History (Propetikong Kasaysayan):

Joshua: Text  &  Commentaries
(Josue) PDF - Jos 1-24

1 Samuel: Text  &  Commentaries
(1 Samuel)
PDF
- 1 Sam 1-151 Sam 16-31

1 Kings: Text & Commentaries
(1 Mga Hari)
PDF - 1 Hari 1-22

Judges:Text &  Commentaries
(Hukom) PDF - Hukom 1-21
2 Samuel: Text &  Commentaries
(2 Samuel) PDF - 2 Sam 1-24
2 Kings: Text &  Commentaries
(2 Mga Hari) PDF - 2 Hari 1-112 Hari 12-25
Other Historical Books (Iba Pang Mga Aklat Pangkasaysayan):
1 Chronicles: Text
(1 Mga Kronika)
PDF
- 1 Kron 1-29
Nehemiah: Text & Commentaries
(Nehemias) PDF - Neh 1-13
Ezra: Text  &  Commentaries
(Esdras) PDF - Esdras 1-10
2 Chronicles: Text
(2 Mga Kronika)
PDF - 2 Kron 1-36
1 Maccabees: Text & Commentaries
(1 Mga Macabeo) PDF - 1 Mac 1-16
2 Maccabees: Text & Commentaries
(2 Mga Macabeo) PDF - 2 Mac 1-15
Prophets (Mga Propeta) Word - PDF
Isaiah: Text & Commentaries  (Isaias)
PDF - Is 1-21Is 22-39Is 40-55Is 56-66
Jeremiah:Text & Commentaries  (Jeremias)
PDF - Jer 1-19Jer 20-36Jer 37-52
Ezekiel: Text & Commentaries
PDF - Ez 1-24Ez 25-48
Daniel: Text & Commentaries
PDF - Daniel
The Twelve Minor Prophets
(Ang Labindalwang Maliit ng Propeta):
Hosea: Text & Commentaries
(Oseas) PDF - Oseas
Joel & Amos: Text & Commentaries
(Joel at Amos) PDF - JoelAmos
Obadiah (Abdias), Jonah (Jonas), Micah (Mikeas), Nahum, Habakkuk & Zephaniah (Sofonias):
Text & Commentaries  PDF - Abdias • Jonas • Mikeas • Nahum • Habakuk • Sofonias
Zechariah (Zacarias), Malachi (Malakias), Haggai (Ageo):
Text & Commentaries  PDF - Ageo • Zacarias •Malakias
Writings (Mga Kasulatan):
Job: Text & Commentaries
PDF - Job 1-20Job 21-42
Proverbs: Text & Commentaries
PDF - Kasabihan
Ecclesiastes: Text & Commentaries
(Eclesiastes)
PDF
- Eccl
Song of Songs: Text & Commentaries
(Awit ng mga Awit) PDF - Awit
Esther:Text & Commentaries
PDF - Ester
Ruth & Lamentations: Text & Commentaries (Ruth at Panaghoy)
PDF
- RuthPanaghoy
Tobit: Text & Commentaries
PDF
- Tobias
Judit: Text & Commentaries
PDF - Judit
Baruch: Text & Commentaries
PDF - Baruc
Wisdom: Text & Commentaries
(Karunungan)
PDF - Karunungan
Sirach: Text & Commentaries
(Sirac) PDF - Sirac 1-23Sirac 24-51
Psalms: Text  & Commentaries
(Mga Salmo) PDF - Salmo 1-42Salmo 43-83Salmo 84-110Salmo 111-129Salmo 130-
150
Back to The New Testament

Download "Ang Biblia ng Sambayanang Pilipino" to your computer...
Now available in Word and in PDF
List of Titles (Translation in Tagalog)
Introduction to the Bible (in Tagalog, PDF):
Buhay si Hesus!
 • Pangangaral ng BibliaIndex ng Ebanghelyo
Ang Bagong Tipan: Introduksyon sa Bagong Tipan (Word & PDF)
Ang Apat ng Ebanghelyo:

Mateo: Teksto at Komentaryo
PDF - Mt 1-15 at Mt 16-28

Marcos:Teksto at KomentaryoPDF - Mc 1-8 at Mc 9-16 Lucas: Teksto at KomentaryoPDF - Lk 1-5, Lk 6-12 at Lk 13-24 Juan:Teksto at Komentaryo
PDF - Jn 1-8 at Jn 9-21
Mga Gawa: Teksto at KomentaryoPDF - Gawa 1-9, Gawa 10-18 & Gawa 19-28
Mga Sulat ni Pablo:
Roma: Teksto at Komentaryo
PDF - Rom 1-8 at Rom 9-16Ang Kristong Nabuhay
1 Corinto: Teksto at Komentaryo
PDF - 1 Cor 1-8 at 1Cor 9-16
2 Corinto: Teksto at Komentaryo
PDF - 2 Cor 1-13
Galasya:Teksto at Komentaryo
PDF - Gal 1-6
Efeso: Teksto at Komentaryo
PDF - Ef 1-16
Filipos and Colosas: Teksto at Komentaryo
PDF - Fil at Colosas
Filemon: Introduksyon at Teksto
PDF -
1 Tesalonika: Teksto at Komentaryo PDF - 2 Tesalonika:Teksto at Komentaryo PDF Hebreo: Teksto at Komentaryo
PDF - Heb
1 Timoteo , 2 Timoteo, & Tito: Teksto at Komentaryo
PDF - Tim-Titus
Mga Sulat na Katoliko:
Jaime: Teksto at Komentaryo
PDF - Jaime
1 Pedro & 2 Pedro: Teksto at Komentaryo
PDF
- Pedro
Judas: Introduksyon at Teksto
PDF - 123 Jn - Judas
Pagbubunyag:Teksto at Komentaryo
PDF
- Pag 1-11 at Pag 12-22
1 Juan, 2 Juan, at 3 Juan: Teksto, Introduksyon at Komentaryo
PDF - 123 Jn - Judas
Download the Old Testement (Ang Lumang Tipan)